Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЧернігівський державний педагогічний університет

Чернігівський державний педагогічний університет

Імені Т.Г. Шевченка

 

 

Кафедра педагогіки і методики викладання історії

Та суспільних дисциплін

 

Педагогіка

Методичні рекомендації

для студентів

 

 

 

Чернігів - 2006

 

 

Методичні рекомендації з курсу “Педагогіка” для студентів стаціонарного відділення історичного факультету / Т.О. Завада. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2003. – 76 с.

 

Рецензенти: Благінін М.Т. – доцент, кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

ЗМІСТ

    СТОР.
1. Вступ
2. Програма курсу 5-11
3. Список основної і додаткової літератури 11-13
4. Плани семінарських занять 14-28
5. Змістовна характеристика курсу 29-44
6. Комплексні контрольні завдання 44-50
7. Тестові контрольні завдання 50-62
8. Види робіт для самостійно роботи студентів з курсу “Педагогіка” 63-70
9. Питання до заліку 70-71
10. Питання до поточного екзамену з педагогіки 72-74

 

ВСТУП

Цей методичний посібник призначений для студентів стаціонарного і заочного відділень, що навчаються на історичному факультеті. Він допоможе їм зорієнтуватись у змісті і структурній побудові курсу, основних напрямках педагогічних досліджень, літературних джерелах по головних наукових проблемах, у вимогах, що висуваються до засвоєння системи знань, навичок та вмінь. Методичний посібник також ознайомить студентів з основними видами завдань, що складають зміст практичних занять, екзаменаційних білетів та методичними основами їх виконання.

Необхідність видання посібника викликана значними змінами, що відбулись у змісті й загальній структурній побудові курсу, внаслідок подальшого розвитку педагогічної науки, підвищення її теоретичного рівня та відсутністю підручника, що враховував би специфіку спеціальностей гуманітарного профілю, недостатньою кількістю навчальних посібників, програм.Студентам пропонується перелік і зміст основних розділів і тем курсу, що буде орієнтиром під час підготовки до складання екзамену. Знайомство з запропонованими видами завдань та методикою їх виконання допоможе при підготовці до практичних занять, складання заліку й екза­мену.

Але представлений посібник не ставить за мету охопити весь зміст курсу педагогіки і повністю висвітлити всі питання, що складають його програму. Він відображає лише стратегію його викладання й вивчення, містить орієнтири суб’єктивно-об’єктивної взаємодії, що відбувається у ході засвоєння основного програмового змісту.

 

 


ПРОГРАМА КУРСУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс “Педагогіка” – важлива складова частина предметів психолого-педагогічного циклу, що вивчаються у педагогічних навчальних закладах. Він вивчається протягом другого й третього навчальних семестрів. Загальна структура дисциплін психолого-педагогічного циклу, послідовність їх вивчення обумовлює інтеграційний характер даного курсу: достовірність, наукова й практична цінність системи педагогічних знань стане для студентів очевидною тільки внаслідок їх опори на найважливіші закономірності функціонування психіки людини, формування на їх основі рекомендацій методичного характеру. Тому курс педагогіки повинен, з одного боку, включати у себе систему науково-вірогідних знань з найважливіших педагогічних наукових дисциплін, а з іншого – систему міжпредметних зв’язків з дисциплінами психолого-педагогічного циклу.

Курс “Педагогіка” має за мету озброїти майбутніх вчителів знаннями теоретичних засад сучасної педагогічної науки, навичками і вміннями організації навчальної діяльності, формування соціально-ціннісних рис та якостей особистості школяра. Цей курс є провідним у системі педагогічної підготовки спеціалістів і покликаний закласти основи педагогічного стилю мислення майбутніх вчителів, сформувати здатність осмислювати педагогічну дійсність, стимулювати розвиток творчих здібностей, озброїти навичками і вміннями, необхідними для самоосвіти в обраній сфері діяльності .

Вивчення курсу починається з розгляду загально-теоретичних засад педагогіки як науки. Розглядаються теоретико-методологічні основи педагогічної науки, її понятійно-категоріальний апарат. Висвітлюються проблеми сутності, структури, розвитку, формування та виховання особистості, а також закономірностей і принципів цілісного педагогічного процесу.

