Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІнформаційна система забезпечення фінансового менеджменту

 

Управління фінансовою діяльністю підприємства значною мірою залежить від якості його інформаційного забезпечення. Інформаційна база отримує пряме застосування у фінансовому менеджменті, адже якість використаної інформації при прийнятті управлінських рішень значною мірою визначає обсяг фінансових ресурсів, прибуток, ринкову вартість акцій та інші показники, що формують грошові доходи власників капіталу. Кожне підприємствомає в розпорядженні три потоки фінансової інформації: нормативної, планової, фактичної. В умовах ринкової економіки попит на фінансову інформацію дуже високий.

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту являє собою сукупність способів та методів збору, обробки, інтерпретації та розподілу інформаційних ресурсів за всіма аспектами фінансової діяльності підприємства, необхідних для здійснення аналізу, планування та підготовки ефективних управлінських рішень.

Під системою інформаційногозабезпечення(інформаційною системою) розуміють процес неперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформаційних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних оперативних управлінських рішень. Основу інформаційного забезпечення становить інформаційна база, (рис.2.2).

Рис. 2.2. Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами.

Інформаційна база фінансового менеджменту формується за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел (рис.2.3).

Рис. 2.3.Зовнішні джерела інформації

За рахунок внутрішніхджерел інформаціїформуються дві основні групи показників(рис.2.4).

 
 

 


Рис. 2.4.Внутрішні джерела інформації

Основним внутрішнім джерелом інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень у фінансовому менеджменті є безпосередньо фінансова звітність підприємства.

Основні засади формування фінансової звітності покладено в основу національної системи бухгалтерського обліку згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99.

Головною метою введення національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (скорочено П(С)БО) є узгодження системи фінансового обліку в Україні з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), розробленими Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Застосування нових принципів бухгалтерського обліку значно розширює функціональні можливості фінансових менеджерів та підвищує їхню роль в управлінні фінансовими процесами підприємств. Належна організація фінансового та управлінського обліку відповідно до міжнародних стандартів дає змогу здійснювати ефективний моніторинг фінансової діяльності підприємства.

Фінансова (бухгалтерська) звітність– важливий комплекс документів, на основі яких можна ясно уявити фінансовий стан підприємства й виробити певні заходи для його покращення.

Згідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку» фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами, участі в капіталі підприємства, оцінки якості управління, оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання, забезпеченості зобов'язань підприємства, визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу, регулювання діяльності підприємства, інших рішень.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами) [6].

Баланс (згідно до П(С)БО 2) – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, зумовить надходження економічних вигід у майбутньому.

У складі активів балансу ресурси підприємства традиційно поділяють на два види (залежно від терміну використання):

1) необоротні активи – представлені ресурсами, які формує підприємство для довгострокового використання;

2) оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Пасиви підприємства (джерела фінансування) за ознакою належності також поділяються на два види:

1) власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань;

2) зобов'язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. При цьому зобов’язання поділяються на довгострокові (понад 1 рік) та короткострокові або поточні.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства у тисячах гривень без десяткових знаків [35].

Звіт про фінансові результати – являє собою звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за визначений період часу.

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Звіт про власний капітал – це документ, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей розкриваються у П(С)БО 5.

Примітки до фінансових звітів - це сукупність показників та пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами).

Усі підприємства відображають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

- загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату;

- загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами;

- загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі: усі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

- вартісну оцінку майна, внесеного в якості плати за акції, із зазначенням кількості акцій;

- загальну суму іноземної валюти, внесеної як плати за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку;

- акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

- кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;

- номінальну вартість акції;

- зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;

- права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

- акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

- перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

- кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%;

- акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з вказівкою їх термінів і сум;

- накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

- суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

- розподіл часток статутного капіталу між власниками;

- права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

- зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Вимоги до інформації:значимість; повнота; достовірність; доступність; своєчасність.

Користувачі фінансової звітності підприємства - юридичні та фізичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Користувачів звітності можна розділити на внутрішніх і зовнішніх (Рис. 2.5).

Рис. 2.5. Класифікація користувачів фінансової звітності підприємства

Отже, як видно з представленої схеми, до основних користувачів фінансової звітності підприємства належать: адміністрація підприємства,кредитори, засновники та інвестори, постачальники, покупці, податкові органи, працівники підприємства та їх профспілки, преса та населення регіону.

Моніторинг фінансової діяльності підприємстваполягає у забезпеченні постійного контролю за найважливішими поточними результатами цієї діяльності в умовах зміни ринкової кон'юнктури.

Основною метою розробки системи моніторингуфінансової діяльності підприємства є виявлення відхилень фактичних результатів від запланованих та встановлення причин цих відхилень, а також розробка заходів стосовно підвищення ефективності діяльності підприємства.

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.