Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 5. Маркетингова товарна політика

Мета практичного заняття: визначення сутності та концепції товару, ознайомлення з концепцією життєвого циклу продукції.

Питання для обговорення

1. Поясніть маркетинговий зміст товару.

2. За якими ознаками класифікуються товари?

3. Сформулюйте завдання асортиментної політики підприємства.

4. Назвіть етапи розроблення нових товарів.

5. Поясніть сутність життєвого циклу товару.

6. Дайте характеристику стадій життєвого циклу товару.

7. Поясніть, яке значення має упаковка для забезпечення конкурентоспроможності продукції.

8. Які існують види товарних марок?

9. Розкрийте етапи розроблення товару-новинки.

10. Поясніть зміст конкурентоспроможності продукції.

 

Практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання

 

Задача №1.

Визначити та проаналізувати структуру асортименту продукції підприємства за даними табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Вихідні дані

Найменування товарних груп Вироблено продукції, тис. грн.
Минулий рік Поточний рік
1. Свинина
2. Ковбасні вироби
3. Конина
4. Яловичина
5. М'ясні напівфабрикати

Розв’язок

1. Визначаємо загальний обсяг виробленої продукції за минулий і поточний роки:

* минулий рік 413+989+134+345+95 = 1976 тис. грн.

* поточний рік 444+1021+140+387+98= 2090 тис. грн.

2. Визначаємо структуру асортименту – це співвідношення обсягів виробництва окремих товарних груп у загальному випуску продукції. Розраховується цей показник у відсотках.

Минулий рік:

* свинина 413 : 1976 х 100 = 20,9%

* ковбасні вироби 989 : 1976 х 100 = 50,1%

* конина 134 : 1976 х 100 = 6,8%

* яловичина 345 : 1976 х 100 = 17,4%

* м’ясні напівфабрикати 95 : 1976 х 100 = 4,8%

Поточний рік:

* свинина 444 : 2090 х 100 = 21,2%

* ковбасні вироби 1021 : 2090 х 100 =48,9 %* конина 140 : 2090 х 100 = 6,7%

* яловичина 387 : 2090 х 100 = 18,5%

* м’ясні напівфабрикати 98 : 2090 х 100 = 4,7%

3. Розраховуємо відхилення у структурі (%):

* свинина 21,2 – 20,9 = + 0,3

* ковбасні вироби 48,9 – 50,1 = – 1,2

* конина 6,7 – 6,8 = – 0,1

* яловичина 18,5 – 17,4 = + 1,1

* м’ясні напівфабрикати 4,7 – 4,8 = – 0,1

4. Результати розрахунків представлені в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Динаміка структури асортименту продукції

  Найменування товарних груп Вироблено продукції, тис. грн. Структура асортименту, % Відхилення у структурі, %
Минулий рік Поточний рік Минулий рік Поточний рік
1. Свинина 20,9 21,2 + 0,3
2. Ковбасні вироби 50,1 48,9 – 1,2
3. Конина 6,8 6,7 – 0,1
4. Яловичина 17,4 18,5 + 1,1
5. Напівфабрикати 4,8 4,7 – 0,1
Разом

 

5. Висновки.

У структурі асортименту лідируючі позиції займає асортиментна група «Ковбасні вироби», питома вага якої складає половину всієї продукції ( 50,1% в минулому році і 48,9% – в поточному). Ця продукція користується підвищеним попитом, вживається майже щоденно, тому таке місце у структурі виправдане.

Другу та третю позиції займає, відповідно, асортиментна група «Свинина» (20,9–21,2%) і «Яловичина» (17,4–18,5%).

І останні позиції займають асортиментні групи «Конина» (6,7%) та «Напівфабрикати» (4,7%). На них підприємству треба звернути особливу увагу – або нарощувати обсяги виробництва за умов наявності попиту на цю продукцію, або виводити їх з ринку і зосередитися на інших асортиментних групах.

Дані табл. 5.4 свідчать про те, що структура асортименту є досить стабільною і в поточному році порівняно з минулим майже не змінилася.

Тестові завдання по темі

 

1. Об’єкти продажу у вигляді дій, вигод чи задоволень, називаються:

а) споживчі товари;

б) товари виробничого призначення;

в) послуги.

 

2. Товари, які призначені для кінцевого споживання, називаються:

а) споживчі товари;

б) товари виробничого призначення;

в) послуги.

 

3. Товари, які споживач, купує, без особливих роздумів та з мінімальними зусиллями щодо порівняння їх між собою, називаються:

а) товари повсякденного попиту;

б) товари попереднього вибору;

в) товари особливого попиту.

