Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни

студентів спеціальності 5.03040101 „Правознавство”

галузь знань 0304 „Право”

 

М. Маріуполь

2014 рік

РОЗРОБНИК:

 

Лузан Аліна Володимирівна, викладач МК ДВНЗ «ПДТУ»,

викладач другої категорії.

 

 

Обговорено та рекомендовано на засіданні циклової комісії соціально-економічних та правознавчих дисциплін.

Протокол від “ 29серпня 2014 року № 1

 

Голова циклової комісії соціально-економічних та правознавчих дисциплін.

 

_______________________ ( Л.І. Кащеєв)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____” _____________ 2014 року.

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Цивільне та сімейне право» є однією із складових частин системи права України.

Цивільне право – це фундаментальна галузь права, що регулює найбільше коло відносин, які виникають у суспільстві з приводу майна, немайнових благ та результатів інтелектуальної (творчої) діяльності між фізичними, юридичними особами, державою та іншими суб’єктами права. Цивільне право, як галузь права включає в себе наступні підгалузі: речове право, зобов’язальне право, право інтелектуальної власності, спадкове право, сімейне право, житлове право тощо. Тому вивчення дисципліни «Цивільне та сімейне право» відіграє важливу роль у підготовці молодших спеціалістів з права.

Згідно навчального плану зі спеціальності 5.060101 «Правознавство», навчальна дисципліна «Цивільне та сімейне право» віднесена до циклу професійної підготовки.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних, семінарських та практичних занять.

Зміст самостійної роботи визначається тематичним планом вивчення дисципліни, переліком контрольних питань та завданнями викладача.

Перевірка засвоєних знань, набутих навичок вмінь і компетенцій студентів відбувається у формі поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль здійснюється після опанування окремих тем з дисципліни шляхом оцінювання усних відповідей, тестових завдань, рішень ситуаційних задач, захисту рефератів тощо.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку на другому курсі у першому півріччі (третій семестр), диференційного заліку – на другому курсі у другому півріччі (четвертий семестр) та іспиту – на третьому курсі у першому півріччі (п’ятий семестр). Крім того в першому півріччі третього року навчання студенти виконують курсову роботу з даної дисципліни, а також дисципліна «Цивільне та сімейне право» включена до комплексного іспиту зі спеціальності.

 

 

Вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни,

 

Виконання контрольних робіт з дисципліни «Цивільне та сімейне право» сприяє закріпленню отриманих студентами теоретичних знань і одночасно дозволяє викладачу перевірити рівень їх знань, самостійну роботу з вивчення предмета, ознайомлення з рекомендованою спеціальною літературою і нормативними актами.

Мета контрольної роботи – закріпити, поглибити й узагальнити знання, виявити здатність їх застосувати у практичній діяльності, вміти на їх основі аналізувати та вирішувати проблемні питання і робити власні висновки та обґрунтування як теоретичного, так і практичного характеру.

Впродовж кожної заліково-екзаменаційної сесії на яку виноситься вивчення даної дисципліни студент має пройти підсумковий контроль у формі складання заліку/іспиту. Для того, щоб отримати допуск до складання заліку/іспиту студент зобов’язаний за п’ятнадцять днів до початку заліково-екзаменаційної сесії подати до навчальної частини Маріупольського коледжу належним чином оформлену контрольну роботу із виконаним завданням відповідно до обраного варіанту, що вказані нижче. Написання контрольної роботи передбачено в третьому навчальному семестрі (п’ять варіантів), в четвертому (п’ять варіантів) та в п’ятому (п’ять варіантів). У процесі виконання контрольної роботи студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, коротко доповісти викладачу зміст роботи та відповісти на запитання викладача до контрольної роботи. Строк виконання контрольної роботи - не пізніш 15 діб до початку заліково - екзаменаційної сесії

До виконання контрольної роботи студент повинен підходити творчо, при висвітленні питань слід показати і по можливості обґрунтувати положення чинного законодавства. Контрольна робота повинна носити самостійний характер. Неприпустиме механічне переписування тексту посібників і спеціальної літератури.

