Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ





МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

 

для студентів напряму підготовки 6.010203 − здоров’я людини,

галузі знань 0102 − фізичне виховання, спорт і здоров’я людини


ПОЛТАВА − 2014

 

 

Рецензенти:

 

Бойко Г.М., д.пед.н., доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації Полтавського інституту економіки і права.

Беседа Н.А., к.пед.н., ст. викладач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка.

 

 


ЗМІСТ

Основні терміни і поняття наукової роботи………………………................
Структура роботи……………………………………………………………..
Правила оформлення роботи…………………………………………………
Типові помилки при виконанні курсових робіт……………………………..
Захист роботи…………………………………………………………..............
Зразок оформлення титульного аркушу…………………………………….
Зразок оформлення „ЗМІСТу”……………………………………………….
Зразок оформлення „ВСТУПу”………………………………………………
Зразки можливих варіантів оформлення таблиць………………………….
Зразок оформлення рисунків…………………………………………………
Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел……
Зразок оформлення формул…………………………………………………..
Зразок оформлення додатків………………………………………………….
Відгук і рецензія на роботу……………………………………………………

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обсяг курсової роботи становить 25-30 сторінок (без літератури та додатків). Курсова робота складається з наступних структурних елементів:

ü титульна сторінка;

ü зміст;

ü перелік умовних позначень (за необхідності);



ü вступ;

ü основна частина;

ü висновки;

ü список використаних джерел;

ü додатки (за необхідності).

Курсова розпочинається з титульної сторінки, де подається:

ü назва навчального закладу;

ü кафедра, на якій виконується робота;

ü назва дисципліни;

ü назва теми;

ü прізвище, ім'я та по батькові студента;

ü прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника;

ü місто, де виконана робота, рік її виконання.

ЗМІСТ. Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок).

Перелік умовних скорочень (за необхідності).Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальне розшифрування.

Розділи роботи

ВСТУП. Містить сутність і стан наукової проблеми (завдання) та її значущість, підстави та вихідні дані для написання роботи, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі подається загальна характеристика курсової роботи в такій послідовності:

ü актуальність теми;

ü об’єкт дослідження;

ü предмет дослідження;

ü мета дослідження;

ü завдання дослідження;

ü методи дослідження;

ü база дослідження (для експериментальних робіт);

ü апробація результатів дослідження (якщо така мала місто).

Об’єкт дослідження – процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкту. Об’єкт і предмет співвідносяться між собою, як загальне й конкретне. Предмет дослідження визначає тему роботи, що виноситься на титульний аркуш як її назва.

Мета дослідження – це кінцевий очікуваний результат виконання роботи.

Завдання дослідження формулюються у залежності від поставленої мети й повинні забезпечити її поетапне послідовне досягнення.

Методи дослідження – подається перелік використаних методів для вирішення конкретних завдань дослідження й досягнення поставленої мети. Методи дослідження перераховувати треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом.

Загальний обсяг „ВСТУПу” повинен складати 2 сторінки машинопису.

РОЗДІЛ 1. Містить огляд літературних джерел з обраної для дослідження проблеми. Приводяться міркування різних авторів, фахівців, порівнюються результати їхніх досліджень. У випадку використання чужої думки у роботі мають бути обов’язкові посилання на літературне джерело та автора. Оформлення цих посилань має відповідати вимогам − у дужках зазначається прізвище та ініціали автора, а поруч у квадратних дужках номер джерела за списком літератури, наприклад: (С. Я. Рубінштейн [27] т. ін.) або [2-4]. При посиланні на авторський колектив прізвища наводять в алфавітному порядку. Обсяг першого розділу становить до 20% основного тексту роботи. Перший розділ повинен мати висновки щодо аналізу стану питань, що розглядаються.

РОЗДІЛ 2. Обґрунтовується вибір напряму дослідження, розкриваються організація, умови дослідження, наводяться методи вирішення завдань дослідження, наприклад: для вивчення питань із методики фізичної реабілітації, тренування, навчання, розвитку якостей використовують педагогічні, психологічні методи, методи функціональної діагностики, методи математичної статистики: педагогічні спостереження; бесіди та інтерв’ю; анкетування; вивчення педагогічної, медичної документації, досвіду роботи провідних фахівців тощо; констатувальний, пошуковий та формувальний експерименти; статистична обробка результатів досліджень та ін.

Наводиться характеристика контингенту досліджуваних (за віком, статтю, показниками фізичного розвитку, фізичної підготовленості, стану здоров'я, кількісний склад основної та контрольної груп, критерії відбору до основної групи тощо). Характеристику контингенту досліджуваних бажано представити у вигляді таблиці з її обов’язковим описом.

