Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 3. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

Тема 3. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

Поняття та класифікація забезпечень в бухгалтерському обліку

Облік забезпечення майбутніх витрат та платежів

Облік цільового фінансування та цільових надходжень (СРС)

Облік страхових резервів (СРС)

Інвентаризація власного капіталу та забезпечення зобов’язань

 

Поняття та класифікація забезпечень в бухгалтерському обліку

 

Відповідно до П(С)БО 11 “Зобов’язання” під забезпеченням розуміють зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу.

Забезпечення― особливий вид зобов’язань, і створюються вони (резервуються кошти за рішенням підприємства) для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів та забезпечення інших витрат і платежів (наприклад, страхові виплати страхових компаній).

Суми створених забезпечень одночасно визнають витратами

Їх визнають за обліковою оцінкою ресурсів (із вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов’язання на дату балансу. Забезпечення відносяться на операційні витрати поточного періоду, в якому такі забезпечення сформовано (нараховано, поповнено), і використовуються для покриття тільки тих витрат, для яких їх було створено.

 

 

 

Облік забезпечення майбутніх витрат та платежів

 

Забезпечення виплат відпусток

Чергова відпустка працівнику протягом року надається, як правило, нерівномірно. В зв‘язку з цим, щоб рівномірно віднести на с/в продукції заробітну пату працівникам, дозволено створювати резерв на оплату відпусток.

Резерв створюється за рахунок щомісячного включення рівними сумами розрахованих у запланованому проценті до фактично нарахованої заробітної плати майбутніх витрат на оплату праці.

На суму створеного резерву на оплату майбутніх відпусток працівникам підприємства в обліку робиться запис:

Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 471

Нарахування виплат по відпустках в бухгалтерському обліку записується:

Дт 471 Кт 661

Дт 471 Кт 65

Рахунок 471 «Забезпечення виплат відпусток» пасивний, сальдо відображається по кредиту і на кінець показує залишок невикористаного резерву.

Якщо на підприємстві не прийнято створювати резерв на оплату відпусток, то заробітна плата під час відпустки відноситься на витрати виробництва та обігу. В такому випадку запис буде наступний:

Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 661

Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 65

 

Облік забезпечення виплат відпусток

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Суми, тис. грн
Д-т К-т
Відображено створення резерву для забезпечення майбутніх виплат відпусток працівників: — персоналу об'єктів соціально-культурного призначення; — основного виробництва; — загальновиробничого персоналу; — адміністративного персоналу; — працівників, що забезпечують збут; — соціально-культурного призначення 23 "Виробництво"; 91 "Загальновиробничі витрати"; 92 "Адміністративні витрати"; 93 "Витрати на збут"; 941 "Інші витрати операційної діяльності" 471 "Забезпечення виплат відпусток" 50000,00
Нараховано суму резерву на обов'язкові відрахування до фондів соціального страхування: (50000 грн х 37,5%) Рахунки обліку витрат(23, 91, 92, 93,941) 471 "Забезпечення виплат відпусток" 18750,00
Нараховано суму відпускних за рахунок зменшення раніше нарахованих забезпечень 471 "Забезпечення виплат відпусток" 66 "Розрахунки з оплати праці" 30000,00
Нараховано збори до фондів соціального страхування: (30000 грн х 37,5%) 471 "Забезпечення виплат відпусток" 65 "Розрахунки за соціальним страхуванням" 11250,00

 

 

Тема 4. Облік довгострокових зобов’язань

Загальні засади обліку зобов’язань

Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових взаємин

Характеристика рахунків з обліку зобов’язань

Розкриття інформації про зобов’язання в облікових регістрах та

Фінансовій звітності

Структура П(С)БО 11 та основні терміни (СРС)

Інвентаризація зобов’язань (СРС)

Облік довгострокових зобов’язань

Облік довгострокових позик

Облік довгострокових векселів виданих

Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях

Облік довгострокових зобов’язань з оренди

Облік інших довгострокових зобов’язань

 

 

Фінансовій звітності

 

Якщо підприємство використовує журнальну форму обліку, то інформація про зобов’язання відображається в журналі ___. Цей журнал складається з розділів:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

До даного журналу заповнюються наступні відомості:

 

     
     
     
     
     
     

 

Інформація про кредити довгострокові та поточні з рахунків 50 та 60 відображається в журналі ___

Інформація про заробітну плату та внески до органів соціального страхування відображається в журналі ____

 

Інформація про зобов’язання відображається в ІІІ та ІV розділах пасиву балансу. В пасиві відображаються лише кредитові залишки по рахунках класу 5 та 6. Якщо в цих рахунках утворюється дебетовий залишок, то він відображається в активі балансу.

 


Облік довгострокових позик

Кредит –економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником, з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку.

За строками користування кредити бувають:

1) короткострокові – до 1 року;

2) середньострокові – до 3 років;

3) довгострокові – більше 3-х років;

4) прострочений – кредит, по якому закінчився строк повернення, встановлений в кредитному договорі між банком та позичальником, а позичені кошти при цьому не повернуті;

5) відстрочений – кредит, строк повернення по якому перенесено на прохання позичальника на пізнішу дату. Відстрочка погашення кредиту оформлюється окремою угодою до основного кредитного договору.

Кредитні взємовідносини здійснюються на підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальником в письмовій формі. Основними умовами банківського кредиту є: забезпеченість, поверненість, строковість, платність, цільове направлення і т.д..

Розмір процентних ставок і порядок їх сплати встановлюється банком і визначається в кредитному договорі. Умови договору можуть переглядатись та змінюватись тільки на основі взаємної згоди кредитора і позичальника.

Облік отриманих довгострокових позик ведеться на рахунку 50 “Довгострокові позики”. Це балансовий, пасивний рахунок.

По кредиту 50 “Довгострокові позики” відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), по дебету – погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Рахунок 50 “Довгострокові позики” має такі субрахунки: (див.План рахунків)

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з довгостроковими позиками, необхідно враховувати наступні правила:

- суму відсотків за користування кредитом відображають по субрахунку 951 “Відсотки за кредити”;

- частина довгострокового зобов’язання, яка підлягає погашенню в термін до 12 місяців, списується на рахунок 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”.

Аналітичний облік позик ведуть за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та за строками їх погашення. Синтетичний облік при журнальній формі обліку ведуть в журналі №2.

Типові бухгалтерські проводки:

1) Зарахована на поточний рахунок довгострокова позика: Д-т31 К-т50;

2) Списана на поточну заборгованість частина довгострокового зобов’язання, що підлягає погашенню в термін до 12 місяців: Д-т50 К-т61;

3) Погашена поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями: Д-т61 К-т311;

4) Нараховані відсотки за кредит Д951 К 684

5) Перераховані відсотки за кредит: Д-т684 К-т31;

6) сплачено довгострокову позику банку Д-т50 К-т311


Завдання 1.

Скласти бухгалтерські проводки

Зміст господарських операцій Д К
Здійснено обмін облігацій на акції    
Одержано на поточний рахунок в банку довгострокова позика в іноземній валюті    
Нараховано відсотки за довгостроковою позикою в іноземній валюті в банку    
Повернено довгострокову позику в іноземній валюті    
Сплачено відсотки банку за довгостроковою позикою, яка була одержана в іноземній валюті    
Видано довгостроковий вексель постачальникам    
Погашено довгостроковий вексель    

 

Завдання 2.

Визначити зміст господарських операцій

Зміст господарських операцій Д К
 
 
 
 
 

Тема 3. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежівЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.