Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

__________________ Б.В. Год

 

 

Погодженоіз методичною комісією

факультету технологій та дизайну

Голова комісії ________ А.Ю. Цина

 

 

Рекомендовано до затвердження на засіданні кафедри теорії та методики технологічної освіти

«22» травня 2012 року протокол № 9

Зав. кафедрою ._______ В.П. Титаренко

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ПРОМИСЛОВОСТІ

 

 

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Курс 2

 

 

Розробив: доц. Савенко І.В.

 

Полтава – 2012


Програми вищих педагогічних навчальних закладів. НАВЧАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКАВ ПРОМИСЛОВОСТІ для студентів ІІ курсу галузі знань: 0101 Педагогічна освіта, напряму підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта».Полтава: ПДПУ, 2012-24 с.

 

Укладачі:

професор кафедри теорії та методики технологічної освіти Цина А.Ю.;

доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти Савенко І.В.;

асистент кафедри теорії та методики технологічної освіти Кіросір Л.М.

 


ВСТУП

Фахова освіта є пріоритетним завданням вищих навчальних закладів спрямованим на забезпечення професійної самореалізації особистості, підвищення гнучкості різнорівневої підготовки фахівців, соціальної значущості та престижу знань.

Навчальна технологічна практика в промисловості є складовою підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта» до серйозного опанування професії вчителя технологій яка передбачає закріплення на практиці теоретичних положень дисциплін «Технологія конструкційних матеріалів», «Нарисна геометрія», «Креслення», «Практикум в навчальних майстернях» та вдосконалення практичних умінь і навичок з обробки конструкційних матеріалів.Мета практики – розширити і поглибити знання майбутніх вчителів трудового навчання до реалізації технологічного підходу при виготовленні виробів з конструкційних матеріалів; формування професійних, соціально значимих знань та умінь студентів, забезпечення умов для розвитку їх творчих здібностей, та трудового виховання.

Виробнича практика проводиться у IV семестрі (ІI курс).

ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

· ознайомлення з сучасними прогресивними технологіями промислового виробництва;

· освоєння прогресивних технологій нової техніки і передового досвіду з обробки конструкційних матеріалів та напівфабрикатів;

· формування теоретичних знань і їх застосування в наближених до виробництва умовах;

· набуття і закріплення вмінь і навичок з обробки матеріалів та напівфабрикатів з них;

· збір матеріалів для виконання в подальшому навчанні курсових і дипломних робіт.

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Базою проведення практики є підприємства м. Полтави та Полтавської області а також навчально-виробничі майстерні факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

 

ТЕРМІН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Практика триває два тижні.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

1. Навчально-методичне керівництво практикою здійснює керівник практикою від університету.

2. Безпосереднє керівництво роботою студентів покладається на керівника підприємства.

3. Перед початком практики проводиться настановча, по закінченню – захист результатів практики.

4. Примірний план-графік проходження практики:

· прибуття і закріплення студентів за робочими місцями, вступний інструктаж та інструктаж на робочих місцях з техніки безпеки – 1день;

· екскурсії по підприємству – 1 день;

· виготовлення виробів за зразком або власним задумом, оформлення звіту – 7 днів;

· захист звіту - 1 день.

5. Під час проходження практики студент кожного дня заповнює щоденник, в який крім відомостей про виконану роботу.

6. Керівнику практики від університету практикант надає у день закінчення практики таку документацію:

· щоденник практиканта;

· звіт;

· відгук-характеристика /Додаток 3/.

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ПРАКТИКИ

Мета контролю за проведенням навчальної виробничої практики - виявити і усунути недоліки, надати практичну допомогу студентам під час виконання програми практики.