РОЗДІЛ 3. Викладається зміст експериментального дослідження, показують його новизну, відмінності від загальновизнаних. У даному розділі наводяться контрольні вправи (комплекси вправ, методики тощо), що передбачаються для використання. Характеризується порядок проведення дослідження.

Потім необхідно навести характеристики початкового стану досліджуваних (результати констатувального експерименту), варіативність ознаки, що досліджується, описати всі її параметри.

Пошуковий експеримент передбачає проведення дослідження стосовно визначення найбільш ефективних засобів (методів, методичних прийомів тощо) впливу на досліджуваний контингент із метою отримання певних позитивних змін за фактором, що підлягає вивченню. Результати пошукового експерименту дозволяють розробити експериментальну методику (програму, технологію тощо), наступне впровадження якої у формувальному експерименті повинно забезпечити досягнення мети дослідження.

Результати формувального експерименту (дослідження фактора, що підлягав вивченню після його експериментального впровадження) порівнюються з початковими даними, отриманими у констатувальному експерименті. Після цього наводиться відношення до отриманих результатів, пояснення, розкривається механізм дії експериментального фактора, що застосовувався. Розділ закінчується статистичною обробкою даних із використанням методів математичної статистики для обробки отриманого емпіричного матеріалу, кількісним і якісним аналізом результатів дослідження, на підставі яких й формулюються висновки до розділу.

У даному розділі повинні бути наведені відповіді на завдання, що ставились до вирішення. У розділі розміщуються таблиці, графіки, рисунки, діаграми, що ілюструють математичну обробку результатів, а також якісний аналіз отриманих даних. Після кожного аналізу роблять попередні висновки.

ВИСНОВКИ.Висновки формулюються дуже стисло і виразно. Головна їх мета − підсумки проведеної роботи. Висновки подаються як окремі лаконічні положення чи методичні рекомендації. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У першому пункті висновків стисло оцінюється стан питання (за оглядом літератури). Далі у висновках оцінюють стан вирішення поставлених завдань, їх практичний аналіз, дають рекомендації щодо можливості практичного використання та напрямку подальших досліджень даної проблеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Список розміщують у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (одним із способів). Не допускається включення в бібліографію джерел, що не використовувались у роботі. Кількість використаних джерел у курсовій роботі становить 20-25 позицій.

ДОДАТКИ.До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприймання роботи: таблиці допоміжних цифрових даних, методики (приклади), рисунки, протоколи педагогічних (психологічних, медичних) досліджень, зразки анкет т. ін. Додатки розміщують у порядку посилань на них у тексті. Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, наприклад: додаток А.

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

 

Робота друкується за допомогою комп’ютера (інтервал 1,5, розмір шрифту – 14, шрифт Times New Roman) на одній стороні аркуша білого паперу А4 (210х297 мм).

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – не менше 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм. Шрифт друку повинен бути чіткий, чорного кольору, щільність тексту повинна бути однаковою. Допускається вписування в текст іншомовних слів, формул, умовних знаків тільки чорними чорнилами, а щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до основного.

Заголовки структурних одиниць роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкуються великими літерами, симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 2-3 інтервалам. Кожну структурну одиницю роботи необхідно починати з нової сторінки.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою є титульний аркуш, однак, на ньому номер сторінки не ставлять. Нумерація проставляється з наступної сторінки з цифри 2 у правому верхньому куті сторінки.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу.

Рисунки і таблиці необхідно подавати в роботі після першого посилання на них у тексті. Їх нумерують у межах розділу. Наприклад: рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу); таблиця 3.1 (перша таблиця третього розділу). Якщо в роботі одна таблиця або рисунок його нумерують за загальними правилами.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. Назву та слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Назва рисунку виноситься під зображення.

На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” у тексті пишуть скорочено, наприклад:”… у табл. 2.3” У повторних посиланнях на таблиці та рисунки треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3.”

У таблицях слід зазначати одиниці виміру. Якщо всі одиниці виміру є однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитись у відповідності до стандартів. Чисельні величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Для підтвердження власних аргументів або для аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Текст цитати починається та закінчується лапками, наводиться у тому граматичному вигляді, який поданий у джерелі, наукові терміни не виділяються лапками. Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і перекручування думок автора. Пропуск слів і речень без перекручування авторського тексту допускається й позначається трьома крапками у місцях пропуску. Кожна цитата супроводжується посиланням на джерело, наприклад: після цитати “…” (цит. за [13, с. 18-19]) (13 номер у списку використаних джерел, цитую зі сторінки 18-19).