Другий розділ програми присвячений висвітленню наукових засад дидактики як науки. Послідовність її вивчення відображає основні напрямки процесу навчання. Розглядаються теоретико-методологічні основи дидактики як науки; сутність, структура, основні теоретичні концепції побудови змісту освіти; психолого-педагогічна характеристика процесу засвоєння знань, навичок та вмінь; методи, засоби, форми навчання; теоретичні основи розвиваючого і проблемного навчання.

У третьому розділі програми міститься матеріал, що фіксує найважливіші проблеми теорії виховання, а саме: сутність і теоретичні основи процесу виховання; теоретичні концепції побудови процесу виховання; зміст, методи та засоби виховання; формування шкільного колективу; сутність, склад та шляхи формування світогляду; основні напрямки процесу виховання.

Особливість змісту програми – підвищення теоретичного рівня матеріалу, урахування специфіки фахової підготовки спеціалістів гуманітарного профілю і формування на цій основі педагогічного стилю мислення; широкого спектру інтелектуальних навичок і вмінь. Реалізація вказаних завдань передбачає збільшення кількості часу на вивчення найважливіших психолого-педагогічних проблем, переважно блокової побудови змісту освіти з предмета.

 

ЗМІСТ КУРСУ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

Технології навчання.

Тема 11. СУЧАСНІ ТЕОРІЇ І КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ.

Сутність теорії, концепції навчання. Функції, види, структура теорії побудови навчально-виховного процесу.

Сутність, функції, основні положення асоціативно-рефлекторної теорії, теорії поетапного формування розумових дій, концепції програмованого, , групового навчання.

Диференційоване навчання. Навчання обдарованих учнів.

 

Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ.Теоретичні концепції інтенсифікації розумового розвитку учнів у процесі навчання. Сутність і завдання теорії розвиваючого навчання. Теорія розвиваючого навчання і розвиток мислення.

Сутність і класифікація прийомів розумової діяльності. Етапи формування основних прийомів розумової діяльності у процесі навчання.

Характеристика й методика формування в учнів прийомів розумової діяльності: виділення головного, порівняння, узагальнення, визначення понять, доведення, конкретизації.

Тема 13. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ.Сутність і завдання проблемного навчання. Психолого-педагогічні основи проблемного навчання. Рівні проблемного навчання.

Сутність проблемної ситуації. Психолого-педагогічні основи проблемної ситуації в навчанні. Інформаційно-пізнавальні протиріччя та їх види. Умови виникнення проблемних ситуацій. Типи проблемних ситуацій і способи їх створення.

Етапи вирішення проблемної ситуації. Шляхи використання проблемно-пошукових методів навчання.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V

Теорія виховання.

Тема 14. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ.Сутність виховання як педагогічного процесу. Виховання як процес формування особистості. Єдність і відмінності процесів виховання і навчання.

Зміст виховання як педагогічного процесу. Формування відношень як зміст процесу виховання. Види відношень. Структура відношень. Етапи їх формування.

Основні вимоги до побудови процесу виховання.

Тема 15. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ.Сутність і склад виховних систем. Методи, засоби та організаційні форми виховання як компоненти виховної системи.

Поняття про методи і прийоми виховання. Різні підходи до класифікації методів виховання. Методи формування свідомості особистості: бесіди, розповіді, диспути, лекції, приклад у вихованні, його різновидності й функції.

Методи організації діяльності й формування досвіду суспільної поведінки: педагогічна вимога, суспільна думка, привчання, вправи, створення виховних ситуацій.

Методи стимулювання поведінки й діяльності: змагання, заохочення, покарання.

Методи контролю, самоконтролю, самооцінки діяльності й поведінки: спостереження, аналіз результатів діяльності, створення ситуацій для вивчення поведінки вихованців.

Тема 16. ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ.Історія проблеми виховного колективу. Колектив і його види.

Функції виховного колективу.

Склад і структура дитячого колективу. Закономірності становлення дитячого колективу.

Формальні і неформальні групи.

 

Тема 17. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ.Основи морального виховання.

Сутність і завдання морального виховання. Зміст процесу морального виховання.

