Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗавдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 4

1. Охарактеризуйте сучасні моделі бізнес-планування

2. Опишіть методику

3. Конкретизуйте сутність методики

4. Визначте у чому відмінність методик

5. Поясність, які вимоги кредиторів до змісту бізнес-планів?

6. Визначте основні міжнародні методики бізнес-планування?

7. Конкретизуйте державні методики бізнес-планування?

8. Поясніть особливості оформлення кредитної заявки для фізичної особи?

9. Визначте вимоги до отримання кредиту юридичною особою?

10. Поясність, які вимоги до отримання кредиту АП?

Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану. Резюме

Лекція № 5

Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану. Резюме – 2 години

5.1. Вимоги до оформлення бізнес-плану.

5.2. Структура бізнес-плану.

5.3. Зміст основних розділів бізнес-плану.

5.4. Основні помилки процесу бізнес-планування.

5.5. Інформаційне викладення резюме.

Навчальні цілі

Прочитавши цей розділ, ви:

· з’ясуєте, які чинники впливають на формування структури бізнес-плану;

· зрозумієте, яка інформація є обов’язковою для бізнес-плану;

· з’ясуєте структуру бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій, логіку опрацювання бізнес-плану, основні правила складання й оформлення бізнес-плану;

· усвідомите призначення резюме бізнес-плану та вимоги до нього.

Ключові терміни й поняття

v Зміст бізнес-плану

v Структура бізнес-плану

v Логіка розробки бізнес-плану

v Стиль написання бізнес-плану

v Оформлення бізнес-плану

v Титульний аркуш бізнес-плану

v Сторінка змісту бізнес-плану

v Резюме бізнес-плану

Вимоги до оформлення бізнес-плану

 

Бізнес-план— це своєрідний рекламний документ, на підставі якого можна зробити висновки не лише про бізнес, а й про його власників. Тому важливим є як зміст, так і зовнішній вигляд бізнес-плану.Мета бізнес-плану – спланувати господарську діяльність фірми на найближчий віддалений період відповідно до потреб ринку авіаперевезень.

Ретельне обґрунтуванні бізнес-плану створює в майбутніх інвесторів упевненість у надійності своїх інвестицій і довірі до керівництва компанії.

Бізнес-план розробляється в середньому на строк 3-5 років і допомагає керівництву компанії вирішувати наступні завдання:

1.Визначити конкретні напрямки діяльності авіакомпанії, цільові ринки збуту й місце компанії на цих ринках.

2.Сформулювати довгострокові й короткострокові цілі фірми, стратегію й техніку їхнього досягнення. Визначити конкретних осіб, відповідальних за реалізацію кожної стратегії.

3.Вибрати склад і визначити показники перевезень робіт і послуг, які будуть пропонуватися авіакомпанією споживачам. Оцінити виробничі витрати й витрати обігу по їхньому створенню й реалізації.

4.Оцінити відповідність кадрів фірми й умови для мотивації їхньої праці, вимоги по досягненню поставленої мети.

5.Визначити склад маркетингових заходів компанії по вивченню ринку, рекламі, стимулюванню продажів, тарифам, ціноутворенню, каналів збуту.

6.Оцінити матеріальне становище фірми й відповідність фінансових і матеріальних ресурсів по досягненню поставлених цілей.

7.Передбачити труднощі й “підводні камені”, які можуть заважати виконанню бізнес-плану.

Планування діяльності фірми за допомогою бізнес-плану дозволяє:

- керівництву компанії займатися перспективами.

- здійснювати більше чітку координацію вживаються зусиллі по досягненню поставлених цілей.

- установлювати показники діяльності авіакомпанії, необхідні для наступного контролю й коректування.

