Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З КУРСУ

«Основи дефектології»

 

Укладачі: Портницька Н.Ф.

Тичина І.М.

 

 

Житомир

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка


УДК 159.964.21:316.6(07)

ББК 88.5я73

П60

Рекомендовано до друку Вченою Радою Житомирського державного університету імені Івана Франка

( протокол № від ).

Рецензенти:

 

     
  П60   Методичні рекомендації з курсу «Основи дефектології» / [ уклад. Портницька Н.Ф., ТичинаІ.М.] – Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2015. – 50 с.   Методичні матеріали з курсу «Основи дефектології» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 6.030103 Практична психологія. Вона охоплює всі змістові модулі, визначені освітньо-професійною програмою. Методичні матеріали з дисципліни «Основи дефектології» складаються зі: вступу, розподілу навчальних годин на модулі, тем лекційного курсу дисципліни, інструктивно-методичних матеріалів до практичних занять, а також до самостійної роботи студентів, наявні завдання та вимоги до підсумкової модульної роботи і до заліку, списку рекомендованої літератури.      
     

УДК 159.964.21:316.6(07)

ББК 88.5я73

 
©Н.Ф. Портницька, І.М.Тичина, 2015

ЗМІСТ

Вступ
Структура навчальної дисципліни
Рекомендації до організації самостійної роботи
Модуль 1
Модуль 2
Вимоги до заліку
Рекомендована література до курсу
Критерії оцінювання

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Основною метою викладання дисципліни «Основи дефектології» є набуття майбутніми психологами знань щодо особливостей навчання та виховання різних категорій аномальних дітей.

 

Основні завдання курсу.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

§ особливості дефектології як науки;

§ історію розвитку дефектології;

§ характеристику основних категорій дефектології

§ особливості розвитку дітей з порушеннями слуху;

§ особливості розвитку дітей з порушеннями мови та інтелекту;

§ особливості розвитку дітей з порушеннями зору;

§ особливості розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;

§ особливості розвитку дітей з комбінованими порушеннями;

§ принципи навчання та виховання різних категорій аномальних дітей;

§ принципи організації системи спеціальних закладів для аномальних дітей;

§ вимоги до особистості педагога-дефектолога

По завершенню вивчення курсу студенти повинні уміти (освітньо-профсійна програма, додаток Б2):

§ З метою виявлення загальних і специфічних закономірностей психічного розвитку дитини з особливими потребами в порівнянні з дитиною, що нормально розвивається, уміти діагностувати особливості пізнавальної діяльності людей з різними типами порушень у фізичному або психічному розвитку;

§ При визначенні інтелектуальної готовності до навчання у школі вміти визначати стан сенсорного розвитку дитини: особливості фонематичного слуху, зорового сприймання тощо;

§ вміти за допомогою психодіагностичних методик та спостереження аналізувати специфіку мовленнєвого розвитку дитини;

§ вміти за допомогою психодіагностичних методик та спостереження аналізувати специфіку інтелектуального розвитку дитини;


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМИ Всього годин Кількість годин Самостійна робота Форма контролю
лекції практичні   лабораторні
Модуль 1. загальні питання дефектології  
Змістовий модуль 1 загальні питання дефектології  
1. Дефектологія як наука 8/8 2/2       6/6  
2. Сучасні уявлення про нормальний і аномальний розвиток 6/6         6/6
3. Загальна характеристика аномалій розвитку. Проблема психологічної діагностики та корекції відхилень у розвитку дітей. 8/6     4/6
4. Система спеціальних навчальних закладів для дітей з аномаліями розвитку. 4/6       4/6
5. Відхилення у психічному розвитку дітей і проблема шкільної неуспішності. 10/10   2/2   2/2 4/6
Всього за модуль 1. 36/36 4/2 4/2   4/2 24/30
Модуль 2. Характеристика різних категорій дітей з вадами розвитку  
Змістовий модуль 2 Характеритика різних категорій дітей з вадами розвитку
6. Психічний розвиток дітей з порушенням сенсорного розвитку 10/10 2/2   2\2  
Характеристика дітей з порушенням мовного розвитку та інтелекту 8/8 2/2 2/0   2\2 4/8
Основи консультаційно-тренінгової роботи з дітьми, які потребують корекції розвитку 6/10   0/2     2/8
Характеристика дітей з комплексиними порушеннями розвитку. 2/8         2/8
  Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*           8/6
Всього за модуль 2. 36/36 4/4 4/2   4/4 24/30 ПМР
Всього 72/72 8/6 8/4   8/6 48/56 залік

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Т.М. Майстренко

 

Самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальної дисципліни. Вона здійснюється за такими напрямками:

· підготовка теоретичних питань до практичних занять;

· конспектування першоджерел;

· підготовка рефератів;

· виконання індивідуальних (професійно-орієнтованих) завдань;

· підготовка до підсумкових модульних робіт;

· підготовка до заліку та екзамену.