Характеристика процесу морального виховання. Основні компоненти процесу морального виховання і взаємозв’язки між ними.

Психолого-педагогічні умови ефективності морального виховання. Шляхи морального виховання учнів у навчальній і позакласній діяльності.

 

Тема 18. ОСНОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ.Естетична культура та її місце в естетичному вихованні особистості.

Сутність і завдання естетичного виховання. Характеристика процесу естетичного виховання.

Загальні закономірності взаємодії видів мистецтва. Естетичне виховання засобами мистецтва.

Естетичне виховання в навчальному процесі. Естетичне виховання в позакласній роботі. Естетичний розвиток дітей різних вікових груп.

Тема 19. СИСТЕМА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ.Поняття про трудове виховання. Характеристика трудового виховання. Поєднання навчання з виробничою працею. Мета і завдання трудового виховання учнів. Види трудової діяльності школярів.

Мета і завдання економічного виховання й освіти учнів. Зв’язок школи з виробництвом. Професійна орієнтація учнів. Суспільно корисна, продуктивна праця як засіб виховання. Підготовка дітей до праці в умовах нових екологічних відносин.

 

 

Тема 20. ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.Поняття про фізичне виховання. Оздоровчі, освітні та виховні завдання фізичного виховання. Зміст процесу фізичного виховання.

Характеристика процесу фізичного виховання. Компоненти процесу фізичного виховання.

Основні засоби фізичного виховання: фізичні вправи, природні фактори. Гігієнічні фактори. Організація фізичного виховання у школі. Позакласна й позашкільна робота з фізичного виховання.

 

Тема 21. ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ.Поняття про світогляд. Місце світогляду в загальній системі виховної роботи. Функції світогляду.

Види світогляду. Науковий світогляд. Релігійний світогляд. Повсякденний (життєвий) світогляд. Вікові етапи формування світогляду.

Сутність і структура світогляду. Інтегративний підхід до формування світогляду. Об’єктивна й суб’єктивна частини світогляду. Процес формування об’єктивної й суб’єктивної частин світогляду.

 

Тема 22. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ.Сутність теорії, технології побудови процесу виховання, їх функції, структура.

Підходи у вихованні як педагогічні категорії: системний, структурний, комплексний, діяльнісний, творчий, диференційний, індивідуальний, суб‘єктно-об‘єктний підходи.

Історія виникнення, концептуальні положення, мета і завдання, понятійний апарат, зміст основних технологій побудови процесу виховання: авторитарної, саморозвитку, особистісно-зорієнтованої, співробітництва, колективного творчого виховання, створення ситуації успіху.

СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Аболина Т.Г., Миронольская Н.Е. Эстетическое воспитание в школе. - К.: Вища школа, 1997.

2. Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. – Львов, 1986.

3. Бейлинсон В.Г. Арсенал образования. – М.,1986.

4. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб, 2000.

5. Волкова Н.А. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид-чий центр “Академія”, 2001.

6. Воспитательная система школы. Проблемы и поиски. – М.: Знание,1989.

7. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1995.

8. Граник Г.Г., Бондаренко Л.А., О типах учебных текстов // Проблемы школьного учебника - Вып. 3. – М., 1975.

9. Дидактика современной школы / Под ред. Онищука В.А. – К.: Рад. Школа, 1987.

10. Дидактика средней школы / Под ред. Скаткина М.Н. – М., 1982.

11. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Чернігів, 2003.

12. Зуев Д.Д. Школьный учебник – М.: Педагогика, 1983.

13. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации как средство активизации мыслительной деятельности на уроке. – Пермь, 1983.

14. Курнисевич Ч. Основы общей дидактики (Пер. с польского). – М.: Высшая школа, 1986

15. Легенький Г.М. Цель и способы воспитания. – М.: Педагогика, 1990.

16. Леднёв В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. – М.: Высшая школа, 1991.

17. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981.

18. Марьенко И.С. Нравственное становление личности школьника. – М.: Педагогика, 1985.

19. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1977.

20. Момот Л.Л. Проблемно – пошукові методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1984.

21. Немов Р.С., Кирничник А.Г. Путь к коллективу. Книга для учителей о психологии ученического коллектива. – М., 1988.

22. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высшая школа, 1990.

23. Онищук В.А. Урок в современной школе: пособие для учителей. – М., 1986.

24. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе. – К.,1976.

25. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. – М.: Просвещение, 1987.

26. Педагогика: Уч. пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А.Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа – Пресс, 1988.

27. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука,1986.

28. Поспелов И.М.,Поспелов И.Н. Формирование мыслительных операций у старшеклассников. – М.: Педагогика, 1989.

29. Профессиональная культура учителя / Под ред. В.А. Сластёнина. – М.,1993.

30. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – М.: Педагогика, 1986.

31. Сокольников Ю.П. Системный анализ воспитания школьников. – М.: Педагогика, 1996.

32. Требования к знаниям и умениям школьников: Дидактико – методический анализ / Под ред. Кузнецова А.А. – М.: Педагогика,1987.

33. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование у учащихся учебных умений. – М.: Знание, 1987.

34. Формирование личности в онтогенезе / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1991.

35. Харламов И.Ф. Нравственное воспитание школьников. Пособие для классных руководителей. – М.: Просвещение, 1983.

36. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 1999.

37. Шуртаков К.П. Мировоззрение и методы его формирования. – Казань, 1989.

38. Эстетическая культура и эстетическое воспитание. Книга для учителя / Сост. Г.С. Лабковская. – М.: Просвещение, 1993.

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

І КУРС

 

ТЕМА № 1 – 2

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ

МЕТА: засвоєння теоретичних положень, що характеризують типи і способи створення проблемних ситуацій, сутність, структуру та характерні риси проблемних методів навчання, формування навичок і вмінь застосування структурних знань на конкретному програмному матеріалі.

 

ПЛАН:

1. Типи і способи створення проблемних ситуацій.

2. Проблемно-пошукові методи навчання.

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ: матеріал, що міститься в першому і другому питаннях, у теоретичному і методичному аспектах, буде вивчатись лише на практичному занятті; відповіді на представлені питання повинні бути повними і вичерпними; при підготовці другого питання випишіть характерні риси раніш невідомих проблемних методів навчання; для відповіді на контрольні завдання підберіть декілька тем, матеріал яких викладається на теоретичному рівні; створіть проблемні ситуації, спираючись на опис способів їх побудови; викладіть тему з використанням одного з раніш невідомих проблемних методів навчання.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

1. На конкретному програмному матеріалі покажіть типи і способи створення проблемних ситуацій.

2. Наведіть приклад викладання теми з використанням обраного проблемного методу навчання.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации как средство активизации мыслительной деятельности на уроке: Учеб. пособие к спецкурсу. – Пермь, 1983. – С. 27 – 35, 40 – 54 (1 питання).

2. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке //Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология». – М.: Знание, 1985. – С. 16 – 77 (1 питання).

3. Момот Л.Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1984. – С. 26 – 44 (2 питання).

4. Момот Л.Л. Умови ефективності застосування частково-пошукових методів навчання //Зб. Педагогіка. – Вип. 19. – К., 1980. – С. 57 – 63 (2 питання).

5. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1977. – С. 92 – 102 (1 питання); С. 134 – 162 (2 питання).

6. Мочалова Н.М. Методы проблемного обучения и границы их применения. – Казань, 1979. – С. 32 – 66 (2 питання).

 

ТЕМА № 7

 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: ознайомлення з психолого-педагогічними основами, змістом та механізмом процесу морального виховання, формування навичок і вмінь визначення понять, виділення головного, узагальнення.

 

ПЛАН:

1. Психолого-педагогічні основи морального виховання.

2. Сутність і зміст морального виховання.

3. Характеристика процесу морального виховання.

4. Критерії оцінки результатів морального виховання.

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ: винесені на розгляд питання, будуть розглядатися лише на практичному занятті. Відповіді на них повинні бути повними і вичерпними. При підготовці 2 і 3 питань зверніть увагу на сортування матеріалу, лише потім зафіксуйте його основні положення. При підготовці 1 і 2 питань здійсніть якомога повну конкретизацію психолого-педагогічних основ морального виховання, його критеріїв і рівнів.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Визначте психолого-педагогічні основи морального виховання.