Виконана робота обов'язково повинна мати план за такою структурою: «Вступ», де розкривається роль і значення теми, обсягом до двох сторінок; «Основна частина», яка складається з декількох теоретичних запитань та інших завдань (тести, ситуаційні задачі). Розкриваючи питання, необхідно показати знання з теми, дати аналіз існуючої спеціальної літератури та чинного законодавства, висловити конкретні особисті зауваження і рекомендації з досліджуваних питань. Окремою частиною контрольної роботи мають бути «Висновки», де у стислій формі, обсягом до трьох сторінок, слід показати і по можливості обґрунтувати пропозиції до теоретичних положень за темою контрольної роботи чи вдосконалення чинного законодавства. Наприкінці подати список використаних джерел.

Оформити за вимогами титульну сторінку, підписати роботу, вказавши дату виконання, і в зазначений термін подати на перевірку. Студент має обирати відповідний варіант, залежно від свого порядкового номеру в журнальному списку (шостий за списком студент виконує варіант №1) або за номером залікової книжки, погодивши даний аспект із викладачем.

 

КРИТЕРІЇ

Оцінювання захисту контрольних робіт з дисципліни: «Цивільне та сімейне право»

Відмінної оцінки заслуговують захисти студентів, які показали ґрунтовні знання програмного матеріалу з дисципліни «Цивільне та сімейне право» використали основну і додаткову літературу з даного предмета, орієнтуються у цих питаннях, посилаються на правові джерела і чітко, ясно, послідовно відповідають на поставлені питання .

Доброї оцінки заслуговують захисти тих, хто підтвердив глибокі знання матеріалу в обсязі навчальної програми, не допустив суттєвих помилок при відповіді на всі питання, зумів чітко викласти матеріал, наводячи при цьому приклади.

Назадовільно оцінюють захист, що ґрунтується на знанні матеріалу в обсязі навчальної програми, але був неповними і неточними у визначенні окремих понять та поверхневому висвітленні питань. Таку оцінку заслуговують студенти у випадку недостатнього обґрунтування, нечіткого і непослідовного викладення відповіді на поставлені додаткові питання.

Незадовільну оцінку виставляють студентам, у яких виявлені недостатні знання програмного матеріалу, суттєві упущення в освоєнні основних понять, визначень (дефініцій) з предмету, невміння поєднувати загальнотеоретичні положення з діючою юридичною практикою, що свідчать про низьку підготовку до професійної діяльності.

 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(Третій семестр)

 

Варіант №1

 

1. Визначити поняття цивільного права як галузі права, предмету та методу цивільно-правового регулювання суспільних відносин;

2. Визначити правовий статус фізичних осіб як суб’єктів цивільних правовідносин;

3. Розкрити поняття та види об’єктів цивільних прав.

 

Варіант №2

 

1. Дати оцінку актам цивільного законодавства, їх системі, дії актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб;

2. Охарактеризувати цивільну правоздатність та дієздатність фізичної особи;

3. Охарактеризувати цінні папери, як специфічні об’єкти цивільного права.

 

Варіант №3

 

1. Дати оцінку поняттю та особливостям цивільних правовідносин, класифікувати цивільні правовідносини.

2. Розкрийте поняття та ознаки юридичної особи, види юридичних осіб;

3. Охарактеризуйте майно, як об’єкт цивільних права.

 

Варіант №4

 

1. Визначити поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин, юридичний склад та класифікацію юридичних фактів.

2. Проаналізуйте порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою, або оголошення її померлою.

3. Охарактеризуйте результати роботи та послуги як об’єкти цивільних прав

Варіант №5

 

1. Розкрити суть застосування аналогії закону та аналогії права.

2. Визначити поняття, цілі та значення опіки та піклування.

3. Визначити оборотоздатність речей у цивільному праві.

 

Варіант №1

1. Розкрийте поняття та види правочинів. Підстави недійсності правочину. Види недійсних правочинів.

2. Визначте загальні положення спадкового права. Спадкування за законом та заповітом

3. Тести №1

 

Варіант №2

 

1. Надайте загальну характеристику праву власності. Види права власності.

2. Визначте поняття, види та зміст договору в цивільному праві.

3. Тести № 2

 

Варіант №3

 

1. Визначте правові наслідки визнання правочинів недійсними.

2. Розкрийте суть інституту представництва.

3. Тести № 3

 

Варіант №4

 

1. Розкрийте поняття та види строків у цивільному праві, порядок обчислення строків.

2. Охарактеризуйте особисті немайнові права фізичної особи.

3. Тести № 4

Варіант №5

 

1. Визначте підстави припинення зобов’язань.

2. Охарактеризуйте порядок прийняття та відмови від спадщини.