 

Підготовка теоретичних питань до практичних занять передбачає опрацювання питань теми практичного заняття. Ці питання могли як розглядати під час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання.

Алгоритм підготовки.

· Визначте питання для підготовки (Ви маєте розглянути усі питання, зазначені у плані практичного заняття).

· Візьміть у бібліотеці університету (читальному залі або на кафедрі) джерела, зазначені у списку основної літератури до заняття. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).

· Визначте розділи (теми або параграфи), у яких розкрито питання практичного заняття.

· Прочитайте ці розділи.

· Складіть план (простий або складний) відповіді на кожне питання.

· Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти.

· Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов’язаний з іншими питаннями теми.

· Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу складіть короткий конспект, схеми, таблиці або графіки по прочитаному матеріалу.

· Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви недостатньо зрозуміли. З цими питаннями Ви можете звернутися на консультації до викладача.

· Перевірте, як Ви засвоїли опрацьоване питання. Ви можете це зробити, відповівши на тестові питання до теми або розв’язавши практичні завдання.

Конспектування першоджерелпередбачає поглиблений розгляд окремих питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися статті з фахових журналів, розділи монографій або підручників.

Алгоритм підготовки.

· Прочитайте запропоноване першоджерело.

· Правильно оформіть бібліографію першоджерела (автор, назва, вихідні дані).

· Складіть план (простий або складний).

· Для кожного пункту плану виділіть основні положення проблеми, яка висвітлюється у першоджерелі.

· Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотації, використовуючи, при потребі, схеми, таблиці, графіки тощо.

· Для самоперевірки перекажіть статтю, використовуючи власний конспект.

Підготовка рефератів передбачає глибокий та детальний аналіз проблеми, винесеної у темі реферату.

Алгоритм підготовки

· Ознайомтеся з вимогами до реферату.

· Підберіть літературу, у якій розкривається тема реферату. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).

· Складіть план реферату.

· Опрацюйте літературні джерела, користуючись порадами до конспектування першоджерел.

· Систематизуйте опрацьований матеріал відповідно до плану реферату.

· Дайте власний критичний аналіз та оцінку висвітленої проблеми.

· Оформіть реферат відповідно до вимог.

· На основі реферату підготуйте усну доповідь на практичне заняття.

Підготовка до підсумкової модульної роботи (ПМР), заліку та екзамену має на меті узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля або дисципліни у цілому.

Алгоритм виконання

· Ознайомтеся з переліком питань та завдань до ПМР або екзамену.

· Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу довідкову літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете знайти в робочій програмі або інструктивно-методичних матеріалах).

· Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними конспектами або підручниками.

· Визначте рівень знань з кожного питання.

· Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання додаткової літератури, складання конспектів, схем, виконання окремих завдань тощо). З цією метою зверніться до алгоритму підготовки теоретичних питань до практичних занять та виконання завдань до лабораторних занять.

· Для самоперевірки перекажіть теоретичні питання або виконайте практичне завдання.

Примітка:якщо ви маєте труднощі у підготовці окремих теоретичних питнаь або виконанні практичних завдань, ви можете звернутися за консультацією до викладача. Час проведення консультацій зазначений у Графіку проведення консультацій (кафедра соціальної та практичної психології).

