Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУРОК – ОСНОВНА ФОРМА НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

 

МЕТА: засвоєння системи знань про сутність, функції, типології уроку як форми навчання, структуру і характерні риси уроків різних типів формування навичок і вмінь конкретизації засвоєних знань, роботи з різноманітними літературними джерелами.

 

ПЛАН:

1. Сутність, структура та класифікація уроків як форми навчання.

2. Урок засвоєння нових знань.

3. Комбінований урок.

4. Урок узагальнення і систематизації знань.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ:матеріал, представлений на занятті в теоретичному і методичному аспектах, буде вивчатись лише на практичному занятті; контрольні завдання стосуються 2 – 4 питань; при підготовці до заняття опрацюйте спочатку матеріал запропонованих літературних джерел; на основі обраних тем зі змісту шкільної програми сформулюйте завдання, визначте види робіт, що будуть реалізовувати основні етапи уроків вказаних типів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

Розробити схеми проведення наступних типів уроків:

· засвоєння нових знань;

· формування навичок і вмінь;

· узагальнення і систематизація знань.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Форми навчання в школі: Кн. для вчителя /За ред. Ю.І. Мальованого. – К., 1992. – С. 24 – 30.

2. Дидактика современной школы: Пособие для учителей /Под. ред. В.А. Онищука. –К., 1987 (1 – 4 питання).

3. Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителей. – М., 1986. – С. 111 – 129, 160 – 170, 179 – 185, 68 – 80 (1 – 4 питання).

4. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе. – К., 1976. – С. 33 – 47, 59 – 102, 160 – 163, 135 – 152 (1 – 4 питання).

5. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – М., 1999. – С. 225 – 257. (1 – 4 пит.)

6. Зайченко І.В. Педагогіка/ - Чернігів, 2003. – С. 207 – 215. (1 – 4 пит.)

ТЕМА № 4 – 5

ТЕОРЕТИЧНІ ОВНОВИ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ

МЕТА:ознайомлення з етапами формування і характерними рисами основних інтелектуальних навичок і вмінь, оволодіння навичками і вміннями формування їх в учнів під час засвоєння програмового матеріалу з історії. 

ПЛАН:

1. Етапи формування вмінь і навичок.

2. Формування в учнів вмінь виділяти головне і порівняння.

3. Навчання учнів вмінням узагальнення і визначення понять.

4. Сутність та етапи формування вміння доведення.

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ: представлений на третьому і четвертому заняттях матеріал буде розглядатись на лекціях у теоретичному, а на практичних заняттях у методичному аспектах; прочитайте рекомендований матеріал і дуже стисло випишіть характеристику кожного вміння, основних етапів їх формування; основну увагу приділіть виконанню контрольних завдань з теми.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

1. На матеріалі конкретних тем покажіть види робіт учителя і учнів. Сформулюйте завдання, що забезпечують проходження основних етапів формування навичок і вмінь.

2. З використанням конкретного програмового матеріалу з історії покажіть основні етапи формування вмінь:

· виділення головного;

· порівняння;

· узагальнення;

· визначення понять;

· доведення.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. 2-е изд. – М.: Просвещение, 1978. – С. 62 – 68, 68 – 79, 79 – 93, 93 – 115 (1 – 4 питання).

2. Поспелов И.М., Поспелов И.Н. Формирование мыслительных операций у старшеклассников. – М.: Педагогика, 1989. – С. 61 – 99, 130 – 135 (2 – 4 питання).

3. Учить умению учиться: Из опыта работы Ворошиловградской СШ № 36. – К.: Рад. школа, 1987. – С. 6 – 14 (1 питання); С. 15 – 22, 52 – 59 (2 – 4 питання)

4. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование в учащихся учебных умений //Новое в жизни, науке и технике. Сер. «Педагогика и психология». – М.: Знание, 1987. (1 – 4 питання).

5. Хамблин Дуглас Формирование учебных навыков. – М., 1986.

ТЕМА № 6

 

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ

МЕТА: засвоєння теоретичних положень, що характеризують типи і способи створення проблемних ситуацій, сутність, структуру та характерні риси проблемних методів навчання, формування навичок і вмінь застосування структурних знань на конкретному програмному матеріалі.

 

ПЛАН:

1. Типи і способи створення проблемних ситуацій.

2. Проблемно-пошукові методи навчання.

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ: матеріал, що міститься в першому і другому питаннях, у теоретичному і методичному аспектах, буде вивчатись лише на практичному занятті; відповіді на представлені питання повинні бути повними і вичерпними; при підготовці другого питання випишіть характерні риси раніш невідомих проблемних методів навчання; для відповіді на контрольні завдання підберіть декілька тем, матеріал яких викладається на теоретичному рівні; створіть проблемні ситуації, спираючись на опис способів їх побудови; викладіть тему з використанням одного з раніш невідомих проблемних методів навчання.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

1. На конкретному програмному матеріалі покажіть типи і способи створення проблемних ситуацій.

