Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиникнення і розвиток грошових відносин

ТЕМА 6. ГРОШІ

План

1. Виникнення і розвиток грошових відносин.

2. Альтернативні теорії грошей.

3. Суть грошей та їх функції.

4. Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обігу.

5. Грошова система, її структурні елементи й основні типи.

6. Інфляція, її сутність, причини і види.

 

Міні лексикон: грошовий загальний еквівалент, міра вартості, засіб обігу, засіб нагромадження, засіб платежу, раціоналістична теорія грошей, еволюційна теорія грошей, металева, номіналістична, кількісна теорії грошей, паперові гроші; кредитні гроші, грошовий обіг, закон грошового обігу, грошова маса, грошовий агрегат, інфляція, інфляція попиту, інфляція пропозиції.

 

Альтернативні теорії грошей

 
 

Гроші мають багатотисячолітню історію. Існують дві основні концепції, що пояснюють причини виникнення гро­шей: раціоналістична й еволюційна.

Рис. 6.4. Основні концепції виникнення грошей

Раціоналістична концепція панувала до кінця XVIII ст. Вона має прихильників і серед деяких сучасних економістів. Так, П. Самуельсон визначає гроші як "штучну соціальну умовність", а Дж.К. Гелбрейт вважає, що закріплення гро­шових функцій за благородними металами та іншими пред­метами — "продукт угоди між людьми".

Однак спроби пояснити походження грошей угодою між людьми чи законодавчими актами держави є не дуже переконливими. Адже гроші у своїх найпрості­ших проявах виникли на ранніх етапах розвитку окремих народів, коли ні фактор взаємної угоди, ні влада держави не могли відігравати істотної ролі у конституюванні такої складної категорії, як гроші. Можна припустити, що дер­жава лише на певній стадії розвитку законодавчо закріпи­ла певний товар, який стихійно виконував роль загального еквівалента, як "декретні гроші".Еволюційна концепція вперше була сформульована К. Марксом, який, спираючись на ідеї А. Сміта та Д. Рікардо, показав, що гроші мають товарне походження і виникли в результаті тривалого розвитку товарообміну та послідов­ної зміни форм вартості (простої або випадкової, повної або розгорнутої, загальної, грошової). Ця проблема розглянута в першому питанні лекції.

Зауважимо, що витоки деяких сучасних концепцій грошей (особливо монетаристських напрямків) починаються в теоріях, які зародилися ще у XVII – XVIII ст. – металевий, номіналістичний, кількісний.

 

Суть грошей та їх функції

Таким чином, гроші виникли не як мета свідомої домовленості людей про введення грошового обігу й не в результаті декретування їх державною, а як товар, що виконував роль загального еквівалента.

Отже, гроші– це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента, виступає посередником в обміні товарів і виражає економічні відносини між людьми з приводу виробництва та обміну товарів.

Сучасні західні економісти визначають сутність грошей, виходячи з їхніх функцій. Вони стверджують що грошима може бути все визначене людьми за гроші, що виконує їхні функції. Так, К.Р. Макконелл і С.Л. Брю вважають, що “гроші – це те, що вважають грошима” або “все, що виконує функцію грошей, і є грошима”. Дж. Хікс розуміє гроші як “те, що використовується як гроші” й т. ін.

Гроші - явище економічне й соціальне. Поява грошей стала підсумком і необхідним інструментом економічного прогресу.

 

 

 
 

 

Рис. 6.5. Теорії грошей

 

Гроші виконують ряд функцій, що розкривають їхню сутність. Класична економічна теорія виділяє п’ять функцій грошей:

Перша з них - міра вартості.Призначення грошей у цій функції полягає у вимірюванні вартості всіх товарів, установленні на них ціни. Цю функцію гроші виконують ідеально (без готівки). Для визначення ціни товару не

 

обхідно подумки прирівняти вартість товару до уявленої кількості грошей. Дана функція реалізується через масштабність. Встановлена державою вагова кількість золота, що має виконувати роль грошової одиниці, називається масштабом цін.

 
 

У США ним є долар, в Англії - фунт стерлінгів, у Німеччині – євро, в Україні – гривна. З середини XX ст., відповідно до реконструкції МВФ країни світу не приводять фіксації офіційного (золотого) масштабу цін.

Друга функція гроші як засіб обігу. Вони виступають посередником в обміні товарів Т - Г - Т. Цю функцію гроші виконують як реально існуючі, при чому постійно переходять із рук у руки. Паперові гроші вперше з'явилися в Китаї в XII ст., Північній Америці - в 1690 р., Франції - в 1716 р, в Росії - в 1769 р. В даний час у всіх країнах існує паперово-грошовий обіг.