3. Тести № 5

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Тести № 1

1.Цивільне право як галузь права - це:

а) система знань;

б) частина науки про право;

в) сукупність категорій та суджень;

г) система правових норм.

 

2. Цивільне право як навчальна дисципліна - це:

а) система перевірених практикою знань;

б) сукупність правових норм;

в) сукупність суспільних відносин;

г) частина науки про право.

 

3.Цивільне право як наука - це:

а) сукупність правових норм;

б) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про закономірності становлення і розвитку цивільно-правових явищ;

в) сукупність суспільних відносин;

г) сукупність засобів та прийомів впливу.

 

4. Що є предметом цивільного права?

а) особисті немайнові відносини;

б) майнові відносини;

в) товарно-грошові відносини;

г) майнові та особисті немайнові відносини.

 

5.Хто є учасниками цивільних відносин?

а) фізичні та юридичні особи;

б) фізичні, юридичні особи та держава;

в) фізичні, юридичні особи, держава та територіальні громади;

г) фізичні, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республiка Крим,територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

 

6.Методом правового регулювання в цивільному праві є:

а) диспозитивний метод;

б) метод примусу;

в) імперативний метод;

г) метод заборони.

 

7. Характерними рисами методу цивільно-правового регулювання є:

а) автономія волі сторін та диспозитивність;

б) автономія волі сторін та особливий порядок вирішення спорів між учасниками цивільних правовідносин;

в) диспозитивність та наявність майнової відповідальності сторін;

г) юридична рівність, автономія волі сторін, диспозитивність, особливий порядок вирішення спорів між учасниками цивільних правовідносин та наявність майнової відповідальності сторін.

 

8. Функціями цивільного права є:

а) функція соціального контролю;

б) прикладна;

в) регулятивна, охоронна, компенсаційна та превентивна;

г) охоронна, превентивна та узгодженості інтересів.

 

9. Основним актом цивільного законодавства є:

а) Конституція України;

б) нормативно-правові акти;

в) акти Президента України;

г) Цивільний кодекс України.

 

10. Скільки частин складають систему цивільного права України?

а) три;

б) дві;

в) п'ять;

г) шість.

 

11. Що із перерахованого не є елементом цивільних правовідносин?

а) суб'єкт;

б) майнові правовідносини;

в) об'єкт;

г) зміст.

 

12. Назвіть юридичний факт-подію:

а) укладення договору;

б) землетрус, вчинення правопорушення;

в) рятування особою державного майна;

г) досягнення особою повноліття.

 

Тести № 2

1. Цивільна правоздатність - це:

а) здатність особи мати цивільні права;

б) здатність особи мати цивільні права та виконувати цивільні обов'язки;

в) здатність особи виконувати цивільні обов'язки;

г) здатність особи мати цивільні права та обов'язки.

 

2.Коли виникає та припиняється цивільна правоздатність?

а) виникає з моменту народження, а припиняється зі смертю;

б) виникає з досягненням 14 років, а припиняється зі смертю;

в) виникає з досягненням 16 років, а припиняється зі смертю;

г) виникає з досягненням 18 років, а припиняється зі смертю.

 

3. Що є місцем проживання фізичної особи?

а) населений пункт, у якому фізична особа проживає постійно або тимчасово;

б) житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому, у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово;

в) будинок, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово;

г) місце реєстрації фізичної особи.

 

4. З якого віку фізична особа вільно обирає собі місце проживання?

а) з досягненням 16 років;

б) з досягненням 18 років, за винятком обмежень, які встановлюються законом;

в) з досягненням 14 років, за винятком обмежень, які встановлюються законом;

г) з досягненням 14 років.

 

5. Місцем проживання недієздатної особи є:

а) місце проживання її батьків;

б) місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна;

в) місце проживання її піклувальника;

г) місце проживання її піклувальника або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції піклувальника.

 

6.Скільки місць проживання може мати фізична особа?

а) одне;

б) два;

в) законом не обмежено;

г) п'ять.

 

7. Можливість самостійно нести майнову відповідальність називається:

а) трансдієздатність;

б) тестаментоздатність;

в) правочиноздатність;

г) деліктоздатність.

 

8. З якого віку особа є повністю деліктоздатною?

а) з 15 років;

б) з 16 років;

в) з 14 років;

г) з 18 років.

 

9. Неповна дієздатність належить особам:

а) від 14 до 18 років;

б) до 14 років;

в) до 15 років;

г) від 15 до 18 років.

