Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗмістовий модуль 2. Практичні аспекти протікання ефективної та неефективної комунікації у різних ситуаціях спілкування

2.1.   Проблеми адекватного прийому і передачі інформації Усні відповіді, діагностичні вправи, виступи, тренінг
2.2. Зворотній зв'язок і його роль у спілкуванні. Види та техніки слухання і його роль у міжособистісному спілкуванні Усні відповіді, діагностичні вправи, тренінг
2.3. Невербальні особливості професійної комунікації Усні відповіді, діагностичні вправи, тренінг, вирішення ситуаційних вправ
2.4.   Етика ділового спілкування   Усні відповіді, діагностичні вправи, діалог, тренінг, виступи
2.5 Психологічні особливості ведення дискусій і публічних виступів Усні відповіді, діагностичні вправи, підготовка виступів, аналіз виступів, дискусія, мозковий штурм
2.6 Міжкультурна комунікація. Національно-культурна специфіка максим спілкування. Комунікативні табу Усні відповіді, діагностичні вправи, тренінг, вирішення ситуаційних вправ
  Всього ЗМ 2  
  Підсумковий модульний контроль     ПМК
  Усього:  

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ІЗ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Вид роботи Кількість балів за виконане завдання Максимальна кількість балів із залікового модуля
Активна участь у роботі тренінгу 1-2
Вирішення ситуаційних вправ 1-3
Творчі завдання 1-3
Виконання завдань самостійної роботи 1-2
МК 1
ПМК
Всього  

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у чотирибальну та шкалу ECTS

За шкалою ЕСТS За 4-бальною шкалою За шкалою навчального закладу  
А Відмінно 90-100  
В Добре 85-89
С 75-84
D Задовільно   70-74  
E 60-69
FX Незадовільно   35-59  
F 1-34
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ

Тема 1.1. Психологія міжособистісного спілкування як навчальна дисципліна (2 год.)

Тренінг 1 (2 год.)

Мета: розвиток вміння презентувати себе та інших учасників тренінгу; навчитися цінувати індивідуальність іншого; підвищення рівня згуртованості учасників.

Діагностичний етап

1. Діагностика потреби у спілкуванні (за Ю.Л. Орловим)

2. Тест “Сприйняття індивідом групи”

3. Самодіагностика «Наскільки я володію навичками міжособистісного спілкування (за Девідом В. Джонсоном)

Інформаційний етап

1. Вступ. Функції, мета, завдання, предмет дисципліни

2. Теоретичні аспекти процесу спілкування

3. Взаємозв’язок психології міжособистісного спілкування з іншими галузями знань

4. Методи дослідження в психології міжособистісного спілкування

Рефлексивний етап передбачає активну участь студентів у вправах з формування умінь, що передбачені метою тренінгу

Самостійна робота (2 год.)

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення понять: спілкування, міжособистісне спілкування, психологія, психіка, свідомість, потреба, мотив, знання, уміння, навички.

2. Чому кажуть, що спілкування — найбільша розкіш на світі?

3. Дайте відповідь з погляду психології, що таке спілкування, його роль у житті людини. Проілюструйте прикладами з історії людства щодо розуміння процесу спілкування для життя суспільства.

4. Як ви поясните з позиції спілкування такі приказки та прислів'я:

Слово до слова — складеться мова.

Що маєш казати — наперед обміркуй.

Краще мовчати, ніж брехати.

Мудрий не все скаже, що знає, а дурний не все знає, що каже.

Література:1, 3, 4, 6, 9,13, 14, 16, 19, 20, 25

 

Тема 1.2. Соціально-психологічна специфіка міжособистісного спілкування (4 год.)

Тренінг 1 (2 год.)

Мета: розвиток комунікативних навичок, які зміцнюють соціальні зв'язки; здатності до емпатії, співпереживання, створення у особистості відчуття, що їх розуміють і приймають; розуміння своїх переваг та недоліків у спілкуванні.

Діагностичний етап

1. Виявлення комунікативних і організаторських здібностей (КОЗ – 2)

2. Самодіагностика «Ваші стосунки і вміння» (за Девідом В. Джонсоном)

Інформаційний етап

1. Розвиток спілкування в онтогенезі

2. Спілкування як потреба

3. Класифікація функцій спілкування

4. Класифікація видів спілкування

5. Засоби спілкування

Рефлексивний етап передбачає активну участь студентів у вправах з формування умінь, що передбачені метою тренінгу

Самостійна робота (2 год.)

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які компоненти включає спілкування як процес встановлення і розвитку контактів?

2. Назвіть різновиди спілкування за використанням знакових систем.

3. Назвіть різновиди спілкування за характером зв'язку.

4. Яке спілкування називається безпосереднім?

5. Яке спілкування називається опосередкованим?

6. Які ви знаєте різновиди спілкування за кількістю учасників?

7. Опишіть, як відбувається спілкування на соціальних рівнях: "індивід-індивід", "індивід-група", "група-соціум". Проілюструйте прикладами.

8. Розкрийте та опишіть основні функції спілкування, їхній взаємовплив та взаємозалежність. Проілюструйте прикладами.

9. Напишіть есе "Спілкування як потреба життя".

Література: 1, 3,5, 6, 13, 14,16, 19, 20

Тренінг 2 (2 год.)

