Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаступник командира роти з виховної роботи

115. Заступник командира роти з виховної роботи в мирний і
воєнний час відповідає за організацію і проведення виховної роботи, за
військову дисципліну, морально-психологічний стан, за морально-
психологічне забезпечення бойової готовності, бойової підготовки, бо-
йових завдань, повсякденної діяльності особового складу роти, за гу-

 


 

 

манітарну підготовку, Інформаційну і культурно-виховну роботу, дозвіл-
ля військовослужбовців, за їх соціальний захист.

Заступник командира роти з виховної роботи підпорядковуєть-
ся командирові роти і є прямим начальником усього особового складу
роти. У виховній роботі з особовим складом головні зусилля він зосере-
джує на індивідуальній роботі з кожним військовослужбовцем.

116. Заступник командира роти з виховної роботи зобов'язаний:

брати участь у розробленні розкладу занять роти, планувати ви-
ховну роботу, здійснювати заходи щодо соціально-психологічного за-
безпечення повсякденної діяльності особового складу;

забезпечувати виконання рішень командира роти, вивчати та
аналізувати морально-психологічні якості кожного військовослужбовця,
соціально-психологічний клімат у підпорядкованих підрозділах, подава-
ти допомогу командирам взводів у його поліпшенні;

проводити роботу з виховання у військовослужбовців відданос-
ті Українському народові, формування в особового складу високих мо-
рально-психологічних якостей громадянина - патріота України, свідомо-
го виконання положень Конституції України і законів України, вимог
Військової присяги, військових статутів Збройних Сил України, інших
нормативно-правових актів і наказів командирів (начальників);

виховувати особовий склад роти в дусі свідомого ставлення до
виконання військового обов'язку, вірності Військовій присязі, Бойовому
Прапорові, традиціям дружби і військового товариства, любові до своєї
частини, постійної пильності та бойової готовності;проводити виховну роботу, спрямовану на якісне виконання за-
вдань бойової підготовки, підвищення боєздатності роти, зміцнення єди-
ноначальності, поліпшення морального стану особового складу;

здійснювати конкретні заходи щодо зміцнення військової дис-
ципліни та правопорядку, профілактики правопорушень серед особового
складу, згуртування військових колективів;

забезпечувати соціально-психологічну адаптацію військовос-
лужбовців до умов служби з урахуванням їх спеціальності та індивідуа-
льно-психологічних особливостей;

знати кожного військовослужбовця роти, його ділові, професій-
ні якості, морально-психологічний стан, запити, настрої, сімейний стан і
відповідно до цього вести виховну роботу;

проводити заняття з сержантами з основ педагогіки та психоло-
гії, навчати їх методів і форм Індивідуальної роботи з підлеглими;

навчати особовий склад роти безконфліктному нерепресивному
спілкуванню і ненасильницькому розв'язанню проблем, які виникають


 

 

під час служби, постійно підвищувати свій теоретичний і практичний рі-
вень з цих питань;

здійснювати морально-психологічну підтримку військовослуж-
бовців та їх підготовку до екстремальних умов під час бойових дій, фор-
мувати у них стійкість до психологічного і морального впливу против-
ника;

проводити виховну роботу з особовим складом роти, призначе-
ним до варти (бойового чергування);

брати участь у роботі з організації якісного опанування війсь-
ковослужбовцями і зразкового збереження ними озброєння, бойової та
іншої техніки, додержання заходів безпеки та охорони довкілля;

організовувати гуманітарну підготовку і постійно інформувати
військовослужбовців про суспільно-політичне життя, особисто керувати
однією з груп гуманітарної підготовки особового складу роти, подавати
керівникам груп та їх помічникам допомогу в підготовці та проведенні
занять;

дбати про створення соціальних і психологічних передумов га-
рмонійного розвитку особистості кожного військовослужбовця;

піклуватися про поліпшення матеріально-побутових умов під-
леглих, їх соціальний і правовий захист, знати потреби і запити військо-
вослужбовців, вживати заходів для вирішення скарг і заяв, підтримувати
зв'язок із сім'ями особового складу роти;

вивчати і впроваджувати передовий досвід виховної роботи,
вдосконалювати форми і методи морально-психологічного забезпечення
бойової підготовки;

розробляти план проведення вихідних, святкових та неробочих
днів, разом з командиром роти організовувати та проводити культурно-
масову та спортивну роботу з особовим складом, керувати художньою
самодіяльністю роти;

правильно використовувати технічні засоби під час проведення
виховної роботи, забезпечувати своєчасність доставки особовому скла-
дові газет та журналів;

вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та
дисциплінарних провинностей;

своєчасно доповідати командирові роти та інформувати заступ-
ника командира батальйону з виховної роботи про стан військової дис-
ципліни та морально-психологічний стан особового складу, про заплано-
вані та здійснені заходи.


 

 

Заступник командира роти з озброєння (технічної частини, старший технік)*

117. Заступник командира роти з озброєння в мирний і воєнний
час відповідає за технічну справність озброєння, бойової та іншої техні-
ки, їх експлуатацію і ремонт, технічну підготовку всього особового скла-
ду роти.

Заступник командира роти з озброєння підпорядковується ко-
мандирові роти і є прямим начальником усього особового складу роти.
Старший технік роти є прямим начальником для рядового, сержантсько-
го і старшинського складу.

118. Заступник командира роти з озброєння зобов'язаний:

брати участь у розробленні розкладу занять на тиждень;

організовувати технічно правильну експлуатацію озброєння,
бойової та іншої техніки роти, вживати заходів для утримання їх у спра-
вному стані;

знати ділові якості та морально-психологічний стан механіків-
водіїв (водіїв) бойових та інших машин роти, проводити роботу, спрямо-
вану на підвищення їх фахового рівня;

проводити заняття з особовим складом роти з технічної підго-
товки, основ і правил водіння машин та забезпечувати належну підготов-
ку технічних спеціалістів;

знати будову, порядок і правила експлуатації та ремонту озбро-
єння, бойової та іншої техніки роти, їх наявність і технічний стан, особи-
сто керувати роботами, пов'язаними з технічним обслуговуванням озбро-
єння, бойової та іншої техніки, їх ремонтом силами екіпажів (водіїв);

перевіряти стан машин, які виходять із парку, допускати до
експлуатації лише технічно справні машини з відміткою про це в дорож-
ньому листі;

не менше ніж один раз на місяць перевіряти технічний стан
озброєння, бойової та іншої техніки роти й проводити перевірку стріле-
цької зброї за номерами;

організовувати технічне обслуговування озброєння, бойової та
іншої техніки роти перед навчаннями, заняттями, під час їх проведення
та після повернення до парку;

* Далі - заступник командира роти з озброєння.


 

 

вживати заходів для запобігання катастрофам, аваріям і полом-
кам озброєння, техніки, негайно доповідати про їх причини та вжиті за-
ходи командирові роти; під час організації роботи і занять з використан-
ням озброєння і техніки доводити до особового складу зміст заходів без-
пеки і добиватися їх виконання;

стежити за ощадливим витрачанням пального, мастильних ма-
теріалів і спеціальних рідин, запасних частин та іншого технічного май-
на;

своєчасно подавати заявки на необхідне технічне майно, органі-
зовувати правильну його експлуатацію;

здійснювати заходи пожежної безпеки на ділянці території, яка
відведена роті, у паркових приміщеннях і на машинах роти, забезпечува-
ти належний порядок;

вести облік і звітність.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.