2. Сформулюйте основні вимоги до побудови процесу морального виховання. Конкретизуйте свою відповідь.

3. Який взаємозв’язок між психолого-педагогічними основами морального виховання і соціальним розвитком суспільства?

4. Який взаємозв’язок між мораллю і соціальним розвитком суспільства?

5. Дайте визначення двох понять: моральне виховання та зміст морального виховання.

6. Яка динаміка формування моральних якостей людини?

7. Які існують критерії, підходи до визначення моральної вихованості? Конкретизуйте свою відповідь.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Колесов Д.В. Психологические основы нравственности //Сов. педагогика. – 1990. – № 4. – С. 35 – 39 (1 питання).

2. Бех І.Д. Психолого-педагогічні вимоги до побудови процесу морального виховання //Інформаційний бюлетень Академії педагогічних наук. – 1993. – № 3 – 4. – С. 6 – 8 (1 питання).

3. Зошмовский А.В. Критерии нравственной воспитанности //Педагогика. – 1992. – № 11 – 12. – С. 22 – 26 (3 питання).

4. Лихачев Б.Т. О критериях оценки нравственной воспитанности школьников //Советская педагогика. – 1987. – № 5. – С. 45 – 49 (3 питання).

5. Харламов И.Ф. Нравственное воспитание школьников: Пособие для классных руководителей. – М., 1983. – С. 22 – 34, 34 – 44.

6. Марьенко И.С. Нравственное становление личности школьника. – М., 1985. – С. 30 – 45 (2 питання); С. 60 – 81 (3 питання).

7. Рувинский Л.И. Психолого-педагогические проблемы нравственного воспитания школьников. – М., 1981. – С. 48 – 51 (3 питання).

8. Водзинский Д.И. Научные основы нравственного воспитания школьников: Учеб. пособие для пединститутов. – Минск, 1982. – С. 59 – 74 (3 питання).

9. Харламов И.Ф. Педагогика. – 4-е изд. – М., 1999. – С. 343 – 346 (2 питання); С. 346 – 348 (3 питання).

ТЕМА № 8

 

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: ознайомлення з сутністю, змістом, теоретичними засадами, закономірностями естетичного виховання; формування навичок і вмінь працювати з літературними джерелами, логічної обробки отриманої інформації, конкретизації отриманих знань.

 

ПЛАН:

1. Естетична культура та її місце у естетичному вихованні людини.

2. Сутність і завдання естетичного виховання.

3. Загальні закономірності взаємодії видів мистецтва. Використання мистецтва в естетичному та загальному розвитку підлітків.

4. Естетичний розвиток дітей різних вікових груп.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ:винесені на розгляд питання, будуть вивчатись лише на семінарському занятті, відповіді на них повинні бути повними і вичерпними; готуючи 1 і 2 питання, здійсніть сортування матеріалу і випишіть основні його положення; з’ясуйте структуру естетичної здібності; подумайте, як можна визначити поняття сутності й змісту естетичного виховання; при підготовці 3 і 4 питань зверніть увагу на виділення головного у матеріалі, формування висновків, відповіді на контрольні запитання.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

1. Як можна визначити взаємозв’язок між естетичною культурою особистості та ходом естетичного виховання?

2. Перелічити основні компоненти естетичної культури.

3. Що собою являють сутність і основні завдання естетичного виховання?

4. На основі яких закономірностей відбувається взаємодія видів мистецтва?

5. Як можна визначити роль мистецтва в естетичному і загальному розвитку учнів під час вивчення предметів гуманітарного циклу?

6. Які специфічні ознаки естетичного розвитку учнів різних вікових груп?

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Эстетическая культура и эстетическое воспитание: Кн. для учителя //Сост. Г.С. Лабковская. – М.: Просвещение, 1993. – С. 37 – 59 (1 питання), С. 59 – 61 (2 питання).

2. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 38 – 53 (3 питання).

3. Проблемы эстетического развития личности школьника. – 1987. – С. 45 – 62 (4 питання), С. 15 – 23 (1 питання).

4. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М., Просвещение, 1985. – С. 18 – 20, 51 – 65.