 

Модуль 1загальні питання дефектології

 

ТЕМИ Всього годин Аудиторні заняття Самостійна робота Форма контролю
лекції практичні ПМР лабораторні
1. Дефектологія як наука 8/8 2/2       6/6  
2. Сучасні уявлення про нормальний і аномальний розвиток 6/6         6/6  
3. Загальна характеристика аномалій розвитку. Проблема психологічної діагностики та корекції відхилень у розвитку дітей. 8/6     4/6  
4. Система спеціальних навчальних закладів для дітей з аномаліями розвитку. 4/6       4/6  
5. Відхилення у психічному розвитку дітей і проблема шкільної неуспішності.   10/10   2/2   2/2 4/6  
Всього(1 кредит). 36/36 4/2 4/2   4/2 24/30 ПМР

Практичні заняття №1-2

 

Умови автоматичного одержання оцінки за модуль:

§ відвідати 2 заняття (з 2 занять);

§ одержати 6 оцінок (з 8 можливих: 1 оцінка за перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання, є обов’язковою; 2 оцінки за звіти з теми № 4, 1 за виконання професійно-орієнтованого завдання, 4 оцінки за усні та письмові відповіді на практичних заняттях).

Обов’язкові види робіт:

§ опрацювати питання з плану практичного та лабораторного заняття;

§ опрацювати основні поняття;

§ законспектувати першоджерела;

§ підготувати звіт за результатами лабораторного заняття;

§ пройти перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання, на індивідуальній консультації у викладача.

 

Види робіт на вибір:

§ реферат або повідомлення (готує один студент з академічної групи);

Лекційний курс

Тема 1. ДЕФЕКТОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Мета:формувати у студентів уявлення про основні завдання, сучасні проблеми та перспективи розвитку дефектології, ознайомлювати з основними категоріями дефектології

Професійна спрямованість:усвідомлення основних завдань наукової та практичної дефектології.

План:

1. Визначення дефектології як науки.

2. Сучасні проблеми та перспективи розвитку дефектології.

3. Основні завдання дефектології.

4. Поняття про дефект та компенсацію.

5. Характеристика основних категорій дефектології: реабілітація, компенсація, корекція.

Основні поняття дефектологія, дефект, реабілітація, соціалізація, почуття неповноцінності, компенсація, корекція, декомпенсація, псевдокомпенсація

Література

Основна література

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Изд-во «Лань», 2003. – 656 с.

2. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990.

3. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології. – К., 1994.

4. Краткий дефектологический словарь. – М., Просвещение. – 1964. – 397с.

5. Методы изучения аномальных детей. – М., Просвещение. – 1965. – 159с.

6. Питання дефектології. Міжвідом. Науково-методичн. Збірник. Вип..3.К., „Рад. школа”, 1967. – 151с.

Додаткова література:

1. Бондар В.І., Бех І.Д. Проблеми аномальної дитини// Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2. – С.127-133.

2. Власова Т.А., Певзнер М.В. Дети с отклонениями в развитии. – М.: ПР. – 1973. – 175с.

3. Дефектологический словарь /Под ред. А.И.Дьячкова. – М., 1970.

4. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями в развитии / Сост. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.

5. Хохліна О.П. Проблема розвитку дитини з вадами інтелекту в працях Л.С.Виготського. // Педагогіка і психологія, 1999. - № 1. – С.136

Тема 2. Загальна характеристика аномалій розвитку

Мета:формувати у студентів уявлення про аномальний розвиток, поглиблювати знання про закономірності психічного розвитку у нормі і при патології, ознайомлювати з параметри оцінки психічного дизонтогенезу.

Професійна спрямованість:усвідомлення необхідності психологічної допомоги при різних аномаліях розвитку.

План:

1. Поняття про аномальний розвиток (дизонтогенез).

2. Закономірності психічного розвитку у нормі і при патології. Поняття про сензитивний період, гетерохронія і асинхронія розвитку.

3. Параметри оцінки психічного дизонтогенезу.

- функціональна локалізація порушень;

- роль часу у виникненні симтомів аномального розвитку;

- первинні і вторинні порушення;

- загальне і специфічне в синдромах аномального розвитку.

4. Види аномалій розвитку (види дизонтогенезу).

 

Основні поняття аномальний розвиток, дизонтогенез, сензитивний період розвитку, гетерохронія і асинхронія розвитку, функціональна локалізація порушень

Література

Основна література

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Изд-во «Лань», 2003. – 656 с.

2. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990.

3. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології. – К., 1994.

4. Краткий дефектологический словарь. – М., Просвещение. – 1964. – 397с.

5. Методы изучения аномальных детей. – М., Просвещение. – 1965. – 159с.

6. Питання дефектології. Міжвідом. Науково-методичн. Збірник. Вип..3.К., „Рад. школа”, 1967. – 151с.

