Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМОДУЛЬ І. Загальнотеоретичні основи педагогіки та дидактики як самостійної наукової дисципліни в її складі.

 

Тема 1. Зв‘язок педагогіки з іншими науками. Система методів науково-педагогічного дослідження.

Тема 4. Педагогічний процес як система. Цілі виховання. Закономірності і принципи цілісного педагогічного процесу.

 

Література:

1. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – С. 23-25, 36-39

2. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. – С. 17-32

3. Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1999. – С. 35 – 41, 46-61, 83-88, 90-102

4. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. – Кн. 1. – М., 1999. – С. 128-142, 162-173

5. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2000. – С. 63-75

6. Педагогика / Под. ред. П.И. Пидкасистого. – М., 1998. – С. 62-78

 

Тема 5.Типи і методи дидактичних досліджень. Зв‘язок дидактики з іншими науками.

 

Література:

1. Дидактика средней школы. – М., 1982. – С. 38-44

2. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. – С. 236-237

3. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – С. 88-89

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

МОДУЛЬ ІІ. Зміст освіти та процес його засвоєння.

Тема 6.Характеристика нормативних документів, що відбивають зміст освіти. Стандартизація освіти вшколі. Аналіз змісту шкільного підручника з точки зору наявності і співвідношення основних компонентів змісту освіти.

 

Література:

1. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1999. – С. 139-141

2. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. – С. 253-261

3. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – С. 151-159

 

Тема 7.Сутність вправ і вимоги до них. Сутність знань, вимоги до них. На прикладі обраної теми покажіть реалізацію основних етапів засвоєння знань. Сформулюйте завдання, що відповідають основним етапам формування навичок і вмінь.

Література:

1. Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Под ред. В.А. Онищука. – К., 1987. – С. 80-86

2. Паламарчук В.Ф. Як виростити інтелектуала. – Тернопіль, 2000. – С. 124-1323. Паламарчук В.Ф. Техне інтелектус. – К.,1999. – С. 62-71

 

 

МОДУЛЬ ІІІ. Основні компоненти процесу навчання.

Тема 8.Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання навчальної діяльності школярів у процесі навчання. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.

 

Література:

 

1. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. – С. 278-299

2. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – С. 169-181

 

Тема 9.Проаналізуйте зміст обраного підручника з історії з точки зору наявності і співвідношення різних типів текстів. Визначте тип обраного шкільного підручника з історії. Обгрунтуйте свою відповідь.

 

Література:

1. Дидактика современной школы. / Под ред. В.А. Онищука. – К., 1987. – С. 118-124

2. Лернер И.Я. О дидактических основаниях построения учебника // Проблемы школьного учебника. – М., 1991. – Вып. 10. – С. 18-26

 

Тема 10.Сутність, методи і форми оцінки результатів навчання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Позаурочні форми навчання.

 

Література:

1. Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Под ред. В.А. Онищука. – К., 1987. – С. 274-304

2. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. – С. 343-350, 351-358

3. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – С. 236-253

4. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1992. – С. 258-264

 

МОДУЛЬ ІV. Технології навчання.

Тема 11.Сутність, функції, основні положення асоціативно – рефлекторної теорії; теорії групового навчання. Диференційоване навчання. Навчання обдарованих учнів. Особистісно-орієнтована освіта і технології. Технологія навчання як дослідження. Теорія поступального формування розумових дій.

Література:

1. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Пєхоти. – К., 2003. – С. 27-44, 91-107, 128-146

2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К., 1998

3. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика. – К., 1998

4. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М., 1980.

 

Тема 12.Проілюструйте процес здійснення основних етапів формування інтелектуальних навичок і вмінь. Покажіть методику формування обраного прийому розумової діяльності.

 

Література:

1. Паламарчук В.Ф. Як виростити інтелектуала. – Тернопіль, 2000. – С. 22-105

2. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование у учащихся учебных умений // Новое в жизни, науке и технике. Серия «Педагогика и психология». – М.: Знание, 1987

 

Тема 13.На матеріалі обраної теми покажіть спосіб створення проблемної ситуації. Визначте теми, які доцільно викладати з використанням проблемних методів навчання. Обгрунтуйте свою відповідь.

 

Література:

1. Волкова И.П. Педагогика. – К., 2001. – С. 313-318.

2. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации как средство активизации мыслительной деятельности на уроке. – Пермь, 1983. – С. 27-35, 40-54

МОДУЛЬ V. Теорія виховання.