5. Аболина Т.Г., Миропольская Н.Е. Эстетическое воспитание в школе. – К.: Вища школа, 1987. – С. 48 – 72 (4 питання).

6. Толстых А.В. Гуманизация образования и актуальные проблемы эстетического воспитания //Педагогика. – 1996. – № 4. – С. 9 – 13 (2 питання).

 

ТЕМА № 9

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: засвоєння теоретичних положень, що характеризують сутність, завдання, зміст та процес трудового виховання, специфіку формування трудових поглядів, переконань у навчальному процесі і виробничій праці, формування навичок і вмінь логічної обробки, фіксації навчальної інформації та її конкретизації.

 

ПЛАН:

1. Сутність і завдання трудового виховання.

2. Формування свідомості навичок та вмінь у процесі трудового виховання.

3. Трудове виховання в процесі вивчення основ наук.

4. Виробнича праця як засіб трудового виховання.

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ: винесені на розгляд питання, будуть вивчатися лише на практичному занятті. При підготовці кожного питання достатньо опрацювати одне літературне джерело на вибір. Під час роботи з літературними джерелами здійсніть сортування матеріалу, а потім сформулюйте і зафіксуйте основні його положення. Сформулюйте узагальнюючі висновки по кожному з питань.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке трудове виховання?

2. Сформулюйте основні завдання трудового виховання.

3. Дайте характеристику основних етапів процесу трудового виховання.

4. Сформулюйте положення, що визначають риси відмінності і схожості діяльності по трудовому вихованню в процесі навчання і виробничої праці.

5. Порівняйте процеси трудового і естетичного виховання школярів.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Котряхов Н.В. Современные подходы к проблемам трудового воспитания //Школа и производство. – 1999. – № 2. – С. 2 – 3 (1 питання).

2. Кальней В.А. Трудовая подготовка школьников: приоритетные направления //Советская педагогика. – 1990. – № 2. – С. 22 – 25 (1 питання).

3. Золотухин Д.С. Трудовое воспитание сельских школьников. – М., 1990. – С. 74 – 80 (4 питання).

4. Иващенко Ф.И. Трудовой поступок школьника. – Минск, 1989. – С. 34 – 48 (2 питання).

5. Кочетов А.И. Основы трудового воспитания. – Минск, 1989. – С. 16 – 24 (1 питання); С. 58 – 59 (2 питання); С. 157 – 177 (4 питання).

6. Сериков М.И. Формирование в учащихся готовности к труду. – М., 1988. – С. 88 – 118 (3 питання).

7. Содержание трудового воспитания школьников /Под ред. А.Я. Журкиной, И.И. Зарецкой. – М., 1989. – С. 13 – 20 (1 питання); С. 46 – 56 (3 питання); С. 88 – 99 (4 питання).

8. Смирнов М.И. Психологические проблемы трудового воспитания школьников. – Киров, 1992. – С. 26 – 35 (4 питання).

9. Харламов И.Ф. Педагогика. – 4-е изд. – М., 1999. – С. 363 – 368 (1 питання); С. 368 – 375 (2 питання).

 

ТЕМА № 10

 

З ПЕДАГОГІКИ

Курс

Курс

 

Тема № 1. Методи навчання

1. Які методи навчання можна віднести в групу проблемних? Визначте їх характерні риси.

2. Які методи навчання можна віднести до групи репродуктивних? Визначте їх характерні риси.

3. Визначте логічну послідовність наступних методів навчання: проблемний, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, дослідницький, частково-пошуковий. Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Наведіть приклади тем, які можна викладати з використанням дослідницького методу навчання. Обґрунтуйте свою відповідь.

5. Визначте теми, які доцільно засвоювати з використанням проблемного, частково-пошукового методів навчання. Обґрунтуйте свою відповідь.

6. Визначте теми, які доцільно вивчати з використанням пояснювально-ілюстративного, репродуктивного методів навчання. Обґрунтуйте свою відповідь.

7. Наведіть приклади викладення тем, використовуючи наступні методи навчання:

- пояснювально-ілюстративний і репродуктивний;

- проблемний;

- частково-пошуковий;

- дослідницький.

 

Тема № 9. Трудове виховання

 

1. Що таке трудове виховання?

