Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКерівництво самостійною роботою та облік успішності учнів

Одне з провідних місць в професійній підготовці займає самостійна робота учнів. Вона спрямована на вивчення курсу за навчальним посібником, методичною літературою, за конспектом, який пише кожен учень під час теоретичних та практичних уроків.

Викладач пропонує учням, як домашнє завдання, написати анотацію на статтю з журналу «Дошкільне виховання», розробити план-конспект заняття з фізичної культури, ранкової гімнастики, комплекси фізкультхвилинок, сценарій фізкультурного свята та ін.; скласти план бесіди або консультації з батьками; виготовити окремі зразки фізкультурного інвентарю (прапорці, торбинки з піском) та атрибути для сюжетних рухливих ігор та ін.

Поради щодо виконання учнями самостійних завдань даються викладачем у процесі уроків та під час консультацій. Для упорядкування консультацій складається графік і повідомляється учням час їх проведення.

Знання учнів з методики фізичного виховання перевіряються при усному опитуванні під час уроку та шляхом виконання письмових робіт (у класі або вдома). З цією метою застосовуються різні прийоми опитування учнів. Запитання формулюється так, щоб воно викликало змістовну, а не спрощену відповідь. Воно ставиться перед всіма учнями і лише потім викликають кого-небудь для відповіді.

На практичних заняттях враховуються знання методики навчання дітей фізичних вправ, вміння проводити окремі частини заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, рухливі ігри для дошкільників різних вікових груп; володіння технікою основних рухів, загальнорозвиваючих та танцювальних вправ; вміння складати плани-конспекти різних організаційних форм з фізичної культури, вести записи спостережень, хронометрування, визначення моторної щільності занять, критично аналізувати методичну документацію.На основі поточного обліку успішності, який ведеться під час теоретичних та практичних уроків, коленому учню ставиться загальна оцінка за півріччя та навчальний рік (відповідно до оцінки за екзамен).

Педагогічна практика в дитячому садку

Подальша робота із закріплення засвоєного навчального матеріалу та формування в учнів професійних умінь та навичок, необхідних для проведення різних організаційних форм фізичного виховання дітей, здійснюється в процесі педагогічної практики в дитячому садку.

Під час її проведення учні адаптуються до роботи вихователя, усвідомлюють та оцінюють правильність професійного вибору, наявність у себе необхідних якостей для педагогічної діяльності.

Педагогічна практика здійснюється за спеціальною програмою і проводиться в три етапи. На першому етапі учні ознайомлюються з матеріальною базою дитячого садка для фізичного виховання дітей: фізкультурні куточки у групах, зал та майданчик. Вони спостерігають проведення ранкової гімнастики, занять, рухливих ігор, виконання дітьми вправ спортивного характеру на прогулянці.

На другому етапі практики (без відриву від навчання в училищі) учні за допомогою вихователя та викладача проводять з дітьми окремі форми фізичної культури, гігієнічну гімнастику після денного сну, рухливі ігри та вправи спортивного характеру, окремі фізичні вправи (з лазіння, метання, стрибків) з дітьми під час прогулянок.

На третьому етапі практики (з відривом від навчання в училищі) учням доручають проведення у групі, за якою вони закріплені, всі форми роботи з фізичного виховання, бесіди та консультації з батьками, підготовку днів здоров'я та фізкультурних свят, участь у роботі педагогічної ради та ін. На цьому етапі до учнів ставляться більші вимоги щодо їх вмінь застосовувати на практиці набуті під час уроків теоретичні знання з методики фізичного виховання дітей.

Наприкінці практики учні оформляють звіт та виступають на конференції, де підбивають її підсумки. За наслідками педагогічної практики керівником її ставиться оцінка кожному учню.

Робота предметної комісії

Викладачі курсу «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах», які працюють в даному педагогічному училищі, а також викладачі з фізичного виховання, анатомії та фізіології, педіатрії та гігієни об'єднуються в предметну комісію. Основна мета її – підвищувати педагогічну майстерність викладачів, сприяти покращанню викладання вищезазначених навчальних дисциплін та здійснювати більш чіткі міжпредметні зв'язки між ними.

Голова комісії складає план роботи на навчальний рік, в якому наводяться питання для обговорення на засіданні комісії, відповідальні особи та строки виконання. У коло цих питань входить затвердження робочих планів вивчення певного курсу, перелік домашніх завдань, тематика курсових робіт, інформація про новинки методичної літератури, про матеріали науково-практичних конференцій та педагогічних читань. На засіданнях комісії аналізується та узагальнюється досвід роботи з методики викладання окремих тем курсу, затверджується графік взаємовідвідування викладачами уроків з подальшим їх обговоренням.

На заключному засіданні комісії голова підбиває підсумки її роботи і намічає основні завдання щодо підвищення педагогічної майстерності викладачів на наступний навчальний рік.

Контрольні питання

1. Які завдання навчальної дисципліни «Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»?

2. Які вимоги до складання робочого плану та конспекту уроку з методики фізичного виховання дітей дошкільного віку?

3. Охарактеризуйте особливості керівництва самостійною роботою учнів з питань фізичного виховання дошкільників.

