Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ ДЛЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ MS ACCESS 2003

Мета роботи: Одержати практичні навички зі створення запитів для реляційної бази даних в середовищі MS Access 2003.

 

3.1. Теоретичний матеріал з теми

При роботі з таблицями можна у будь-який момент вибрати з бази даних необхідну інформацію за допомогою запитів. Запит - це звернення до бази даних для пошуку або зміни в базі даних інформації, що відповідає заданим критеріям.

За допомогою СУБД Access можуть бути створені такі типи запитів: запити на вибірку, запити на зміну, підсумкові та перехресні запити, запити з параметром.

Одним з найпоширеніших запитів є запит на вибірку, який виконує відбір даних з однієї або декількох таблиць за заданими користувачем критеріями, що не приводить до змін в самій базі даних.

На початку створення запиту слід відкрити базу даних, і, перейшовши на вкладку Запросы натиснути кнопку Создать. З’явиться вікно Новый запрос для вибору способу побудови запита.

Конструктор - створює запит на основі пустого бланка запита.

Простой запрос - створює простий запит з певних полів.

Перекрестный запрос - створює запит, дані в якому мають компактний формат, подібний формату зведених таблиць в Excel.

Повторяющиеся записи – створює запит, що вибирає записи, що повторюються, із таблиці або простого запита.

Записи без подчиненных - створює запит, що вибирає із таблиці записи, не пов’язані з записами з іншої таблиці.

При виборі Конструктора через діалогове вікно Добавление таблицы, додаються імена таблиць у вікно конструктора запита.

Вікно Добавление таблицы складається з трьох вкладок, що містять перелік об’єктів, що пропонуються програмою для проектування запита: Таблицы, Запросы і Таблицы и запросы. У вікно конструктора запитів можна додати декілька об’єктів.Вікно конструктора запитів розділено на дві частини. У верхній частині знаходяться вікна таблиць або запитів зі списками полів.

Нижня частина є бланком запиту, де вказуються параметри запиту і дані, які потрібно відібрати, а також визначається спосіб їх відображення на екрані.

Додати необхідні поля в бланк запиту можна шляхом перетягування їх імен зі списку, що знаходяться у верхній частині вікна конструктора у рядок бланка Поле (або подвійним клацанням по імені поля).

В рядку Вывод на экран прапорцем відмічаються ті поля, які повинні бути виведені на екран.

У загальному випадку поля, що виводяться в наборі записів запиту, мають властивості, задані для відповідних полів таблиці. Можна визначити інші значення властивостей, виконавши команду Свойства з меню Вид.

Видалити поле з бланка запиту можна клавишею [Delete] або через меню ПравкаУдалить столбцы.

Встановлення критеріїв відбору записів.При створенні запита на вибірку можна задавати критерії у рядок Условие отбора, унаслідок чого за запитом буде здійснений відбір тільки необхідних записів.

Основні оператори відбору

Оператор Опис використання
And Перевірка значення поля на відповідність декільком критеріям. Наприклад, >2 and <5
Or Перевірка значення поля на відповідність хоча б одному критерію. Наприклад: 10 or 15
< > Виключає групу даних зі складу аналізованих запитом записів. Наприклад: <>10
Between Дозволяє задати діапазон значень. Наприклад: between 10 and 20
In Дозволяє задавати використовуваний для порівняння список значень. Наприклад: in (“перший”,”другий”,”третій”)
Like Використовується для пошуку зразків в текстових полях з використання шаблонів: * — означає будь-яку кількість символів; ? — будь-який символ; # — вказує, що в даній позиції повинна бути цифра. Наприклад: для вибору прізвища, що починається з літери П і з закінченням “ов” можна записати like «П*ов»

 

При роботі з датою та часом значення повинні бути заключені між символами #. Наприклад:

#10 мая 1998# >#31.12.2010#

В СУБД Access використовується ряд інших функцій, які допоможуть задати умови відбору для дати та часу:

Day(дата) – повертає значення дня в діапазоні від 1 до 31.

Month(дата) – повертає значення місяця в діапазоні від 1 до 12.

Year(дата) – повертає значення року в діапазоні від 100 до 9999

Date() – повертає значення поточної дати.

Обчислювані поля.Над будь-якими полями можна задати обчислення та зробити обчислюване значення новим полем в запиті.

Для цього в рядку Поле бланку запита через Построитель вводиться формула для обчислення. Ім’я полів беруться у квадратні дужки.

Наприклад:

Вартість замовлення: [Реалізація]![Кількість]*[Довідник товарів]![Ціна]

У виразах можна використовувати таких операторів:

- арифметичні: * множення; + додавання; - віднімання; / ділення; ^ зведення в ступінь;

- з'єднання частин тексту за допомогою знаку &, наприклад:

=[ Прізвище] & “ “&[Ім'я]

 

Підсумкові запитизначно відрізняються від звичайних. В них поля поділяються на 2 типи:

- поля, за якими здійснюється групування даних;

- поля, для яких проводяться обчислення.

Для створення підсумкового запита, знаходячись у режимі конструктора, необхідно натиснути кнопку Групповые операции на панелі інструментів або скористатися командою Групповые операции із меню Вид. В результаті чого в бланку запиту з’явиться рядок Групповая операция.

Групування в підсумковому запиті здійснюються тільки за одним полем. У решті необхідно визначити підсумкові функції.

Основні групові функції, які можна застосувати:

SUМ - загальна сума всіх значень заданого поля;

AVG - середнє значення;

MIN - мінімальне значення;

MAX – максимальне значення;

COUNT – кількість записів за визначеним полем;

FIRST - перше значення серед відібраних записів;

LAST - останнє значення серед відібраних записів.

 

Перехресні запити.За допомогою перехресного запиту можна більш наглядно представити дані підсумкових запитів, що передбачають групування за декількома признаками.

В цьому випадку значення полів за першою ознакою групування можуть стати заголовками рядків, а за другою - заголовками стовбців.

Для створення перехресного запиту необхідно в режимі конструктора виконати команду Запрос→Перекрестный. В рядку Перекрестная таблица необхідно вказати як буде використано дане поле: у вигляді заголовка рядків, заголовка стовбців або значень.

Параметричний запитдозволяє користувачу задати критерій відбору через введення відповідного параметра при визові запиту. При створенні запита в конструкторі для ключового поля в рядку Условие отбора необхідно в квадратних дужках ввести [Введіть назва_поля] (повідомлення, яке буде виводиться на екран при виконанні запита).

Виконання запита.Готовий запит виконується після клацання по кнопці панелі інструментів в режимі конструктора запитів або при активізації команди Запуск із меню Запрос. У результаті буде отримана таблиця з відповіддю на задані умови.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.