Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

Протокол № _____ від «____»____________ 20___ року

засідання Державної екзаменаційної комісії № ____ щодо приймання (комплексного) державного екзамену

з

у студентів групи __________, напряму підготовки

(шифр групи) (код і назва напряму підготовки)

спеціальності

(код і назва спеціальності)

інституту/факультету

(повна назва інституту або факультету)

Присутні:

Голова (прізвище, ім’я, по батькові) (посада, науковий ступінь, вчене звання) Форма проведення екзамену _________________ Засідання розпочато о ___ год. ____ хв. Закінчено о ___ год. ___ хв. Члени: 1. 2. 3. 4. 5.
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Номер екзаменацій­ного білета Оцінка відповідей (у балах): Додаткові запитання кількість балів Оцінка Підпис голови ДЕК
І запитання II запитання III запитання прізвище особи, яка ставила запитання. Зміст запитання характеристика якості відповіді за національною шкалою ECTS
                         

 

                     
                       
                       
                     
                       
                       
                     
                       
                       
                     
                       
                       
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 Усього, як зазначено вище, проекзаменовано _________________________________________________________ студентів.

(кількість студентів записується словами)

Зміст екзаменаційних запитань відповідно до білетів додається до протоколу засідань ДЕК № ____ від «___» ______________ 20 __ року

 

Ухвалили:

1. Визнати, що студенти:

№ з/п Прізвища, ініціали студентів
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

склали (комплексний) державний екзамен (державні екзамени).

 

На підставі результатів складання (комплексного) державного екзамену (державних екзаменів) видати вищезазначеним студентам диплом (бакалавра, спеціаліста, магістра) про закінчення Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», отримання повної (базової) вищої освіти за спеціальністю (напрямом) .

(код і назва)

та здобуття кваліфікації_________________________________________________________________

(назва кваліфікації)

2. Визнати, що студенти:

№ з/п Прізвища, ініціали студентів
 
 

склали (комплексний) державний екзамен (державні екзамени) з оцінкою «відмінно».

 

На підставі виконання вимог до отримання диплому з відзнакою, рекомендації випускової кафедри та результатів складання (комплексного) державного екзамену (державних екзаменів) видати вищезазначеним студентам диплом з відзнакою про закінчення Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», про отримання ними базової (повної) вищої освіти за напрямом підготовки (спеціальністю) ______________________________________________________________ .

(код і назва)

та здобуття кваліфікації_________________________________________________________________

(назва кваліфікації)

 

Підписи:

Голова _________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени: 1. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 2. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 3. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 4. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 5. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

Протокол склав секретар Державної екзаменаційної комісії

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

 

Додаток 10Б

Протокол засідання ДЕК щодо приймання державного екзамену (форма № Н-9.05)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

Протокол № _____ від “____”____________ 20___ року

засідання Державної екзаменаційної комісії № ____ щодо приймання екзамену

з

у студентів групи _________, напряму підготовки

(шифр групи) (код і назва напряму підготовки)

спеціальності

(код і назва спеціальності)

інституту/факультету

(повна назва інституту або факультету)

Присутні:

Голова (прізвище, ім’я, по батькові) (посада, науковий ступінь, вчене звання) Форма проведення екзамену письмова Засідання розпочато о ___ год. ____ хв. Закінчено о ___ год. ___ хв. Члени: 1. 2. 3. 4. 5.

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Номер екзаменаційного білета Оцінка відповідей (у балах) з: Додаткові запитання кількість балів Оцінка Підпис голови ДЕК
I запитання II запитання III запитання прізвище особи, яка ставила запитання. Зміст запитання Характеристика відповіді за національною шкалою ECTS
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

Усього, як зазначено вище, проекзаменовано _________________________________________________________ студентів.

(кількість студентів записується словами)

Зміст екзаменаційних запитань відповідно до білетів додається до протоколу засідань ДЕК № ____ від «___» _________________ 20 __ року

 

Підписи:

Голова _________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени: 1. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 2. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 3. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 4. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) 5. _________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

Протокол склав секретар Державної екзаменаційної комісії

(посада, підпис, прізвище та ініціали)


Додаток 11

Вимоги до структури звіту ДЕК

 

З В І Т

про роботу Державної екзаменаційної комісії № ____

із захисту дипломних проектів (дипломних робіт, магістерських дисертацій)

освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «________________»

(назва ОКР)

за спеціальністю (з напряму підготовки)____________________________________

__________________________________________________________________________

(код та назва спеціальності (напряму підготовки))

 

1. Склад ДЕК та організація її роботи із захисту дипломних проектів
(дипломних робіт, магістерських дисертацій)

Державна екзаменаційна комісія із захисту дипломних проектів (дипломних робіт, магістерських дисертацій) освітньо-кваліфікаційного рівня «_____________» призначена наказом по університету від «___»____________ 20___ р. №______ у складі:

Голова комісії______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Члени комісії:______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

За період роботи ДЕК з «___»____________ 20__ р. по «___»__________ 20__ р. проведено _____ засідань із захисту дипломних проектів (дипломних робіт, магістерських дисертацій): (зазначається дата проведення кожного засідання та кількість захистів, що відбулися на ньому).

Далі у довільній формі надається така інформація:

питання організації роботи комісії (розклад роботи ДЕК), повнота забезпечення необхідними матеріалами і документами;

присутність та виступ на захисті керівників і рецензентів;

порядок попереднього розгляду членами ДЕК дипломних проектів (робіт, магістерських дисертацій), які подаються до захисту;

критерії оцінки наукового (інженерного) рівнів дипломних проектів (робіт, магістерських дисертацій), повноти і логічності доповідей та якості відповідей на запитання членів ДЕК при захисті;

порядок обговорення результатів захисту, наявність особливих думок членів ДЕК;

технічне забезпечення захисту (підготовленість аудиторій до публічного захисту, наявність аудіо-, відео- та комп’ютерної техніки, можливість демонстрування діючих макетів, зразків тощо);

зауваження щодо забезпечення організації роботи ДЕК.

 

2. Результати захисту дипломних проектів (дипломних робіт,
магістерських дисертацій)

Результати захисту надаються у вигляді таблиці (за формою, наведеною в додатку до звіту про роботу ДЕК). Текстова частина цього розділу являє собою стислий коментар:

даних таблиці;

загальну думку членів ДЕК щодо відповідності наведених показників вимогам сьогодення;

врахування пропозицій і недоліків попередніх ДЕК;

загальну характеристику проектів, які рекомендовані до впровадження або мають наукову цінність;

стислу характеристику випускників, рекомендованих до навчання в аспірантурі (магістратурі) тощо.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.