Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПравове регулювання готівкового обігу

Функціонування держави передбачає використання грошей, за до­помогою яких вона здійснює контроль за господарством країни за мірою праці і споживання. Держава планує та законодавчо регулює грошовий обіг, закріплює основні умови на своїй території, а саме:

• найменування та межі використання національної грошової одиниці;

• види грошових знаків, порядок їх випуску і вилучення з обігу;

• встановлення межі використання готівки і проведення безготів­кових розрахунків;

• порядок здійснення контролю за дотриманням правил зберіган­ня, витрачання і обігу коштів.

Стаття 99 Конституції України визначила основну функцію Націо­нального банку України - забезпечення стабільності грошової одиниці України.

Грошовою одиницею України, як це встановлено статтею 99 Кон­ституції, є гривня. Встановлені державою форми організації грошового обігу країни, як вже зазначалось, складають грошову систему України.

Визначення категорії «грошовий обіг» передбачає необхідність аналізу його змісту та структури. Єдність грошового обігу потрібно розглядати як одну з методологічних засад і економічного, і правового дослідження грошового обігу.

Взаємозв’язок готівкового і безготівкового грошових обігів відоб­ражає єдність усієї економіки, єдність соціальної природи господарс­тва, єдність грошей.

З урахуванням економічних особливостей руху грошових коштів слід визначити зміст грошового обігу як правової категорії. Головним елементом цієї категорії є суспільні відносини між учасниками грошо­вого обігу з приводу руху грошових коштів у готівковій та безготівко­вій формах. Рівність суб’єктів цих відносин - специфічна ознака гори­зонтального сектора грошового обігу. За юридичною характеристи­кою ці відносини є диспозитивними, оскільки виникають відповідно до волевиявлення суб’єктів.

Другим сектором сукупності фінансових відносин, що опосередко­вують безеквівалентний і безповоротний рух, можна назвати бюд­жетно-податковий. Одним із суб’єктів правовідносин виступає дер­жава в особі уповноваженого органу. Це правовідносини «владного під­порядкування», вони виникають у зв’язку з виконанням одним із су­б’єктів обов’язку, встановленого імперативними правовими нормами. Так, виконання податкового обов’язку зумовлює безеквівалентний і безповоротний рух грошових коштів від платника податків до відпо­відного бюджету. Рух грошових коштів у процесі бюджетного фінан­сування також позбавлений ознаки еквівалентності і поворотності. Особливості бюджетно-податкового грошового обігу зумовлені сфе­рою його реалізації - фінансова діяльність держави.

Як зазначалось, забезпечення стабільності національної гро­шової одиниці є основною функцією Національного банка, при­значення якого полягає в наступному:

• розробка та реалізація державної грошово-кредитної політики;

• емісія грошей;

• зберігання золотовалютного запасу;

• розрахунково-касове обслуговування та рефінансування банків другого рівня;

• розрахунково-касове та кредитне обслуговування держави;

• нагляд та контроль за банківською діяльністю;

• організація касового виконання бюджету.

Основні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються на ос­новних критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрах економічно­го і соціального розвитку на відповідний період і охоплюють прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, роз­міру дефіциту Державного бюджету та джерел його покриття.

Відповідно до ст. 25 закону України «Про Національний банк Ук­раїни», основними економічними засобами і методами грошово- кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через:

1) визначення та регулювання норм обов‘язкових резервів для ко­мерційних банків;

2) процентну політику;

3) рефінансування комерційних банків;

4) управління золотовалютними резервами;

5) операції з цінними паперами на відкритому ринку;

6) регулювання імпорту та експорту капіталу.

Розмір обов‘язкових резервів встановлюється Національним бан­ком України єдиним для банків у процентному відношенні до загальної суми залучених банком коштів у національній та іноземній валюті. Для різних видів зобов‘язань НБУ може встановлювати різні норми обо­в‘язкових резервів.

Одним із механізмів регулювання НБУ грошово-кредитного ринку є використання облікової ставки за кредит, розмір якої визначається залежно від рівня інфляції, попиту і пропозиції на кредит на кредитних аукціонах та міжбанківському ринку.

У сфері управління готівковим обігом Національний банк має ши­рокі повноваження щодо організації, для забезпечення якої він виго­товляє та зберігає гривні і розмінну монету, створює їх резервні фонди, організує їх обіг і вилучення з обігу.

Емісійні операції Національного банку є формою реалізації його монопольного права на випуск грошей в обіг. З метою регулювання готівково-грошового обігу, у всіх регіональних управліннях Національ­ного банку організовані резервні фонди НБУ, де зберігаються залишки національних грошових знаків, які знаходяться поза обігом. Резервні фонди утворюються також і при деяких комерційних банках.

Правління Національного банку затверджує ліміт оборотних кас управлінням НБУ в областях і м. Києві, у цілому по країні, місту, роз­рахунково-касовому центру Національного банку.

До функцій Національного банку України належить організація розрахунків та бухгалтерського обліку. Для цього НБУ встановлює правила та форми готівкових та безготівкових розрахунків із застосо­вуванням як паперових, так і електронних документів. Національний банк забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків. Усі розрахунки в господарському обігу України юридичні та фізичні особи здійснюють як готівкою, так і в безготівковому порядку через уста­нови банків відповідно до правил здійснення розрахункових і касових операцій, затверджених НБУ. Порядок ведення касових операцій щодо підприємств усіх форм власності передбачає, що підприємства мо­жуть мати готівку у своїх касах у межах лімітів залишку готівки в касі і використовувати її у межах зазначених норм. Національний банк також встановлює обов‘язкові для банків стандарти та правила ве­дення бухгалтерського обліку і звітності, що відповідають вимогам законодавства України.

Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства України про валютне регулювання, оскіль­ки до його компетенції належать ведення нормативних актів щодо ве­дення валютних операцій, видача та відкликання ліцензій на здійснен­ня валютних операцій банків та інших установ, які отримали ліцензію НБУ. Національний банк здійснює дисконтну валютну політику, зміню­ючи облікову ставку Національного банку для регулювання руху ка­піталу та коригування курсу грошової одиниці України щодо іноземних валют.

Національний банк забезпечує управління золотовалютними ре­зервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом купівлі- продажу валютних цінностей на міжбанківському валютному ринку з метою впливу на курс національної валюти щодо іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей у державі. Золотовалютний резерв, що складається з таких активів: банківське золото, спеціальні права запозичення; резервна позиція в МВФ; іноземна валюта у вигля­ді банкнот і монет та інші міжнародно-визнані резервні активи - за умови забезпечення їх надійності та ліквідності є забезпеченням внут­рішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України.ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.