Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

Міністерство фінансів України (Мінфін України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінфін України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної:

1) фінансової;

2) бюджетної;

3) податкової і митної політики (крім адміністрування податків, зборів, митних платежів та реалізації податкової і митної політики);

4) політики у сфері:

- державного фінансового контролю;

- казначейського обслуговування бюджетних коштів;

- бухгалтерського обліку;

- випуску і проведення лотерей;

- організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності;

- видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку;

- у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Мінфін України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

Основними завданнями Міністерства фінансів є:

- формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, а також податкової і митної політики, крім адміністрування податків, зборів, митних платежів та реалізації податкової і митної політики;

- формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску та проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;- формування і забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю, координації та спрямовування діяльності органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

- забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України;

- здійснення заходів із підвищення ефективності управління державними фінансами;

- проведення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу фінансово-економічного стану держави, перспектив її подальшого розвитку;

- розроблення разом з іншими центральними органами виконавчої влади проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

- розроблення в установленому порядку проекту закону про Державний бюджет України;

- організація роботи, пов'язаної зі складанням та управлінням виконання Державного бюджету України, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- розроблення в установленому порядку прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

- удосконалення міжбюджетних відносин;

- забезпечення управління державним та гарантованим державним боргом;

- удосконалення методів фінансового і бюджетного планування;

- здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського Союзу та запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності;

- забезпечення здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінфіну України, центральних органах виконавчої влади;

- інформування громадськості про економічні та фіскальні цілі держави.

Мінфін України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

2) здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету;

3) складає та уточнює прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

4) визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

5) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, встановлює термін та порядок їх подання;

6) здійснює аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів;

7) здійснює оцінку виконання результативних показників бюджетних програм;

8) складає проект закону про Державний бюджет України та здійснює підготовку аналітичних матеріалів до закону про Державний бюджет України;

9) складає розпис Державного бюджету України згідно з бюджетними призначеннями та вносить зміни до нього;

10) разом із головними розпорядниками бюджетних коштів затверджує паспорти бюджетних програм;

11) затверджує лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення та їх помісячний розподіл;

12) здійснює звітування про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період;

13) здійснює передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

14) визначає розміри фінансових нормативів бюджетної забезпеченості;

15) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо щорічного перегляду ставок податків і зборів, установлених у фіксованому значенні, для компенсації інфляційного впливу на обсяг надходжень до бюджету;

16) здійснює модернізацію державних фінансів, створює інтегровану систему управління державними фінансами в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проектом модернізації державних фінансів;

17) здійснює державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

18) здійснює управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

19) розглядає звіти про виконання покладених на Державну казначейську службу України, Державну пробірну службу України, Державну службу фінансового моніторингу України, Державну фінансову інспекцію України завдань та планів їх роботи;

20) забезпечує регулювання міжбюджетних відносин між державним та місцевими бюджетами;

21) забезпечує розроблення методики визначення міжбюджетних трансфертів;

22) затверджує форми звітності про виконання місцевих бюджетів;

23) запроваджує програмно-цільовий метод складання і виконання місцевих бюджетів та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні;

24) приймає рішення щодо безспірного вилучення коштів із місцевих бюджетів до державного бюджету;

25) погоджує обсяги та умови здійснення місцевих запозичень, здійснює реєстрацію місцевих запозичень і місцевих гарантій;

26) погоджує залучення на поворотній основі коштів єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам;

27) затверджує порядок отримання і погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах;

28) проводить оцінку фінансового забезпечення проектів угод щодо регіонального розвитку та державних програм соціально-економічного розвитку територій;

29) забезпечує в установленому законодавством порядку участь держави в капіталізації банків, здійснює управління корпоративними правами цих банків та готує плани їх продажу;

30) формує та проводить єдину державну фінансову політику щодо розвитку ринку фінансових послуг, розвитку державних банків, державної іпотечної установи та інших фінансових установ;

31) здійснює заходи (у тому числі фінансові операції) щодо забезпечення виконання фінансових та інших зобов'язань держави, що випливають із членства України у міжнародних фінансових організаціях;