- фірмі бути підготовленої до раптових змін ринкових ситуацій

Бізнес-план, як і будь-який інший документ, підлягає певним вимогам щодо стилю написання:

1) бізнес-план має бути стислим, простим, але адекватно розкривати сутність підприємницького проекту. Для більшості невеликих проектів (для реалізації котрих потрібно 80—100 тис. грн.), як свідчить практика, обсяги бізнес-планів обмежуються 20—25 сторінками. В інших випадках має бути підготовлений докладніший бізнес-план. У бізнес-плані рекомендується уникати жаргонних виразів, суто технічного опису продукції, операцій, процесів. Слід використовувати загальновідомі терміни; інформацію треба викладати в діловому стилі, але якомога доступніше;

2) бізнес-плану протипоказаний зайвий оптимізм. Будь-яке припущення в бізнесі дає «на виході» кілька результатів — від найгіршого до найліпшого. У процесі бізнес-планування треба орієнтуватися на найгірший результат, створюючи в такий спосіб певний запас «міцності» бізнесу;

3) бізнес-план має бути легким для сприйняття, чітким та логічним; таким, щоб у ньому можна було швидко знайти потрібну інформацію. Отже, у структурі бізнес-плану треба виділяти розділи та параграфи;

4) бізнес-план має забезпечувати охорону конфіденційної інформації про фірму та її діяльність. Для цього можна жорстко контролювати сферу його розповсюдження або скласти окремий додаток, який міститиме всю конфіденційну інформацію і буде доступний тільки тим, кому треба таку інформацію знати.

Існують також і певні правила технічного оформлення бізнес-плану. такі правила передбачають:

· наявність титульного аркуша;

· наявність сторінки змісту;

· розміщення резюме на початку бізнес-плану;

· розміщення в кінці бізнес-плану додатків;

· наявність приміток та посилань на джерела використаної інформації.

Часто дуже важливо дати проекту коротке (до 20 - 30 знаків) назва, що потім може з'явитися на зовнішній вивісці підприємства, у рекламних матеріалах, на впакуванні й т.д., буде жити разом з бізнесом. Гарна назва повинна відповідати Вашому роду занять, указувати на Вас, Ваш бізнес або місце розташування й викликати позитивні емоції, як у читачів бізнес-плану, так і потенційних клієнтів

Форма титульного аркуша.на титульному аркуші зазначається:

· повна назва фірми;

· адреса фірми;

· телефон фірми;

· прізвища (назви), титули, адреси, телефони власників (засновників) фірми;

· відомості щодо характеру та сфери бізнесу фірми;

· відомості про загальні фінансові потреби[2];

· вказівка на конфіденційність бізнес-плану[3];

· місяць та рік складання бізнес-плану;

· прізвища авторів бізнес-плану.

На титульному аркуші не повинно бути зайвих подробиць.

Оформлення змісту. Бізнес-план треба поділити на розділи та параграфи. Тому за титульним аркушем наводиться зміст, який містить перелік розділів, параграфів, таблиць та іншого ілюстративного матеріалу, додатків.

Оформляючи бізнес-план, необхідно користуватися послідовною системою нумерації сторінок у межах документа. При цьому рекомендується дотримуватися таких правил:

1) титульний аркуш не нумерується;

2) сторінка змісту не нумерується (якщо їх кілька, то вони нумеруються римськими цифрами);

3) основні розділи нумеруються арабськими цифрами 1, 2, 3 і т. д.;

4) додатки позначаються великими літерами А, Б, В і т. д., наприклад «Додаток А»;

5) сторінки додатків нумеруються так: А1, А2, А3; Б1, Б2, Б3 і т. д.

Складання резюме. Бізнес-план розпочинається з резюме. Резюме відкриває бізнес-план, але складають його тільки після того, як написано основні розділи бізнес-плану.

Головне завдання резюме — показати, що підприємець добре усвідомлює основні положення бізнес-плану та здатний чітко й логічно їх викласти. Занадто детальне та великого обсягу резюме важко читати. Занадто стисле — може створити неадекватне уявлення про бізнес.

Резюме — це короткий (1—2 сторінки) огляд підприємницького проекту, його ключових, найбільш важливих та значущих ас­пектів, здатних привернути увагу потенційного інвестора та заінтересувати його в дальшому детальнішому вивченні бізнес-плану.

Фактично резюме є гранично стислою версією бізнес-плану, не вступом до нього, а ніби «повідомленням про наміри».

Складання резюме — важливий та відповідальний етап завершення роботи над бізнес-планом. Потенційні інвестори отримують багато різних підприємницьких проектів. Вони, як правило, спочатку читають резюме і, якщо воно їх не зацікавило, бізнес-план далі не розглядають. Тому резюме обов’язково:

1) має бути написане так, щоб максимально зацікавити в ознайомленні з бізнес-планом;

2) має дати читачеві достатньо чітке уявлення про питання, детальніше розглянуті в основній частині бізнес-плану.