Третьою функцією грошей є нагромадження та утворення скарбів.У цій функції гроші виступають тоді, коли вони виходять із товарного обігу. Вони набувають вигляду золотих злитків, золотих і срібних монет, прикрас. Дана функція виступає побічним регулятором грошового обігу: при скороченні товарообігу частина золота виходить з обігу, при його зростанні - золото й скарби повертаються в обіг.

Четверта функція – гроші як засіб платежу.Цю функцію вони виконують тоді, коли відбувається виплата заробітної плати, пенсій, стипендій, податків тощо.

3 розвитком кредитних відносин між товаровиробниками гроші у функції платіжного засобу почали виступати як кредитні гроші. Кредит, наданий одним товаровиробником іншому, породжує торгові зобов'язання - вексель.

Вексель – письмове торгове зобов'язання на порівняно короткий строк (у межах року, частіше - на 1-3 місяці), яке дає його власнику; безперечне право вимагати після закінчення обумовленого у векселі строку виплати зазначеної у ньому грошової суми з особи, що видала вексель. У сучасній комерційній і банківській практиці західних країн вексель має широке застосування, а також у зовнішній торгівлі й інших міжнародних розрахунках, виконуючи функції засобів обігу й платежу; оскільки обіг векселів обмежений, то вони мають гарантію тільки приватної особи, виникає потреба надійнішої гаранти, яку надає банк, випускаючи банкноти.

Банкноти - різновид кредитних грошей, вид грошових знаків, що випускаються емісійними банками.

Гроші, виходячи за межі своєї країни виступають у функції світових грошей. У цій функції вони виступають як загальний купівельний і платіжний засіб, як утілення суспільного багатства. Протягом століть роль світових грошей виконувало золото. Країнами використовуються, головним чином, резервні національні банки.

У цій функції гроші виступають у трьох значеннях: як загальний платіжний засіб (розрахунки за зовнішньоторговель­ним та платіжним балансами країни), як загальний купі­вельний засіб (купівля таких товарів, як зброя, зерно, енер­горесурси з негайною готівковою оплатою), як загальне втілення суспільного багатства нації у разі переміщення золота з однієї країни в іншу (надання позик, сплата кон­трибуцій, передача золота на збереження тощо).

Сучасна західна економічна наука неоднозначно встановлює кількість виконуваних грошима функцій, але більшість учених вважають, що гроші сьогодні виконують три функції: засобу обігу, міри вартості, засобу нагромадження. Функція грошей як засобу платежу не виділяється окремо, оскільки вона поєднується з функцією засобу обігу, а світові гроші виконують ті ж самі функції, що й гроші в національному ринковому господарстві.

3 розвитком ринкових відносин та процесу демонетизації золота деякі функції грошей еволю­ціонували.

 
 

Одночасно з еволюцією функцій грошей відбувається і процес еволюції видів грошей.

 

 

Рис. 6.7. Еволюція видів грошей

 

Процес еволюції функцій грошей та їхніх форм триває й дотепер, породжуючи нові форми і якісні особливості їхньо­го прояву.

 

ТЕМА 6. ГРОШІ

План

1. Виникнення і розвиток грошових відносин.

2. Альтернативні теорії грошей.

3. Суть грошей та їх функції.

4. Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обігу.

5. Грошова система, її структурні елементи й основні типи.

6. Інфляція, її сутність, причини і види.

 

Міні лексикон: грошовий загальний еквівалент, міра вартості, засіб обігу, засіб нагромадження, засіб платежу, раціоналістична теорія грошей, еволюційна теорія грошей, металева, номіналістична, кількісна теорії грошей, паперові гроші; кредитні гроші, грошовий обіг, закон грошового обігу, грошова маса, грошовий агрегат, інфляція, інфляція попиту, інфляція пропозиції.

 

Виникнення і розвиток грошових відносин

Економісти довгий час не могли вирішити проблему походження й сутності грошей. В дійсності ж гроші не є результатом суб’єктивних дій людей, державних органів. Вони виникли в процесі об’єктивного багатовікового розвитку форми прояву вартості – мінової вартості. Історично перші акти обміну виступали у вигляді обміну одного товару на інший.

Припустимо, що власник зерна обмінює свій товар на потрібну йому тканину. В даному обміні (20 кг. зерна = 10 метрам тканини) один товар (зерно) виражає свою вартість у іншому (тканини) й тому знаходиться у відносній формі вартості. Другий товар (тканина) перебуває в еквівалентній формі вартості, оскільки є вираженням вартості першого товару (зерна).