 

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота, яка рекомендована до захисту разом із рецензією, захищається згідно з затвердженим графіком виконання курсових робіт.

До захисту студент готує доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць і рисунків, які демонструють результати досліджень, проведених під час виконання дослідження. Ілюстративний матеріал подається у вигляді електронної презентації. Кількість і зміст ілюстрованих матеріалів студент визначає з науковим керівником.

Захист роботи починається з доповіді її автора. Рекомендована тривалість доповіді − 7-10 хвилин. У доповіді слід відмітити: актуальність теми, об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, структуру роботи, стисло охарактеризувати постановку проблеми, зміст самостійних розробок і рекомендацій, а також обґрунтувати їхню ефективність.

Члени комісії, присутні на захисті, можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його професійної підготовки. Після обговорення підсумків захисту оголошується оцінка.

Після захисту курсова робота передається на зберігання до архіву.

 

 


КУРСОВА РОБОТА

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки_________________________

спеціальності______________________________

_______________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _____________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії _______________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

м. _________ - 20 __рік

 


Зразок оформлення „Змісту” (реферативна робота)

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………...…………
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ................................................................................
1.1. Мета та завдання фізичного виховання студентів, які віднесені до спеціальної медичної групи…………………......................................…
1.2. Загальні вимоги до проведення оздоровчо-тренувальних занять у спеціальних медичних групах……………………………………………..
Висновки до першого розділу………………………...….……………...
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………..
2.1. Теоретичні методи…………………………………………………..
2.2. Організація дослідження..…………………………………………...
РОЗДІЛ 3. ФОРМИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ………………..
3.1. Форми організації занять у спеціальних медичних групах ….…..
3.2. Нормування обсягу фізичних навантажень під час проведення оздоровчо-тренувальних занять зі студентами спеціальної медичної групи…………………………………………………………..…………… 3.3. Методи та методичні прийоми……………………………………….    
Висновки до третього розділу………………………………….….….…..
ВИСНОВКИ……………………………………………….…………….….…...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………….…………….…...

Зразок оформлення „Змісту” (експериментальна робота)

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ……………………………………….
ВСТУП...............................................................................................................
РОЗДІЛ 1. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ НАСЛІДКАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПАРАЛІЧІВ.......................................................
  1.1. Особливості опорно-рухового апарату дітей із наслідками дитячих церебральних паралічів…………………………..……
  1.2. Методи фізичної реабілітації дітей із наслідками церебральних паралічів
  Висновки до першого розділу…………………………….….......
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ……………….
  2.1. Теоретичні методи……………………………………………
  2.2. Методи педагогічного спостереження ………………….…
  2.3. Методи інструментального дослідження ………………….
  2.4. Методи математичної статистики…………………………..
  2.2. Організація дослідження ……………………………………
РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ ІЗ НАСЛІДКАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПАРАЛІЧІВ .........................
  3.1. Методика корекції порушень постави у дітей із наслідками церебральних паралічів…………………………………………
  3.2. Критерії визначення ефективності методики корекції порушень постави у дітей із наслідками церебральних паралічів…........................................................................................
  3.3. Дослідження ефективності методики корекції порушень постави у дітей із наслідками церебральних паралічів..............
  Висновки до третього розділу………………….........................
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….………....
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………......
ДОДАТОК А……….…………………………….……………………….…….....
ДОДАТОК Б…………….…………………………….………………..………....

 


Зразок оформлення „Вступу” (реферативна робота)

ВСТУП

Актуальність теми. Існуюча система вищої освіти ставить високі вимоги до здоров’я, фізичної та розумової працездатності студентської молоді. Значні навчальні навантаження і низька рухова активність, нераціональне харчування та шкідливі звички, стресові ситуації та незадовільна організація процесу фізичного виховання негативно позначаються на стані здоров’я студентів (Боднар І. Р. та ін.).

