Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Горького

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Горького

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

(заочна форма навчання)

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З БІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ

 

Донецьк-2013


 

УДК 57+575(075.8)

ББК45.2+52.522.15я7

М54

 

 

Рекомендовано Вченою Радою Донецького національного медичного университету ім. М.Горького.

Протокол № 6 від 30.08.2013р.

 

Колектив авторів:

Степанова М.Г., Старостенко О.В., Мєхова Л.С., Усікова З.Л., Плетньова Т.В.

 

Рецензенти:

1. Басій Р.В. – к.мед.н., пофесор, координатор навчально-методичного відділу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

2. Прокопенко О.Б – к.мед.н., доцент, методист навчально-методичного відділу.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання) ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З БІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ / [М. Г. Степанова, Е. В. Старостенко, Л. С. Мехова и др.]. – Донецк, 2013. – 28 с.

Методичні вказівки підготовлені співробітниками кафедри медичної біології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького у відповідності до програми з біології з основами генетики для студентів, що навчаються за спеціальністю «Фармація» (заочна форма навчання). Вказівки містять інформацію, необхідну для самостійної підготовки студентів 1 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання до практичних занять з біології з основами генетики.

УДК 57+575(075.8)

ББК45.2+52.522.15я7

 

 

© Колектив авторів, 2013

©Оформлення. Издательство ДонНМУ, 2013


 

ЗМІСТ      
ВВЕДЕННЯ__________________________________________________________________
ТЕМА №1. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН. ГЕНЕТИЧНИЙ АПАРАТ КЛІТИНИ. РОЗМНОЖЕННЯ НА КЛІТИННОМУ РІВНІ _____________________________________________________________________________    
ТЕМА № 2. МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ_______    
ТЕМА №3. ПАРАЗИТИ РІЗНИХ СИСТЕМАТИЧНИХ ГРУП, ЯК ЗБУДНИКИ ТА ПЕРЕНОСНИКИ ІНФЕКЦІЙ ТА ІНВАЗІЙ_____________________________________    
Додаток _____________________________________________________________________

ВВЕДЕННЯ

Протягом навчання майбутні фахівці за спеціальністю „ Фармація ” вивчають дисципліну «Біологія з основами генетики». Вивчення біологіі є невід’ємною часткою медичної освіти. Розуміння механізму біологічних процесів, що протікають в організмі людини дозволяє визначати природу захворювання та розуміти механізм дії ліків на організм людини.

При заочній формі навчання більшість матеріалу вивчається студентами самостійно. Згідно освітньо-професійній програмі на практичних заняттях студент заочної форми навчання повинен уміти (цілі модуля):

1. Трактувати поняття суті життя на сучасному рівні та визначити місце людини в системі живої природи.

2. Класифікувати біологічні системи та рівні організації живого.

3. Інтерпретувати значення процесів, що відбуваються на молекулярно-генетичному, клітинному та організмовому рівнях організації життя для розуміння патогенезу спадкових, соматичних, онкологічних, інфекційно-запальних й інших хвороб людини.

Об’єм матеріалу, що вивчається, припускає вивчення наступних тем:

1. Клітинний рівень організації живого. Структурно-функціональна організація еукаріотичних клітин. Генетичний апарат клітини. Розмноження на клітинному рівні.

2. Молекулярні основи спадковості та мінливості.

3. Паразити різних систематичних груп як збудники та переносники інфекцій та інвазій.

4. Підсумковий модульний контроль..

 

Змістовні модулі

 

Молекулярно-клітинний рівень організації життя: основи будови і життєвих процесів клітини прокаріот та еукаріот.

Організмовий та біогеоценотичний рівень організації життя та місце людини в цьому.

Цілі:

1. Аналізувати інформацію про будову клітини.

2. Інтерпретувати структурно-функціональну організацію спадкового матеріалу.

3. Інтерпретувати механізми спадковості та мінливості на різних рівнях організації життя.

4. Вмітивизначати й класифікувати представників царства найпростіші, гельмінтів, та членистоногих, які мають медичне значення, знати шляхи зараження, методи діагностики та науково обґрунтовувати заходи щодо профілактики захворювань.


Тема 1. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН. ГЕНЕТИЧНИЙ АПАРАТ КЛІТИНИ. РОЗМНОЖЕННЯ НА КЛІТИННОМУ РІВНІ

Актуальність теми.Клітина – структурна, функціональна й генетична одиниця організмів нашої планети. Вивчення морфології і фізіології клітин, структурної організації спадкового матеріалу та особливостей їх онтогенезу необхідно для розуміння поведінки хромосом під час мітозу та мейозу, механізму виникнення хромосомних і геномних мутацій, а також спадкових хвороб, обумовлених хромосомним дисбалансом. Знання загальнобіологічних закономірностей будови, функцій та еволюції клітини є фундаментом для вивчення в подальшому морфологічних і медико-біологічних дисциплін (анатомії, гістології, фізіології, мікробіології, медичної ботаніки, фармакогнозії тощо).

