Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДоговірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.; за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1200 с.

9. Зобов’язальне право. Теорія і практика: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів і факультетів університетів /За ред проф. О.В. Дзери. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.

10.Колянковська Т.О. Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні. Автореф. дис.. … кандидата юридичних наук. – О., 2007.

11. Сурженко О.А. Юридическая природа договора на транспортно-экспедиционное обслуживание // Підприємництво, господарство і право.- 2002. - № 7.- C. 34-38.

12. Транспортне право України. Навч. посіб. / Е. Ф. Демський, В. К. Гіжевський та ін. – К.: Юрінком інтер”, 2002.– 416 с.

 

Питання заняття

1. Послуги як об’єкт зобов’язання та предмет договору про надання послуг

2. Відмінності договорів підряду та надання послуг

3. Правова природа договорів про надання аудиторських, юридичних, медичних послуг, договору про надання правової допомоги

4. Правове регулювання транспортних договорів

5. Довгостроковий договір. Договір про надання транспортних засобів і пред’явлення вантажу до перевезення. Перевезення вантажу в прямому змішаному сполучені

6. Договори морського перевезення вантажу, пасажирів та морського буксирування. Договори чартеру та фрахтування судна

7. Особливості припинення договору перевезення та відповідальності сторін.

8. Підстави звільнення від відповідальності за договором перевезення: автомобільного перевізника, повітряного перевізника, залізничного перевізника, морського перевізника.

Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

Задача 1.

Крохмаль Ігор 16 років, студент коледжу, в липні взяв напро­кат на човновій станції човен вартістю 555 грн. В установлений час Крохмаль човен не повернув, пояснив, що його в нього укра­ли, коли він купався. Завідувач човновою станцією звернувся до адвоката за роз’ясненням, чи буде Крохмаль нести май­нову відповідальність, якщо з’ясується, що у нього човна немає.

Яку відповідь повинен надати адвокат?

 

Задача 2.

Проаналізуйте правову природу:

- накладної (ст.6, 23, 24 Статуту залізниць, ст.67, 69, 74 Статуту внутрішнього водного транспорту);

- вантажної накладної (ст.60 Повітряного кодексу);

- товарно-транспортної накладної (ст.47 Статуту автомобільного транспорту, п. 1 Правил перевезень автомобільним транспортом);

- коносаменту, рейсового чартеру (ст. 134-139 КТМ України).

 

 

Критерії оцінювання під час поточного контролю

У відповідності до визначених критеріїв поточний контроль здійснюється за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.

Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти

Оцінка за шкалою силабусу Кількість набраних балів Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти
A 90-100 ВІДМІННО – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок
B 82-89 ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
C 74-81 ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
D 64-73 ЗАДОВІЛЬНО – непогано,але зі значною кількістю недоліків
E 60-63 ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії
Fx 35-59 НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік
F 0-34 НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна серйозна подальша робота

 

Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

Практичні заняття націлені на засвоєння основних теоретичних положень та відпрацювання практичних навичок застосування норм цивільного права шляхом розв’язання задач та надання конкретних відповідей при вирішенні питань, які виникають при розгляді цивільно-правових відносин.

Викладачі, які проводять практичні заняття повинні надати теоретичні і практичні знання студентам із сучасного цивільного і господарського законодавства і права, систематизації отриманих ними знань для подальшого використання у практичній діяльності, системного пізнання змісту основних положень чинного законодавства та проведенню аналізу опублікованої судової практики, а також отриманні практичних навичок застосування правових норм при вирішенні конкретних навчальних завдань.

 

Підготовлено Голубєва Неллі Юріївна – д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного університету «Одеська юридична академія», nelli@email.ua , тел. 048 719 88 19
Переглянуто  

 

Заняття№ 9

Форма заняття: практичне заняття

Тема: Проблемні питання договорів зберігання, доручення, комісії, управління майном

 

Мета вивчення:

Метою вивчення є розгляд проблемних питань договорів зберігання, доручення, комісії, управління майном, у тому числі зберігання на товарному складі, характеристика договору охорони.

 

Результати навчання

Після практичного заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. застосовувати знання у відповідній сфері у науково-дослідницькій та практичній діяльності

2.вирішувати питання реалізації та захисту прав сторін договорів зберігання, доручення, комісії, управління майном

3.узагальнювати практику застосування чинного законодавства щодо договорів зберігання, доручення, комісії, управління майном

4.обирати ефективні способи судового захисту сторін договору зберігання, доручення, комісії, управління майном

Література

 

1.Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. - Москва: «Статут», 2002. – 1036 с.

2.Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном в Україні. – Харків: Консум, 2004. – 216 с.

3.Грамацький Е. Інститут зберігання майна за новим Цивільним кодексом України // Вісник прокуратури. - 2003.- № 5.- С.98-102.

4. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.; за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008.1200 с.

5. Зобов’язальне право. Теорія і практика: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів і факультетів університетів /За ред проф. О.В. Дзери. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.

6. Иоффе О.С. Избранные труды: В 4-х т. Т. ІІІ. Обязательственное право. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 837 с.

7. Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. - К.: Вид.-поліграф. центр «Київськ. ун-т», 2002. - 502с.

8. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268. – Електронний ресурс: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

9. Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі : Закон України від 16.06.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 4. – Ст. 23. Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3531-17

10. Некіт К. Г. Договір довірчого управління майном: порівняльно-правовий аналіз: моногр. / К. Г. Некіт. – Одеса: Вид. Букаєв В. В., 2012 – 184 с.

11. Некіт К.Г. Довірче управління майном та довірча власність за цивільним законодавством України: проблеми співвідношення / К.Г. Некіт// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2012. – № 1028. – С.174-178

12. Сибіга О.М. Права і обов'язки сторін по договору комісії // Вісник Вищого Арбітражного суду України. - 2000.- № 2.- С.41-45.

 

Питання заняття

1. Зберігання на товарному складі. Оборотоздатність складських документів.

2. Договір охорони.

3. Особливості окремих видів комісії

4. Загальна характеристика агентського, брокерського, дилерського та інших видів посередницьких договорів

5. Застосування у договірній практиці договорів доручення та агентського договору

6. Поняття та ознаки договору управління майном. Співвідношення з довірчою власністю.

7. Особливості відповідальності сторін та припинення договору управління майном

8. Особли­вості управління цінними паперамиЧто делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.