У теперішній час до 70-80% студентської молоді мають ті чи інші відхилення у стані здоров’я, а 30-50% – незадовільну фізичну підготовленість (Вржеснєвський І.). Інтегральним показником, що характеризує стан організму і його функціональні можливості, є фізичний стан. Як відомо, фізичний стан, в основному, залежить від фізичної активності і підготовленості людини. Однією з причин низької фізичної підготовленості студентів, які віднесені до спеціального медичного відділення, є їх недостатня рухова активність. Такі підлітки більш тривало засвоюють нові рухові навички, швидко втомлюються, не виконують контрольні нормативи (Апанасенко Г. Л., Бобрицька В. І., Боднар І. Р., Волков В. В., Дубогай О. Д. та ін.). Організація процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах вимагає удосконалення, спрямованого на покращення здоров’я студентів (Апанасенко Г. Л., Бекас О. О., Войтенко В.П., Гундаров І. А., Зайцев В. П., Канішевський С. М., Крамськой С. І., Муравов І. В., Полеський В. А., Фурман Ю. М., та ін.).

Так, останнім часом з’явилися роботи, присвячені корекції фізичної підготовленості студентської молоді (Котов Є. О., Кузнєцова О. Т., Кутек Т. Б.,Фалькова Н. І., Фанигіна О. Ю.), вивчалися проблеми впливу рухової активності на фізичний стан студенток (Романенко В. В.), підвищення показників фізичного здоров’я у процесі фізичного виховання студентів, які проживають на територіях радіаційного забруднення (Кривицький С. Й. Курочкіна М. В.), корекції фізичного стану студентів засобами фізичного виховання (Дрозд О. В., Савчук С. А.), оздоровчого тренування студентів із низьким рівнем соматичного здоров’я (Пильненький В. В.), диференційованого підходу до фізичного виховання студентів різних біогеохімічних зон Закарпаття (Бондарчук Н. Я.).

Аналіз наукових джерел засвідчує розбіжність поглядів учених стосовно питань співвідношення засобів і змісту занять із фізичного виховання у спеціальних медичних групах. Зокрема, Епіфанов В. А. стверджує, що програма занять фізичного виховання студентів, віднесених до спеціальної медичної групи, повинна вбирати в себе засоби лікувальної фізичної культури, що є однією з форм фізичного виховання та має лікувально-профілактичну спрямованість, Антощук Р., Ільницький В. у своїй роботі пропонують застосовувати під час занять виключно вправи загальної фізичної підготовки, але зі зниженням вимог щодо рівня фізичного навантаження; Дубогай О. Д., Завацький В. І., Короп Ю. О. дотримуються думки, що співвідношення засобів і методів фізичної культури повинно визначатися програмою з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів.

Отже, залишається відкритим питання про можливість організації занять з фізичного виховання для студентів із принципово різним рівнем фізичної підготовленості та фізичного розвитку. Не з’ясованими залишаються питання про рівень індивідуального фізичного навантаження за обсягом, інтенсивністю і потужністю з урахуванням нозологічних форм захворювання, рівня функціонального стану і фізичної підготовленості. Указане зумовило актуальність обраної теми курсової роботи: «Методика організації та проведення занять у спеціальних медичних групах (на прикладі занять з фізичного виховання у ВНЗ)»

Об’єкт дослідження – фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи.

Предмет дослідження– методи і засоби фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи.

Мета дослідження:теоретично обґрунтувати особливості проведення занять з фізичного виховання студентів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати та узагальнити наукові відомості щодо організації фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи.

2. За даними наукової літератури систематизувати форми, методи і засоби фізичного виховання студентів, які віднесені до спеціальної медичної групи..

Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження ми використовували наступні методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення наукових даних щодо особливостей проведення занять з фізичного виховання студентів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи.


Зразок оформлення „Вступу” (експериментальна робота)

ВСТУП

 

Актуальність теми.Важливим напрямком фізкультурно-оздоровчої роботи серед дітей є покращення їхнього фізичного розвитку і здоров’я, профілактика та корекція порушень у процесі їхнього розвитку (Дубогай А. Д., Шаповалова В. А., 1995; Сермєєв Б. В., 1998; Мурза В. П., 2001; Круцевич Т. Ю., 2003; Завацька Л. А., 2004). Особливо актуальним це питання є для глухих дітей, кількість яких не зменшується. Приблизно одна дитина на тисячу народжується глухою, а вроджений характер порушення слуху зафіксовано у 25% глухих дітей (Чудная Р. В., 2000).

Вплив засобів фізичного виховання на стан організму дітей вивчали багато дослідників: Волков Л. В., Цьось А. В., Вільчковський Е., Шиян Б. М., та ін. Науковцями обґрунтовано застосування різних засобів фізичного виховання для дітей з відхиленнями у розвитку: комплексів вправ для покращення вестибулярної функції – Грибовська І. Б., 1998; засобів гімнастики, лижної підготовки, плавання, баскетболу – Карабанов А. Г., 2000; музично-ритмічних занять – Ляхова І. М., 2002; спортивних єдиноборств – Мут’єв А. В., 2003; українських народних, рухливих та спортивних ігор – Чеханюк Л. О., 1993; Байкіна Н. Г., Крет Я. В. , 2002; Ковінько М.С., Куц О. С., 2002; Лесько О. М., 2004; засобів дефектології – Виготський Л. С., 1990; Засенко Н. Ф.,1990; Т.А. Власова, 1993.

