Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

 

Факультет цивільної та господарської юстиції

 

 

Кафедра аграрного, земельного та екологічного права

 

 

Програма та плани семінарських (практичних) занять із спецкурсу

«НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ»

для студентів випускних курсів навчання

За спеціальністю – «Правознавство»

 

 

Програму та плани семінарських (практичних) занять із спецкурсу поновили, доповнили та підготували до видання кандидати юридичних наук, доценти Платонова Є.О. та Харитонова Т.Є.

 

Схвалені рішенням кафедри від 30 серпня 2013 року, протокол № 1.

 

Рекомендовані до друку рішенням навчально-методичної ради університету, протокол № ___ від ____________ 2013 року

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри, професор Каракаш І.І.

 

 

ОДЕСА – 2013

 

ВСТУП ДО СПЕЦКУРСУ

 

Уведення у навчальний процес спецкурсу «Набуття та реалізація прав на землю в Україні» є продовженням поглибленого вивчення кола проблем навчальної дисципліни «Земельне право України». Введення спецкурсу пов’язано з тим, що земельне законодавство, а на його нормативно-правовій основі, земельне право у сучасний період українського державобудування та вітчизняної законотворчості розвиваються надто динамічно. Про це свідчить не тільки безперервне прийняття нових законодавчих актів з метою оптимізації врегулювання земельних відносин, а і здійснення сучасної земельної реформи, яка висуває не прості проблеми застосування існуючих правових норм.

Вже після набуття чинності Земельним кодексом України 1 січня 2002 року була прийнята ціла низка крупних актів законотворчості. До з них можна, наприклад, віднести Закони України «Про Генеральну схему планування території України» від 7 лютого 2002 року, «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року, «Про іпотеку» від 5 червня 2003 року, «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 5 червня 2003 року, «Про охорону земель» та «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 року, «Про оренду землі» в редакції від 2 жовтня 2003 року, «Про використання земель оборони» від 27 листопада 2003 року, «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року, «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17 червня 2004 року, «Про захист конституційних прав громадян на землю» від 20 січня 2005 року, «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 року, «Про будівельні норми» від 5 листопада 2009 року, «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» від 17 листопада 2009 року, «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» від 9 липня 2010 року, «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року, , «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 року та деякі інші законодавчі акти. Безумовно, на їх основі продовжується розвиток та відбувається оновлення підзаконної нормативно-правової бази щодо набуття та реалізації прав на землю.

Наведене свідчить про те, що головна проблема у даний час полягає не у відсутності законодавчих актів чи нестачі законодавчої бази щодо врегулювання земельних відносин, а у стані виконання існуючих законів, зокрема шляхом реалізації прав на землю фізичними та юридичними особами. Проблема дотримання вимог чинного законодавства щодо набуття прав на земельні ділянки у сучасний період набула найбільшої гостроти і стала загрозою для національної безпеки. Саме тому спецкурс розрахований на студентів випускних курсів навчання за спеціальністю «Правознавство», коли вони за рівнем своєї теоретичної підготовки по суті є вже фахівцями.

Безумовно, опануванню знаннями з проблематики спецкурсу сприятиме ретельна підготовка до семінарських (практичних) занять за наданими планами. Зокрема, домашня підготовка до практичних занять шляхом вирішення не складних, але типових задач переслідує цілі вироблення навичок застосування вимог чинного земельного законодавства на практиці.

Істотну допомогу студентам у всеосяжному оволодінні питаннями спецкурсу може надати поглиблене вивчення змісту рекомендованих законодавчих актів і відповідних розділів навчально-наукової літератури, список яких наводиться наприкінці програми. Корисним для студенті є також визначення переліку питань для підготовки до складання екзамену із спецкурсу.

Проте складання екзамену із спецкурсу не є самоціль його введення у навчальний процес та викладання провідними викладачами кафедри. Бажаним було б обрання відповідної теми та підготовка випускної роботи тематики спецкурсу. Саме у такому разі можна вважати, що мета і завдання спецкурсу виконані у повному обсязі.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ

 

№ п/п Найменування теми Кількість годин
лекц. семін. самост.
Законодавчі засади набуття і реалізації прав на землю фізичними та юридичними особами -
Набуття і реалізація права власності на землю громадянами та юридичними особами -
Набуття земельних ділянок фізичними і юридичними особами у користування -
Особливості застосування окремих підстав набуття прав на земельні ділянки -
Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод -
6. Умови і порядок продажу земельних ділянок на конкурентних засадах -
Виникнення прав на земельну ділянку та їх юридичне оформлення -
Загальні умови та спеціальні підстави припинення прав на землю -
Юридичні обмеження та обтяження прав на земельні ділянки -
Особливості застосування окремих підстав припинення прав на землю -
Законодавчі засоби захисту та охорони прав на землю як їх гарантії -
Умови та порядок розгляду і вирішення земельних спорів -
Усього за навчальним планом 48 години, з них:

 

Теми, з яких не проводяться аудиторні (лекційні або семінарські) заняття, підлягають самостійному вивченню.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ СПЕЦКУРСУ

 

Тема 1. Законодавчі засади набуття і реалізації прав на землю фізичними та юридичними особами

Правові засади реформування земельних відносин та утворення ринку землі.

Особливості закріплення земельних прав громадян у конституційному, кодифікаційному та поточному законодавстві України та їх гарантованість.

Загальні та спеціальні засоби набуття суб’єктивних прав фізичними та юридичними особами за чинним законодавством.

Поняття, засоби та правомірні межі реалізації суб’єктивних прав фізичними та юридичними особами.

 

Тема 2. Набуття і реалізація права власності на землю громадянами та юридичними особами

Землі державної, комунальної та приватної власності як джерела набуття прав на земельні ділянки.

Правові підстави набуття права власності на землю громадянами за чинним Земельним кодексом та особливості їх застосування.

Поняття, юридичні ознаки та види приватизації земельних ділянок.

Правові підстави набуття права власності на землю юридичними особами публічного права за чинним Земельним кодексом.

Правові підстави набуття права власності на землю юридичними особами приватного права за чинним земельним законодавством.

Підстави та умови набуття права власності на землю іноземними громадянами, іноземними юридичними особами та іноземними державами.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.