Схематично це можна представити так:

 

товар А = товар Б

відносна форма еквівалентна форма

 

У ході історичного розвитку виробництва і обміну, коли зросла кількість виготовлених товарів, з’явилася повна або розгорнута форма вартості. При ній одному товару (в нашому прикладі – зерну) вже протистояло багато інших товарів, і власник зерна за свою продукцію міг виміняти різні вироби. Однак у самому процесі обміну існували значні труднощі, коли, припустимо, власник зерна вирішив на ринку придбати сокиру, а власнику ж сокири зерно не потрібне, а потрібні чоботи. Тоді власник зерна вимушений зробити подвійний або потрійний обмін, аж поки не матиме нарешті той товар, за який зможе обміняти свій (зерно-чоботи-сокира). Схематично це можна представити наступним чином:

 
 

 

Рис. 6.1. Повна або розгорнута форма вартості

 

Тут товар А стоїть у відносній формі, а всі інші товари – в еквівалентній.

 
 

Такі труднощі в обміні значною мірою були усунуті, коли з’явилася нова форма вартості - загальна. Подальший розвиток виробництва й обміну привів до того, що з усієї маси товарів виділився один, який почав відігравати роль загального еквівалента, тобто на цей товар можна було придбати будь-який інший.

 

 

Рис. 6.2. Загальна форма вартості

 

У різних народів функції загального еквівалента виконували різні товари: худоба, хутра, зерно, слонова кістка, сіль тощо. Однак і ця форма еквівалента має недоліки, які долаються в ході виникнення грошей. Поступово ця роль майже скрізь закріпилась за золотом і сріблом. До тих пір, поки разом із золотом функції еквівалента виконувало срібло, грошова система називалася біметалевою. Але вже до кінця XIX ст. одна країна за іншою стали переходити до золотої монометалевоїсистеми. У Німеччині це відбулося в 1871 р., в Австрії – 1882, в Японії – 1897, в Росії 1898, в США – в 1900 р. Так з’явилася грошова форма вартості, яка має такий вигляд:

 

 

А

 

В

= Товар Д – грошовий товар, роль

С якого закріплюється за золотом

 

Е

 

 

Рис. 6.3. Грошово – товарна форма

 

Закріплення за золотом як металом функції загального еквівалента пояснюється тим, що:

а) золото має унікальні фізичні та хімічні властивості (воно не ржавіє, як залізо, не вкривається зеленуватим окисом, як мідь, тощо), за які його стали називати благородним металом;

б) для золота характерна якісна однорідність, легка ділимість і сполучуваність;

в) природні властивості золота викликали необхідність його застосування в сучасних галузях промисловості (електроніка, космічна технологія тощо);

г) золото красиве, має привабливий зовнішній вигляд.

Крім того золото має високу вартість при невеликому обсязі і вазі.

 

Альтернативні теорії грошей

 
 

Гроші мають багатотисячолітню історію. Існують дві основні концепції, що пояснюють причини виникнення гро­шей: раціоналістична й еволюційна.

Рис. 6.4. Основні концепції виникнення грошей

Раціоналістична концепція панувала до кінця XVIII ст. Вона має прихильників і серед деяких сучасних економістів. Так, П. Самуельсон визначає гроші як "штучну соціальну умовність", а Дж.К. Гелбрейт вважає, що закріплення гро­шових функцій за благородними металами та іншими пред­метами — "продукт угоди між людьми".

Однак спроби пояснити походження грошей угодою між людьми чи законодавчими актами держави є не дуже переконливими. Адже гроші у своїх найпрості­ших проявах виникли на ранніх етапах розвитку окремих народів, коли ні фактор взаємної угоди, ні влада держави не могли відігравати істотної ролі у конституюванні такої складної категорії, як гроші. Можна припустити, що дер­жава лише на певній стадії розвитку законодавчо закріпи­ла певний товар, який стихійно виконував роль загального еквівалента, як "декретні гроші".

Еволюційна концепція вперше була сформульована К. Марксом, який, спираючись на ідеї А. Сміта та Д. Рікардо, показав, що гроші мають товарне походження і виникли в результаті тривалого розвитку товарообміну та послідов­ної зміни форм вартості (простої або випадкової, повної або розгорнутої, загальної, грошової). Ця проблема розглянута в першому питанні лекції.

Зауважимо, що витоки деяких сучасних концепцій грошей (особливо монетаристських напрямків) починаються в теоріях, які зародилися ще у XVII – XVIII ст. – металевий, номіналістичний, кількісний.

 

Суть грошей та їх функції

Таким чином, гроші виникли не як мета свідомої домовленості людей про введення грошового обігу й не в результаті декретування їх державною, а як товар, що виконував роль загального еквівалента.

Отже, гроші– це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента, виступає посередником в обміні товарів і виражає економічні відносини між людьми з приводу виробництва та обміну товарів.