 

Шкала оцінювання навчальної технологічної практики в промисловості

За кредитно-модульною системою

 

За шкалою ЕCTS За національною шкалою За шкалою навчального закладу
А відмінно 100-90
В добре 89-82
С добре 81-75
D задовільно 74-67
E задовільно 66-60
F незадовільно 59-36
FX незадовільно 35-0

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

1. Технологія ручної обробки конструкційних матеріалів: основні операції з обробки, розмічання та розкроювання матеріалів на заготовки та деталі, виконання різноманітних технологічних операцій з обробки матеріалів, технологія виконання з'єднань деталей майбутнього виробу, схеми обробки, основні параметри обробки та їх вплив на точність і якість виробу.

2. Обладнання та інструменти з обробки конструкційних матеріалів.

3. Технічні вимірювання: універсальний та спеціальний вимірювальний інструмент. Вибір та способи вимірювання.

4. Технологія виробництва: основна технологічна документація виробництв (технологічні карти), їх призначення структура, вимоги до оформлення.

ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ

Основним документом для оцінки практики студентів ІІ курсу які навчаються за напрямом підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта» є звіт. В звіті студент повинен показати своє вміння аналізувати і оцінювати технологічну та довідкову документацію, ефективність технологічних процесів, якість та можливість обладнання.

СТРУКТУРА ЗВІТУ

1. Вступ (значення та історія розвитку галузі виробництва).

2. Коротка характеристика підприємства (назва деревообробного підприємства; основні цехи, технологічне обладнання; асортимент використовуваних конструкційних матеріалів; асортимент виробів; охорона праці, пожежна безпека та електробезпека на підприємстві, участь підприємства в універсальних та спеціалізованих виставках-ярмарках готової продукції).

3. Технологічний процес виробництва основної продукції(постачання сировини, заготовка напівфабрикатів, виготовлення заготовок та деталей майбутніх виробів, складання та доведення виробів, організація контролю якості на підприємстві, маркування, пакування, транспортування, реалізація і експлуатація виробів).

4. Структура та обладнання цеху (дільниці)

· схема;

· обладнання та його характеристика;

· інструмент: різальний та вимірювальний;

· матеріал.

5. Технологічні процеси виготовлення виробів (на конкретному прикладі).

6. Охорона праці (для конкретного технологічного процесу).

7. Зауваження та пропозиції.

8. Список використаної літератури.

При оформленні звіту текст ілюструють малюнками, схемами тощо. Загальний обсяг звіту 25-30 аркушів. Звіт оформляють відповідно до вимог, розроблених кафедрою: на аркуші форматом А4 дотримуватися полів -ліворуч 30 мм, праворуч - 10 мм, зверху і знизу по 25 мм, шрифт Times New Roman.

Звіт повинен бути складений у процесі проходження практики і за два дні до її завершення переданий керівникові практики для перевірки і виставлення оцінки. На титульній сторінці зазначається назва університету, кафедри, місце проходження практики, прізвище студента, індекс групи, прізвище керівника практики /Додаток 1/. На наступній сторінці подається зміст звіту. Текст звіту повинен поділятися на розділи і підрозділи. Звіт перевіряє керівник практики, його підпис засвідчується печаткою (за місцем проходження практики).

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

1. Своєчасно прибути на місце навчальної виробничої практики в промисловості.

2. Виконувати правила внутрішнього розпорядку даного підприємства.

3. Виконувати правила охорони праці і техніки безпеки.

4. Своєчасно і систематично вести щоденник, відмічати в ньому види і зміст виконуваних робіт /форма щоденника див. додаток № 2/.

5. Виконати індивідуальне навчально-виробниче завдання.

6. Закріпити на практиці отримані в університеті теоретичні і практичні знання і уміння з основних технологій деревообробного виробництва.

7. Подати керівнику практики письмовий звіт про виконану під час практики роботу з підписом керівника від підприємства, скріплену печаткою.

Основними показниками для оцінки роботи студентів на практиці є:

· якість звіту;

· результати виконання індивідуальних навчально-виробничих завдань;

· виробнича дисципліна під час проходження практики.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Коноваленко А.М. Основи столярного ремесла. – К.: Мистецтво, 1994. – 304с.

2. Крейндлін Л.Н. Столярні роботи: Підручник для учнів СПТУ /Пер. З рос. В.К. Сидоренка. – К.: Вища школа, 1993. – 263с.

3. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских / Под ред. Е.М. Муравьёва. – М.: Просвещение, 1987. – 239с.

4. Пивоваров Л.О. Основи обробки деревини і пластмас. – К.: Радянська школа, 1979. – 216с.

5. Рыкунин С.Н. Практикум по технологии лесопильно-деревообрабатывающего производства // Учебное пособие для лесотехнических техникумов. – М.: Лесная промышленность, 1988. – 120с.

6. Мельник П.В. та ін. Лабораторний практикум з основ технології, обладнання та організації технологічних пройцесів виготовлення швейних виробів: Навч. Посібник. – К., Ірпинь:ВТФ «Перун», 1997. – 240 с.

7. Назарова А.И., Куликова И.А., Савостицкий А.В. Тнхнология швейных изделий по индивидуальным заказам. – Учеб для вузов. – 2-е изд . испр. И доп. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 336 с.: ил.

8. Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Збірник нормативних документів на контроль якості швейних виробів. – К.: КДУТД, 2001. – 150 с.

9. Тенологія швейного виробництва. Терміни та визначення. ДСТУ 2162-93. – К.: Держстандарт України, 1994. – 23 с.

10. Тархан Л.З., Мыхлюк М.И. Организация производственного обучения в ПТУЗе. Учебно-методическое пособие. – Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство, 2003. – 208 с.

 

Додаткова:

1. Бобров Р.В. Беседы о лесе. – М.: Молодая гвардия, 1979. – 240с.

2. Бехта І. Англо-український словник з деревообробної промисловості. – Л.: Світ, 2005. – 352с.

3. Буглак В.И. Столяр. – Мн.: Народная асвета, 1984. – 48с.

4. Григорьев М.А. Производственное обучение для столяров: Методическое пособие для средн. проф.-техн. училищ. – М.: Высшая школа, 1979. – 223с.

5. Ивченко С.И. Книга о деревьях. – М.: Лесная промышленность, 1973. – 203с.

6. Маркуша А.М. Все цвета радуги: Для среднего школьного возраста. – Минск: Народная асвета, 1983. – 63с.

7. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. – М.: Просвещение, 1988. -128с.

8. Столярные работы. Новая иллюстрированная энциклопедия / Авт. – сост. В.В. Кузнецов / Ред. Н.Б. Козьмин. – М.: ООО Изд. "Апачи", Челябинск "Урал – ЛТД", 2001. – 136с.

9. Чернов І.М. Порадник сільського умільця. – К.: Урожай, 1983. – 303с.

10. Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. – М.: Просвещение, 1990. – 191с.

11. Братчик И.М. Легкая женская одежда, 3-е изд., стереотип. – Х.: Прапор, 1993. – 288 с.: схем.

12. Головіна М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття. – К.: Техніка, 1998. – 304 с.

13. Литвинова И.Н., Шахова Я.А. Изготовление женской верхней одежды: Учебник для сред. ПТУ. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 304 с.

14. Борецька Є.Я. Виготовлення чоловічого верхнього одягу: Картки-завдання. Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1995. – 231 с.: іл

15. Міщенко Т.І. Базюн Г.П. Технологія ремонту швейних виробів. – К.: Техніка, 1991. – 167 с.

 


Додаток 1

ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА

 

Факультет технологій та дизайну

Кафедра

теорії та методики

технологічної освіти

З В І Т

 

про навчальну технологічну практику в промисловості

 

з ___________________по _______________ 201_ р.