Резюме, тобто бізнес-план в стиснутій формі:

- інформація про туристичне підприємство у вигляді таблиці;

- перспектива (бізнес-ідея) і стратегічна мета підприємства;

- перелік туристичних послуг;

- керівництво та персонал;

- ринкова ситуація та маркетинг;

- джерела інвестування;

- перспективи успіху та ризики;

- потреба у фінансових засобах та призначення.

Резюме має містити мінімум спеціальних термінів, повинно відповідати на основні запитання: мета інвестиційного проекту, загальна характеристика фірми, необхідні інвестиції та ресурси, вигоди для підприємства і держави від реалізації проекту, співінвестори, гарантії та засоби контролю за реалізацією проекту, а також коротко (таблиця): обсяг продаж, витрати, прибуток, термін окупності вкладень, ризики.

Усі наступні пункти бізнес-плану розшифровують інформацію з резюме і доводять правильність розрахунків.

Резюме завершується особистою оцінкою підприємцем шансів на успіх його проекту.

Додатки.Одна з найважливіших вимог до бізнес-плану — це його лаконічність. Через те в ньому практично неможливо дати докладну інформацію про важливі аспекти майбутнього бізнесу. для цього використовують додатки.

У додатки треба включати лише ті документи, що в них безпосередньо заінтересовані потенційні інвестори чи кредитори (решта документів мають бути заздалегідь підготовлені для негайного подання в разі потреби заінтересованим особам).

Посилання на всі документи, які містяться в додатках, мають бути зроблені в тексті бізнес-плану.

Зокрема в додатки до бізнес-плану можуть включатися: листи від клієнтів, дистриб’юторів, підрядчиків, інформаційні документи (первинні відомості), угоди оренди, контракти, інші типи угод, прейскуранти постачальників чи конкурентів, тобто відомості, що деталізують, уточнюють, пояснюють зміст основних розділів бізнес-плану.

(щоквартально і щомісячно) до п’яти років (або на термін реалізації проекту)

 

Структура та зміст основних розділів бізнес-плану

 

Бізнес-плани складають із наступних розділів:

Титульній аркуш

ЗМІСТ

МЕМОРАНДУМ ПРО КОНФЕДЕНЦІЙНІСТЬ

РЕЗЮМЕ

РОЗДІЛ 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ ТА АВІАКОМПАНІЇ, ПОСЛУГ ТА РОБІТ»

РОЗДІЛ 3. «МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»

РОЗДІЛ 4 «АНАЛІЗ І ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ АВАКОМПАНІЇ»

РОЗДІЛ 5 «МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ АВІКОМПАНІЇ»

РОЗДІЛ 6 «ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН АВІАКОМПАНІЇ»

РОЗДІЛ 7 « ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ»

РОЗДІЛ 8. «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН»

РОЗДІЛ 9. «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН»

РОЗДІЛ 10 «ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА СТРАХУВАННЯ»

РОДІЛ 11. «ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН»

ДОДАТКИ

Презентація бізнес-плану (електронний приклад надається).

 

Зміст основних розділів бізнес-плану

 

Зразкова структура розділів бізнес-плану по вітчизняній методиці.

Титульний аркуш.

1. Резюме.

1.1 Стисле обґрунтування всіх можливих переваг.

1.2 Стислий тезовий опис усіх розділів бізнес-плану.

1.3 Відображення основних очікуваних фінансових результатів у майбутньому, від реалізації проекту (обсяг виробництва і продажів, витрати на виробництво і реалізацію, валовий і чистий прибуток, рентабельність, термін окупності інвестицій…).....

2. Загальні відомості.

2.1. Місце розташування об'єкта, його виробнича схема, галузева приналежність, організаційно-правова форма, форма власності, банківські реквізити, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника і виконавців (адреси, телефони, факси).

2.2 Загальні і конкретні цілі проекту.

2.3 Техніко-економічний рівень продукції (робіт, послуг), планованих до виробництва, її конкурентноздатність і використання, можливість збуту.

3. Характеристика галузі.

