Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІнформаційна технологія розрахунків податкового обліку

 

Інформаційні системи належать до класу складних, тому для кожної такої системи існує проблема поділу її на простіші складові елементи. Оскільки інформаційна система створюється в декілька етапів, то для забезпечення рівня та можливостей автоматизації, послідовності виконання робіт, їх взаємної координації необхідно мати чітку структуру системи машинного опрацювання інформації. Основними завданнями інформаційної системи є підготовка інформації, яку використовує підприємство для забезпечення ефективного управління податковою роботою і створення інформаційного і технологічного середовища.

Структура автоматизованої інформаційної системи (АІС), з одного боку, дає змогу визначити порядок планування, розроблення, запровадження окремих задач та їх комплексів, а з іншого – розробляти й практично застосовувати необхідні методи їх автоматизації. Інформаційне забезпечення АІС містить такі основні елементи: систему показників; засоби формалізованого опису даних; систему документації; інформаційний фонд; автоматизовану систему ведення класифікаторів тощо.

Система показників містить сукупність взаємопов’язаних показників, що використовується в процесі реалізації основних функцій інформаційної системи. Система показників є методологічною основою створення формалізованого опису даних, інформаційного фонду, уніфікованої системи документації. Засоби формалізованого опису даних використовуються для здійснення формалізованого опису даних в процесі автоматизованого опрацювання інформації з планування податкової діяльності на підприємстві, що ґрунтується на положеннях Єдиної системи класифікації кодування показників (ЄСК), що являє собою частину інформаційного забезпечення АІС.

Система документації створює комплекс взаємопов’язаних документів, що відповідають певним вимогам і правилам, які використовуються для планування виробництва, ведення бухгалтерського обліку, для складання звітності на підприємстві на основі засобів обчислювальної техніки. Залежно від функціонального призначення в процесі інформаційного забезпечення розрізняють три категорії документів:

управлінські документи, які містять інформацію для розв’язання певних задач інформаційної системи;

уніфіковані вхідні і вихідні документи – можуть складатися з окремих форм або утворювати масиви, скомплектовані залежно від мети їх використання (форми документів, затверджені певними міністерствами та відомствами);

організаційно-методичні документи – це інструкції, положення, стандарти, переліки форм вхідних і вихідних документів тощо.

Інформаційний фонд забезпечує нагромадження інформації, яка використовується для розв’язування задач, що відображають різноманітні аспекти функціонування податкової діяльності на підприємстві. Автоматизована система ведення класифікаторів призначена для централізованого створення і ведення масивів кодових позначень і текстів класифікаторів, які використовуються для інформаційно-довідкового забезпечення різноманітних станів опрацювання даних АІС.

Ефективне функціонування податкової роботи на підприємстві неможливе без наявності достовірної інформації про підприємства-платників податків, надходження податків та їх облік. Чим більше інформаційних даних зібрано з зазначених питань, тим ефективнішою та достовірнішою буде податкова робота на підприємстві. Основними напрямами цієї роботи є формування інформаційного масиву даних про підприємства-платників та вивчення особливостей ведення ними виробничо-господарської діяльності. База даних про підприємства-платників податків повинна містити інформацію, отриману як із внутрішніх, так і зовнішніх джерел. До інформації внутрішніх джерел належить інформація про підприємство, що містить відомості: юридичну адресу, дату реєстрації та прийняття на податковий облік, форму власності, організаційно-правову форму, наявність представництв, філій та інших відокремлених підрозділів юридичних осіб, розміри статутного капіталу, рахунки в банках, дані про засновників, систему оподаткування підприємства, наявність податкової та фінансової звітності, результати документальних перевірок; дані щодо порушення термінів подання податкової звітності і балансів, реєстрів платників податків, особових рахунків, терміни і обсяги платежів; інформація про посадових осіб підприємства, відповідальних за фінансово-господарську діяльність (керівників, головних бухгалтерів) тощо.

До інформації зовнішніх джерел належить інформація про підприємства-платників, сплату податків та інших платежів, порушення ними податкового та валютного законодавства, отриману податковими органами від інших контролюючих, правоохоронних органів, міністерств і відомств та ін.

До інформаційного масиву даних відповідно до вимог податкової системи належить інформація про проведення обліку підприємств-платників податків, що є однією з основних функцій органів ДПС, які здійснюють контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів. Облік підприємств-платників податків у державній податковій службі розпочинатися з їх реєстрації, перереєстрації, внесення змін в облікові справи, зняття з

обліку. Крім цього, за результатами обліку забезпечується можливість отримання інформації щодо платників, зокрема про їх кількісний та якісний склад. Інформація про платників податків формується і зберігається у спеціальних автоматизованих реєстрах: Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та Єдиному банку даних платників податків — юридичних осіб. Єдиний банк даних платників – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про платників податків.

Реєстрація підприємства-платника ПДВ здійснюється за заявою після взяття його на облік в органах ДПС. До заяви додається платіжний документ про сплату встановленої суми за Свідоцтво. Облік підприємств-платників податку на прибуток (юридичних осіб) і платників податку з доходів фізичних осіб (підприємців, сумісників, комітентів) ведеться різними програмними комплексами – АРМ-ом “Облік податків і платежів” та “Податки з доходів фізичних осіб” відповідно.

Форма особових рахунків платників визначається порядком, встановленим для обліку відповідних платежів залежно від умов їх надходження. В особових рахунках підприємств – платників податків нараховуються податкові зобов’язання, самостійно визначені платником, податкові зобов’язання, визначені органом ДПС, штрафні (фінансові) санкції, пеня, проценти за користування кредитом тощо. Податкові зобов’язання, самостійно визначені платником, нараховуються в особових рахунках за даними електронних реєстрів нарахованих сум платежів, податкової звітності та електронних реєстрів податкових повідомлень, сформованих на підставі даних звітності.

Нарахування сум штрафних санкцій здійснюється у такому ж порядку, що і нарахування податкових зобов’язань, визначених платником та нарахованих органом ДПС.

Отже, забезпечення інформаційних вимог податкової системи до суб’єктів господарювання в процесі їх інноваційного розвитку повинно здійснюватися завдяки налагоджуванню інформаційних зв’язків між підприємствами і ДПІ та реалізації функціональних обов’язків суб’єктами податкової діяльності (підприємствами-платниками податків та працівниками податкової служби), що пов’язано з виконанням значної кількості трудомістких технічних процедур, які необхідно автоматизувати. До них можна віднести:

обчислення податків та інших платежів; облік платників податків; облік надходження податків до бюджетів та цільових фондів; занесення інформації до облікових документів (карток особових рахунків платників, журналу обліку, облікової справи, інформаційного фонду) тощо.

 

 

Список літератури

1. Інформаційні системи і технологій в економіці/Під ред. Пономаренко В.С. Київ, “Академія”, 2002. – 544 с.

2. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.

3. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навчальний посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 369 с.

4. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.

5. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля и аудита. К.:АСК, 1998. – 678 с.

6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

7. 1С: Предприятие версия 8.0. Конфигурация. Бухгалтерия для Украины Руководство по ведению учета. М.: Фирма «1С», 2005. – 320 с.

8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. – К.: А.С.К., 2005. –850с.

9. 1С: Предприятие версия 7.7 АСК. БУХГАЛТЕРИЯ. Украинская типовая конфигурация. Описание. Одесса 2000

10. Писаревська Т.М. Інформаційні системи обліку та аудиту. – К.:КНЕУ, 2004. – 369 с.

11. Сайты: www.v8.1c.ru, www.parus.ru.

 

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.