Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗагальнотеоретичні основи педагогіки та дидактики як самостійної наукової дисципліни в її складі.

Тема І. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.Об’єкт і предмет педагогіки. Функції педагогічної науки. Основні категорії педагогіки: розвиток людини, виховання, навчання, освіта, педагогічний процес. Виховання як суспільно-педагогічне явище.

Структура педагогіки як науки. Зв’язки педагогіки з сучасною системою наук. Розгалудження предмета дослідження педагогіки й психології.

Методологія педагогіки. Основні групи методологічних знань.

Методи науково-педагогічного дослідження. Класифікація й характеристика методів науково-педагогічного дослідження. Види педагогічних знань: емпіричні, дослідно-теоретичні, екпериментально-теоретичні, рефлексивно-теоретичні .

Системний підхід і логіка педагогіки як науки.

Тема 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ.Поняття про особистість, її розвиток та формування. Структурні компоненти особистості.

Динаміка особистості. Види динаміки, їх роль у формуванні й розвитку особистості.

Роль спадковості, середовища і діяльності в розвитку особистості. Єдність біологічного і соціального.

Внутрішні і зовнішні умови розвитку особистості. Теоретичні концепції розвитку особистості.

Тема 3. ВІКОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ.Вікова періодизація. Вікові етапи розвитку особистості та їх характеристика. Акселерація і ретрадація. Особливості виховання учнів різних вікових груп (молодший шкільний вік, середній шкільний вік, старший шкільний вік).

Індивідуальні особливості та їх урахування в процесі навчання і виховання учнів.

Врахування індивідуальних особливостей.

Тема 4. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС.Поняття про педагогічний процес. Основні елементи педагогічного процесу. Рушійні сили педагогічного процесу.Загальні властивості та закономірності педагогічного процесу. Взаємозв’язок виховання, навчання, освіти та розвитку. Єдність виховання і самовиховання, викладання й учіння. Визначальна роль діяльності і спілкування у вихованні та навчанні. Урахування в педагогічному процесі вікових та індивідуальних особливостей вихованців. Взаємозв’язок особистості й колективу в педагогічному процесі. Взаємозв’язок змісту, форм та методів педагогічного процесу.

Характеристика принципів педагогічного процесу. Принцип доступності, урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Принцип систематичності й послідовності в навчанні і вихованні. Принцип гуманного ставлення, поваги до особистості дитини. Принцип міцності результатів навчання і виховання.

 

Тема 5. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА, ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток. Типи і методи дидактичних досліджень. Зв‘язок дидактики з іншими науками. Категорії дидактики. Функції дидактики як науки.

Сутність процесу навчання. Структурні компоненти процесу навчання і зв’язки між ними. Цілі й завдання навчального процесу.

Сутність і склад мотиваційної сфери навчання. Сутність і класифікація мотивів і стимулів. Принципи формування мотиваційної сфери навчання.

Закономірності процесу навчання. Принципи процесу навчання.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

 

Зміст загальної освіти та процес його засвоєння.

Тема 6. ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ.Історія розробки проблеми. Теоретичні концепції побудови змісту навчальних програм. Теорії матеріальної і формальної освіти. Проблема співвідношення змісту науки і відповідного навчального предмета. Теорія “ядра й оболонки” у змісті навчальної програми. Стан розробки теорії змісту освіти в зарубіжній педагогіці.

Основні положення теорії побудови змісту освіти в сучасній школі.

Стандарти і джерела змісту освіти.

Змістовна частина змісту освіти з предмета. Емпіричні знання як компонент змісту освіти. Поняття, їх структурна побудова і види. Методи введення понять. Теоретичні знання як компонент змісту освіти.

Діяльнісна частина змісту освіти з предмета. Предметні навички і вміння. Загальнонавчальні навички і вміння.

Основні напрямки вдосконалення змісту навчальних предметів.