32) забезпечує міжнародне співробітництво та реалізацію зовнішньої політики у межах своїх повноважень;

33) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

34) запроваджує міжнародні стандарти фінансової звітності;

35) формує Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;

36) реалізовує державну політику у сфері виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, здійснює державний контроль і координацію діяльності державних органів у цій сфері;

37) здійснює регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

38) погоджує кошторис Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

39) здійснює нормативно-правове регулювання та забезпечує виконання законодавства у сферах, віднесених до відання Мінфіну України;

40) визначає пріоритетні напрями розвитку сфер, віднесених до відання Мінфіну України;

41) готує експертні висновки до законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету;

42) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Мінфін України Президентом України.

Організаційно міністерство включає три ланки управління (рис. 3.1).

 

           
     
Центральний апарат Міністерства фінансів України
 
вища ланка
 
 
 
   
   
 
середня ланка
 

 

 


 

 

       
   
 
базова ланка
 

 


Рис. 3.1. Організаційна структура Міністерства фінансів України

 

Центральний апарат Міністерства фінансів України як орган державної виконавчої влади незалежної держави було сформовано у 1992 році. Остаточно його головні завдання, функції і правові засади діяльності закріплено у Положенні про Міністерство фінансів України, яке було затверджено Указом Президента України № 446 /2011 від 8 квітня 2011 року.

Структуру центрального апарату Міністерства фінансів України наведено на рис. 3.2.


 

Міністерство фінансів України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Міністр має першого заступника та заступника Міністра – керівника апарату, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, і звільняються з посади Президентом України.

У разі потреби для забезпечення здійснення Мінфіном України окремих завдань за рішенням Президента України у міністерстві також вводиться посада заступника Міністра.

Обов'язки заступників Міністра та розподіл повноважень між першим заступником Міністра і заступником Міністра визначаються Міністром.

Заступник Міністра – керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату Мінфіну України, призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників апарату Мінфіну України (крім тих, які призначаються на посади та звільняються з посад Міністром).

Міністр:

1) очолює Мінфін України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до відання Мінфіну України;

3) спрямовує та координує діяльність:

§ Державної казначейської служби України;

§ Державної пробірної служби України;

§ Державної служби фінансового моніторингу України;

§ Державної фінансової інспекції України;

в тому числі:

− формує державну політику у відповідній сфері та контролює її реалізацію службами;

− погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені службами проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

− визначає пріоритети роботи служб і шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

− вносить пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур на посади керівників служб і за пропозицією їх керівників – кандидатури на посади їх заступників;

− погоджує структуру апаратів служб; вносить пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів, представляє на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

− порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів служб повністю чи в окремій частині;

− порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності або ініціює проведення службового розслідування стосовно керівників служб; структурних підрозділів, територіальних органів, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління;

− приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності служб та їх територіальних органів;

− заслуховує звіти про виконання покладених на служби завдань і планів їх роботи;

− установлює порядок обміну інформацією між Мінфіном України та службами, періодичність її подання;

− вирішує інші питання, пов'язані зі спрямуванням і координацією діяльності служб;

4) визначає стратегічні напрями роботи Мінфіну України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінфіну України, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Конституції України та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України в апараті Мінфіну України;

6) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

7) подає на розгляд Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінфін України та служби і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінфіну України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проекти законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України;

9) приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України;

10) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів головним розпорядником яких є Мінфін України;

11) затверджує розпис Державного бюджету України у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України;

12) вносить зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету;

13) здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

14) вчиняє за рішенням Кабінету Міністрів України правочини щодо надання гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання – резидентів України виключно у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

15) за погодженням з Національним банком України має право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

16) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

17) приймає рішення:

- про зменшення бюджетних асигнувань головному розпоряднику бюджетних коштів;

- про зупинення операцій з бюджетними коштами;

- про зупинення бюджетних асигнувань;

- про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства;

- про застосування санкцій до суб'єктів первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства;

18) представляє Мінфін України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

19) підписує накази Мінфіну України;

20) забезпечує вирішення питань, що виникають під час взаємовідносин між центральним апаратом Мінфіну України, Апаратом Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України і Секретаріатом Кабінету Міністрів України, а також співпраці Мінфіну України з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на Мінфін України;

21) організовує роботу колегії Мінфіну України і головує на її засіданнях;

22) забезпечує особистий прийом громадян посадовими особами Мінфіну України та розгляд їх письмових звернень;

23) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства фінансів, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у міністерстві утворюється Колегіяу складі Міністра (голова Колегії), заступників міністра, а також інших керівних працівників міністерства.