4. Які вимоги до оцінювання теоретичних знань та практичних умінь учнів з методики фізичного виховання дошкільників?

5. Охарактеризуйте зміст роботи предметної комісії викладачів дисципліни «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах».


ЛІТЕРАТУРА

1. Адашкявичене 9-Й. Баскетбол для дошкольников. - М., 1983.

2. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. - 3-е изд. - М., 1977.

3. Алябьева М.Н. Физическое воспитание детей раннего возраста. -2-е изд. - К., 1978.

4. Бабина К.С. Утренняя гимнастика в детском саду. - М., 1978.

5. Вавилова Е.Н. "Учите бегать, ползать, лазать и метать. — М., 1983.

6. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. -М., 1986.

7. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Фізичне виховання дітей у дошкіль­ному закладі. - К., 2001.

8. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання в дитячому сад­ку. - К., 1979.

9. Вильчковский 9.С. Развитие двигательной функции у детей. - К., 1983.

10. Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку. -К., 1985.

11. Вильчковский 9.С. Физическое воспитание дошкольников в семье. -К., 1987.

12. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку. - К., 1989.

13. Вільчковський Е.С. Ранкова гімнастика дошкільників під музику. -К., 1989.

14. Вильчковский 9.С. Психолого-педагогические основьі системи фи­зического воспитания дошкольников // Воспитание детей дошколь-ного возраста. - К., 1991.

15. Вільчковський Е.С, Козленко М.П., Цвек С.Ф. Системи фізичного виховання молодших школярів. - К., 1992.

16. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. - К., 1998.

17. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков. - К., 1981.

18. Волкова С.С. Как воспитать здорового ребенка. - К., 1981.

19. Гришин В.Г., Осипов Н.Ф. Мальїши открмвают спорт. - М., 1975.

20. Голощекина М.П. Лижи в детском саду. - 2-е изд. - М., 1977.

21. Губерт К.Д., Рисе М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. -М., 1981.

22. Детские подвижньїе игрьі народов СССР / Под ред. А.В.Кистяковс-кой, Т.И.Осокиной. - М., 1983.

23. Дмитренко Т.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей ранньо­го і дошкільного віку. - 2-е вид. - К., 1979.

24. Дмитренко Т.І. Спортивні вправи і розваги для дітей дошкільного віку.-К., 1976.

25. Дмитренко Т.І. Руховий режим у дитячому садку. - К., 1980.

26. Запорожец А.В. Развитие произвольньїх движений. - М., 1960.

27. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического вос­питания детей дошкольного возраста: Учебник для пединститутов. - 3-є изд.-М., 1985.

28. Кистяковская М.Ю. Развитие движений у детей первого года жиз-ни. -М., 1970.

29. Козленко М.П., Вільчковський Е.С, Цвек С.Ф. Теорія і методика фізичного виховання (початкові класи). - К., 1984.

30. Лайзене СЯ. Физическая культура для малмшей. - 2-е изд. - М., 1987.

31. Лескова Г.П., Вуцинская П.П., Васюкова В.И. Обінеразвивающие упражнения в детском саду. - М., 1981.

32. Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей дошкольного возраста (метод, указания). - М., 1983.

33. Никитин Б., Никитина Л. Ми и наши дети. - М., 1980.

34. Осокина Т.Н., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванню в детском саду. - М., 1991.

35. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - 3-є изд. - М., 1986.

36. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С Игрн и развлечения детей на воздухе. - 2-е изд., М., 1983.

37. Осокина Т.И. Как научить детей плавать. - 3-є изд. - М., 1986.

38. Програма виховання в дитячому садку. - К., 1991.

39. Пустннникова Л.М. Коньки в детском саду. - М., 1979.

40. Степаненкова 9.Я. Теория и методики физического воспитания и развития ребенка. - М., 2001.

41. Тимофеева Е.А. Подвижньїе игрн для детей младшего дошкольно­го возраста. - 2-е изд. - М., 1986.

42. Теория и методика физического воспитания: В 2 т. / Под ред. Т.Ю. Круцевич. - К., 2003.

43. Тонкова-Ямпольская Р.В., Черток Т.Я. Ради здоровья детей. - М., 1985.

44. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурньїе занятия на воздухе с деть-ми дошкольного возраста. — М., 1983.

45. Фролов В.Г. Игрм и физические упражнения на прогулках. - М., 1986.

46. Фомина А.И. Физкультурньїе занятия и спортивньїе игрм в детс-ком саду. - 2-е изд. - М.,-1984.

47. Цвек С.Ф. Спортивні вправи та розваги дошкільнят. - К., 1990.

48. ПІейко М.К. Рухливі ігри дошкільників. - 3-є вид. - К., 1972.

49. Шишкина В.А. Азбука движений мальїша. - Минск, 1985.

50. Шишкина В.А. Движение + движение. - М., 1992.

51. Юрко Г.П., Спирина В.П., Сорочек Р.Г., Уварова З.С. Физическое вос-питание детей раннего и дошкольного возраста. - 2-е изд. - М., 1978.


зміст

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.