3.1. Аналіз поточного стану і перспектив розвитку (у динаміці) виробництва даного виду продукції (робіт, послуг) у галузі.

3.2. Частка проекту в обсягах області по виробництву даного виду продукції (робіт, послуг). Прогнози розвитку, сезонність.

3.3. Географічне положення галузевого ринку, характеристика потенційних клієнтів, їхньої можливості, загальний обсяг продажів і тенденції його зміни.

4. Суть запропонованого бізнес-плану.

4.1. Опис продукції (робіт, послуг).

4.2. Функціональне призначення продукції, для яких цілей призначена, властивості (у тому числі особливі), вартість, технологічність, універсальність, відповідність стандартам ...

4.3. Стадія розвитку бізнес-плану і його ідеї.

4.4. Умови експорту продукції - конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, ціни, маркетинг, створення мережі збуту. Відомості про патенти. Товарний знак.

4.5. Основні відмінності запропонованої до випуску продукції від аналогічних товарів-субститутів вітчизняних і імпортних.

4.6. Аргументи, що обґрунтовують успіх реалізації проекту.

5. Оцінка ринків збуту і конкурентів.

5.1. Географічне розміщення основних споживачів, виробників продукції. Вимоги до обсягу, якості і цін, перспективи розвитку.

5.2. Характеристика ринків збуту: розміри, рівень і тенденції розвитку, очікуваний ріст ринку, специфічні особливості.

5.3. Плани щодо виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал.

5.4. Стратегія збуту, просування продукції на ринок: розрахунок і обґрунтування ціни, цінова політика, реклама, стимулювання збуту, сервісне обслуговування.

5.5. Оцінка конкурентів: їхній перелік, слабкі і сильні сторони, можливості (тактика, реклама, імідж), потенційна частка ринку, що займається кожним із них, їхнє фінансове положення, рівень технології.

6. Маркетинг план.

6.1. Заходи щодо максимального пристосування всієї діяльності по розробці і реалізації проекту до вимог конкретних споживачів.

6.2. Багатоваріантність, заснована на розрахунку ймовірних прорахунків і помилок у процесі аналізу і прогнозування здійснення проекту.

6.3. Маркетингове середовище реалізації проекту, маркетингові посередники.

6.4. Реклама, її організація, методи ціноутворення.

6.5. Конкретні покупці (споживачі), методи стимулювання продажів. Організація післяпродажного обслуговування.

6.6. Економічне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності - особливості ведення розрахунків, регулювання бартерних угод, митних тарифів.

7. План виробництва.

7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу.

7.2. Технологія і витрати на її здійснення.

7.3. Виробнича база, склад необхідного устаткування, умови постачання (оренда, покупка). Субпідрядники, постачальники.

7.4. Матеріальні ресурси, їх постачальники, прогноз споживання і витрат на придбання.

7.5. Робоча сила, не пов'язана з керуванням, потреба в ній, форми залучення (постійна робота, сумісництво) і стимулювання праці, умови праці, оплати, підвищення кваліфікації і навчання.

7.6. Собівартість (поточні витрати) виробленої продукції (робіт, послуг).

8. Організаційний план.

8.1. Форма власності, відомості про партнерів, власників підприємства.

8.2. Організаційна структура управління проектом - схема, склад підрозділів і їхньої функції, координація і взаємозв'язок, розподіл обов'язків.

8.3. Відомості про управлінський персонал - вік, освіта, володіння акціями, права й обов'язки.

8.4. Принципи добору керівників, спеціалістів і виконавців, їх відбір і атестація, система матеріального і морального стимулювання праці управлінських робітників.

9. Охорона праці і навколишнього середовища.

9.1. Аналіз можливих екологічних ризиків.

9.2. Заходи для зниження можливих ризиків, хеджування.

9.3. Обов'язкове страхування персоналу.

10. Оцінка і попередження ризиків.

10.1. Слабкі і сильні сторони проекту.

10.2. Ризики, їх можливість і можливість збитків від них, заходи для попередження ризиків.

10.3. Економічна безпека проекту, програма страхування від ризиків.

11. Фінансовий план.

11.1. План прибутків і витрат.

11.2. План грошових надходжень і виплат.

11.3. Зведений баланс активів і пасивів.

11.4. Оцінка економічної ефективності бізнес-плану.

