Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсобливості фінансового менеджменту на підприємствах аграрного сектору економіки

 

Загострення проблеми удосконалення фінансового менеджменту пояснюється слабким фінансовим станом сучасних сільськогосподарських підприємств.

Під впливом процесів реформування економіки в Україні склалася «нова фінансова система», яка є підсистемою соціально-економічної системи і включає різноманітні фінансові відносини, пов’язані з формуванням і використанням грошових ресурсів, а також сукупність фінансових установ країни. Із загальної системи управління виділився такий його напрямок як фінансовий менеджмент, зумовлений появою в ринковому середовищі нових процесів та інструментів їх реалізації. Це стосується, в першу чергу ринку цінних паперів (фондового ринку), нематеріальних активів, появи нових форм інвестування, інновацій.

У країнах із ринковою економікою принципи і методи управління фінансами ще на межі ХІХ ‑ ХХ століть стали складовими елементами спеціалізованої сфери знань, яка отримала назву “фінансовий менеджмент”. За столітній період свого існування фінансовий менеджмент значно розширив коло проблем, що вивчаються. Якщо спочатку розглядались в основному фінансові питання створення нових підприємств, а пізніше – управління фінансовими інвестиціями та проблеми банкрутства, то в даний час він включає практично всі напрямки управління фінансами. Ряд проблем фінансового менеджменту в останні роки отримали поглиблений розвиток у нових, відносно самостійних сферах знань – фінансовому аналізі, інвестиційному менеджменті, ризик-менеджменті, антикризовому управлінні підприємством при загрозі банкрутства.

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінили економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Тому у нашій країні практика ефективного фінансового менеджменту знаходиться лише на стадії становлення, зіштовхуючись із об’єктивними труднощами даного етапу розвитку української економіки, недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім рівнем підготовки спеціалістів працювати у кризових економічних умовах. Поступовий вихід країни з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності у багатьох сферах діяльності. Подальший розвиток країни дозволить у повній мірі використати теоретичну базу і практичний досвід фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджмент визначають як систему принципів, засобів та форми організації грошових відносин підприємства, завданням якої є управління його фінансово-господарською діяльністю. Вона включає розробку і реалізацію фінансової політики підприємства; інформаційне забезпечення, зокрема формування і аналіз фінансової звітності підприємства; оцінку інвестиційних проектів і формування “портфеля” інвестицій; поточне фінансове планування та контроль. На рис. 1.12 наведено загальну схему фінансового менеджменту.

Основною задачею фінансового менеджменту аграрного підприємства є побудова ефективної системи управління фінансами, тобто створення відповідної фінансової служби підприємства. Враховуючи обсяги і складність завдань, що вирішуються, фінансова служба підприємства може бути представлена: фінансовим управлінням (на великих підприємствах), фінансовим відділом (на середніх підприємствах), фінансовим директором (фінансистом-економістом) або головним бухгалтером (на малих підприємствах).

На великих підприємствах фінансова служба, як правило, включає такі відділи: бухгалтерію, аналітичний, фінансового планування, оперативного управління, цінних паперів. На середніх і малих підприємствах структура фінансової служби формується, виходячи із обсягів виробництва і складності завдань, які вирішуються. Деякі відділи об’єднуються, іноді одна людина виконує роботу двох-трьох фахівців. Невирішеним нині залишається питання кадрового забезпечення на сільськогосподарських підприємствах.

Фінансовий менеджмент є невід’ємною складовою загального менеджменту аграрного підприємства, оскільки він дозволяє більш ефективно реалізувати виробничі (програма виробництва і збуту, якість виробничих, матеріальних, фінансових ресурсів, місце розташування виробництва, його потужність), економічні (товарний оборот і його структура, структура витрат, прибуток, рентабельність, дивіденди), фінансові цілі (платоспроможність, ліквідність, інвестування, фінансування, фінансова структура) господарюючого суб’єкта. Крім того, фінансовий менеджмент дозволяє виявити й проаналізувати взаємозв’язки між цілями підприємства та координувати їх в процесі реалізації.

Нині стратегіяпереважної більшості аграрних підприємств спрямована на запобігання банкрутству; забезпечення росту ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції; підвищення рентабельності капіталу; максимізацію вартості підприємства; обґрунтування цін на сільськогосподарську продукцію; вибір організаційних форм реалізації продукції.