2. Чому трудове виховання – це різновид людської діяльності?

3. Сформулюйте основні завдання трудового виховання.

4. Який взаємозв’язок між завданнями трудового виховання і соціальним розвитком суспільства?

5. Дайте характеристику основних етапів процесу трудового виховання.

6. Сформулюйте положення, що визначають риси відмінності і схожості діяльності по трудовому вихованню в процесі навчання і виробничої праці.

7. Порівняйте процеси трудового і естетичного виховання школярів.

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З ПЕДАГОГІКИ

1 КУРС

 

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З ПЕДАГОГІКИ

2 КУРС

 

Тема № 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 

1. Розташуйте в логічній послідовності, з урахуванням зростання ступеня

Розумової активності учнів при засвоєнні інформації, слідуючи методи навчання:

а) проблемний; г) дослідницький;

б) пояснювально-ілюстративний; д) частково-пошуковий.

в) репродуктивний;

2. У ході використання якого методу навчання вчитель повідомляє учням

готову інформацію різними засобами /словом, наочністю, практичною демонстрацією/, а вони її сприймають, розуміють, запам’ятовують:

а) пояснювально-ілюстративного; г) частково-пошукового;

б) проблемного; д) дослідницького.

в) репродуктивного;

3. Сутність якого методу навчання можна позначити слідуючим чином -

вчитель ставить проблему, сам її вирішує, показуючи хід руху думки

по шляху вирішення, формулює висновок, учні слухають,слідкують

за логікою розв’язання проблеми, засвоюють етапи вирішення

проблем:

а) репродуктивного; г) пояснювально-ілюстративного;

б) проблемного; д) дослідницького.

в) частково-пошукового;

4. У ході використання якого методу навчання учні приймають посильну

участь у вирішенні проблеми \ формулюють проблему, будують її

доведення, висувають гіпотезу, формулюють висновок.../:

а) репродуктивного; г) дослідницького;

б) пояснювально-ілюстративного; д) проблемного.

в) частково-пошукового;

5. Сутність якого методу навчання можна визначити слідуючим чином-

це спосіб організації пошукової творчої діяльності учнів по вирішенню

нових для них проблем:

а) пояснювально -ілюстративного; г) дослідницького;

б) проблемного; д) частково-пошукового.

в) репродуктивного;

6. Які дидактичні умови є найголовнішими при доборі оптимальних

методів навчання на конкретному уроці:

а) загальні цілі освіти;

б) характер предмету і навчального матеріалу;

в) рівень розвитку відповідної галузі науки;

г) цілі і завдання конкретного уроку;

д) реальні навчальні можливості школярів;

ж) цілі розвитку і виховання конкретної особистості.

 

Тема № 2.. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ.

1. Засоби навчання – це:

а) певні матеріальні об’єкти;

б) матеріальні об’єкти, в яких міститься певна частина змісту

освіти;

в) матеріальні об’єкти, що забезпечують реалізацію методів і

прийомів навчання;

г) матеріальні об’єкти, що фіксують зміст освіти в педагогічно

опрацьованій і акумульованій формі.

2. Питання і завдання підручника – це елемент:

а) пояснювального тексту;

б) допоміжного тексту;

в) ілюстративного матеріалу;

г) апарату організації засвоєння;

д) апарату орієнтації.

3. Систематизуючи схеми і таблиці підручника – це елемент:

а) апарату орієнтації;

б) ілюстративного матеріалу;

в) апарату організації засвоєння;

г) пояснювального тексту;

д) допоміжного тексту.

4. Кольорові, шрифтові виділення, сигнали – символи підручника – це елемент:

а) основного тексту;

б) апарату організації засвоєння;

в) апарату орієнтації;

г) пояснювального тексту;

д) ілюстративного матеріалу;

ж) допоміжного тексту.

5. У якому типі підручника готова інформація подається за допомогою

Слова, ілюстрацій, графічних і символічних зображень, доповнена деякими елементами проблемності:

а) програмованому;

б) інформаційному;

в) проблемному;

г) комплексному.

6. Якщо в підручнику є проблемні тексти, питання, завдання, схеми, таблиці і т. д., а також присутня інформаційна основа, то це - :

а) інформаційний підручник;

б) проблемний підручник;

в) програмований підручник;

г) комплексний підручник.