Сучасні західні економісти визначають сутність грошей, виходячи з їхніх функцій. Вони стверджують що грошима може бути все визначене людьми за гроші, що виконує їхні функції. Так, К.Р. Макконелл і С.Л. Брю вважають, що “гроші – це те, що вважають грошима” або “все, що виконує функцію грошей, і є грошима”. Дж. Хікс розуміє гроші як “те, що використовується як гроші” й т. ін.

Гроші - явище економічне й соціальне. Поява грошей стала підсумком і необхідним інструментом економічного прогресу.

 

 

 
 

 

Рис. 6.5. Теорії грошей

 

Гроші виконують ряд функцій, що розкривають їхню сутність. Класична економічна теорія виділяє п’ять функцій грошей:

Перша з них - міра вартості.Призначення грошей у цій функції полягає у вимірюванні вартості всіх товарів, установленні на них ціни. Цю функцію гроші виконують ідеально (без готівки). Для визначення ціни товару не

 

обхідно подумки прирівняти вартість товару до уявленої кількості грошей. Дана функція реалізується через масштабність. Встановлена державою вагова кількість золота, що має виконувати роль грошової одиниці, називається масштабом цін.

 
 

У США ним є долар, в Англії - фунт стерлінгів, у Німеччині – євро, в Україні – гривна. З середини XX ст., відповідно до реконструкції МВФ країни світу не приводять фіксації офіційного (золотого) масштабу цін.

Друга функція гроші як засіб обігу. Вони виступають посередником в обміні товарів Т - Г - Т. Цю функцію гроші виконують як реально існуючі, при чому постійно переходять із рук у руки. Паперові гроші вперше з'явилися в Китаї в XII ст., Північній Америці - в 1690 р., Франції - в 1716 р, в Росії - в 1769 р. В даний час у всіх країнах існує паперово-грошовий обіг.

Третьою функцією грошей є нагромадження та утворення скарбів.У цій функції гроші виступають тоді, коли вони виходять із товарного обігу. Вони набувають вигляду золотих злитків, золотих і срібних монет, прикрас. Дана функція виступає побічним регулятором грошового обігу: при скороченні товарообігу частина золота виходить з обігу, при його зростанні - золото й скарби повертаються в обіг.

Четверта функція – гроші як засіб платежу.Цю функцію вони виконують тоді, коли відбувається виплата заробітної плати, пенсій, стипендій, податків тощо.

3 розвитком кредитних відносин між товаровиробниками гроші у функції платіжного засобу почали виступати як кредитні гроші. Кредит, наданий одним товаровиробником іншому, породжує торгові зобов'язання - вексель.

Вексель – письмове торгове зобов'язання на порівняно короткий строк (у межах року, частіше - на 1-3 місяці), яке дає його власнику; безперечне право вимагати після закінчення обумовленого у векселі строку виплати зазначеної у ньому грошової суми з особи, що видала вексель. У сучасній комерційній і банківській практиці західних країн вексель має широке застосування, а також у зовнішній торгівлі й інших міжнародних розрахунках, виконуючи функції засобів обігу й платежу; оскільки обіг векселів обмежений, то вони мають гарантію тільки приватної особи, виникає потреба надійнішої гаранти, яку надає банк, випускаючи банкноти.

Банкноти - різновид кредитних грошей, вид грошових знаків, що випускаються емісійними банками.

Гроші, виходячи за межі своєї країни виступають у функції світових грошей. У цій функції вони виступають як загальний купівельний і платіжний засіб, як утілення суспільного багатства. Протягом століть роль світових грошей виконувало золото. Країнами використовуються, головним чином, резервні національні банки.

У цій функції гроші виступають у трьох значеннях: як загальний платіжний засіб (розрахунки за зовнішньоторговель­ним та платіжним балансами країни), як загальний купі­вельний засіб (купівля таких товарів, як зброя, зерно, енер­горесурси з негайною готівковою оплатою), як загальне втілення суспільного багатства нації у разі переміщення золота з однієї країни в іншу (надання позик, сплата кон­трибуцій, передача золота на збереження тощо).

Сучасна західна економічна наука неоднозначно встановлює кількість виконуваних грошима функцій, але більшість учених вважають, що гроші сьогодні виконують три функції: засобу обігу, міри вартості, засобу нагромадження. Функція грошей як засобу платежу не виділяється окремо, оскільки вона поєднується з функцією засобу обігу, а світові гроші виконують ті ж самі функції, що й гроші в національному ринковому господарстві.

3 розвитком ринкових відносин та процесу демонетизації золота деякі функції грошей еволю­ціонували.

 
 

Одночасно з еволюцією функцій грошей відбувається і процес еволюції видів грошей.

 

 

Рис. 6.7. Еволюція видів грошей

 

Процес еволюції функцій грошей та їхніх форм триває й дотепер, породжуючи нові форми і якісні особливості їхньо­го прояву.

 

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.