Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаступник командира полку (окремого батальйону)

70. Заступник командира полку (окремого батальйону) в мир-
ний і воєнний час відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, ус-
пішне виконання бойових завдань полком (окремим батальйоном); за ор-
ганізацію та якість проведення занять з бойової підготовки; за створення
навчально-матеріальної бази, вдосконалення та утримання її в справному
стані; за спортивну роботу; за підготовку класних спеціалістів; за винахі-
дницьку та раціоналізаторську роботу; за додержання військової дисцип-
ліни та внутрішнього порядку; за організацію та стан пожежної безпеки у
полку.

Заступник командира полку (окремого батальйону) підпорядко-
вується командирові та є прямим начальником усього особового складу
полку (окремого батальйону), за відсутності командира виконує його
обов'язки. У військових частинах, де посада заступника командира полку


 

 

(окремого батальйону) не передбачена за штатом, виконання цих обов'я-
зків покладається на начальника штабу.

71. Заступник командира полку (окремого батальйону) зобов'я-
заний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної го-
товності, бойової підготовки й організовувати їх виконання;

проводити заняття з офіцерами і прапорщиками, навчання та
контрольні заняття з підрозділами;

керувати фізичною підготовкою та спортивною роботою під-
розділів полку;

перевіряти організацію і стан бойової підготовки й пожежної
безпеки в підрозділах полку, усувати виявлені недоліки та подавати до-
помогу командирам підрозділів в організації й проведенні занять;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків і старшин підрозділів, постійно проводити роботу з офіце-
рами щодо виховання і вдосконалення їх підготовки за спеціальністю,
здійснювати добір кандидатів на вищі посади;керувати добором прапорщиків (мічманів) та військовослужбо-
вців для зарахування на військову службу за контрактом, а. також для
вступу до військових навчальних закладів;

вживати заходів до запобігання порушенням правил безпеки під
час занять, навчань і стрільб;

керувати роботою, пов'язаною з обладнанням і удосконаленням
об'єктів навчальної матеріально-технічної бази, й забезпечувати їх пра-
вильне утримання та експлуатацію;

вести облік матеріальних засобів і коштів, виділених на бойову
підготовку, та забезпечувати їх витрачання за прямим призначенням;

своєчасно забезпечувати підрозділи полку матеріальними засо-
бами й наочними посібниками з бойової підготовки; стежити за їх облі-
ком і утриманням;

керувати роботою винахідницької та раціоналізаторської, по-
жежно-технічної комісій у полку, методичної ради; впроваджувати в
практику передові методи навчання особового складу;

організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на підви-
щення фахового рівня особового складу полку;

керувати пожежною безпекою, розробляти план пожежної без-
пеки та контролювати його виконання;

перевіряти додержання правил внутрішнього порядку в полку
та його підрозділах, а також підготовку добового наряду та несення ним
служби.


 

 

Заступник командира полку (окремого батальйону)
з виховної роботи

72. Заступник командира полку (окремого батальйону) з вихов-
ної роботи в мирний і воєнний час відповідає за безпосередню організа-
цію і проведення виховної роботи; за військову дисципліну, морально-
психологічний стан особового складу; за морально-психологічне забез-
печення бойової готовності, бойової підготовки, виконання бойових за-
вдань, правопорядку, повсякденної діяльності особового складу військо-
вої частини; за гуманітарну підготовку та інформаційну роботу, органі-
зацію дозвілля військовослужбовців, членів їх сімей, працівників війсь-
кової частини, їх соціальний захист.

Заступник командира полку (окремого батальйону) з виховної
роботи підпорядковується командирові та є прямим начальником усього
особового складу полку (окремого батальйону).

73. Заступник командира полку (окремого батальйону) з вихов-
ної роботи зобов'язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної го-
товності, бойової підготовки полку (окремого батальйону) й організову-
вати їх виконання;

планувати і проводити роботу, спрямовану на виховання у вій-
ськовослужбовців відданості Українському народові, формування в осо-
бового складу полку (окремого батальйону) високих морально-
психологічних якостей, готовності до свідомого виконання положень
Конституції України і законів України, Військової присяги, вимог війсь-
кових статутів Збройних Сил України, інших нормативно-правових актів
і наказів командирів (начальників);

виховувати особовий склад полку (окремого батальйону) у дусі
свідомого виконання військового обов'язку, вірності Бойовому Прапоро-
ві, традиціям дружби і військового товариства, любові до своєї частини,
постійної пильності і бойової готовності;