11.5. Висновки і пропозиції, їхнє використання в розділі "Резюме".

12. Додаток.

12.1. Таблиці, графіки, схеми, що відбивають економічні, технічні показники.

12.2. Копії контрактів, ліцензій.

12.3. Прейскуранти постачальників.

12.4. Експортні висновки й оцінки, сертифікатна й інша документація, що не є частиною основного тексту, але на яку існують посилання або виноски в бізнес-плані.

Розглянута структура бізнес-плану потребує конкретизації щодо певного бізнес-плану, видів власності, юридичної форми, джерела фінансування, видів продукції, цілей виробництва і бізнесу Але перед тим, як почати розробку бізнес-плану, необхідна інформація про попит і пропозицію, виробництво, фінансування...

Інформація про попит і пропозицію дозволяє визначити, кому й у яких обсягах дана продукція (роботи, послуги) будуть реалізовуватися (продаватися). Необхідні дані можна одержати зі звітів і публікацій, у результаті власних спостережень і маркетингових досліджень, при участі у виставках, ярмарках і торгах. Якщо виробник випускає конкурентноспроможну продукцію, продукцію, що відповідає вимогам споживачів, то він може досягти очікуваних результатів, наприклад, збільшити прибуток.

Більшу частину виробничої інформації можна одержати на підприємствах, що випускають таку ж або аналогічну продукцію. Для цього складається перелік:

· усіх виробничих операцій і способів їх здійснення;

· необхідних ресурсів (сировини, матеріалів, інструментів);

· специфікація устаткування, постачальників і умов постачання;

· потреба в трудових ресурсах по спеціальностях і кваліфікаціях;

· потреба у виробничих площах, можливість їх оренди, купівлі. .

· накладні та інші витрати. .

Для всебічної оцінки фінансового стану об'єкта потрібна фінансова інформація, на підставі якої інвестор зміг би судити про прибутковість проекту, способи одержання коштів (кредити, випуск акцій ...). Важливою є інформація про ціни і витрати, але вона часто складає комерційну таємницю виготовлювача.

Безумовно, бізнес-план не може виключити всіх помилок, але він дає шанс продумати усі свої дії крок за кроком. Опрацьований і узгоджений, бізнес-план виступає засобом, за допомогою якого можна контролювати продуктивність і управляти своїм бізнесом.

Не менш важливим і відповідальним є представлення бізнес-плану потенційним інвесторам (його презентація). Представляючи його, розроблювач (підприємство, фірма) намагається продати проект, а для цього він повинен бути привабливим, таким, що легко читається, у ньому повинні бути подані якісно виконані наочні схеми і графіки. Конфіденційна інформація може бути опущена, а в разі потреби надана додатково.

Основні помилки процесу бізнес-планування

Вся справа в тому, що велика частина бізнес-планів не варто навіть того паперу, на якому вони надруковані. Все це відбувається внаслідок грубих помилок, які роблять укладачі подібних документів.

Нижче перераховані 10 популярних помилок, які до цих пір мають місце при написанні бізнес-планів.

1) План погано написаний

Орфографія, пунктуація, хороший стиль мови - все це важливі складові бізнес-плану. Ні, інвестори, які будуть читати ваш бізнес-план зовсім не очікують, що ви представите їм відмінну рукопис, як справжній письменник. Тим не менш, поганий стиль викладу і велика кількість помилок можуть призвести до того, що інвестор засумніватися у ваших можливостях вести серйозний бізнес. І звернутися до наступного бізнес-плану. Зрештою, дефіциту людей, які бажають отримати капітал на розвиток власного бізнесу, поки не спостерігається.

Помилки можна ліквідувати, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення, таке як Microsoft Word. Та й ніхто не заважає вам потім показати ваш бізнес-план знайомим, які добре розбираються в російській мові (тільки якщо ви довіряєте цим знайомим!). Така перевірка не буде зайвою. Але не варто забувати і про стилістику викладу плану. Вона не повинна бути зарозумілою, ненадійною, народної, якщо хочете.

2) Недбалість в оформленні елементів

Ніщо так не дратує інвесторів, як бізнес-план, у якому відсутня зміст, нумерація сторінок, немає заголовків у таблиць, дані на діаграмах не помічені, присутня велика кількість технічної термінології, яка не роз'яснюється простою мовою. Далеко не факт, що інвестор розбирається у всіх термінах Web 2.0, як і стартаперах.