Тема 15.Характеристика і шляхи використання методів виховання.

 

Література:

 

1. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. – С. 128-161

2. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – С. 312-327

3. Бабанский Ю.К. Педагогика. – М., 1988. – С. 105-121

 

Тема 20.Фізичне виховання.

 

Література:

1. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. – С. 124-127

2. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1999. – С. 405-414

3. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2000

 

Контроль за виконання першої групи видів робіт здійснюється під час проведення заліків та екзаменів.

Контроль за виконання другої, третьої та четвертої груп видів робіт здійснюється під час проведення практичних занять, екзаменів, заліків.

 

Питання

Для поточного екзамену з педагогіки

(стаціонар, П курс)

 

Теорія виховання

 

1. Сутність виховання як педагогічного процесу.

2. Закономірності процесу виховання.

3. Зміст виховання як педагогічного процесу.

4. Сутність, види і етапи формування відношень в ході виховного процесу.

5. Основні вимоги до побудови процесу виховання.

6. Виховна система як єдність засобів, методів та організаційних форм виховання.

7. Сутність і класифікація методів виховання.

8. Методи формування свідомості особистості

9. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.

10. Методи стимулювання поведінки і діяльності.

11. Методи контролю, самоконтролю, самооцінки діяльності і поведін- ки.

12. Колектив і його види. Сутність, зміст, функції виховного колективу.

13. Склад, ознаки та етапи становлення дитячого виховного колективу.

14. Формальні і неформальні групи. Дитячі та юнацькі громадські організації.

15. Психолого-педагогічні основи морального виховання. Сутність, зміст морального виховання.

16. Характеристика процесу морального виховання.

17. Сутність, завдання, зміст естетичного виховання.

18. Естетична культура та її місце в естетичному вихованні. Характеристика процесу естетичного виховання.

19. Теоретичні основи трудового виховання та професійної орієнтації школярів.

20. Характеристика процесу трудового виховання.

21. Сутність, функції, склад світогляду.

22. Характеристика суб’єктивної та об’єктивної частини світогляду. Шляхи її формування.

23. Альтернативні шляхи формування особистості.

24. Педагогіка співробітництва.

25. Концепція особистісно-зорієнтованого виховання.

 

Дидактика

Питання на комплексне застосування знань, навичок, вмінь

1. Сутність і структура емпіричних і теоретичних знань. Навести приклади різних видів емпіричних і теоретичних знань.

2. Сутність і структура навичок і вмінь. Навести приклади різних навичок і вмінь.

3. Поняття як компонент змісту освіти з предмету. Навести приклади понять різних видів.

4. Методи введення понять. Показати індуктивний і дедуктивний методи введення понять.

5. Сутність і етапи засвоєння знань. Конкретизувати свою відповідь на матеріалах обраної теми.

6. Сутність і етапи формування навичок і вмінь. Показати процес формування обраного вміння.

7. Сутність, функції, класифікації методів навчання. Показати процес застосування обраного методу навчання.

8. Пояснювально-ілюстративний і репродуктивний методи навчання. Навести приклад викладання обраних тем.

9. Проблемний метод навчання. Навести приклад викладання обраної теми.

10. Частково пошуковий метод навчання та шляхи його використання. Навести приклад викладання обраної теми.

11. Характеристика і шляхи використання дослідницького методу навчання. Навести приклад вивчення обраної теми.

12. Дидактичні умови вибору методів навчання та процес їх урахування при вивченні курсу історії в школі.

13. Типи і загальна структура шкільних підручників. Конкретизувати свою відповідь.

14. Типи текстів підручника. Конкретизувати свою відповідь.

15. Сутність, функції, класифікація форм навчання. Показати процес застосування групової форми навчання.

16. Сутність, функції, структура уроку засвоєння нових знань. Навести схему проведення уроку.

17. Урок формування навичок і вмінь. Навести схему проведення уроку.

18. Урок узагальнення і систематизації знань. Навести схему проведення уроку.

19. Теоретичні основи розвиваючого навчання. Показати етапи формування прийомів розумової діяльності на прикладі обраного вміння.

20. Характеристика і методика формування вміння виділяти головне.

21. Характеристика і методика формування вміння порівнювати.

22. Характеристика і методика формування вміння узагальнення.

23. Характеристика і методика формування вміння визначати поняття.

24. Теоретичні основи проблемного навчання. Показати процес створення проблемної ситуації.

25. Типи і способи створення проблемної ситуації. Конкретизуйте свою відповідь.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.