організовувати та проводити виховну роботу, спрямовану на
якісне виконання завдань бойової підготовки, підвищення боєздатності
полку (окремого батальйону) та зміцнення єдиноначальності;

вивчати та аналізувати морально-психологічний стан підрозді-
лів, подавати допомогу командирам, начальникам родів військ і служб у
поліпшенні морально-психологічного клімату у військових колективах;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків, старшин підрозділів полку (окремого батальйону), особис-


 

 

то навчати їх практиці виховної роботи з особовим складом, подавати
необхідну методичну допомогу;

брати участь у роботі з кадрами, їх атестації, у доборі кандида-
тів для вступу до військових навчальних закладів, здійснювати вивчення,
добір, навчання спеціалістів з виховної роботи полку (окремого баталь-
йону), керівників груп гуманітарної підготовки;

планувати, організовувати й контролювати проведення у під-
розділах заходів морально-психологічного супроводу повсякденної дія-
льності особового складу, співпрацювати із закладами охорони здоров'я,
доповідати командирові полку (окремого батальйону) та заступникові
командира з'єднання з виховної роботи про дані соціологічних дослі-
джень (аналізів) та психологічних обстежень військовослужбовців;

знати потреби і запити особового складу, вживати заходів для
вирішення скарг і задоволення заяв, підтримувати зв'язок із сім'ями вій-
ськовослужбовців, піклуватися про їх здоров'я, харчування, поліпшення
матеріально-побутового становища особового складу;

брати участь у доборі особового складу варт, а також у прове-
денні занять з особовим складом добового наряду;

організовувати та проводити роз'яснення законодавства та бра-
ти участь у забезпеченні додержання військовослужбовцями його вимог;

забезпечувати проведення конкретних заходів щодо зміцнення
військової дисципліни та правопорядку, профілактики правопорушень
серед особового складу, згуртування військових колективів;

вивчати соціально-політичну обстановку в районі розташування
полку (окремого батальйону), вносити командирові пропозиції щодо
удосконалення виховної роботи з особовим складом;

брати участь у роботі щодо організації занять з якісного опану-
вання і зразкового утримання військовослужбовцями бойової та іншої
техніки, додержання заходів безпеки та охорони довкілля;

організовувати і контролювати гуманітарну підготовку в полку
(в окремому батальйоні), вносити пропозиції щодо змісту і методики
проведення занять, виходячи з особливостей службової діяльності та
специфіки навчально-бойових завдань; особисто керувати однією з груп
гуманітарної підготовки офіцерів;

забезпечувати постійне інформування військовослужбовців про
суспільно-політичну обстановку в Україні, військову політику держави
та завдання Збройних Сил України, стан бойової підготовки та військо-
вої дисципліни особового складу;

піклуватися про духовний і культурний розвиток військовослу-
жбовців, розробляти плани проведення вихідних, святкових та неробо-


 

 

чих днів, разом з командирами підрозділів організовувати і
проводити культурно-виховну, духовно-освітню роботу І дозвілля особо-
вого складу, членів їх сімей, працівників військової частини; керувати
роботою клубу військової частини;

постійно підтримувати зв'язки з органами місцевого самовряду-
вання, подавати їм допомогу у військово-патріотичному вихованні моло-

ді;

контролювати правильність використання технічних засобів
виховної роботи, своєчасність доставки і видачі особовому складові пе-
ріодичних видань, поштових відправлень;

вивчати і впроваджувати передовий досвід, вносити пропозиції
щодо вдосконалення форм і методів виховання, гуманітарної підготовки
та інформаційної роботи;

вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та
дисциплінарних провинностей, вчинених особовим складом, проводити
соціологічний та соціально-психологічний аналіз їх причин, готувати
аналітичні довідки щодо стану військової дисципліни; подавати доне-
сення у порядку підпорядкованості про вчинені військовослужбовцями
правопорушення;

доповідати командирові полку (окремого батальйону) та інфор-
мувати заступника командира з'єднання з виховної роботи про стан вій-
ськової дисципліни та морально-психологічний стан особового складу, а
також про заходи, здійснені спеціалістами з виховної роботи.

Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння
(інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини

74. Заступник командира полку (окремого батальйону) з озбро-
єння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини у ми-
рний і воєнний час відповідає за технічне забезпечення полку (окремого
батальйону); за технічний стан, правильну експлуатацію, ремонт та ева-
куацію озброєння, бойової та Іншої техніки підпорядкованих служб; за
зберігання боєприпасів і забезпечення ними підрозділів (крім авіацій-
них); за облік і зберігання зброї та боєприпасів на складах, а також за
стан спеціальних споруд, технічних позицій, підпорядкованих складів,
парків (стоянок літальних апаратів) та організацію в них внутрішньої
служби; за технічну підготовку особового складу полку (окремого бата-
льйону);

за бойову та мобілізаційну готовність безпосередньо підпоряд-
кованих підрозділів і служб; за бойову підготовку, виховання, військову


 

 

дисципліну і морально-психологічний стан їх особового складу; за стан
пожежної безпеки підпорядкованих об'єктів.

Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння
(інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини підпоряд-
ковується командирові і є прямим начальником усього особового складу
полку (окремого батальйону).

75. Заступник командира полку (окремого батальйону) з озбро-
єння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини зобо-
в'язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної го-
товності, бойової підготовки й організовувати їх виконання за своєю
спеціальністю;

керувати бойовою підготовкою та діяльністю підпорядкованих
йому підрозділів і служб;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика і сержанта безпосередньо підпорядкованих йому
підрозділів і служб, постійно проводити з ними роботу з військового ви-
ховання та вдосконалення їх підготовки за спеціальністю;

керувати технічною підготовкою особового складу полку
(окремого батальйону), проводити заняття з офіцерами і прапорщиками
полку з вивчення озброєння, техніки і боєприпасів, водіння машин, орга-
нізації та здійснення технічного забезпечення, а також заходи щодо під-
готовки класних технічних спеціалістів;

організовувати експлуатацію, ремонт та евакуацію озброєння,
бойової та іншої техніки, забезпечуючи їх постійну справність;

систематично перевіряти знання особовим складом правил екс-
плуатації, ремонту та евакуації озброєння, бойової та іншої техніки;

стежити за виконанням правил застосування та економним ви-
трачанням пального, мастильних матеріалів та спеціальних рідин у під-
розділах полку (окремого батальйону);

перевіряти не менше ніж двічі на рік наявність і технічний стан
озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів
на складах і в підрозділах, при цьому проводити номерну перевірку стрі-
лецької зброї поточного забезпечення; організовувати щорічне прове-
дення інвентаризації всього озброєння, техніки і майна у службах, ре-
зультати перевірок та інвентаризації відображати в актах і наказах по
полку (окремому батальйону);

керувати роботами з обладнання спеціальних споруд на техніч-
них позиціях, у парках, підпорядкованих складах, оснащувати їх приро-
доохоронними і технічними засобами;

 


 

 

керувати роботами, пов'язаними з виконанням протипожежних
заходів, стежити за станом пристроїв блискавкозахисту на об'єктах полку
та організовувати періодичну їх перевірку;

організовувати й контролювати несення внутрішньої служби в
парках, інструктувати чергового парку перед заступанням у наряд;

своєчасно замовляти запасні частини, паркове обладнання та
інше військово-технічне майно, організовувати їх одержання, зберігання
і видачу підрозділам полку, забезпечувати правильне використання;

розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на запобігання ка-
тастрофам, аваріям і пошкодженням озброєння, бойової та іншої техніки,
аналізувати їх причини, проводити заходи щодо забезпечення вимог без-
пеки під час підготовки їх до експлуатації;

знати будову і правила експлуатації озброєння, бойової та іншої
техніки полку (окремого батальйону), їх наявність і технічний стан, ор-
ганізовувати й контролювати ведення обліку та звітності в установлено-
му порядку;

щомісяця доповідати командирові полку (окремого батальйону)
про стан використання ліміту витрачання боєприпасів і моторесурсів;

керувати роботами з обладнання та вдосконалення автодрому і
танкодрому, ремонту й обслуговування навчально-тренувальних засобів,
а також удосконалення та збереження навчально-матеріальної бази з
технічної підготовки.

У військовій частині, де заступник командира з озброєння шта-
том не передбачений, його обов'язки виконує начальник автомобільної
служби або начальник однієї з технічних служб військової частини, який
підпорядковується командирові військової частини і є прямим начальни-
ком особового складу безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів і
служб.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.