Проте вчені лише фрагментарно згадують про зміни у системах організму глухих дітей, недостатньо висвітлюють зрушення в їхньому фізичному розвитку під впливом засобів фізичного виховання.

Тому доцільно визначити фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку і на цій основі підібрати найоптимальніші засоби для його корекції у процесі фізичного виховання.

Об’єкт дослідження– фізичне виховання глухих дітей.

Предмет дослідження – фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання.

Мета дослідження: вивчити фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку та розробити програму його корекції засобами фізичного виховання.

Завдання дослідження:

1. Вивчити теорію і методику фізичного виховання глухих дітей молодшого шкільного віку.

2. Дослідити фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку.

3. Розробити, обґрунтувати, впровадити та перевірити ефективність програми корекції фізичного стану глухих дітей молодшого шкільного віку засобами фізичного виховання.

Методи дослідження:теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження,педагогічні спостереження, констатувальний та формувальний педагогічний експерименти, антропометричні дослідження, медико-біологічні методи досліджень (спірометрія, функціональна проба PWC150, вимірювання артеріального тиску за методикою Н.С. Короткова, визначення частоти серцевих скорочень); методи математичної статистики.

Експериментальна база дослідження:Полтавська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для глухих дітей 1-3 ступенів Полтавської обласної ради.

 


Зразок оформлення рисунків

 

 


ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

Зразок подання формул

Систематизація і узагальнення отриманих даних та їх статистична обробка проводилась за t критерієм Стьюдента. Статистичну достовірність відмінностей визначають за формулою:

(2.1.);

де: - статистична достовірність відмінностей;

– середній показник до експерименту;

– середній показник після експерименту;

– помилка середньої величини.

 

(2.2.);

 

де: - середнє квадратичне відхилення;

- кількість досліджуваних до експерименту;

- кількість досліджень після корекції.

(2.3.);

 

де: - середнє квадратичне відхилення;

- результат окремого вимірювання;

- середній показник до експерименту;

- середній показник після експерименту;

- кількість досліджень до корекції;

- кількість досліджень після корекції;

- сума


Зразок оформлення додатків

 

Додаток А

ВІДГУК І РЕЦЕНЗІЯ НА РОБОТУ

Дипломна робота, допущена кафедрою захисту, направляється на рецензію. Склад рецензентів затверджує декан факультету за поданням завідувача кафедри. Крім рецензії, обов'язковим додатком до роботи є відгук наукового керівника.

Відгук наукового керівника повинен мати оцінку актуальності запропонованої теми, основні дані стосовно повноти і завершеності досліджень, напрями впровадження отриманих результатів, обсяг і якість самостійно виконаної студентом роботи, його рівня науково-теоретичної підготовки. Керівник оцінює вміння студента логічно мислити, організовувати свою роботу, сформованість умінь та навичок роботи з науковою літературою та проведення теоретичних і експериментальних досліджень, робити висновки з отриманих результатів. Поряд із зазначенням позитивних моментів курсової роботи необхідно вказати і на помилки. Відгук завершується тим, що керівник визначає відповідність роботи всім вимогам, які є обов'язковими для цього рівня наукових досліджень і оцінює роботу. У кінці відгуку ставиться підпис наукового керівника.

У рецензії на роботу також визначається її актуальність, наукова новизна, повнота та ґрунтовність викладу, науковий рівень проведених досліджень, аргументованість висновків і пропозицій, можливість їх практичного впровадження. Рецензент повинен звернути увагу на відповідність отриманих результатів меті та завданням дипломної роботи, відзначає її позитивні та негативні сторони. Рецензент оцінює курсову роботу за чотирибальною системою.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

 

для студентів напряму підготовки 6.010203 − здоров’я людини,

галузі знань 0102 − фізичне виховання, спорт і здоров’я людини


ПОЛТАВА − 2014

 

 

Рецензенти:

 

Бойко Г.М., д.пед.н., доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації Полтавського інституту економіки і права.

Беседа Н.А., к.пед.н., ст. викладач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка.

 

 


ЗМІСТ









Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.