2. Наведіть приклад викладання теми з використанням обраного проблемного методу навчання.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации как средство активизации мыслительной деятельности на уроке: Учеб. пособие к спецкурсу. – Пермь, 1983. – С. 27 – 35, 40 – 54 (1 питання).

2. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке //Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология». – М.: Знание, 1985. – С. 16 – 77 (1 питання).

3. Момот Л.Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1984. – С. 26 – 44 (2 питання).

4. Момот Л.Л. Умови ефективності застосування частково-пошукових методів навчання //Зб. Педагогіка. – Вип. 19. – К., 1980. – С. 57 – 63 (2 питання).

5. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1977. – С. 92 – 102 (1 питання); С. 134 – 162 (2 питання).

6. Мочалова Н.М. Методы проблемного обучения и границы их применения. – Казань, 1979. – С. 32 – 66 (2 питання).

 

ТЕМА № 7

 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: ознайомлення з психолого-педагогічними основами, змістом та механізмом процесу морального виховання, формування навичок і вмінь визначення понять, виділення головного, узагальнення.

 

ПЛАН:

1. Психолого-педагогічні основи морального виховання.

2. Сутність і зміст морального виховання.

3. Характеристика процесу морального виховання.

4. Критерії оцінки результатів морального виховання.

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ: винесені на розгляд питання, будуть розглядатися лише на практичному занятті. Відповіді на них повинні бути повними і вичерпними. При підготовці 2 і 3 питань зверніть увагу на сортування матеріалу, лише потім зафіксуйте його основні положення. При підготовці 1 і 2 питань здійсніть якомога повну конкретизацію психолого-педагогічних основ морального виховання, його критеріїв і рівнів.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Визначте психолого-педагогічні основи морального виховання.

2. Сформулюйте основні вимоги до побудови процесу морального виховання. Конкретизуйте свою відповідь.

3. Який взаємозв’язок між психолого-педагогічними основами морального виховання і соціальним розвитком суспільства?

4. Який взаємозв’язок між мораллю і соціальним розвитком суспільства?

5. Дайте визначення двох понять: моральне виховання та зміст морального виховання.

6. Яка динаміка формування моральних якостей людини?

7. Які існують критерії, підходи до визначення моральної вихованості? Конкретизуйте свою відповідь.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Колесов Д.В. Психологические основы нравственности //Сов. педагогика. – 1990. – № 4. – С. 35 – 39 (1 питання).

2. Бех І.Д. Психолого-педагогічні вимоги до побудови процесу морального виховання //Інформаційний бюлетень Академії педагогічних наук. – 1993. – № 3 – 4. – С. 6 – 8 (1 питання).

3. Зошмовский А.В. Критерии нравственной воспитанности //Педагогика. – 1992. – № 11 – 12. – С. 22 – 26 (3 питання).

4. Лихачев Б.Т. О критериях оценки нравственной воспитанности школьников //Советская педагогика. – 1987. – № 5. – С. 45 – 49 (3 питання).

5. Харламов И.Ф. Нравственное воспитание школьников: Пособие для классных руководителей. – М., 1983. – С. 22 – 34, 34 – 44.

6. Марьенко И.С. Нравственное становление личности школьника. – М., 1985. – С. 30 – 45 (2 питання); С. 60 – 81 (3 питання).

7. Рувинский Л.И. Психолого-педагогические проблемы нравственного воспитания школьников. – М., 1981. – С. 48 – 51 (3 питання).

8. Водзинский Д.И. Научные основы нравственного воспитания школьников: Учеб. пособие для пединститутов. – Минск, 1982. – С. 59 – 74 (3 питання).

9. Харламов И.Ф. Педагогика. – 4-е изд. – М., 1999. – С. 343 – 346 (2 питання); С. 346 – 348 (3 питання).

ТЕМА № 8

 

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: ознайомлення з сутністю, змістом, теоретичними засадами, закономірностями естетичного виховання; формування навичок і вмінь працювати з літературними джерелами, логічної обробки отриманої інформації, конкретизації отриманих знань.

 

ПЛАН:

1. Естетична культура та її місце у естетичному вихованні людини.

2. Сутність і завдання естетичного виховання.

3. Загальні закономірності взаємодії видів мистецтва. Використання мистецтва в естетичному та загальному розвитку підлітків.