Додаткова література:

 1. Бондар В.І., Бех І.Д. Проблеми аномальної дитини// Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2. – С.127-133.
 2. Власова Т.А., Певзнер М.В. Дети с отклонениями в развитии. – М.: ПР. – 1973. – 175с.

3. Дефектологический словарь /Под ред. А.И.Дьячкова. – М., 1970.

 1. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями в развитии / Сост. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.
 2. Хохліна О.П. Проблема розвитку дитини з вадами інтелекту в працях Л.С.Виготського. // Педагогіка і психологія, 1999. - № 1. – С.136

 

Практичні заняття

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

 

Тема 1. Загальна характеристика аномалій розвитку

Мета:поглиблення знань студентів про орієнтири нормального розвитку і критерії оцінки відхилень у поведінці дитини

Професійна спрямованість:усвідомлення можливостей компенсації дефекту у структурі аномального розвитку

 1. Види аномалій розвитку (види дизонтогенезу).

2. Компенсація дефекту у структурі аномального розвитку.

- Поняття про почуття неповноцінності і компенсацію в індивідуальній психології А.Адлера.

- Роль компенсації дефекту в розвитку аномальної дитини у працях Л.С. Виготського.

3. Приблизні орієнтири нормального розвитку і критерії оцінки відхилень у поведінці дитини.

 

Основні поняття дефектологія, дефект, реабілітація, соціалізація, почуття неповноцінності, компенсація, корекція, декомпенсація, псевдокомпенсація

 

 

Законспек­тувати 1. Выготский Л.С. Основные проблемы современной дефектологии / Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. И общая редакция В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – Спб.: Питер, 2002. – С.10-47. 2. Шеремет М.К. Проблеми та перспективи спеціальної освіти // Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів. – 2007. – № 1 – С.14-16. 3. Характеристика основных трудностей развития ребенка / Практическая психология образования: Ученик для студентов высших и средних специальных учебных заведений. / Под ред. И.В. Дубровиной. 2-е издание – М.: ТЦ «Сфера», 1998. – С.150-153. 4. Примерные ориентиры нормального развития ребенка / Практическая психология образования: Ученик для студентов высших и средних специальных учебных заведений. / Под ред. И.В. Дубровиной. 2-е издание – М.: ТЦ «Сфера», 1998. – С.162-163.

Завдання для самостійної роботи

§ опрацювати питання 2 години
§ опрацювати основні поняття 1 години
§ законспектувати статті 2 години

 

Оцінювання

§ усна відповідь на питання 1 оцінка
§ тест 1 оцінка

 

Література

Основна література

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Изд-во «Лань», 2003. – 656 с.

2. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990.

3. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології. – К., 1994.

4. Краткий дефектологический словарь. – М., Просвещение. – 1964. – 397с.

5. Методы изучения аномальных детей. – М., Просвещение. – 1965. – 159с.

6. Питання дефектології. Міжвідом. Науково-методичн. Збірник. Вип..3.К., „Рад. школа”, 1967. – 151с.

Додаткова література:

 1. Бондар В.І., Бех І.Д. Проблеми аномальної дитини// Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2. – С.127-133.
 2. Власова Т.А., Певзнер М.В. Дети с отклонениями в развитии. – М.: ПР. – 1973. – 175с.

3. Дефектологический словарь /Под ред. А.И.Дьячкова. – М., 1970.

 1. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями в развитии / Сост. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.
 2. Хохліна О.П. Проблема розвитку дитини з вадами інтелекту в працях Л.С.Виготського. // Педагогіка і психологія, 1999. - № 1. – С.136

Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу, комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ» (діагностичні тестові методики тощо)

Контрольні питання і завдання:

 1. Охарактеризуйте види аномалій розвитку (види дизонтогенезу).

2. Розкрийте можливості компенсації дефекту у структурі аномального розвитку.

3. Розкрийте поняття про почуття неповноцінності і компенсацію в індивідуальній психології А.Адлера.

4. Визначте роль компенсації дефекту в розвитку аномальної дитини у працях Л.С. Виготського.

5. На основі приблизних орієнтирів нормального розвитку визначте критерії оцінки відхилень у поведінці дитини.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

 

Тема 2. ВІДХИЛЕННЯ У ПСИХІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ І ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОЇ НЕУСПІШНОСТІ.

