Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПереваги та недоліки активних методів навчання порівняно з іншими методами в економічній освіті.

Проблемно-пошукові методи застосовуються в ході проблемного навчання. Педагог створює проблемну навчальну ситуацію, організовує колективне обговорення можливих підходів до рішення проблеми. Проблемно-пошукові методи застосовуються з метою розвитку творчої учбово-пізнавальної діяльності, вони сприяють більш осмисленому і самостійному засвоєнню знань. В умовах проблемної ситуації виникає пошукова домінанта, що забезпечує активність розумової діяльності. Коли знання даються в готовому вигляді (лекції) це призводить до спаду мислительнольной діяльності мозку, знижує його творчий потенціал.

Слабким місцем цих методів є велика витрата часу на вивчення матеріалу, слабка ефективність при формуванні практичних вмінь і навичок, коли показ і імітація особливо корисні; мала ефективність при поясненні принципово нового матеріалу, коли не може бути застосований принцип опори на колишній досвід (принцип апперцепції) і вкрай необхідні пояснення.

Метод пізнавальної ділової гри. Ділові пізнавальні ігри важливі тим, що можуть активізувати навчальний процес, а також слугують засобом розвитку теоретичного і практичного мислення, актуалізації знань, вчать виділяти постійні тривалі зв'язки, що формують і відбивають даний економический процес. Дозволяє контролювати й оцінювати рівень знань учнів. Даний метод змушує викладача постійно підвищувати свій теоретичний рівень, шукати нові форми і методи підвищення творчої активності.

Недоліки цього методу для викладача: 1) складність організації, 2) перегляд літератури по всій темі й осмислення можливих варіантів реалізації ділової гри

Метод створення пізнавальної суперечки. Його призначення - створення підвищеного інтересу до теми. Включення учня у ситуації наукової суперечки не тільки поглиблює його знання, але і викликає на цій основі особливий інтерес до навчання.Семінари за методом «малих груп». 4-5 уч. у групі зі своїм лідером. Забезпечує: 1) активну роботу учня на семінарі, 2) посилення ступеня товариської спроможністі в навчальному процесі, 3) оперативність, широта, глибина контролю за самостійною роботою учнів, 4) підсилення взаємної вимогливості уч. і їхньої відповідальності, 5) посилення ступеня об'ективности оцінювання знань.

Недоліки: 1) збільшення затрат часу викладача на перевірку рецензій, домашніх завдань і контрольних робіт, рефератів, розгорнутих планів і ін., 2) важко об'єктивно оцінити рівень знань по конкретній темі.

Конкретні ситуації. Цілі та особливості їх використання при вив-ні ек. дисц.

Ситуація як поєднання умов і обставин, які створюють певну обстановку чи проблему, може служити їллюстрацією, вправою, засобом передачі досвіду вирішення проблеми. Розвиток в учнів уміння аналізувати ситуацію, працювати з інформацією, викладати й відстоювати свої погляди допоможе їм орієнтуватися в конкретних економічних умовах.

Робота економіста – це практичне вирішення виробничих ситуацій, що постійно виникають. Тому впровадження в навчання економістів розбору конкретних ситуацій – необхідне і невідкладне завдання, спрямоване на активізацію і зближення навчання з виробництвом. У процесі аналізу і вирішення виробничих ситуацій закладаються основи економічного стилю мислення нового типу.


Ос.-ті і умови застосування методу навч. проектування.

Проведення занять із застосуванням методу навчального проектування відрізняється від звичайних навчальних занять тим, що в основі такої ситуації лежить реальна проблема, яка може не мати однозначного вирішення і для вирішення якої потрібні комплексні знання з багатьох дисциплін. У традиційному навчальному завданні навпаки – чітко визначено, що дано, що треба шукати. Аналізуючи проект, учні формують економічне мислення, вчаться використовувати знання з багатьох дисциплін і моделюють основні етапи своєї майбутньої професійної діяльності. Аналіз проекту є характерним прикладом навчального проектування, що в ньому якнайповніше реалізуються вимоги єдності практичної та теоретичної діяльності, звязок вузівської підготовки із господарською практикою, економічними експериментами, досвідом передових підприємств. Участь у розборі різних проектів дозволяє розвивати високий рівень економічного мислення в учнів (четвертий рівень мислення - творчий). Таке мислення вимагає від них уміння аналізувати явища і процеси, бачити в них економічний бік діяльності, вміння переводити мову статистичних даних у площину ділових пропозицій. У вирішенні будь-яких проектів найкращих результатів досягає той, хто вміє відшукати можливості, яких не помічають інші. Ця якість просто необхідна майбутнім економістам.

Аналіз проблемних ситуацій як метод активізації навч.

Проведення занять із застосуванням методу аналізу конкретних ситуацій відрізняється від звичайних навчальних занять тим, що в основі такої ситуації лежить реальна проблема, яка може не мати однозначного вирішення. У традиційному навчальному завданні навпаки – чітко визначено, що дано, що треба шукати. Аналізуючи виробничі ситуації та проблеми, учні формують економічне мислення і моделюють основні етапи своєї майбутньої професійної діяльності. Аналіз виробничих ситуацій є характерним прикладом проблемного навчання, що в ньому якнайповніше реалізуються вимоги єдності практичної та теоретичної діяльності, звязок вузівської підготовки із господарською практикою, економічними експериментами, досвідом передових підприємств. Участь у розборі вирбничих ситуацій дозволяє розвивати певний рівень економічного мислення в учнів. Таке мислення вимагає від них уміння аналізувати явища і процеси, бачити в них економічний бік діяльності, вміння переводити мову статистичних даних у площину ділових пропозицій. У вирішенні бідь-яких проблемних ситуацій найкращих результатів досягає той, хто вміє відшукати можливості, яких не помічають інші. Ця якість просто необхідна майбутнім економістам.

 

Викор. ек. ігор.

Використання економічних ігор у процесі навчання показує, що гра вчить застосовувати знання на практиці, розвиває творчі здібності, виховує почуття колективізму, посилює інтерес до майбутньої праці та впевненість у правильному виборі спеціальності. Студенти відзначають день гри як один з найкращих у студентському житті. Поряд з позитивними якостями економічні ігри мають ряд недоліків і обмежень, які необхідно враховувати при проведенні гри та оцінюванні результатів.

Учень не може приділити праці стільки часу, скільки необхідно, він змушений пристосовуватись до ритму гри.

Учень надто збуджується, часто виходить на межу емоційної тривалості.

Коли учень не повірить у реальність “запропонованих обставин” всі зусилля викладача будуть змарновані, а гра перетвориться на звичайний семінар.

За збалансованості умовних та реальних компонентів навчальна гра усвідомлюється і як умовна, і як реальна, а гра служить засобом розвитку особистості учасника. За переважання виробничої сторони гра стає одноплановою і “вироджується” у тренажер – складний, але такий, що принципово не відрізняється від інших (не ігрових) типів тренажерів.

Для підвищення ефективності ігор треба не копіювати реальну господарську ситуацію, а відтворювати основні звязки, які учні повинні виявити, зрозуміти та використати.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.