 

10. Які особи є частково дієздатними?

а) особи, які не досягли 15 років;

б) особи, які не досягли 14 років;

в) особи у віці від 14 до 18 років;

г) особи у віці від 16 до 18 років.

 

11. Над якими фізичними особами встановлюється опіка?

а) над малолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та особами, обмеженими в дієздатності;

б) над малолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та недієздатними особами;

в) над неповнолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та недієздатними особами;

г) над неповнолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та особами, обмеженими в дієздатності.

 

12. Цивільна дієздатність є обмеженою з моменту:

а) винесення рішення суду;

б) набрання рішенням суду законної сили;

в) настання обставин, що стали підставою обмеження дієздатності;

г) призначення піклувальника.

 

 

Тести № 3

1. Юридичною особою є:

а) громадяни та організації;

б) особа, яка займається підприємницькою діяльністю;

в) організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю, яка може бути позивачем та відповідачем у суді;

г) об'єднання громадян.

 

2. Місцезнаходження юридичної особи визначається:

а) місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом;

б) місцем її державної реєстрації;

в) місцем знаходження її постійно діючого органу;

г) місцем здійснення її підприємницької діяльності.

 

3. Юридичні особи приватного права створюються на підставі:

а) розпорядчого акта Президента України;

б) розпорядчого акта органу державної влади;

в) розпорядчого акта органу місцевого самоврядування;

г) установчих документів.

 

4. Товариство - це:

а) організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які не мають права участі у цьому товаристві;

б) організації шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві;

в) організація, створена однією особою, яка не бере участі в управлінні нею;

г) організація, створена шляхом об'єднання майна учасників.

 

5. Установа - це:

а) організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві;

б) організація, створена кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна;

в) організація, створена однією або кiлькома особами (засновниками), якi не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна;

г) організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які не мають право участі у цьому товаристві.

 

6. Підприємницькі товариства можуть бути створені у формі:

а) акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю;

б) господарських товариств;

в) господарських товариств або виробничих кооперативів;

г) господарських товариств або споживчих кооперативів.

 

7. На підставі чого діє товариство, створене однією особою?

а) статуту, затвердженого цією особою;

б) засновницького договору;

в) індивідуального установчого акта;

г) положення.

 

8. На підставі чого створюється установа?

а) спільного установчого акта, складеного засновниками;

б) індивідуального або спільного установчого акта, складеного засновником (засновниками);

в) засновницького договору;

г) статуту.

 

9. З якого моменту юридична особа є створеною?

а) з дня її державної реєстрації;

б) з дня подачі документів на державну реєстрацію;

в) з дня затвердження статуту;

г) з дня підписання засновницького договору.

 

10. Що з перерахованого не є способом припинення юридичної особи?

а) подiл;

б) перетворення;

в) злиття;

г) виділ.

 

11. Якою кількістю голосів приймаються рішення загальних зборів учасників товариства?

а) більшістю не менш як у 3/4 голосів;

б) простою більшістю від загальної кількості учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом;

в) простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом;

г) більшістю не менш як у 2/3 голосів.

 

12. Які вимоги задовольняються в п'яту чергу при ліквідації неплатоспроможної юридичної особи?

а) щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;

б) щодо витрат, пов'язаних із роботою ліквідаційної комісії;

в) щодо виплати заборгованості із заробітної плати за три останні місяці роботи;

г) всі відповіді невірні.

 

Тести № 4

1. Не є об'єктом цивільних прав:

а) гроші;

б) цінні папери

в) правочин

г) інформація

 

2. Об'єктами, що не можуть бути предметом цивільно-правових угод або іншим чином переходити від однієї особи до іншої, є:

а) об'єкти, що перебувають у вільному обігу;

б) об'єкти, що обмежені в цивільному обігу;

в) цінні папери;

г) об'єкти, що вилучені з цивільного обігу.

 

3. Індосамент - це:

а) вид цінного паперу;

б) особа, яка передає право за цінним папером;

в) передавальний напис, вчинений на цінному папері;

г) володілець цінного паперу.

 

4. Майно - це:

а) окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки;

б) сукупність речей;

в) сукупність речей, що утворюють єдине ціле;

г) сукупність нерухомих речей.

 

5. Кому належать продукція, плоди та доходи від речі?

а) власникові речі;

б) власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом;

в) володільцеві речі;

г) користувачеві речі.

