Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристика процесу звукоутворення

Звукоутворення – це процес виникнення звуку, який пов'язаний з чотирма його характеристиками: висота, сила, тривалість та тембр. В момент звукоутворення повітря проривається крізь голосову щілину, голосові зв’язки починають вібрувати і потік повітря підлягає цьому коливанню.

Момент утворення звуку після взяття дихання називається атакою звуку. Існують три типи атаки: м’яка, тверда, придихательна. М’яка атака – це спокійне змикання зв'язок, ледь помітний, легкий початок звуку. Характеризується одночасним змиканням голосових зв'язок із посиланням дихання. Тверда атака – це активне, раптове утворення звуку при щільному змиканні голосових зв'язок. Характеризується змиканням голосових зв’язок до початку співу.

 

В залежності від положення ротової порожнини існує два типи звуку – відкритий та прикритий. Відкритий звук звучить плоско, різко, з втратою тембральної окраски. Прикритий звук м’який, округлений, форма рота – вертикально-овальна. Привчаючи дітей співати прикритим звуком, педагог організовує їх резонатори. Види резонаторів: верхній (головний – до нього входять порожнини носа, рота, глотка та лобні долі) та нижній (грудний – трахея, бронхи).

Прийоми звуковедення – це спосіб виконання в співах: легато, нон легато, стаккато. Основою звуковедення є легато, тобто безперервний та зв’язний спів, який забезпечує протяжність та наспівність звуку. Для виховання правильного природного звукоутворення дошкільникам корисно співати примовки та поспівки у низхідному русі звуком середньої гучності.

Дикція –це ясність, розбірливість вимови тексту. Прийнято розділяти побутове, сценічне та вокальне мовлення. Вокальна дикція відрізняється від розмовної тим, що голосні звуки співають протяжно, вони становлять основу вокального інтонування, тому всі склади будуть відкритими – закінчуватись голосним звуком. Правильна дикція залежить від активності артикуляційного апарату. Артикуляційний апарат складається з активних органів (язик, губи, м’яке ньобо) та пасивних (тверде ньобо, зуби, верхня щелепа). Для розвитку вокальної дикції дошкільникам доцільно промовляти текст в ритмі пісні або пошепки, співати скоромовки у різних темпах та тональностях.Стрій (чистота інтонування) – це правильне відтворення звуковисотного малюнку мелодії. Основою чистоти інтонування є здатність розрізняти ладовисотні співвідношення звуків, відчувати стійкі та нестійкі звуки мелодії. Чистота інтонування залежить від взаємодії вокальних та слухових навичок, від дикції, діапазону та звукоутворення.

Ансамбль – це злагодженість, узгодженість всіх елементів, насамперед вили та висоти звучання. Види ансамблю: метроритмічний, динамічний, дикційний, темповий, тембровий,

Починаючи з середньої групи, дітей привчають співати без супроводу.

Класифікація співочих голосів.Специфіка їх розвитку

Понятие "певческий голос" связано со способностью человека петь. В отличие от речи, звуки певческого голоса имеют точную высоту, могут долго длиться. Они проявляются на гласных. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата.

Существует множество систем классификации певческих голосов. Некоторые из них учитывают силу голоса, то есть то, как громко певец может петь; другие — насколько подвижен, виртуозен, отчётлив голос певца; и др.

Чаще всего используется классификация, учитывающая диапазон голоса и пол певца. Даже руководствуясь только этими двумя критериями, получается множество разновидностей. Каждая группа голосов делится на более узкие подразделения.

Голоса классифицируются по тембру и высоте. Различают шесть основных типов голосов.

Мужские голоса

1.Тенор -высокий

2.Баритон - средний

3.Бас - низкий

Женские голоса 1.Сопрано - высокий 2.Меццо-сопрано - средний 3.Контральто - низкий

Детский певческий голос достигает своего полного объёма (полторы октавы), как правило, к 13 годам. Он отличается светлым, серебристым, напоминающим фальцет тембром. Детские голоса, в особенности голоса мальчиков, используются главным образом в детских хорах. После мутации голос мальчика понижается на октаву, одновременно меняются его сила, диапазон и тембр. При этом нередко пропадают лучшие певческие свойства голоса мальчика. Для сохранения выдающихся певческих голосов у мальчиков-певцов в Италии в 17-18 вв. применялась кастрация.

Существует также категория певцов-мужчин, поющих в диапазоне женского голоса. Этот тип голосов редок, но до сих пор используется, в основном, в опере. В современном вокальном исполнительстве эти роли может исполнять контратенор (певец, владеющий развитой техникой пения фальцетом).

