Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗавдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 9

1. Для чого необхідно складати маркетинг-план?

2. В якій послідовності здійснюється розробка маркетинг-плану? 1

3. Як впливає стадія життєвого циклу продукту фірми на вивчення орієнтирів маркетингової діяльності фірми?

4. Які типи маркетингових підходів можуть бути використані, розробки стратегії маркетингу? У чому полягає їхня суть?

5. Які ви знаєте типи каналів збуту? Які чинники впливають вибір каналів збуту продукції фірми?

6. В якій послідовності здійснюється розробка політики ціноутворення фірми? Коротко охарактеризуйте сутність кожного.

7. Які фактори враховуються для визначення ціни продукції фірми

8. Які питання щодо ціноутворення на продукцію фірми потрібно розглянути в бізнес-плані?

9. Яку інформацію про організацію рекламної кампанії необхідно навести в маркетинг-плані?

10. Як складається бюджет рекламної діяльності фірми і про що і свідчить?

 

 

Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці – 2 години

Лекція № 10

Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці – 2 години

Зміст

10.1. Розробка організаційного плану АП.

10.2. Визначення структурних підрозділів, служб АП та відповідних посад.

10.3. Визначення фонду заробітної плати на АП, продуктивності праці.

10.4. Розробка кадрової політики АП.

10.5. Планування створення представництв та агентств АП закордоном.

Навчальні цілі

Прочитавши цей розділ, ви:

· з’ясуєте, для чого розробляється організаційний план і яка послідовність етапів його опрацювання;

· дізнаєтесь, які основні чинники впливають на вибір організаційно-правової форми бізнесу;

· з’ясуєте принципи визначення потреб фірми в персоналі;

· зрозумієте, яку конкретно інформацію про власників і ключових менеджерів фірми слід навести в бізнес-плані.

Ключові терміни й поняття

Форма організації бізнесу

Потреби фірми в персоналі

Ключові менеджери фірми

Зовнішні консультанти

Організаційна схема управління

Кадрова політика

Розробка організаційного плану АП

Розробляючи організаційний план, підприємець має на меті:

· по-перше, переконати потенційних інвесторів і кредиторів у тому, що ним вибрано доцільну організаційно-правову форму бізнесу;

· по-друге, показати, з ким він збирається організовувати своє діло, тобто охарактеризувати менеджерів, які відіграватимуть провідні ролі в процесах становлення та управління фірмою;

· по-третє, довести, що він, його команда менеджерів та інший персонал фірми здатні практично реалізувати бізнес-план.

Розробку цього розділу бізнес-плану рекомендується починати з обґрунтування вибору організаційної форми бізнесу, оскільки вона позначається на всій наступній підприємницькій діяльності і багато в чому визначає інші організаційно-правові аспекти бізнесу.

Далі в організаційному плані слід охарактеризувати потреби фірми в трудових ресурсах, тобто визначити, які саме працівники (основні, допоміжні, спеціалісти) необхідні для ведення діла.

Принципово важливо подати в організаційному плані відомості про власників та провідний управлінський персонал фірми. Організаційний план має містити короткі характеристики практично всіх тих працівників, від яких у кінцевому підсумку залежить успіх або невдача бізнесу фірми. Загальну характеристику команди менеджерів варто доповнити інформацією про використання зовнішньої допомоги в управлінні бізнесом. Ураховуючи, що багато фірм, особливо малих, залучають для виконання окремих функцій управління спеціалістів зі сторони, організаційний план треба доповнити описом консалтингових потреб фірми.

Після того, як в організаційному плані будуть репрезентовані власники, основні менеджери та зовнішні консультанти фірми, доцільно навести її організаційну схему, яка показує зв’язки між підрозділами і розподіл повноважень з управління. Часто організаційну схему фірми доповнює короткий пояснювальний текст.

Отже, організаційний план, як правило, складається з таких підрозділів:

· організаційна форма бізнесу;

· потреба фірми в персоналі;

· власники фірми, команда менеджерів і зовнішні консультанти;

· організаційна схема управління;

· кадрова політика і стратегія.

Підставою для розробки організаційного плану є стратегічна мета авіакомпанії, програма розвитку, план виробничої діяльності, нормативи чисельності, положення про оплату праці, заходи щодо підвищення технічного рівня та ефективності виробництва, трудове законодавство, інші нормативно-правові та розпорядчі документи.

Головними задачами під час розроблення організаційного плану є:

- забезпечення ефективного рівня використання всіх видів ресурсів;

- дотримання раціонального співвідношення у чисельності і заробітній платі окремих категорій працівників у відповідності з їх функціями, кількістю і якістю праці;

- стимулювання кожного працівника виробничого процесу і персоналу авіакомпанії у цілому щодо поліпшення показників виробничо-фінансової діяльності;

- забезпечення оптимального співвідношення (пропорцій) у чисельності персоналу, зайнятого безпосередньо у виробництві, обслуговуванні та управлінні;

- забезпечення потреби у спеціалістах необхідної кваліфікації, їх підготовка та перепідготовка.

Організаційна структура авіакомпанії надається у вигляді схеми рис. 10.1, 10.2, що відображає основні принципи управління (лінійно-функціональна та ін.), структуру керівництва (президент, віце-президент та ін.), управління, служби, відділи та ін.

 

Рисунок 10.1. – Приклад схеми організаційної структури авіакомпанії

Рисунок 10.2. – Взаємодія організаційної структури та бізнес-процесів авіакомпанії

Приводиться чисельність керівного персоналу за відповідними підрозділами з зазначенням форм оплати праці (посадових окладів, інших доплат, середньої заробітної плати), коротко надається характеристика функціональних обов’язків персоналу (або функції служб, відділів та ін.), кваліфікаційні вимоги до керівного складу та спеціалістів.

Розрахунок чисельності та фонду оплати праці персоналу авіакомпанії та розрахунок чисельності льотного складу авіакомпанії надається у таблицях.

Надається коротке обґрунтування доцільності поданої організаційної схеми в порівнянні з раніше діючою та схемами, прийнятими в інших авіакомпаніях.

Наводяться свідчення про застосовані системи оплати праці і матеріального стимулювання, обґрунтовуються пропозиції щодо змін в цій сфері.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.