Потрібно уважно поставитися до всього цього. Ви витрачаєте багато часу на написання бізнес-плану, в той час як інвестор може спочатку приділити вашим планом 10-15 хвилин. Якщо він не зацікавить його за цей час, то навряд чи буде прочитаний хоча б ще один раз.

3) Неповний план

Бізнес-план обов'язково повинен містити вичерпну інформацію з таких питань, як клієнти компанії, продукт і послуги, маркетинг, фінанси, управлінська команда, конкуренти. Це абсолютний мінімум (а взагалі краще звернутися до спеціалізованої літератури, щоб довідатися, які ще розділи обов'язково повинні бути присутніми в бізнес-плані).

За великим рахунком, в маркетинговому плані обов'язково має міститися інформація і про ринок, на якому має намір працювати компанія. Про його тенденції. Нарешті, обов'язковим є і наявність фінансових прогнозів, показників грошового потоку, річних балансів.

4) Розпливчастість плану

З розпливчастим бізнес-планом практично неможливо розраховувати на фінансування. На що можна розраховувати, якщо інвестор не може розібратися у вашому бізнесі? Але як бути, якщо ви не хочете відразу ж розкривати всі свої карти, якщо не хочете, щоб хтось реалізував вашу ідею без вас? Тут є одне рішення. Можна уявити в якості початкової інформації одне лише резюме, а бізнес-план надати інвестору під договір про його нерозголошення. Це вже загальноприйнята практика. Головне, щоб у такій ситуації резюме дійсно було феєричним. Адже воно має зацікавити інвестора, щоб він захотів ознайомитися з додатковою інформацією.

5) Занадто докладно

Бізнес-план не повинен бути надто розпливчастим. Але зайві подробиці теж ні до чого! Якщо бізнес-план буде просто переповнений технічними термінами, то ви навряд чи зацікавите інвестора, не розбирається досконально в даній темі. Якщо для вас важливі технічні деталі, то можна зробити спеціальний додаток для бізнес-плану, куди не зайвим буде розписати все це. У такому випадку ви зможете одним пострілом убити двох зайців. З одного боку той інвестор, якому досить просто бізнес-плану зможете з нею ознайомитися без всяких проблем. Той, якому цікаві технічні деталі, знайде їх у додатку.

6) Нереалістичні (необґрунтовані) припущення

За своєю природою бізнес-план складається з великої кількості припущень. І найголовнішим з них є те, що ваш бізнес-план обов'язково виявиться успішним. У чому ж відмінність хорошого бізнес-плану від поганого в цьому питанні? Все досить просто. У хорошому бізнес-плані упорядник намагається раціоналізувати все припущення. Все повинно бути обґрунтовано. Те, що можна розрахувати, повинно бути розраховано. Обсяг ринку, купівельну поведінку, прийнятні ціни - все це припущення. Постарайтеся перевірити ваші припущення прикладами з інших галузей або показниками конкурентів. Там де це можливо.

7) Недостатньо фактів

Ще одна проблема не дуже вдалого бізнес-плану - мала кількість реальних фактів. Припущення, звичайно, хороші, але без фактів завжди дуже важко. А тому потрібно дізнатися про все, що ви можете про вашому бізнесі і галузі - звички покупців, мотиви і страхи, місце розташування конкурента, його розмір і частка ринку, загальні тенденції ринку. Все це ті дані, де можна покладатися не тільки на припущення, але і на фактичні дані. У цілому, не потрібно переборщувати. Загрузнути у фактах - теж не самий вірний шлях, але і заперечувати їх зовсім не найвірніше рішення.

8) Ви заперечуєте ризики

Будь-який інвестор розуміє, що не існує бізнесу без ризику. Ризик є завжди. І це потрібно розуміти при написанні бізнес-плану. Розповідаючи про ризики, обов'язково згадайте, яким чином їх можна пом'якшити або мінімізувати. І обов'язково підготуйтеся до подальших обговорень ризиків вашого бізнесу з інвестором. Упевнений, що таке обговорення буде, якщо він, звичайно, зацікавиться вашим проектом.