Голос профессионального оперного певца — это две октавы полноценного однородного звучания.

 

Характеристика співочої форманти(високої та низької)

Тембр. Спектр

Разговор и пение разных людей отличаются на слух. Об услышанном голосе можно сказать так: «Говорит светло, как будто улыбается», или «Какой мрачный, темный голос! Гудит, как в трубе», или «Сколько колокольчиков звучит в этом голосе, какой серебристый!», или «Сколько бархата в этом голосе, какое красивое грудное звучание!». В вокальной педагогике есть термин, который связан с окраской голоса — тембр. В переводе с греческого тимпане означает окраску и характер звука. Тембровая окраска зависит от строения голосового аппарата, длины и толщины голосовых связок, формы и расположения резонаторных полостей, нёба. Даже состояние слизистой оболочки гортани может менять тембр, особенно этот эффект заметен при респираторных заболеваниях и при изменении состояния задней стенки гортани, например, при фарингите.

Форманты. Полетность. Вибрато.
О высокой позиции. Диапазон.
Тесситура. Примарные тоны
С точки зрения акустики тембр голоса представляет собой спектр, состоящий из основных тонов — формант — и производных тонов — обертонов. Для того чтобы лучше понять эти акустические понятия, следует рассмотреть колебания струны. Натянутая! и закрепленная с двух сторон струна (например, фортепиано), может колебаться с наибольшим размахом, т.е. всей длиной, своей, по-ловиной, третями, четвертями и т.д. Частота таких колебаний в 2, 3,1 4 раза больше, чем частота колебания всей струны. Амплитуда тaких колебаний уменьшается по мере увеличения частоты обертона. Обертон, частота которого в два раза выше, чем основная, отстоит на октаву и называется октавной гармоникой. Если частота обертона на в три раза выше, то звучит квинта по отношению к основному тону и так далее. Эти колебания, кстати, называются гармоническими. Если отложить по одной оси величины час-тот, а по другой их амплитуды, то получим спектр голоса.

Для анализа спектра голоса существует так называемые спектрометры или спектроанализаторы. Изучению тембра голоса человека и процессов, его формирующих, посвящены исследования Г. Гельмгольца. Он впервые поставил эксперимент с полыми шарами, каждый из которых мог резонировать на определенную частоту. Сравнивая по слуху эти частоты с тембром звучания того или иного инструмента, он понял, как и из каких частот складывался их неповторимый тембр. Тембр человек можно менять, используя атаку, грудное или головное резонирование либо форму и размеры резонансных полостей.

Форманты гласных

Первичный звук возникает на голосовой щели. Оказалось, что он совершенно не похож на те звуки, которые мы слышим в пространстве. У этого звука нет ни тембра, ни формы гласного или согласного. В формировании привычных речевых звуков, узнаваемых на слух, явно главная роль принадлежит ротоглоточному каналу. Именно в нем — благодаря изменению его формы и проявлению резонансных эффектов — и происходит окончательное формирование формы звуков и их тембра.

Каждая гласная имеет ротовую и глоточную форманты. Их присутствие в спектре гласных, которые произносят разные люди и на разной высоте тона, и дает возможность нашему уху воспринимать их именно в такой форме. Эти форманты принято называть формантами гласных, то есть главными, определяющими эти гласные частотами. Остальные обертоны, присутствующие в тембре голоса говорящего или поющего, составляют его индивидуальную краску.

Приведем примеры ротовой и глоточной формант гласных:

- и — полость рта мала, гласная резонирует на высокой частоте 3200 Гц, которая приближается к высокой певческой форманте и потому применяется вокальными педагогами для высокого светлого тона, глоточная форманта — 370 Гц;

- у — глотка широко растягивается, поэтому резонирует на низкой частоте — 900 Гц и рекомендуется педагогами для нахождения грудного резонирования, частота ротовой форманты — 400 Гц;

- о— частота глоточной форманты — 1000 Гц, ротовой —700 Гц. Весь объем рупора становится как бы однородным, поэтому педагоги по вокалу рекомендуют эту букву для выработки округлого звука;

- а— близка к гласной О, имеет частоты соответственно 700 Гц и 1000 Гц;

- e - 700 Гц и 1400 Г.

Положение артикуляционных органов при произнесении речевых гласных по рентгенограммам и спектры этих гласных. Объем ротовой полости увеличивается в последовательности: и- е- а- о-у. Объем глоточной полости уменьшается примерно в той же последовательности.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.