Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПідготовка Вчителя до уроку

Основні завдання і зміст уроку визначають на основі робочої програми і плану-графіку проходження навчального матеріалу.

Головним документом, який використовує вчитель є план-конспект. Кожен конспект повинен вміщати в себе: завдання, зміст підготовчої, основної, заключної частини; дозування; організаційно-методичні вказівки,

Розкрити зміст підготовчої частини.

Розкрити зміст основної частини.

Всі вправи основної частини записують в послідовності навчання i удосконалення. Спочатку вказується назва приладу або виду вправи. У графі "дозування" проти назви приладу вказується тривалість у хвилинах, а проти підвідних, імітаційних вправ – кількість повторень.

У о.м.в. можуть бути записані вказівки по організації уроку (порядок зміни вправ, характер організації учнів і самостійної роботи, підготовка і прибирання місць для занять, страхування, допомога, способи організації учнів і по методиці навчання (вивчення нового, повторення, удосконалення, ліквідування помилок, оцінка вправ).

Рухливі ігри звичайно записуються у формі рухливої картки, яка додається до конспекту.

Приклад рухливої картки:

 

Назва гри. 4. Місце проведення.
Мета гри. 5. Інвентар.
Клас. 6. Кількість учасників.

Схема:

Шикування (графічний малюнок) Зміст гри Правила гри Організаційно - методичні вказівки
Малюнок або схема гри.   1. 2. 3.  

 

У заключну частину записуються вправи, які заспокоюють організм учнів, завдання додому. В методичних вказівках дають зауваження про дихання, про поставу.

 

5. Педагогічний контроль i аналіз уроку

Кожному вчителю необхідно оволодіти вмінням вести педагогічний контроль i аналіз уроків як інших вчителів, так і власних.

Види педагогічного контролю: педагогічні спостереження за ходом уроку; хронометраж діяльності учнів на уроці; визначення фізичного навантаження на уроці.

1. Педагогічне спостереження передбачає визначення підготовленості вчителя до уроку; рівня якості проведення уроку; висновків уроку і рекомендації.

2. Хронометраж уроку гімнастики у шкільній практиці використовується для визначення загальної та моторної щільності.

Загальна щільність - відношення педагогічно оправданих затрат часу. До тривалості уроку.

Моторна (рухова) щільність - відношення часу, використане безпосередньо на рухову діяльність учнів під час уроку до тривалості всього уроку.

Хронометраж на уроці гімнастики доцільно проводити по наступним видам діяльності вчителя і учнів, а саме (графи протоколу):

Слухання вчителя й спостереження за виконанням вправ. Всі пояснення, вказівки, виправлення помилок учнів, показ вправ учителем; спостереження за виконанням вправ фіксується у спеціальній графі протоколу.

Виконання фізичних вправ (елементи стройових вправ, з.р.в., вправ на увагу, танцювальні вправи, підвідні, основні гімнастичні елементи, рухливі ігри, вправи на координацію, розвиток рухових якостей.

Відпочинок і очікування учнями чергового виконання завдання. У цій графі передбачається час очікування учнями наступного підходу, а також короткочасний відпочинок.

Дії по організації заняття (перешикування, розмикання, підготовка місць занять, прибирання приладів, матів, переходи від одного приладу до іншого тощо).

Простої за вини вчителя: запізнення до класу до початку уроку, пошуки інвентарю, якщо він не приготовлений до уроку тощо.

Точний облік діяльності учнів і учителя визначається секундоміром. Відлік часу починається з початком уроку і завершується по закінченні уроку. Об’єктом вимірювання обирається середній учень, достатньо активний i дисциплінований. Всі дані спостереження фіксуються в протоколі.

Під час хронометражу уроку безпосередньо на місці заповнюються тільки перші 3 графи, всі інші заповнюються після обробки протоколу. Щоб визначити загальну щільність, треба сумувати час 4, 5, 6, 7 графи, крім 8. Щоб визначити моторну щільність, треба сумувати час 4, 5, 7 графи, крім 6, 8.

 

Загальна щільність = (час активних дій) х 100%

(час всього уроку)

Моторна щільність = (час, витрачений на виконання вправ) х 100%

(час всього уроку)

Загальна щільність в гімнастиці повинна наближатись до 100%. До її зниження звичайно призводять наступні причини: невиправданий простій (запізнення, несвоєчасна підготовка місць занять, інвентарю, довге очікування черги виконання вправ); непідготовленість учителя до уроку; недисциплінованість учнів на уроці; надмірна словесна інформація.

Моторна щільність. Її показник може змінюватись відповідно до типу уроку. Якщо основні завдання удосконалення, або розвиток рухових якостей, моторна щільність (МЩ) може досягти до 70-80%, а якщо відбувається процес навчання МЩ може сягати 50% і нижче. Оптимальною МЩ у 4-5 кл. прийнято вважати 37-49%, у 6-7 кл. – 50-60%, у старших класах – до 70%.

