Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристика методів аналізу концентрації підприємств на ринку

Показники концентрації Інтерпретація показників концентрації Недоліки Переваги
Коефіцієнт концентрації (Кк..р.) обчислюється як процентне відношення всього продажу товарів великими фірмами до загального обсягу продажу: де Q – обсяг виробництва (продажу) Змінюється в межах: Якщо К = 0, то ринок досконалої конкуренції; Якщо К = 1, то ринок монополізований. Проблема визначення кількості найбільших підприємств, що включаються в індекс.   Враховує не тільки ринкові частки найбільших підприємств, але й загальну кількість підприємств, що працюють на ринку.
Індекс Херфіндаля-Хіршмана (ННІ), визначається як сума квадратів часток усіх фірм, що діють на ринку: де HHI – індекс Херфіндаля-Хіршмана; qі – частка виробництва (продажів) даної фірми в обсязі випуску (збуту) галузі. Змінюється в межах: , де n – кількість фірм, що діють на ринку. Якщо ННІ = 1/n, то ринок досконалої конкуренції; Якщо ННІ = 1, то ринок монополізований.   На товарному ринку кількість суб’єктів може бути дуже великою, і обчислення індексу буде трудомістким. Основний недолік індексу пов’язаний з тим, що його нижня границя є плаваючою. Не залежить від проблеми вибору кількості підприємств, що враховуються в індексі – у нього включаються частки всіх працюючих на ринку підприємств.
Коефіцієнт варіації ринкових часток (ν) характеризує можливу ринкову владу фірм через нерівність їх розмірів; обчислюється за формулою: де v – дисперсія ринкових часток; n – кількість фірм у галузі; qі – ринкова частка фірми. Змінюється в межах: Якщо ν → 0, то концентрація на ринку зменшується (конкуренція); Якщо ν → 1, то концентрація на ринку збільшується (монополізм). Можливість використання за умов апріорного припущення, що модель, яка описує варіації часток конкурентів на ринку відповідає нормальному законові розподілу імовірностей. Включаються частки всіх працюючих на ринку підприємств.
Ранговий індекс концентрації Холла -Тайдмана, Розенблюта (НТ) – обчислюється на основі зіставлення рангів фірм ринку: де НТ – ранговий індекс концентрації; Ri – ранг фірми на ринку (за спадною, найбільшій фірмі призначається ранг 1); qі – частка фірми. Змінюється у межах: , де n – кількість фірм, що діють на ринку. Якщо НТ = 1/n, то ринок конкурентний; Якщо НТ = 1, то ринок монопольний. Складність отримання повної і достовірної інформації про поділ ринку Включаються частки всіх працюючих на ринку підприємств.
Індекс максимальної частки обчислюється за формулою: де M(q) – середня арифметична річних часток на даному ринку; qmax – максимальна частка на ринку. Змінюється в межах: . 0,75 < І < 1– монополія; 0,5 < І < 0,75 – олігополія; 0,25 < І < 0,5 –моноп. конкуренція; 0 < І < 0,25, то ринок конкурентний. Складність отримання повної і достовірної інформації про розподіл ринку Включаються частки всіх працюючих на ринку підприємств; чітка інтерпретація значень індексу

  

Продовження табл. 6.1

Показники концентрації Інтерпретація показників концентрації Недоліки Переваги
Індекс обернених величин часток (k) обчислюється за формулою: де n – кількість підприємств, що діють на ринку, qі – частка підприємства на ринку, виражена у відсотках. Змінюється в межах: . Якщо 0,75 < k < 1, то ринок монопольний; Якщо 0,5 < k < 0,75, то ринок олігопольний; Якщо 0,25 < k< 0,5, то ринок монополістичної конкуренції; Якщо 0 < k < 0,25, то ринок конкурентний. Складність отримання повної і достовірної інформації про розподіл ринку Чітка інтерпретація значень індексу

 

 

Найбільшого поширення серед вказаних в табл.6.1 показників, що характеризують рівень монополізації ринку, отримав індекс Херфіндаля-Хіршмана (ННІ). Індекс може набирати значення від 0 (повна децентралізація виробництва) до 10 000 (абсолютна монополія). Емпірично визначено, що при значенні індексу 1000 і менше ринок є немонополізованим (нормальним для конкуренції), а 1800 і більше – монополізованим (неконкурентним).

Ринок для підтримання нормальної ринкової конкуренції вважається безпечним, якщо ситуація на певному товарному ринку така:

  • на ринку діють 10 і більше фірм;
  • одна фірма не займає більше 31 % ринку;
  • дві фірми не займають більше 44 % ринку;
  • три фірми не займають більше 54 % ринку;
  • чотири фірми не займають більше 63 % ринку.

 

 

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.