9) У нас немає конкурентів

Ще одна популярна помилка, яка простежується при складанні бізнес-планів. Це та ситуація, коли укладач вважає, що у нього немає конкурентів! Яке оману. Не варто забувати, що у бізнесу можуть бути не тільки прямі, але і непрямі конкуренти. Потрібно просто уважніше придивитися і ви їх знайдете. Крім того, не варто забувати, що в разі успіху на ринку, рано чи пізно у вас обов'язково з'являться і прямі конкуренти.

10) Неправильне розуміння суті плану

Насправді бізнес-план - це не зовсім план. Це скоріше огляд бізнесу в даний момент, в короткостроковій перспективі, і в довгостроковій перспективі. При цьому в якійсь мірі дані огляди схожі на дорожню карту, оскільки містять певні віхи, які мають реальний сенс для вашого бізнесу. При цьому в бізнес-плані обов'язково повинні міститися всі основні кроки, необхідні для досягнення кожного етапу.

 

Резюме

1. До основних чинників, що визначають зміст та обсяг бізнес-плану, належать:

· аудиторія, на яку розрахований бізнес-план;

· конкретні цілі розробки бізнес-плану;

· конкретно-функціональна спрямованість бізнес-плану;

· масштаби діяльності та обсяги початкового фінансування;

· найважливіші характеристики майбутнього продукту і стадія його життєвого циклу.

2. Бізнес-план, орієнтований на залучення інвестицій у виробничу діяльність, як правило, включає такі логічно взаємопов’язані розділи:

· резюме; · дослідження ринку; · виробничий план; · оцінка ризиків; · галузь, фірма та її · продукція (послуги); · маркетинг-план; · організаційний план; · фінансовий план.

3. Логіка розробки бізнес-плану охоплює певні етапи. Основними з них є такі:

 вибір продукції (послуг) на ринку;

‚ дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу;

ƒ вибір місцезнаходження фірми;

„ прогнозування обсягів продажу продукції (надання послуг);

… визначення виробничих параметрів діяльності фірми;

† розробка цінової та збутової політики стосовно нового продукту;

‡ обґрунтування вибору організаційних параметрів фірми;

ˆ опис потенційних ризиків майбутнього бізнесу і пошук дій для їхньої мінімізації (нейтралізації);

‰ оцінка очікуваних прибутків і збитків;

Š написання резюме (стислих висновків) з викладом основних положень бізнес-плану.

4. Основними вимогами до стилю написання бізнес-плану є такі:

· стислість, простота і зрозумілість, широке використання графіки;

· функціональність (викладення лише корисної для читачів інформації);

· легкість сприйняття і знаходження потрібної інформації, що досягається поділом бізнес-плану на розділи та параграфи;

· забезпечення конфіденційності інформації про фірму та її діяльність.

5. Існують традиційні правила технічного оформлення типового бізнес-плану. Основні з них такі:

· наявність титульного аркуша (з позначенням на ньому пов­ної назви фірми та засновників, їхньої адреси, телефонів тощо);

· наявність змісту бізнес-плану (перелік розділів і параграфів з наскрізною нумерацією сторінок);

· обов’язкове розміщення резюме (коротких висновків) перед основними розділами бізнес-плану (на його початку);

· наявність у кінці бізнес-плану додатків, що деталізують та уточнюють інформацію, подану в основних розділах;

· наявність приміток і посилань на джерела використаної інформації.

6. Резюме (1—2 сторінки тексту) включає найважливіші висновки з усього бізнес-плану і викладається так, щоб зацікавити читача докладніше вивчити цей план. У резюме необхідно:

· дати короткий опис концепції та суті започатковуваного бізнесу;

· розкрити можливості бізнесу і стратегію їх реалізації;

· охарактеризувати цільовий ринок (основні споживачі, особливості їх обслуговування; очікувані обсяги продажу і частка ринку фірми);

· визначити найсуттєвіші конкурентні переваги фірми, які мають місце або будуть створені внаслідок реалізації прийнятої стратегії;

· подати основні фінансові показники майбутньої діяльності фірми (прибутковість, термін досягнення беззбитковості, окупність інвестицій тощо);

спрогнозувати загальну потребу в коштах з виокремленням власного та позичкового капіталу.

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.