 

Тема № 3. УРОК – ФОРМА НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

1. Які з наведених форм навчання є формами теоретичного навчання:

а) лекція; д) практикум;

б) урок; ж) праця в майстерні;

в) конференція; з) праця на базових підприємствах.

г) семінар;

2. Чому урок - це форма комбінованого навчання:

а) використовується дуже широко;

б) забезпечує засвоєння всіх компонентів змісту освіти;

в) приймає участь значна кількість учнів.

3. Розташуйте в логічній послідовності етапи уроку засвоєння нових знань:

а) підведення підсумків;

б) узагальнення і систематизація;

в) перевірка домашнього завдання;

г) повідомлення теми, мети, завдань, мотивація;

д) сприйняття, первинне усвідомлення, осмислення.

4. Мету уроку якого типу можна сформулювати, як повідомлення і

засвоєння нових фактів, понять, закономірностей:

а) комбінованого;

б) формування навичок і вмінь;

в) засвоєння нових знань;

г) узагальнення і систематизації.

5. На уроці якого типу вирішуються дві або декілька рівноцінних задач:

а) засвоєння нових знань;

б) комбінованому;

в) формування навичок і вмінь;

г) узагальнення і систематизації.

6. Розташуйте в логічній послідовності основні етапи уроку узагальнення і систематизації знань:

а) повторення та аналіз основних фактів, явищ;

б) відтворення і корекція опорних знань;

в) узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи

знань;

г) засвоєння ведучих теорій та ідей;

д) повідомлення теми, мети, завдань, мотивація.

 

Тема № 4-5. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ

 

1. Якщо в ході навчання людина засвоює знання, основні прийоми

розумової діяльності, то використовуються:

а) пояснювально – ілюстративний тип навчання;

б) розвиваючий тип навчання;

в) проблемний тип навчання.

2. Серед вказаних понять виділіть прийоми розумової діяльності

людини:

а) виділення головного; д) узагальнення;

б) конспектування; ж) складання плану;

в)аналіз; з) доведення.

г) формулювання тез;

3. Розташуйте в логічній послідовності етапи формування прийомів

розумової діяльності:

а) застосування;

б) перенесення;

в) кумуляція;

г) осмислення сутності і правила використання прийому;

д) діагностика;

ж) мотивація.

4. В ході використання якого прийому розумової діяльності

з’ясовується сутність інформації:

а) порівняння; г) виділення головного;

б) доведення; д) визначення понять.

в) узагальнення;

5. В ході використання якого прийому розумової діяльності

з’ясовується ознаки відмінності і схожості:

а) доведення; г) узагальнення;

б) порівняння; д) виділення головного.

в) визначення понять;

6. Розташуйте в логічній послідовності порядок дій в ході доведення:

а) встановіть тезис;

б) зробіть висновок;

в) визначте спосіб доведення;

г) підберіть переконливі, достатні аргументи;

д) дайте визначення поняттю головного тезису.

 

Тема № 6. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ

 

1. Якщо в ході навчання людина засвоює знання, нестереотипні

прийоми розумової діяльності, то використовується:

а) пояснювально – ілюстративний тип навчання;

б) розвиваючий тип навчання;

в) проблемний тип навчання.

2. Які з перелічених методів навчання є проблемними:

а) бесіда; г) еврістична бесіда;

б) оповідь; д) дослідницький;

в) проблемний виклад; ж) репродуктивний.

3. Розташуйте в логічній послідовності етапи вирішення проблемної

ситуації:

а) висунення гіпотези;

б) створення проблемної ситуації;

в) формулювання проблеми;

г) перевірка гіпотези;

д) формулювання висновків.

4. Сформулювати проблему – це означає:

а) сформулювати проблемне завдання;

б) в інформації побачити заперечливі судження;

в) висунути певне припущення.

5. Сутність якого методу навчання можна визначити слідуючим чином –

це спосіб організації пошукової творчої діяльності учнів по вирішенню

нових для них проблем:

а) пояснювально – ілюстративного; г) репродуктивного;

б) проблемного; д) частково - пошуково

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.