Структура апарату Мінфіну України затверджується Міністром фінансів.

Функції, які виконує Міністерство фінансів України, доцільно згрупувати за напрямками діяльності. Можна виділити шість блоків функцій:

– вироблення і реалізація фінансової політики в державі;

– організація фінансових відносин у суспільстві;

– організація бюджетного процесу;

– реформування відносин власності та управління загальнодержавним майном;

– становлення фінансового ринку в Україні;

– забезпечення фінансових взаємовідносин з іншими країнами.

Найбільш важливим блоком функцій Міністерства фінансів є його діяльність з організації бюджетного процесу.

У сфері організації бюджетного процесу Міністерство фінансів України виконує такі функції:

· організовує роботу, пов'язану із складанням проекту Державного бюджету України, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і термін подання центральними органами державної виконавчої влади, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

· складає проект державного бюджету, готує пропозиції щодо нормативів відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

· організовує виконання державного бюджету за доходами і видатками, веде облік касового виконання державного бюджету. Разом із іншими міністерствами, відомствами, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконкомами місцевих Рад народних депутатів забезпечує надходження доходів до державного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

· здійснює методичне керівництво роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з державного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;

· складає річний і помісячний розпис доходів і видатків, забезпечує виконання державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки державного бюджету з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в межах своїх повноважень здійснює обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу;

· здійснює контроль за виконанням державного бюджету і за додержанням установами Національного банку та комерційними банками правил касового виконання державного бюджету за доходами;

· визначає порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів, кошторисів видатків бюджетних установ. Установлює форми обліку і звітності щодо касового виконання бюджетів;

· складає звіт про виконання державного бюджету, розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ефективного використання коштів державного бюджету;

· розробляє проект Правил складання і виконання державного та місцевих бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України. Затверджує класифікацію доходів і видатків цих бюджетів;

· бере участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення структури органів державної виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Аналізує витрати на утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади і готує пропозиції щодо їх оптимізації;

· бере участь у розробці умов оплати праці працівників органів виконавчої та судової влади, правоохоронних органів, закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, культури та інших бюджетних установ.

До другої складової органів Міністерства фінансів України (середня ланка) відносяться Головні фінансові управління облдержадміністрацій, міст Києва і Севастополя та Мінфін Автономної республіки Крим які засновуються за принципом подвійного підпорядкування, підвідомче і підзвітне у своїй діяльності центральному апарату Міністерства фінансів України.

Головне фінансове управління очолює начальник, який призначається Міністром фінансів України за поданням держадміністрації. Начальник має заступників, яких призначає наказом по фінансовому управлінню.

У Головному фінансовому управлінні утворюється колегія у складі начальника (голови), заступників начальника, а також інших керівних працівників управління. Склад колегії затверджується держадміністрацією.

Фінансування Головного фінансового управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Структуру Головного фінансового управління затверджує його начальник.

До складу Головного фінансового управління входять:

1. Адміністрація (начальник і заступники).

2. Бюджетний відділ.

3. Головна бухгалтерія.

4. Відділ фінансів охорони здоров'я.

5. Відділ фінансів освіти та культури.

6. Відділ фінансів місцевого господарства.

7. Відділ фінансування соціального захисту населення.

8. Відділ доходів, цінних паперів, приватизації та фінансових ринків.

9. Відділ фінансів капітального будівництва.

10. Відділ фінансування місцевих органів влади та управління.

11. Відділ кадрів та спеціальної роботи.