Мета:поглиблення знань студентів про особливості діагностики та корекції відхилень у розвитку дітей

Професійна спрямованість:усвідомлення завдань дитячого психолога і дефектолога при роботі з аномальними дітьми

1. Діагностичне вивчення дітей з вадами у психофізичному розвитку та визначення адекватних умов їх навчання на психолого-медико-педагогічній консультації (ПМПК). Основні методи психологічного обстеження.

2. Особливості діагностики та корекції відхилень у розвитку дітей у роботі шкільної психолого-медико-педагогічної комісії (ШПМПК)

3. Діагностика ускладнень психічного розвитку дитини як складова роботи психолога у дошкільному навчальному закладі і школі. Схема психологічного обстеження дитини у випадках, пов’язаних із шкільною неуспішністю

4. Завдання дитячого психолога і дефектолога при роботі з аномальними дітьми.

 

Законспек­тувати 1. Лурия А.Р. Дефектология и психология / Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития/ Сост. И общая редакция В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2002. – С.47 – 55. 2. Лубовский В.Я. Современное состояние психологической диагностики в дефектологии / Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития / Сост. И общая редакция В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – С. 31-50. 3. Миргородський В., Нижник Л. Визначення адекватних умов навчання дітей з особливими потребами // Психолог. – 2002. – № 25 – 27. – С.2-3.

 

Повідомлення Мастюкова Е.М. Виды и причины отклонений в развитии у детей / Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. И общая редакция В.М. Остапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2002. – С.166 – 195.

Завдання для самостійної роботи

§ опрацювати питання 2 година
§ опрацювати основні поняття 1година
§ законспектувати статті 2година

 

Оцінювання

§ усна відповідь на питання 1 оцінка
§ тест 1 оцінка

 

Література

Основна література

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Изд-во «Лань», 2003. – 656 с.

2. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990.

3. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології. – К., 1994.

4. Краткий дефектологический словарь. – М., Просвещение. – 1964. – 397с.

5. Методы изучения аномальных детей. – М., Просвещение. – 1965. – 159с.

6. Питання дефектології. Міжвідом. Науково-методичн. Збірник. Вип..3.К., „Рад. школа”, 1967. – 151с.

Додаткова література:

 1. Бондар В.І., Бех І.Д. Проблеми аномальної дитини// Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2. – С.127-133.
 2. Власова Т.А., Певзнер М.В. Дети с отклонениями в развитии. – М.: ПР. – 1973. – 175с.
 3. Дефектологический словарь /Под ред. А.И.Дьячкова. – М., 1970.
 4. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями в развитии / Сост. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.
 5. Хохліна О.П. Проблема розвитку дитини з вадами інтелекту в працях Л.С.Виготського. // Педагогіка і психологія, 1999. - № 1. – С.136

 

Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу, комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ» (діагностичні тестові методики тощо)

Контрольні питання і завдання:

1. Проаналізуйте відмінності у завданнях дитячого психолога і дефектолога при роботі з аномальними дітьми.

2. Охарактеризуйте Особливості діагностики та корекції відхилень у розвитку дітей у роботі шкільної психолого-медико-педагогічної комісії (ШПМПК)

3. Розкрийте особливості діагностики ускладнень психічного розвитку дитини як складова роботи психолога у дошкільному навчальному закладі і школі.

4. Складіть схему психологічного обстеження дитини у випадках, пов’язаних із шкільною неуспішністю.

Лабораторні занятя

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема 1. Система спеціальних навчальних закладів для дітей з аномаліями розвитку

Мета: Ознайомити із особливостями навчання, виховання та специфікою соціальної адаптації дітей із вадами розвитку у спеціальних навчальних закладах м. Житомира.

 

Теоретичні питання

1. Принципи навчання та виховання дефективних дітей.

2. Організація системи спеціальних закладів для дітей з аномаліями розвитку. Типи установ для аномальних дітей.

Практичне завдання

1. Відвідування Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І –ІІІ ступеня для дітей зі зниженим зором (слуху) з метою ознайомлення із організацією навчання і виховання дітей з вадами зору (слуху).

2. Відвідування Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату з метою ознайомлення із організацією навчання і виховання розумово відсталих дітей.

