Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПриклади оформлення першого аркуша

Ілюстраційного матеріалу до дипломної роботи

 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

Факультет обліку і аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

«УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ Й АУДИТУ ВИТРАТ

НА ВИРОБНИЦТВО І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ»

 

 

Керівник роботи

старший викладач М. С. Горяєва

 

 

Виконавець

cтудентка 2 курсу 4 групи

факультету «Облік і аудит» А. Г. Раєвська

 

Харків, 2014

 

Продовження додатка У

 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

Факультет обліку і аудиту

Кафедра економічного аналізу

 

 

ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

«УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ Й АУДИТУ ВИТРАТ

НА ВИРОБНИЦТВО І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ»

 

 

Керівник роботи

к.е.н., доц. В. В. Іванієнко

 

 

Виконавець

cтудентка 4 курсу 4 групи

факультету «Облік і аудит» А. Г. Раєвська

 

 

Харків, 2014

Продовження додатка У

 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

Факультет обліку і аудиту

Кафедра контролю і аудиту

 

 

ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

«УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ Й АУДИТУ ВИТРАТ

НА ВИРОБНИЦТВО І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ» 

 

Керівник роботи

к.е.н., доц. Т. В. Мултанівська

 

 

Виконавець

cтудентка 4 курсу 4 групи

факультету «Облік і аудит» А. Г. Раєвська

 

 

Харків, 2014

 

Продовження додатка У

 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

Факультет обліку і аудиту

Кафедра економіки та оцінки майна підприємств

 

 

ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

«УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ Й АУДИТУ ВИТРАТ

НА ВИРОБНИЦТВО І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ»

 

 

Керівник роботи

к.е.н., доц. М. В. Горобинська

 

 

Виконавець

cтудентка 4 курсу 4 групи

факультету «Облік і аудит» А. Г. Раєвська

 

 

Харків, 2014

Закінчення додатка У

Зразок оформлення першого аркуша

Ілюстраційного матеріалу до дипломної роботи

(російською мовою для іноземних студентів)

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ

ИМЕНИ СЕМЕНА КУЗНЕЦА

Факультет учета и аудита

Кафедра _________________________

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО и калькулирования себестоимости продукции с целью повышения

Ее КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

 

 

Руководитель работы

к. э. н., доц. ___________________

(инициалы, фамилия)

 

 

Исполнитель

cтудентка 4 курса 4 групы

факультета «Учет и аудит» __________________

(инициалы, фамилия)

 

 

Харьков, 2014

 

 

Додаток Т

 

Приклад оформлення ілюстраційного матеріалу

 

 
 

 
 


Рис. 1. Інформаційний взаємозв'язок АРМБ з обліку матеріальних цінностей з іншими АРМБ і АСУП

Зміст

Вступ
1. Підготовка до написання дипломної роботи. Загальні рекомендації до вибору теми дипломної роботи, об’єкта дослідження та складання її плану
1.1. Мета та завдання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
1.2. Вибір теми дипломної роботи
1.3. Складання плану роботи
1.4. Огляд літературних джерел
2. Виконання дипломної роботи
2.1. Загальні рекомендації до структури та змісту дипломної роботи
2.2. Титульний аркуш
2.3. Завдання до дипломної роботи
2.4. Реферат
2.5. Зміст
2.6. Вступ
2.7. Основна частина
2.7.1. Основна частина дипломної роботи ОКР «бакалавр»
2.7.2. Наслідування авторських матеріалів у дипломних роботах освітньо-кваліфікаційних рівнів
2.8. Висновки
2.9. Список використаних джерел
2.10. Додатки
3. Документальне оформлення роботи
4. Нормоконтроль
4.1. Порядок проходження нормоконтролю
4.2. Вимоги до оформлення
5. Графічний матеріал до захисту
6. Захист дипломної роботи
Рекомендована література
Додатки

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання

 

Укладачі: Пилипенко Андрій Анатолійович

Маляревський Юрій Дмитрович

Безкоровайна Лідія Василівна та ін.

 

Відповідальний за випуск Пилипенко А. А.

 

Редактор Семенова І. М.

Коректор

 

План 2014 р. Поз. № 236

Підп. до друку Формат 60 х 90 1/16. Папір Multi Copi. Друк Rigo.

Ум.–друк. арк.. Обл.–вид. арк. Тираж 150 прим. Зам. № Безкоштовно.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи Дк №481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ ім. С. Кузнеця,61166,

м. Харків, пр. Леніна 9а

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.