 

6. Чи може бути предметом застави підприємство як єдиний майновий комплекс?

а) так, якщо інше не встановлено законом або договором;

б) так;

в) ні;

г) лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

 

7. До якого виду цінних паперів відносяться акції?

а) пайових;

б) боргових;

в) похідних;

г) товаророзпорядчих.

 

8. Інформація - це:

а) публічно оголошені відомості;

б) відомості, що можуть поширюватися на визначених суб'єктом умовах;

в) документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі;

г) відомості, розголошення яких може завдати шкоди суспільству або окремим особам.

 

9. Індосант - це:

а) фізична або юридична особа, яка передає право за цінним папером;

б) фізична особа, якій передається право за цінним папером;

в) ідентифікаційний номер цінного паперу;

г) вид цінного паперу.

 

10. Емісія - це:

а) вид цінного паперу;

б) встановлена законодавством послідовність дій щодо вилучення з обігу цінних паперів;

в) встановлена законодавством послідовність дій щодо випуску та розміщення цінних паперів;

г) передавальний напис на цінному папері.

 

11. Складові частини речі - це:

а) сукупність речей, які утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням;

б) все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення;

в) все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю;

г) все те, що може бути виділене з речі без втрати її цільового призначення.

 

12. Чи можуть бути предметом цивільного обігу тварини, занесені до Червоної книги України?

а) ні;

б) лише у випадках та порядку, встановлених законом;

в) так;

г) так, якщо не будуть при цьому порушуватись правила поводження з тваринами.

 

Тести № 5

1. Правочин - це:

а) діяльність, що тягне за собою юридичні наслідки;

б) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків;

в) цивільно-правовий договір;

г) контракт.

 

2. Намір осіб, які вчиняють правочин, досягти правого результату називається:

а) мотив правочину;

б) правовий результат;

в) ціль правочину;

г) підстава правочину.

 

3. Наслідками недійсності правочину є:

а) одностороння реституція та відшкодування збитків і моральної шкоди;

б) двостороння реституція та відшкодування збитків і моральної шкоди;

в) заборона реституції;

г) відшкодування збитків і моральної шкоди.

 

4. Односторонній правочин - це:

а) погоджена дія двох або більше осіб;

б) погоджена дія двох осіб;

в) правочин, в якому одна сторона має права, а інша - обов'язки;

г) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.

 

5. У письмовій формі належить вчиняти правочин:

а) який повністю виконується сторонами в момент його здійснення;

б) між юридичними особами на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

в) між юридичними особами незалежно від суми;

г) між фізичними особами на суму, що не перевищує у двадцять разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

 

6. У якій формі належить укладати правочин між фізичною та юридичною особою?

а) письмовій, крім тих правочинів, які повністю виконуються сторонами в момент їх вчинення;

б) письмовій нотаріально посвідченій;

в) усній;

г) конклюдентній.

 

 

7. Відплатний правочин - це правочин:

а) в якому одна сторона зобов'язана вчинити певні дії, а інша їх оплатити;

б) в якому кожна із сторін має права і обов'язки;

в) умови укладення якого стосуються невизначеного кола осіб;

г) в якому обов'язку однієї сторони вчинити певні дії відповідає зустрічний обов'язок іншої сторони з надання певного блага.

 

8. Складання заповіту - це:

а) односторонній договір;

б) односторонній правочин;

в) попередній договір;

г) двосторонній правочин.

 

9. У якій формі вчиняється відмова від правочину?

а) у письмовій;

б) в усній, якщо сума правочину не перевищує 170 гривень;

в) у такій самій формі, в якій було вчинено правочин;

г) законом непередбачено.

 

10. Правочин між фізичними особами має бути укладений у письмовій формі, якщо його сума перевищує:

а) 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

в) 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

г) 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

 

11. Правочин, який є укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов, називається:

а) реальним;

б) двостороннім;

в) консенсуальним;

г) каузальним.

 

12. Правочин, який є укладеним з моменту передання речі, називається:

а) реальним;

б) умовним;

в) строковим;

г) консенсуальним.

 

Варіант №1

1. Охарактеризуйте договори про передачу майна у власність;

2. Розкрийте суть шлюбу та сім’ї в українському сімейному праві;

3. Розв’яжіть шість ситуаційних задач (1-6) .

 

 

Варіант №2

 

1. Охарактеризуйте договори про передачу майна у користування;

2. Визначте порядок укладання та розірвання шлюбу;

3. Розв’яжіть шість ситуаційних задач (7-12).