12. Відділ розробки і впровадження комп'ютеризації.

13. Загальний відділ.

Основними завданнями Головного фінансового управління обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- розроблення в установленому порядку проекту відповідного місцевого бюджету;

- підготовка розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд голові відповідної місцевої держадміністрації;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

- проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану відповідної адміністративно-територіальної одиниці, перспектив її подальшого розвитку;

- здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

- здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на відповідній території, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Головне фінансове управління обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

3) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

4) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

5) бере участь у:

- підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- розробленні проектів нормативно-правових актів;

- підготовці балансу фінансових ресурсів відповідних місцевих бюджетів, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг та ін.;

6) аналізує соціально-економічні показники розвитку області (міста) та враховує їх під час складання проекту відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

8) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

9) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

10) організовує роботу з підготовки проекту обласного (міського) бюджету, складає проект обласного (міського) бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди;

11) під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів та приймає рішення про його включення до пропозицій до проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд;

12) перевіряє розрахунки міжбюджетних трансфертів і видає висновок щодо їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;

13) перевіряє рішення районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;

14) складає і затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

15) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

16) проводить розрахунки між обласним (міським) бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетами районів у містах;

17) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного (міського) бюджету;

18) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;

19) організовує виконання обласного (міського) бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Міндоходів, Казначейства, іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації надходження доходів до обласного (міського) бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

20) зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області (міста), та подає їх у встановлені строки Мінфіну;

21) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного (міського) бюджету;

22) за рішенням відповідної місцевої ради розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбаває державні цінні папери, цінні папери, імітовані відповідною міською радою;

23) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;

24) проводить прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки адміністративно-територіальної одиниці, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

25) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

26) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

27) вивчає разом з установами Національного банку питання грошового обігу в області (місті), а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;

28) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

29) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених Бюджетним кодексом України, зокрема, щодо:

- зупинення операцій з бюджетними коштами;

- призупинення бюджетних асигнувань;

- зменшення бюджетних асигнувань;

- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

- безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

30) Головне фінансове управлінняКиївської та Севастопольської міської держадміністрації здійснює управління місцевим боргом і гарантованим Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями боргом;

31) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Головне фінансове управління місцевої держадміністраціїутворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань. Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації

Головне фінансове управління місцевої держадміністраціївідповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

11) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

12) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

13) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Третьою складовою в системі органів Міністерства фінансів України виступають фінансові управління виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів, фінансові відділи виконавчих комітетів районних, міських і районних у містах міст обласного підпорядкування Рад народних депутатів.

Фінансові управління та відділи забезпечують втілення в життя державної фінансової політики на відповідній території, аналізують показники розвитку економіки району, міста, районів у містах здійснюють заходи з оздоровлення фінансового стану галузей місцевого господарства та збільшення доходів бюджету.

Районні фінансові відділи виконують наступні функції:

– визначають порядок розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів, аналізують їх, приймають рішення про включення бюджетного запиту до проекту місцевого бюджету;

– організують роботу зі складання проектів районного бюджету;

– визначають порядок і терміни подання структурними підрозділами районної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад матеріалів для підготовки районного бюджету;

– організують виконання районного бюджету;

– аналізують доходи відповідного місцевого бюджету, складають розпис доходів та видатків районного бюджету;

– розглядають звіти про виконання місцевих бюджетів, що надаються територіальними органами Державної казначейської служби;

– аналізують фінансовий стан підприємств, установ та організацій, розташованих на території з метою збільшення додаткових надходжень у бюджет;

– перевіряють та затверджують кошториси бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету тощо.

Міський, районний у містах фінансовий відділ очолює завідуючий, який відповідно до законодавства України призначається вищестоящим фінансовим органом по представленню фінансового відділу. Він має заступників – за посадою начальників відділів. До складу керівництва відносяться також:

§ головний бухгалтер та бухгалтери I та II категорії;

§ ревізори-інспектори;

§ головний економіст.

До складу міського фінансового відділу входять наступні відділи та структурні підрозділи відповідно до типового штатного розпису:

- бюджетний відділ;

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.