 

Тема7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК ТА ВМІНЬ.Взаємозв’язок змісту матеріалу і шляхів його засвоєння. Характеристика і процес засвоєння емпіричного і теоретичного матеріалу.

Сутність процесу засвоєння знань. Рівні засвоєння знань. Структура процесу засвоєння знань. Характеристика основних етапів засвоєння знань: сприйняття, розуміння, запам’ятовування, використання, узагальнення та систематизація.

Сутність процесу формування навичок і вмінь. Психолого-педагогічні основи процесу формування навичок і вмінь. Сутність вправ. Вимоги до їх виконання. Характеристика основних видів вправ: підготовчі, ввідні, пробні, тренувальні, творчі, контрольні.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Основні компоненти процесу навчання.

Тема 8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ.Поняття про методи навчання. Структура методів навчання: прийоми, дії, операції. Функції методів навчання.

Історія розвитку методів навчання. Класифікації методів навчання. Характеристика методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання навчальної діяльності, контролю та самоконтролю в навчанні.

Характеристика і шляхи використання пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, проблемного, частково-пошукового та дослідницького методів навчання.

Дидактичні умови вибору методів навчання. Урахування дидактичних умов вибору методів навчання у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу.

Тема 9. ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ.Поняття про дидактичні засоби навчання, їх функції. Класифікації засобів навчання. Роль засобів навчання на різних етапах навчального пізнання: чуттєвого сприйняття, абстрактного мислення, практичного використання.

Програмоване навчання. Види програмованого навчання.

Поняття про моделі і моделювання. Класифікація моделей. Шляхи використання моделей різних видів. Моделювання і системний підхід у навчанні.

Підручник як засіб навчання. Його функції. Теоретичні концепції побудови шкільних підручників. Типи і загальна структура підручників. Характеристика структурних компонентів підручників.

Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ. УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМ НАВЧАННЯ.Поняття про організаційні форми навчання. Класифікації організаційних форм навчання. Організаційні форми навчання як засіб індивідуалізації та диференціації навчання.

Урок як основна форма навчання в школі. Типологія і структура уроків. Характеристика типів уроків та шляхи їх використання.

Нетрадиційні форми організації навчання у школі.

Мікроструктура форм навчання. Характеристика і шляхи використання фронтальної, групової, парної та індивідуальної форм навчання.

Сутністьконтролю навчання. Методи і форми контролю. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

Технології навчання.

Тема 11. СУЧАСНІ ТЕОРІЇ І КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ.

Сутність теорії, концепції навчання. Функції, види, структура теорії побудови навчально-виховного процесу.

Сутність, функції, основні положення асоціативно-рефлекторної теорії, теорії поетапного формування розумових дій, концепції програмованого, , групового навчання.

Диференційоване навчання. Навчання обдарованих учнів.

 

Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ.Теоретичні концепції інтенсифікації розумового розвитку учнів у процесі навчання. Сутність і завдання теорії розвиваючого навчання. Теорія розвиваючого навчання і розвиток мислення.

Сутність і класифікація прийомів розумової діяльності. Етапи формування основних прийомів розумової діяльності у процесі навчання.

Характеристика й методика формування в учнів прийомів розумової діяльності: виділення головного, порівняння, узагальнення, визначення понять, доведення, конкретизації.

Тема 13. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ.Сутність і завдання проблемного навчання. Психолого-педагогічні основи проблемного навчання. Рівні проблемного навчання.

Сутність проблемної ситуації. Психолого-педагогічні основи проблемної ситуації в навчанні. Інформаційно-пізнавальні протиріччя та їх види. Умови виникнення проблемних ситуацій. Типи проблемних ситуацій і способи їх створення.

Етапи вирішення проблемної ситуації. Шляхи використання проблемно-пошукових методів навчання.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V

Теорія виховання.

Тема 14. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ.Сутність виховання як педагогічного процесу. Виховання як процес формування особистості. Єдність і відмінності процесів виховання і навчання.