 

 

Варіант №3

 

1. Охарактеризуйте договори про виконання робіт та надання послуг

2. Розкрийте суть опіки та піклування за сімейним законодавством України

3. Розв’яжіть шість ситуаційних задач (13-18).

 

 

Варіант №4

 

1. Охарактеризуйте договори у сфері банківської діяльності;

2. Проаналізуйте основи житлового законодавства;

3. Розв’яжіть шість ситуаційних задач (19-24).

Варіант №5

 

1. Розкрийте загальні положення про недоговірні зобов’язання;

2. Визначте права та обов’язки батьків та дітей;

3. Розв’яжіть шість ситуаційних задач (25-30).

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача №1

Громадянин Крилов звернувся до юридичної консультації з наступним запитанням. У магазині він придбав кольоровий телевізор, але через три місяці після покупки телевізор згорів. При цьому громадянину були заподіяні збитки в розмірі 6500 грн. (згоріли меблі та речі, які знаходилися в кімнаті). Громадянин Крилов звернувся до заводу-виготівника з вимогою про компенсацію нанесених збитків. Однак завод цих вимог не визнав, бо з Криловим у договірних відносинах не перебуває та збитки компенсувати не має наміру.

Як потрібно вирішити цей спір? Які особливості виникнення цивільних прав та обов'язків у даному випадку?

 

Задача №2

Тринадцятирічний Володимир за участь у телевізійних передачах отримав винагороду в сумі 40 гр. За ці гроші він купив маркер (12 грн.) і електронний калькулятор (26 грн.). Батьки В. вирішили, що він нерозумно витратив гроші, бо в сім'ї вже є кілька маркерів і калькулятор. Вони повернули покупку до крамниці, вимагаючи від директора повернення грошей. Директор відмовився задовольнити їх вимогу, пояснюючи, що хлопчик зробив покупку за власні гроші, якими неповнолітні мають право розпоряджатися самостійно.

 

Задача №3

Сенченко звернувся до міської адміністрації зі скаргою на кафе "Хвиля", яке розташовано поблизу будинку, де він мешкає, зокрема, що музика, яка лунає з кафе до другої години ночі, заважає йому відпочивати. Представник міської адміністрації попередив власника кафе "Хвиля". Але він вважає свої права порушеними, оскільки як власник може на власний розсуд використовувати свою власність.

 

Задача №4

Страхова організація пред'явила позов Костіну про стягнення 10000 грн. на відшкодування платежів, проведених Гур'єву. Як вказала в позовній заяві страхова організація регресна вимога базується на тому, що з вини Костіна у квартиру Гур'єва протекла гаряча вода, яка зіпсувала два килими. Страхова організація виплатила Гур'єву страхове відшкодування у сумі 10000 грн. і вимагає компенсації цієї суми Костіним. Під час розгляду позову виявилось, що в акті про загибель застрахованого майна, наданим страховою організацією, вказувалося, що з вини Костіна у ванній кімнаті був залишений відкритим водопровідний кран і це призвело до протікання гарячої води у квартиру Гур'єва. Під час розгляду справи виникло питання про зміст і правильність складання страхового акту, так як виявилося, що Гур'єв в момент його оформлення перебував на стаціонарному лікуванні у лікарні. Члени його сім'ї - дружина і брат, котрі проживали разом з ним, до складання акту залучені не були. Акт був складений через п'ять днів після заяви страхувальника заступником начальника страхової організації в присутності страхового агента і потерпілого. В акті відсутні свідчення про те, що він складений у присутності родини Гур'єва або ж за її участі. Крім того, як видно з заяви Гур'єва про настання страхового випадку, Костін у момент події перебував у своїй квартирі і повідомив про раптовий вихід з ладу батареї центрального опалення. Заява Костіна про ремонт батареї центрального опалення підтверджується випискою з книги записів звернень мешканців будинку у - диспетчерську за ремонтом будинкового обладнання.

Який договір страхування був укладений Гур'євим? Чи настав страховий випадок? Чи належним чином було складено акт про загибель майна? Чи можливо задовольнити даний регресний позов?

 

Задача №5

Подружжя Петренків у 1990 році усиновили 10-річного хлопчика з дитячого будинку, але не змогли справитися з ним. Хлопець вживав алкоголь, кривдив їх та наносив побої.