 

4. Шар “маркетингової цибулини товару”, який визначає те, яку саме потребу товар буде задовольняти, називають:

а) „товар за задумом виробника”;

б) „товар в реальному виконанні”;

в) „товар з підсиленням” .

 

5. Шар “маркетингової цибулини товару”, який відображає якість продукції, дизайн, марочну назву, упаковку, називають:

а) „товар за задумом виробника”;

б) „товар в реальному виконанні”;

в) „товар з підсиленням” .

 

6. Символ, малюнок або розрізняючий колір, який можна побачити/впізнати, називається:

а) фірмовий знак;

б) товарний знак;

в) фірмове ім'я.

7. Сукупність усіх асортиментних груп товарів, які пропонуються конкретною фірмою, називається:

а) товарна одиниця;

б) торгова марка;

в) товарний асортимент.

8. Етап життєвого циклу товару, на якому товар з’являється на ринку, поступово збільшується обсяг продажу, а прибуток відсутній, називається:

а) етап впровадження;

б) етап зростання;

в) етап зрілості.

 

9. Етап життєвого циклу товару, на якому приріст продажу носить стійкий характер, марка починає приносити дохід, називається:

а) етап впровадження;

б) етап зростання;

в) етап зрілості.

10. Стратегія, що використовується на етапі впровадження товару, при якій марку випускають на ринок по високій ціні з ціллю створити враження про її винятковість і апелюють до невеликого цільового сегменту, називається:

а) стратегії проникнення;

б) стратегії “зняття вершків”;

в) стратегії “оживлення марки”.

Література [1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 24].

Тема 6. Маркетингова цінова політика

Мета практичного заняття: дослідження сутності ціни товару та етапів ціноутворення.

Питання для обговорення

1. Поясніть сутність цінової політики підприємства.

2. Яким чином відбувається взаємозв'язок ціноутворення з іншими елементами маркетингової політики підприємства?

3. Назвіть цілі ціноутворення та дайте їх характеристику.

4. Які чинники слід враховувати при встановлення ціни на продукцію підприємства?

5. Охарактеризуйте етапи ціноутворення.

6. Які існують методи ціноутворення?

7. Наведіть приклади застосування різних методів ціноутворення на продукцію підприємства.

8. Які чинники впливають на зміну цін?

Тестові завдання по темі

1. Ціль, що стає основною для фірми тоді, коли на ринку є дуже багато виробників та царить гостра конкуренція чи різко змінюються потреби клієнтів, називається:

а) забезпечення виживання;

б) максимізація поточних прибутків;

в) завоювання лідерства за показниками якості товару.

 

2. Максимальна ціна, яку фірма може запросить за свій товар, визначається:

а) попитом на товар;

б) витратами фірми на товар;

в) цінами товарів конкурентів і товарів замінників.

3. Мінімальна ціна, яку фірма може запросить за свій товар, визначається:

а) попитом на товар;

б) витратами виробництва;

в) цінами товарів конкурентів і товарів замінників.

 

4. Залежність, яка існує на ринку між ціною товару й обсягом попиту за інших рівних умов, називається:

а) зворотна;

б) пряма;

в) циклічна.

 

5. Цінова стратегія, при якій підприємство спочатку захоплює ринок, а потім окупає витрати, а ціна встановлюється на більш низькому рівні, ніж заслуговує товар із даною цінністю, називаєтьсястратегія:

а) преміального ціноутворення;

б) цінового прориву;

в) нейтрального ціноутворення.

 

6. Продаж того самого товару різним покупцям за різною ціною називається:

а) перерозподіл витрат у рамках номенклатури;

б) географічна цінова дискримінація;

в) цінова дискримінація.

 

7. Встановлення ціни, коли прибуток від продажу одного виробу компенсує недоотриманий прибуток від продажу іншого виробу, називається:

а) перерозподіл витрат у рамках номенклатури;

б) географічна цінова дискримінація;

в) цінова дискримінація.

 

8. Метод ціноутворення, який полягає у виявленні ціннісної значущості товару та використання в комплексі маркетингу нецінових прийомів впливу, називається:

а) “середні витрати плюс прибуток”;

б) на основі цінності товару, що відчувається споживачем;

в) на основі рівня поточних цін.

 

9. До ринкових методів встановлення базової ціни відноситься:

а) розрахунок ціни за методом: “середні витрати плюс прибуток”;

б) встановлення ціни на основі цінності товару, що відчувається споживачем;

в) ціноутворення на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку.

 

10. Сезонні знижки передбачають зменшення ціни для споживачів, які:

а) роблять позасезонні покупки товарів і послуг;

б) виконують визначені функції з продажу товару;

в) купують велику кількість товару.

Література [1, 2, 4, 5, 8, 13, 14].

 

 

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.