До тактичнихзавдань фінансового менеджменту аграрних підприємств у сучасних умовах можна віднести забезпечення необхідними обсягами грошових коштів та підвищення рентабельності виробництва продукції.

Серед основних проблем фінансового менеджменту аграрних підприємств є відсутність перспективного, поточного та оперативного планування фінансової діяльності. Процес планування досить трудомісткий, тому традиційно затягується в часі, що відповідно робить планово-фінансову інформацію малопридатною для задоволення потреб фінансового менеджменту. Використання вітчизняними аграрними підприємствами сучасних методів та прийомів фінансового менеджменту обмежується відсутністю певних видів управлінської інформації, для забезпечення якої необхідна ефективна система управлінського обліку.

В зв’язку з цим, система фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств перебуває в кризовому стані й потребує суттєвого удосконалення та розвитку. Першочерговими заходами у цьому напрямку, на нашу думку, мають бути:

- наукова розробка теоретичних засад фінансового менеджменту аграрних підприємств із врахуванням їх галузевої специфіки, місця у фінансовій системі національної економіки, домінуючих організаційно-правових форм, особливостей формування відносин власності та особливостей доступу до зовнішніх джерел фінансових ресурсів;

- реорганізація фінансової функції аграрних підприємств відповідно до вимог сучасного етапу економічного розвитку, створення фінансових служб розробка та впровадження сучасної системи фінансового планування;

- організація управлінського обліку та системи фінансового моніторингу у відповідності до потреб кожної із функціональних сфер управління підприємством, удосконалення фінансового обліку.

Для ефективного фінансового менеджменту необхідно достатньо приділяти увагу обліку, контролю, плануванню та аналізу. Управління діяльністю аграрних підприємств вимагає постійного покращення системи інформаційного, зокрема обліково-аналітичного забезпечення, за допомогою якої управлінці не тільки матимуть достовірну інформацію, але й більш повно контролюватимуть використання наявних ресурсів, не допускаючи виникнення невиправданих витрат.

В умовах стрімкого розвитку науки про управління, поділу системи обліку на окремі підсистеми (фінансовий та управлінський облік, контролінг), застосування теорії комунікації може суттєво вплинути на організацію обліку, чіткіше визначити роль і значення обліку в структурі управління, раціоналізувати процеси збору, обробки, зберігання і передачі облікової інформації.

 


Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення фінансовому менеджменту.

2. Сформулюйте основні передумови створення наукового напряму «фінансовий менеджмент».

3. У чому полягає сутність фінансового менеджменту?

4. Чим пояснити складність, динамізм та відкритість системи управління фінансами і як ці ознаки необхідно враховувати для забезпечення фінансової стійкості підприємства?

5. Етапи становлення і розвитку фінансового менеджменту.

6. Які основні області управлінської діяльності виділяють у рамках фінансового менеджменту?

7. Перерахуйте основні стратегічні і поточні цілі, яких може досягнути підприємство у фінансовій діяльності.

8. Розкрийте сутність категорій: фінанси, кредит, фінансові ресурси, капітал, гроші.

9. Що вивчає фінансовий менеджмент і які практичні навички він формує?

10. Які послідовні етапи у фінансовому управлінні Ви можете виділити?

11. Чому фінансовий менеджмент часто називають не лише наукою, а й творчістю?

12. Які функції фінансів на підприємстві?

13. Які цілі та завдання фінансового управління?

14. Яка роль відводиться механізму фінансового менеджменту в реалізації управлінських завдань?

15. Наведіть приклади фінансових цілей аграрного підприємства у сучасних умовах і прокоментуйте, у яких випадках вони можливі.

16. У чому полягає відмінність між стратегією і тактикою фінансового менеджменту?

17. За якими критеріями оцінюються розроблені стратегія і тактика управління фінансами та як вони узгоджуються між собою?

18. Які заходи щодо вирішення конфлікту «власники-менеджери» Ви можете запропонувати?

19. Перерахуйте основні принципи фінансового менеджменту.

20. Особливості фінансового менеджменту в малому бізнесі.

 Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.