З огляду на те, що така поведінка усиновленого загрожувала здоров'ю і навіть життю Петренків, вони звернулися у 2005 році з заявою про скасування усиновлення.

Але у задоволені позовних вимог подружжю Петренків було відмовлено, оскільки усиновлений на день звернення до суду досяг 18 років.

1. Чи може протиправна поведінка усиновленого розглядатися як підстава для скасування усиновлення?

2. Чи впливає на можливість скасування усиновлення за ініціативою Петренків та обставин, що усиновлений на день звернення до суду досяг 18 років?

3. Розв'яжіть задачу.

 

Задача №6

Після смерті громадянина Поліхи до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини надійшли заяви про прийняття спадщини від дружини померлого, його повнолітнього сина, батька та матері. Через деякий час заяву про прийняття спадщини також подала громадянка Павучок від імені її малолітнього сина, який народився через два місяці після смерті Поліхи. Вона додала до заяви копію складеної за час життя Поліхи в органі ДРАЦСу заяви про визнання ним батьківства щодо зачатої дитини. Сім'я Поліхи оспорила заяву громадянки Павучок, вважаючи, що вона не має ніяких прав на спадщину.

Хто правий в даному спорі?

Які особи можуть бути спадкоємцями?

Чи зміниться рішення, якщо Поліха за час життя склав заповіт, однак не назвав дитину Павучок серед спадкоємців?

 

Задача №7

Пожежник В. проходячи ввечері біля сусіднього будинку побачив полум'я у сусідньому вікні і почув крики сусіднього хлопчика. В. розбив вікно, проник у кімнату і виніс хлопчика, поранивши при цьому собі ногу пошкодивши костюм. На врятованому горіла одежа і він отримав опіки рук. Врятований та рятувальник попали в лікарню, де пройшли довготривале лікування.

Чи підлягає відшкодуванню шкода, завдана пожежнику В. та врятованому? Хто зобов'язаний відшкодувати цю шкоду?

 

Задача №8

Внаслідок збиткової господарської діяльності повне товариство "Іво", яке займалося виробництвом продуктів швидкого приготування і напівфабрикатів, було оголошене банкрутом.

Внаслідок недостачі майна повного товариства, господарський суд звернув стягнення на особисте майно засновників.

Чи правомірне рішення суду?

 

Задача №9

Н. Короленко було знижено шлюбний вік, і вона взяла у шлюб у віці 16 років. Через рік вона розлучилась через грубе ставлення до неї чоловіка і вирішила з річною дитиною змінити місце проживання.

Гр-ка Короленко продала подаровану їй дідусем на весілля дачу для того, щоб на новому місці купити квартиру. Дізнавшись про це, дід подав до суду позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним, мотивуючи тим, що його онука є неповнолітньою і не може укладати самостійно угоди з нерухомості. Водночас він просив призначити його опікуном своєї онуки, а її зобов'язати проживати за місцем проживання опікуна.

Чи має суд задовольнити його прохання?

 

Задача №10

Пенсіонерка Боброва уклала з Іванчуком договір купівлі-продажу житлового будинку з умовою довічного утримання продавця. За цим договором Боброва передала Іванчуку у власність житловий будинок, що їй належав, а Іванчук зобов'язався надавати Бобровій до кінця її життя матеріальну допомогу в натурі - ізольовану кімнату для проживання, їжу, догляд і необхідну допомогу.

Однак через рік Іванчук тяжко захворів і довгий час знаходився на лікуванні в лікарні. Після повернення з лікарні він отримав інвалідність ІІ групи. У зв'язку з тим, що Іванчук практично майже припинив надавати Бобровій матеріальну допомогу, вона звернулася до суду з позовом про розірвання договору і про повернення їй житлового будинку.

На яких підставах може бути розірваний договір купівлі-продажу житлового будинку з умовою довічного утримання продавця? Чи підлягає задоволенню позов Бобрової?

 

Задача №11

Громадянка Н. уклала договір зі Смілянським територіальним відділенням національної акціонерної страхової компанії "Оранта" (надалі іменується як "страховик") про страхування належної гр-ці Н. корови на випадок викрадення чи випадкової загибелі. Страхова сума складала 1 500 грн. Після укладення договору застрахована корова загинула через те, що куплений у роздрібному магазині корм виявився неякісним.

Гр-ка П. в передбаченому договором порядку звернулась до страховика з вимогою про виплату страхової суми.

Страховик запропонував гр-ці Н. страхове віКонфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.