4. Естетичний розвиток дітей різних вікових груп.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ:винесені на розгляд питання, будуть вивчатись лише на семінарському занятті, відповіді на них повинні бути повними і вичерпними; готуючи 1 і 2 питання, здійсніть сортування матеріалу і випишіть основні його положення; з’ясуйте структуру естетичної здібності; подумайте, як можна визначити поняття сутності й змісту естетичного виховання; при підготовці 3 і 4 питань зверніть увагу на виділення головного у матеріалі, формування висновків, відповіді на контрольні запитання.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

1. Як можна визначити взаємозв’язок між естетичною культурою особистості та ходом естетичного виховання?

2. Перелічити основні компоненти естетичної культури.

3. Що собою являють сутність і основні завдання естетичного виховання?

4. На основі яких закономірностей відбувається взаємодія видів мистецтва?

5. Як можна визначити роль мистецтва в естетичному і загальному розвитку учнів під час вивчення предметів гуманітарного циклу?

6. Які специфічні ознаки естетичного розвитку учнів різних вікових груп?

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Эстетическая культура и эстетическое воспитание: Кн. для учителя //Сост. Г.С. Лабковская. – М.: Просвещение, 1993. – С. 37 – 59 (1 питання), С. 59 – 61 (2 питання).

2. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 38 – 53 (3 питання).

3. Проблемы эстетического развития личности школьника. – 1987. – С. 45 – 62 (4 питання), С. 15 – 23 (1 питання).

4. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М., Просвещение, 1985. – С. 18 – 20, 51 – 65.

5. Аболина Т.Г., Миропольская Н.Е. Эстетическое воспитание в школе. – К.: Вища школа, 1987. – С. 48 – 72 (4 питання).

6. Толстых А.В. Гуманизация образования и актуальные проблемы эстетического воспитания //Педагогика. – 1996. – № 4. – С. 9 – 13 (2 питання).

 

ТЕМА № 9

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

МЕТА: засвоєння теоретичних положень, що характеризують сутність, завдання, зміст та процес трудового виховання, специфіку формування трудових поглядів, переконань у навчальному процесі і виробничій праці, формування навичок і вмінь логічної обробки, фіксації навчальної інформації та її конкретизації.

 

ПЛАН:

1. Сутність і завдання трудового виховання.

2. Формування свідомості навичок та вмінь у процесі трудового виховання.

3. Трудове виховання в процесі вивчення основ наук.

4. Виробнича праця як засіб трудового виховання.

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ: винесені на розгляд питання, будуть вивчатися лише на практичному занятті. При підготовці кожного питання достатньо опрацювати одне літературне джерело на вибір. Під час роботи з літературними джерелами здійсніть сортування матеріалу, а потім сформулюйте і зафіксуйте основні його положення. Сформулюйте узагальнюючі висновки по кожному з питань.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке трудове виховання?

2. Сформулюйте основні завдання трудового виховання.

3. Дайте характеристику основних етапів процесу трудового виховання.

4. Сформулюйте положення, що визначають риси відмінності і схожості діяльності по трудовому вихованню в процесі навчання і виробничої праці.

5. Порівняйте процеси трудового і естетичного виховання школярів.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Котряхов Н.В. Современные подходы к проблемам трудового воспитания //Школа и производство. – 1999. – № 2. – С. 2 – 3 (1 питання).

2. Кальней В.А. Трудовая подготовка школьников: приоритетные направления //Советская педагогика. – 1990. – № 2. – С. 22 – 25 (1 питання).

3. Золотухин Д.С. Трудовое воспитание сельских школьников. – М., 1990. – С. 74 – 80 (4 питання).

4. Иващенко Ф.И. Трудовой поступок школьника. – Минск, 1989. – С. 34 – 48 (2 питання).

5. Кочетов А.И. Основы трудового воспитания. – Минск, 1989. – С. 16 – 24 (1 питання); С. 58 – 59 (2 питання); С. 157 – 177 (4 питання).

6. Сериков М.И. Формирование в учащихся готовности к труду. – М., 1988. – С. 88 – 118 (3 питання).

7. Содержание трудового воспитания школьников /Под ред. А.Я. Журкиной, И.И. Зарецкой. – М., 1989. – С. 13 – 20 (1 питання); С. 46 – 56 (3 питання); С. 88 – 99 (4 питання).

8. Смирнов М.И. Психологические проблемы трудового воспитания школьников. – Киров, 1992. – С. 26 – 35 (4 питання).

9. Харламов И.Ф. Педагогика. – 4-е изд. – М., 1999. – С. 363 – 368 (1 питання); С. 368 – 375 (2 питання).

 

ТЕМА № 10

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.