Схема:

Урок провів __________________________________________________

Дата ______________2006 року. Час проведення 8.00-8.45.,сш № 29,

Клас - 4-а.

Місце проведення: спорт, зал. Кількість учнів – 34 (хл. - 18, дів.- 16). Кількість відділень: 1 (хл.), 1 (дів.). Номер уроку: № 12. Завдання уроку:

І_____________________________________________________

2_____________________________________________________

3_____________________________________________________

 

Прізвище спостерігаючого:__________________________(Студента-практиканта)

 

Прізвище спостерігаємого: ______________________________

 

Схема:

Частина уроку Види діяльності Час закінчення діяльності Розподіл часу по видам
Слухання вчителя та спостереження за виконанням Виконання вправ Відпочинок Дії по організації занять Простої (хв.сек.)
               
Підготовча частина 13,5 хв. Прихід класу в зал 1.00 1,00        
Шикування 2.20       1.20  
Повідомлення завдань 3.15 0,55        
Ходьба 5.00   1,45      
Біг в середньому темпі 6.50   1.50      
Ходьба 7.20   0,30      
Шикування в колону по два 8.35       1,15  
Пояснення 1 вправи 9.20 0,45        
Виконання 9.55   0,35      
Пояснення 2 вправи 10.15 0,20        
Виконання 11.00   0,45      
Пояснення 3 вправи 11.20 0,20        
Виконання 11.45   0,25      
Пояснення 4 вправи 12.20 0,35        
Виконання 12.50   0,30      
Пояснення 5 вправи 13.05. 0,15        
Виконання 13.30   0,25      
М. щільність 69.1 4,10 6,45   2,35  
Основна частина 30 хв. Перешикування по відділенням 14.40       1.10  
Підготовка місць занять 16.20       1.40  
Пояснення завдання 16.50 0,30        
Очікування черги 17.15     0,25    
Виконання завдання (1-й підхід) 17.20   0,5      
Очікування 18.35     1,15    
Виконання завдання (2-й підхід) і т.д. 18.40   0,5      
Зміна приладів 22.50       1.10  

 

7. Визначення фізичного навантаження

 

Фізичне навантаження можна вимірювати частотою ударів пульсу (пульсометрія). Пульс заміряють у одного учня протягом всього уроку через кожні 5 хвилин, або зразу після виконання наступної вправи. Пульс підраховують протягом 10 секунд, кількість ударів помножити на 6, щоб визначити пульс за 1 хвилину. Результати фіксуються у протоколі.

 

Розкрити схему протоколу. Приклад.

Час вимірювання в хвилинах Пульс за 10 сек. пульс за 1 хв. Характер фізичних вправ
0.00 14 ударів 86 ударів До занять
5.00 16-"- 96-"- Ходьба на носках

 

Пульсометрія відіграє допоміжну роль в оцінюванні якості заняття. Показник пульсу може бути різним в одного й того ж учня. Усе залежить від завдань уроку, від стану учня. По висоті кривої можна умовно визначити інтенсивність навантаження. Верхня межа чсс після інтенсивності для учнів основної медичної групи – 170-180 уд./хв. Роботою середньої інтенсивності треба вважати – 140-180 уд./хв. І низької – 110-130 уд./хв. В кожен урок рекомендують включати 2-3 пики навантаження протягом 2 хвилин при чсс – 90-10 уд./хв. від максимальної. Індивідуальне значення максимума чсс визначають відніманням від числа 220 віку учня. Приклад: для учня 14 років максимальне значення числа ударів пульсу за 1 хвилину дорівнює 206 (220-14).

 

Питання та завдання:

Які загальні завдання стоять перед уроком гімнастики у школі?

Які частини включає урок?

Перерахувати міри попередження травматизму на уроках гімнастики?

Перерахуйте способи організації учнів на уроці?

Перерахуйте етапи навчання гімнастичним вправам і основні завдання кожного етапу?

Назвіть основні методи навчання гімнастичним вправам?

Особливості розвитку рухових якостей?

Як зветься основний робочий документ, по якому учитель проводить урок?

На основі яких дій здійснюється педагогічний контроль і аналіз уроку.

 

Література:

1. Смолевский В.М. Гимнастика с методикой преподавания. – М.: Физкультура и спорт,1987. – 336 с.

2. Боган М.М. Обучение двигательньш действиям. – М.: ФиС, 1985. – 90 с.

3. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории. – М.: "Просвещение" – 1991. – 543 с.

4. Настольная книга учителя физкультури / под ред. Л.Б. Кофмана. – М.: ФиС, 1998. – 496 с.

5. Хрущев С.В. Врачебннй контроль за ф/воспитанием школьников. – 2-е изд., доп. и пер., – М.:медицина, 1980. – 224 с.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.