Законспектувати 1. Выготский Л.С. Пинципы воспитания физически дефективних детей / Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития / Сост. И общая редакция В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – С. 103-120. 2. Власова Т.А. Каждому ребенку – надлежащие условия воспитания и обучения / Сост. И общая редакция В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – С. 120-129.  
Повідомлення Система спеціальних навчальних закладів для дітей з аномаліями розвитку у Житомирській області.

Завдання для самостійної роботи

§ опрацювати питання 1 година
§ законспектувати першоджерела 1 година

 

Оцінювання

§ звіт 1 оцінка

Література

Основна література

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Изд-во «Лань», 2003. – 656 с.

2. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990.

3. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології. – К., 1994.

4. Краткий дефектологический словарь. – М., Просвещение. – 1964. – 397с.

5. Методы изучения аномальных детей. – М., Просвещение. – 1965. – 159с.

6. Питання дефектології. Міжвідом. Науково-методичн. Збірник. Вип..3.К., „Рад. школа”, 1967. – 151с.

Додаткова література:

 1. Бондар В.І., Бех І.Д. Проблеми аномальної дитини// Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2. – С.127-133.
 2. Власова Т.А., Певзнер М.В. Дети с отклонениями в развитии. – М.: ПР. – 1973. – 175с.
 3. Дефектологический словарь /Под ред. А.И.Дьячкова. – М., 1970.
 4. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями в развитии / Сост. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.
 5. Хохліна О.П. Проблема розвитку дитини з вадами інтелекту в працях Л.С.Виготського. // Педагогіка і психологія, 1999. - № 1. – С.136

Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу, комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ» (діагностичні тестові методики тощо)

Контрольні питання і завдання:

 

1. Проаналізуйте принципи навчання та виховання дефективних дітей.

2. Складіть схему системи спеціальних закладів для дітей з аномаліями розвитку в Жиомирській області.

3. Опишіть специфіку навчання та виховання різних категорій аномальних дітей.

 

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема 2. Відхилення у психічному розвитку дітей і Проблема шкільної неуспішності

Мета: ознайомити із особливостями діагностичної і корекційної роботи психолога з молодшими школярами, труднощі навчання яких пов’язані із ускладеннями психічного розвитку; формувати вміння визначати причини шкільної неуспішності і розробляти програму подальшої корекційної роботи.

Теоретичні питання

1. Вивчення причин шкільної неуспішності: діагноз характеру неуспішності, прогноз подальшого розвитку учня.

2. Диференціація причин шкільної неуспішності: педагогічна занедбаність, розумова відсталість, вроджене або набуте зниження слуху, церебро-астенічний синдром, емоційні розлади.

3. Етапи психологічного вивчення дітей із шкільною неуспішністю: психологічне обстеження як первинне орієнтування в особливостях пізнавальної діяльності дитини, клініко-психологічне обстеження на ПМПК з метою визначення ступеня дефекту.

Практичне завдання

1. Розробіть програму психологічного вивчення причин шкільної неуспішності і сформуйте прогноз подальшого розвитку дитини у наведених прикладах. Під час виконання завдання змоделюйте бесіду з вчителем на основі попередньо отриманих даних про причини шкільної неуспішності учня.

а. До психолога звернулась вчителька з проблемою шкільної неуспішності учня 2-го класу Сергія К. Поведінка учня характеризується недисциплінованістю, неуважністю на уроках, труднощами у виконанні навчальних завдань, тривожністю. Особливо проблемними є завдання під час уроку, які вимагають швидкої усної відповіді. Часто виявляється, що Сергій навіть не намагався розв’язати поставлене вчителем завдання. Відповідає на уроках невпевнено, стисло, переважно одним словом, тихим голосом. Повна розгорнута відповідь на запитання становить проблему. Хлопець має труднощі у спілкуванні з однокласниками, намагається уникати спілкування під час перерв.

б. До психолога звернулась вчителька з проблемою поганої адаптації до школи учениці 1-го класу Олени В. З перших днів перебування у школі дівчинка демонструє труднощі розуміння навчального матеріалу і виконання завдань, які ставляться на уроках. Олені важко запам’ятати написання літер українського алфавіту і правила поєднання літер у складах, важко вчити вірші напамять.