 

Цілі навчання (загальна): Уміти пов’язувати структурно-функціональну організацію клітин з процесами регуляції життєдіяльності організмів; оцінювати значення ядра й особливості будови його структур для життєдіяльності клітини; характеризувати основні процеси життєвого циклу клітин і способи їх ділення, як основи розмноження та індивідуального розвитку організмів; мати цільне уявлення про будову та життєдіяльність клітин.

Конкретні цілі: уміти:

  1. Інтерпретувати будову клітин різних типів.
  2. Характеризувати клітину як відкриту саморегульовану систему.
  3. Пояснювати структурно- функціональну організацію спадкового матеріалу.

4. Аналізувати каріотип людини та складати ідіограму.

5. Характеризувати клітини у різні періоди життєвого циклу.

6. Робити висновки про значення розмноження клітин для біології людини й медицини.

 

Зміст навчання відповідно до цілей:

Теоретичні питання

  1. Назвіть яку будову мають різні типи клітин.
  2. Вкажіть з яких основних компонентів побудована клітина, як вони функціонують?

3. Охарактеризуйте морфологію метафазної хромосоми.

4. Назвіть класифікації хромосом та їхні загальні принципи.

5. Назвіть групи хромосом в каріотипі людини.

6. Визначте що таке каріотип.

  1. Дайте визначення життєвого циклу клітин.
  2. Назвіть особливості різних фаз мітозу.
  3. Опишіть як поводяться хромосоми в різні фази клітинного циклу.

Граф логічної структури теми (див. додаток).

 

Джерела інформації

Обов’язкові джерела інформації:

1. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Пiдручник.- Вінниця: НОВА КНИГА, 2004.- с. 35 – 80, 128 – 132, 136 – 140.

2. Конспект лекцій.

 

Додаткова література:

1. Руководство к лабораторним занятиям по биологии. Учеб. пособие / Под ред. Богоявленского, - М.: Медицина, 1988. – С. 17 – 26.

2. Уилсон Дж., Хант Т. Молекулярная биология клетки: В 4 т. - М.: Мир, 1994.

3. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Біологія. – К.: Вища шк., 1987. – С.11 – 26.

4. Медична біологія: Посібник з практичних занять /О.В.Романенко, М.Г.Кравчук, В.М. Грiнкевич та ін..- К.: Здоров’я, 2005.

5. Медична біологія: Посібник з практичних занять/ О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич та ін. – К.: Здоров’я, 2005. – с. 322 – 332.

 

Орієнтовна основа діяльності

(інструкції до проведення практичних робіт)

C; 2-C; 3-A; 4-C; 5-D; 6-B; 7-D; 8-D; 9-D; 10-E.

ТЕМА № 2

Зміст навчання відповідно до цілей

Теоретичні питання.

 

Назвіть яку будову має молекула ДНК.

Визначте що таке ген і яку структуру він має.

Дайте визначення: геном, екзон, інтрон, процесинг.

Опишіть як у ядрі здійснюється процесинг.

Джерела інформації

Конспект лекцій.

Додаткова література

1. Медична біологія: Посібник з практичних занять /О.В.Романенко, М.Г.Кравчук, В.М. Грiнкевич та ін..- К.: Здоров’я, 2005.

 

НОРМА

мРНК УАГ УУУГ АУГГЦЦУЦУУГЦАААГГЦУАУАГУАГУУАГ...

Поліпептидмет - ала - сер - цис - ліз - глу - тир - сер - сер - СТОП

Приклад 1 делеція (-1)

-1 У

мРНК УАГ УУУГ АУГГЦЦЦУУГЦАААГГЦУАУАГУАГУУАГ...

Поліпептид мет- ала - лей - ала - ліз - ала - іле - вал - вал - сер -

Порушена послідовність

Приклад 2

 

мРНК УАГ УУУГ АУГГЦЦУЦУАААГГЦУАУАГУАГУУАГ...

Поліпептид мет - ала - сер - ліз - глу - тир - сер - сер - СТОП

Приклад 3

 

мРНК УАГ УУУГ АУГГЦЦЦУЦУУГЦАААГГЦУАУАГ УАГ УУАГ

Поліпептид мет - ала - лей - лей - глн - арг - лей - СТОП

D; 2-C; 3-C; 4-C; 5-C; 6-C; 7-D; 8-A; 9-B; 10-C; 11-C; 12-C; 13-D; 14-C.

 

ТЕМА №3

 

Джерела інформації

Конспект лекцій.

Додаткова література

1. Медична біологія: Посібник з практичних занять /О.В.Романенко,

М.Г. Кравчук, В.М. Грiнкевич та ін..- К.:Здоров’я, 2005.- С. 223-238. 312 – 321, 271 – 275; 277 – 280.

B; 2-A;3-D; 4-A; 5-A; 6-B; 7-D; 8-B; 9-A; 10-A.

Додаток

 
 

Тема №1 Клітинний рівень організації живого. Структурно-функціональна організація еукаріотичних клітин. Генетичний апарат клітини. Розмноження на клітинному рівні

 
 


Тема №2 МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Горького

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

(заочна форма навчання)ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.