Зміст виховання як педагогічного процесу. Формування відношень як зміст процесу виховання. Види відношень. Структура відношень. Етапи їх формування.

Основні вимоги до побудови процесу виховання.

Тема 15. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ.Сутність і склад виховних систем. Методи, засоби та організаційні форми виховання як компоненти виховної системи.

Поняття про методи і прийоми виховання. Різні підходи до класифікації методів виховання. Методи формування свідомості особистості: бесіди, розповіді, диспути, лекції, приклад у вихованні, його різновидності й функції.

Методи організації діяльності й формування досвіду суспільної поведінки: педагогічна вимога, суспільна думка, привчання, вправи, створення виховних ситуацій.

Методи стимулювання поведінки й діяльності: змагання, заохочення, покарання.

Методи контролю, самоконтролю, самооцінки діяльності й поведінки: спостереження, аналіз результатів діяльності, створення ситуацій для вивчення поведінки вихованців.

Тема 16. ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ.Історія проблеми виховного колективу. Колектив і його види.

Функції виховного колективу.

Склад і структура дитячого колективу. Закономірності становлення дитячого колективу.

Формальні і неформальні групи.

 

Тема 17. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ.Основи морального виховання.

Сутність і завдання морального виховання. Зміст процесу морального виховання.

Характеристика процесу морального виховання. Основні компоненти процесу морального виховання і взаємозв’язки між ними.

Психолого-педагогічні умови ефективності морального виховання. Шляхи морального виховання учнів у навчальній і позакласній діяльності.

 

Тема 18. ОСНОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ.Естетична культура та її місце в естетичному вихованні особистості.

Сутність і завдання естетичного виховання. Характеристика процесу естетичного виховання.

Загальні закономірності взаємодії видів мистецтва. Естетичне виховання засобами мистецтва.

Естетичне виховання в навчальному процесі. Естетичне виховання в позакласній роботі. Естетичний розвиток дітей різних вікових груп.

Тема 19. СИСТЕМА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ.Поняття про трудове виховання. Характеристика трудового виховання. Поєднання навчання з виробничою працею. Мета і завдання трудового виховання учнів. Види трудової діяльності школярів.

Мета і завдання економічного виховання й освіти учнів. Зв’язок школи з виробництвом. Професійна орієнтація учнів. Суспільно корисна, продуктивна праця як засіб виховання. Підготовка дітей до праці в умовах нових екологічних відносин.

 

 

Тема 20. ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.Поняття про фізичне виховання. Оздоровчі, освітні та виховні завдання фізичного виховання. Зміст процесу фізичного виховання.

Характеристика процесу фізичного виховання. Компоненти процесу фізичного виховання.

Основні засоби фізичного виховання: фізичні вправи, природні фактори. Гігієнічні фактори. Організація фізичного виховання у школі. Позакласна й позашкільна робота з фізичного виховання.

 

Тема 21. ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ.Поняття про світогляд. Місце світогляду в загальній системі виховної роботи. Функції світогляду.

Види світогляду. Науковий світогляд. Релігійний світогляд. Повсякденний (життєвий) світогляд. Вікові етапи формування світогляду.

Сутність і структура світогляду. Інтегративний підхід до формування світогляду. Об’єктивна й суб’єктивна частини світогляду. Процес формування об’єктивної й суб’єктивної частин світогляду.

 

Тема 22. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ.Сутність теорії, технології побудови процесу виховання, їх функції, структура.

Підходи у вихованні як педагогічні категорії: системний, структурний, комплексний, діяльнісний, творчий, диференційний, індивідуальний, суб‘єктно-об‘єктний підходи.

Історія виникнення, концептуальні положення, мета і завдання, понятійний апарат, зміст основних технологій побудови процесу виховання: авторитарної, саморозвитку, особистісно-зорієнтованої, співробітництва, колективного творчого виховання, створення ситуації успіху.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.