в. Першокласника Степана Ф. привели на консультацію до психолога після того, як провчившись півроку у першому класі, він через неуспішність був направлений на психолого-медико-педагогічну комісію. Вчителька скаржиться на те, що на уроках учень нічого неробить, не може виконати прості завдання. На її думку, Степана потрібно перевести до спецшколи. Під час обстеження результати за тестами на розвиток інтелекту низькі (IQ=65. Однак перші завдання хлопчик виконував добре, а потім починав допускати помилки). Иалювати чоловіка (тест Керна-Йирасека)відмовився, але сам достатньо добре намалював будинок. Після тривалих пауз, переборюючи тривогу, Степан дає правильні відповіді на питання, які вимагають простих мислитель них операцій.

Анамнез: Хлопчик народився після нормальної вагітності. Пологи пройшди з ускладненнями: асфіксія новонародженого. Ходити і говорити почав із запізненням (півроку). В 3 роки при медичному обстеженні перед вступом до дитячого садочка лікарі виявили у хлопчика органічну слабкість нервової системи і пизначили медикаментозне лікування. Через 6 місяців мати хлопчика сама припинила курс лікування. Після цього до лікарів не звертались. Результати тестування готовності до школи за методикою Ю.З. Гільбуха незадовільні

2. Визначіть причину неготовності дитини до шкільного навчання. Спрогнозуйте, які труднощі очікують хлопчика під час навчання у 1-му класі. Змоделюйте бесіду з мамою, яка наполягає на тому, щоб хлопчик розпочав начання у школі.

а. Юра (6 років 2 місяці) прийшов записуватись в школу з мамою. Перше завдання, в якому потрібно було намалювати фігуру чоловіка він виконує без бажання. Завдання «Узор» також виконується невдало і з неохотою. Від виконання наступних завданеь хлопчик намагається відмовитися. Усі види роботи, які пропонувалися психологм викликали лише негативні емоції. Психологічне обстеження показало, що хлопчик не готовий до школи ні мотиваційно, ні інтелектуально. Виявлено затримку розвитку емоційно-вольовї сфери і недоліки мовного розвитку. Психолог запропонував зачекати і піти до школи через рік, коли хлопчику виповниться 7 років. Мама хлопчика відповіла, що вона розуміє, що її син неуважний і непосидючий, що він педагогічно занедбаний, бо ним ніхто не займався ні в сімї, ні в дитячому садочку, саме тому вона хоче, щоб він пішов до школи з 6 років.

 

Законспектувати 1. Леонтьев А.Н., Лурия А.Р. Смирнов А.А. О диагностических методах психологического исследования школьников // Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития / Сост. И общая редакция В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – С.10-31. 2. Е.С. Иванов. Астения как одна из причин неуспеваемости детей в школе / Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития/ Сост. И общая редакция В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2002. – С.375 – 379.  

Завдання для самостійної роботи

§ опрацювати питання 2 година
§ законспектувати першоджерела 1 година

 

Оцінювання

§ звіт 1 оцінка

Література

Основна література

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Изд-во «Лань», 2003. – 656 с.

2. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990.

3. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології. – К., 1994.

4. Краткий дефектологический словарь. – М., Просвещение. – 1964. – 397с.

5. Методы изучения аномальных детей. – М., Просвещение. – 1965. – 159с.

6. Питання дефектології. Міжвідом. Науково-методичн. Збірник. Вип..3.К., „Рад. школа”, 1967. – 151с.

Додаткова література:

 1. Бондар В.І., Бех І.Д. Проблеми аномальної дитини// Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2. – С.127-133.
 2. Власова Т.А., Певзнер М.В. Дети с отклонениями в развитии. – М.: ПР. – 1973. – 175с.
 3. Дефектологический словарь /Под ред. А.И.Дьячкова. – М., 1970.
 4. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями в развитии / Сост. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.
 5. Хохліна О.П. Проблема розвитку дитини з вадами інтелекту в працях Л.С.Виготського. // Педагогіка і психологія, 1999. - № 1. – С.136

 

Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу, комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ» (діагностичні тестові методики тощо)

Контрольні питання і завдання:

 

1. Проаналізуйте причин шкільної неуспішності: діагноз характеру неуспішності, прогноз подальшого розвитку учня.

2. Складіть схему диференціації причин шкільної неуспішності: педагогічна занедбаність, розумова відсталість, вроджене або набуте зниження слуху, церебро-астенічний синдром, емоційні розлади.

3. Визначте основні етапи психологічного вивчення дітей із шкільною неуспішністю.

4. Оформіть текстовий варіант розв’язання одного із запропонованих професійно-орієнтованих завдань.

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.