 

 

Виконав студент ІІ курсу

__________________________

__________________________

__________________________

Керівник:

__________________________

__________________________

__________________________

 

Полтава 201___

Додаток 2

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

 

Факультет технологій та дизайну

 

Кафедра

теорії та методики

технологічної освіти

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

 

 

Студента____________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові)

Факультет ___________________________________________

Курс________________ Група__________________________

Фах Технологічна освіта

 

 

Полтава – 201_

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

Студент _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

направляється на практику ________________________________________

на підприємство _________________________________________________

Термін практики: з _____________________ по _______________________

Керівник практики від вузу: _______________________________________

 

Прибув на підприємство «_____» __________________________________

 

М.П. ______________________

(підпис директора)

 

 

Вибув із підприємства «_____» ___________________________________

 

М.П. ______________________

(підпис директора)

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

№ з/п Дата Короткий зміст роботи Оцінка Відмітки і зауваження керівників
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Підписи керівників практики:

від вузу _______________________________________________________

від підприємства _______________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

№ з/п Дата Короткий зміст роботи Оцінка Відмітки і зауваження керівників
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Підписи керівників практики:

від вузу _______________________________________________________

від підприємства _______________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника практики від підприємства _________________________

М.П. «___» _______________ 2011 р.

ЗВІТ СТУДЕНТА

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ __________________

(Дата) (Підпис)


Додаток 3

 

ХАРАКТЕРИСТИКА /ВІДГУК/

на студента-практиканта

1. Прізвище, ім’я, по-батькові.

2. Назва підприємства проходження практики.

3. Відношення студента до роботи /ініціативність, охайність, дисциплінованість і ін./.

4. Якість виконаної студентом роботи. Рівень оволодіння студентом практичними навичками.

5. Повнота виконання індивідуального завдання.

6. Оцінка роботи студента.

Характеристика скріпляється печаткою підприємства.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

__________________ Б.В. Год

 

 

Погодженоіз методичною комісією

факультету технологій та дизайну

Голова комісії ________ А.Ю. Цина

 

 

Рекомендовано до затвердження на засіданні кафедри теорії та методики технологічної освіти

«22» травня 2012 року протокол № 9

Зав. кафедрою ._______ В.П. Титаренко

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ПРОМИСЛОВОСТІ

 

 

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Курс 2

 

 

Розробив: доц. Савенко І.В.

 

Полтава – 2012


Програми вищих педагогічних навчальних закладів. НАВЧАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКАВ ПРОМИСЛОВОСТІ для студентів ІІ курсу галузі знань: 0101 Педагогічна освіта, напряму підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта».Полтава: ПДПУ, 2012-24 с.

 

Укладачі:

професор кафедри теорії та методики технологічної освіти Цина А.Ю.;

доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти Савенко І.В.;

асистент кафедри теорії та методики технологічної освіти Кіросір Л.М.

 


ВСТУП

Фахова освіта є пріоритетним завданням вищих навчальних закладів спрямованим на забезпечення професійної самореалізації особистості, підвищення гнучкості різнорівневої підготовки фахівців, соціальної значущості та престижу знань.

Навчальна технологічна практика в промисловості є складовою підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта» до серйозного опанування професії вчителя технологій яка передбачає закріплення на практиці теоретичних положень дисциплін «Технологія конструкційних матеріалів», «Нарисна геометрія», «Креслення», «Практикум в навчальних майстернях» та вдосконалення практичних умінь і навичок з обробки конструкційних матеріалів.

Мета практики – розширити і поглибити знання майбутніх вчителів трудового навчання до реалізації технологічного підходу при виготовленні виробів з конструкційних матеріалів; формування професійних, соціально значимих знань та умінь студентів, забезпечення умов для розвитку їх творчих здібностей, та трудового виховання.

Виробнича практика проводиться у IV семестрі (ІI курс).

ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

· ознайомлення з сучасними прогресивними технологіями промислового виробництва;

· освоєння прогресивних технологій нової техніки і передового досвіду з обробки конструкційних матеріалів та напівфабрикатів;

· формування теоретичних знань і їх застосування в наближених до виробництва умовах;

· набуття і закріплення вмінь і навичок з обробки матеріалів та напівфабрикатів з них;

· збір матеріалів для виконання в подальшому навчанні курсових і дипломних робіт.

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Базою проведення практики є підприємства м. Полтави та Полтавської області а також навчально-виробничі майстерні факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

 

ТЕРМІН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Практика триває два тижні.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.