Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

ФАКУЛЬТЕТ № 6 (ПРАВА ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ)

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

з дисципліни

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

 

 

ступінь вищої освітибакалавр

галузь знань 0304 (08) Право

спеціальність6.030401(081) Правознавство (Право)

 

Форма навчання денна, заочна

 

Харків 2016

 

Передмова

 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Зобов’язальне право» для спеціалістів за спеціальністю 6.030401 Правознавство на 12 арк.

СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ 16 грудня 2015 р. Протокол № 12   ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою факультету права та масових комунікацій   25 серпня 2015 р. Протокол № 23   ______________ В. І. Московець (підпис)  
   
ПОГОДЖЕНО Секцією Науково-методичної ради ХНУВС з юридичних дисциплін 15 грудня 2015 р. Протокол № 12   ______________ _________________ (підпис) (П.І.Б.) ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри цивільного права та процесу   25 серпня 2015 р. Протокол № 21   ______________ В. А. Кройтор (підпис)  

 

Рецензенти:

Зайцев О. Л., канд. юрид. наук, доцент, начальник кафедри правової охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ;

Сергієнко В. В., канд. юрид. наук, професор, завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету імені Василя Кузнеця

 

Розробники: Аврамова О.Є., Кройтор В.А., Батожська О.В., Кухарєв О.Є., Мороз О. В., Савченко А.С., Синєгубов О.В., Кириченко Т.С., Довбій С.П., Чалий Ю.І., Апанасюк М.П. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016. 

© Аврамова О.Є., Кройтор В.А. та ін., 2015

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Загальні методичні вказівки

Вивчення курсу «Зобов’язальне право» є головним етапом на шляху оволодіння знаннями про загальні положення цивільного права. Самостійна робота є однією із форм вивчення вказаного курсу і розпочинається з:

· ознайомлення зі змістом відповідної теми в анотації навчальної дисципліни;

· ознайомлення з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті;

· звертання до конспекту лекції;

· звертання до методичних вказівок викладача щодо особливостей вивчення даної теми;

· опрацювати рекомендовану для вивчення тем літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми;

· використовуючи підручники, навчальні посібники необхідно добре засвоїти поняття, які є визначними /опорними/ для цієї теми і виділені в плані заняття;

· зробити в зошиті конспект основних положень теми, яка виноситься на заняття;

· продумати на кожне питання, що виноситься на обговорення, план відповіді – це допоможе зробити свою відповідь чіткою, логічною та послідовною;

· повторити основні положення та визначення з попередніх тем;

· ознайомитися з переліком запропонованих тем рефератів.

 

Ознайомлюючись з питаннями, які будуть обговорюватися на заняттях. Слід зазначити, що відповіді на теоретичні питання повинні бути докладними та обґрунтованими, містити посилання на нормативні акти. Вирішення практичних завдань здійснюються у письмовій формі. Усі складені документи зачитуються та обговорюються під час проведення занять.

Крім загальних питань деякі виносяться на самостійну роботу. Курсанти та студенти повинні самостійно, за допомогою літератури, підручників та нормативної бази опрацювати питання, що виносяться на самостійну роботу.

Написання реферату – є важливою формою більш глибокого вивчення теми. Ця форма дає можливість студентам детально розбирати питання теми з використанням додаткових джерел. Після заслуховування реферату на занятті, він повинен бути переданий викладачу.

Результати участі студентів в самостійній роботі – оцінюються викладачем, згідно встановлених вимог.

 

 

Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

 

Номер та назва навчальної теми Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни Література, сторінки Вид контролю
Всього з них:
лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота
Семестр № ___1__
Тема 1. Загальні положення про зобов’язання.         Залік
Тема 2. Загальні положення про договір        
Тема 3. Договори про передачу майна у власність        
Тема 4. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування        
Тема 5. Договори про виконання робіт        
Тема 6. Договори про надання послуг        
Тема 7. Договори про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії        
Тема 8. Договір про спільну діяльність        
Тема 9. Недоговірні зобов’язання.        
Всього за семестр № _1__:      
Семестр № _____
Тема № 1 _______________________________ (назва теми)                
Тема №… ______________________________ (назва теми)              
Всього за семестр № ___:                
                   

3. Методичні вказівки до самостійної роботи

ТЕМА 1. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

Навчальна мета заняття: знати визначення понять:зобов'язання, зобов'язальне право, кредитор, боржник, часткове зобов'язання, субсидіарне зобов'язання, солідарне зобов'язання, регресне зобов'язання, цесія, делегація, новація, відступне, зарахування, договір, установчий договір, попередній договір, основний договір, змішаний договір, біржовий договір, публічний договір, оферта, акцепт, пролонгація

 

Час проведення _4 години_

Час, що відводиться на самостійну роботу ___8 годин______.

 

Навчальні питання:

1. Класифікація зобов'язань: типи, групи, види, підвиди, форми зобов'язань.

2. Способи припинення зобов'язань.

3. Види цивільно-правових договорів.

 

Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

 

1. Іпотека як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

2. Мирова угода та прощення боргу: співвідношення понять.

Теми рефератів:

1. Зміна осіб у зобов'язанні.

2. Способи виконання зобов'язань зі множинністю осіб.

3. Правові наслідки визнання договору недійсним і неукладеним.

4. Правова природа притримання як способу забезпечення виконання зобов’язань.

5. Виконання зобов’язання третіми особами за цивільним законодавством України.

Література:

1. Гражданское право Украины. Часть 1 / Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. – Х.: «Основа», 1996.

1. Пушкин А.А. Избранные труды. – Харьков: Эспада, 2007. – 480с.

2. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар.-К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 532 с.

3. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

4. Сліпченко С.О., Смотров О.І., Кройтор В.А. Цивільне та сімейне право: Конспект відповідей на заліку та екзамені. Вид. 3-є, випр. і доп./ Навч. посібник. – Харків: Еспада, 2007. – 336с.

5. Цивільне право України: Підруч.: У двох частинах / За заг ред. Р.Б. Шишки, В.А. Кройтора. – Ч.1. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2008. – 516 с.

6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.

7. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 408 с.

8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 736 с.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.