Мета: розширити словниковий запас на позначення почуттів; розвиток комунікативних навичок, які зміцнюють соціальні зв'язки; розвиток соціально-перцептивної чутливості, соціального уявлення про людину, розвиток здатності до самоаналізу, навичок ведення позитивного внутрішнього діалогу про самого себе;

Діагностичний етап

1. Самодіагностика «Чому міжособистісні вміння є важливими» (за Девідом В. Джонсоном)

2. Методика «Ваш стиль спілкування»

Інформаційний етап

1. Основні форми спілкування

2. Стратегії та тактики спілкування

3. Основні стилі спілкування

Рефлексивний етап передбачає активну участь студентів у вправах з формування умінь, що передбачені метою тренінгу

Самостійна робота (2 год.)

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що впливає на характер спілкування?

2. Спостерігаючи за власним життям і життям інших, визначте можливий вплив уміння спілкуватися на становлення людини як особистості та фахівця туристичної сфери. Проілюструйте прикладами цю залежність (кореляцію).

3. Як Ви можете пояснити з погляду процесу спілкування виникнення у людей відчаю, нудьги та навіть депресії? Згадайте недавні приємні переживання. Запишіть якомога більше слів, якими позначаються почуття, для характеристики цього переживання.

4. Подумки поверніться до недавнього неприємного переживання. Запишіть сло­ва, які спадають вам на думку, коли ви згадуєте про цю подію.

5. Запишіть якомога більше слів на позначення почуттів, які виникають у вас саме зараз.

6. Використовуючи свої словники, працюйте з іншими членами групи, щоб зроби­ти таблицю, де буде два переліки слів на позначення почуттів — приємних і не­приємних, — які були визначені чи вживалися на цьому занятті.

7. Як ви поясните з позиції спілкування такі приказки та прислів'я:

– Слово не горобець, вилетить — не піймаєш.

– Шабля ранить тіло, а слово — душу.

– Слово старше за гроші.

– Від солодких слів буває гірко.

– Не кидай словами, як пес хвостом.

Література: 1, 3,5, 6, 13, 14, 17, 19, 20, 25

 

Тема 1.3. Комунікація в міжособистісних відносинах (4 год.)

Тренінг 1 (2 год.)

Мета: усвідомлення своєї позиції у спілкуванні з одногрупниками, викладачами; розвиток умінь прогнозувати можливі шляхи розвитку комунікативної ситуації, в рамках якої розгортається спілкування.

Діагностичний етап

1. Тест «Який Ви співрозмовник?»

2. Методика «Вивчення емоційних оцінок взаємин з однокурс­никами» (за В.В. Власенком)

Інформаційний етап

2. Специфіка процесу обміну інформацією

3. Основні елементи процесу комунікації

Рефлексивний етап передбачає активну участь студентів у вправах з формування умінь, що передбачені метою тренінгу

Самостійна робота (2 год.)

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Поясніть, як ви розумієте параметри комунікативної ситуації: хто — кому — що — про що — для чого — де — коли.

2. Розкажіть про комунікативний акт (його складові, поведінку комунікантів, роль темпераменту у комунікації, значення міжособистісного простору).

3. Якими ознаками відрізняються між собою комуніканти?

4. Наведіть 2 приклади фрагментів професійної комунікації, проаналізуйте їх з погляду структури процесу

5. Виберіть особу, з якою ви часто спілкуєтеся, і спробуйте розкрити особливості її комунікативної сфери. Напишіть про це невеликий твір.

6. Читаючи будь-яку книгу, ми спілкуємося з автором цієї книги, навіть не знаючи його, не бачачи, не контактуючи з ним отримуємо інформацію. Чи відбувається при цьому процес комунікації? Який вид спілкування проявляється при цьому?

Література: 1, 6, 13, 14, 17, 20, 22, 25

Тренінг 2 (2 год.)

Мета: розвиток комунікативних навичок, які зміцнюють соціальні зв'язки; усвідомлення своєї позиції у спілкуванні з одногрупниками, викладачами; розвиток умінь психологічно налаштовуватись на емоційний тон партнерів по спілкуванню, розумітися в людях: здатність швидко і правильно оцінити їхні психологічні особливості, сильні та слабкі сторони; розуміння своїх переваг та недоліків у спілкуванні.

Діагностичний етап

1. Методика вивчення рівня комунікативного контролю

2. Вивчення ділових та соціемоційних ролей в групі

Інформаційний етап

3. Моделі комунікації

4. Ефективна мовна комунікація

Рефлексивний етап передбачає активну участь студентів у вправах з формування умінь, що передбачені метою тренінгу

Самостійна робота (2 год.)

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Поясніть, як ви розумієте вислів "уміти застосовувати на практиці комунікативні установки".

2. Як можна закріпити ту чи іншу комунікативну установку?

3. Як Ви поясните феномен Мауглі або Робінзона Крузо з погляду процесу комунікації?

4. Напишіть текст рекламного оголошення про курси, на яких навчають мовленнєвій комунікації (вкажіть, що саме тут буде вивчатися та яку користь це може принести в житті). Виберіть найбільш вдалий варіант реклами.

5. Напишіть текст реклами туристичного продукту

6. Складіть картограму особистих успіхів і невдач у міжособистісному спілкуванні, проаналізуйте їх.

 

№ з/п Мої невдачі у спілкуванні Чим вони спричинені (відсутністю яких знань і вмінь) Які чинники перешкоджають спілкуванню Що залежить від мене Що від мене не залежить
         
2...          

Література: 1, 6, 9,13, 14, 17, 20, 25

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.