Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА: «Рак легень. Етіологія. Клініка.Діагностика. Лікування. Засоби профілактики»

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи

студентів 4 курсу навчальної дисципліни «Онкологія»

(спеціальність «Стоматологія», освітня програма «Стоматологія»)

студентів 5 курсу навчальної дисципліни «Онкологія»

(спеціальність «Медицина», освітня програма «Лікувальна справа», «Педіатрія»,
«Медико-профілактична справа»)

студентів 6 курсу навчальної дисципліни «Онкологія з клінічною психологією»

(спеціальність «Медична та психологічна реабілітація», освітня програма
«Медична психологія»)

ТЕМА: «Рак легень. Етіологія. Клініка.Діагностика. Лікування. Засоби профілактики»

Зошит склав:

Ас. Бацей І.С.

Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією з хірургічних дисциплін від _________________201_р., протокол №-______

Вступ

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом.Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись зтеорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в позааудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.

Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загальнодидактичних критеріїв, а саме:

Оцінка «5»ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4»ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «З»ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї
негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки
і трьох недоліків.

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.

Оцінка «2»ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій
може бути виставлена оцінка «З».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.

Мета(навчальні цілі)

1. Визначати етіологічні фактори розвитку раку легень.

2. Проводити аналіз типової клінічної картини раку легень.

3. Встановлювати діагноз раку легень та його основні ускладнення.

4. Обгрунтовувати та формулювати попередній діагноз раку легень.

5. Складати план обстеження хворого на рак легень.

6. Аналізувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних методів обстеження хворих на рак легень.

7. Встановлювати діагноз гострих ускладнень раку легень і надавати невідкладну медичну допомогу таким хворим.

8. Визначати тактику ведення хворих на рак легень.

9. Проводити первинну та вторинну профілактику раку легень.

10. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного працівника та принципи фахової субординації.

Студент має знати:

1. Анатомію та сінтопію органів грудної клітини.

2. Визначення поняття раку легень.

3. Етіологічні чинники ракулегень.

4. Класифікацію раку легень за TNM

5. Клінічну картину раку легень.

6. Діагностичні критерії визначення раку легень.

7. Принципи диференційної діагностики.

8. Принципи хірургічного, променевого та хіміотерапевтичного лікування раку легень.

9. Прогноз захворювання та працездатності хворих з раком легень.

Студент має вміти:

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори розвитку раку легень.

2. Проводити пальпацію периферичних лімфатичних вузлів, перкусію, аускультацію грудної клітки .

3. Аналізувати типову клінічну картину раку легень.

4. Обгрунтовувати та формулювати попередній діагноз раку легень.

5. Складати план обстеження хворого з вперше в житті запідозреним раком легень, проводити аналіз даних спеціальних методів обстеження: пальпації периферичних лімфатичних вузлів, даних рентгенографії органів грудної клітини, результатів фібробронхоскопії, біопсії бронху, комп’ютерної томографії,остеосцинтіграфії, МРТ головного мозку.

6. Проводити диференційний діагноз раку легень та інших захворювань легень.

7. Визначати тактику ведення хворого та підготовки до оперативного втручання, обсяг і вид оперативного лікування при раку легень.

8. Визначати прогноз захворювання та оцінювати працездатність.

 

 

Основні терміни теми.

Термін Визначення
Рак легень  
TNM класифікація  
Хіміотерапія при раку легень  
Рефрактерний рак легень  
Брахітерапія раку легень    
Дистанційна променева терапія раку легень  
Остеосцинтіграфія  

Основна література.

1. Білинський Б.Т. і співавтори. Онкологія.Підручник з онкології.

2. Петерсон Б.Е. та ін. Онкологія. 1980.

3. Трапезников Н.Н., ШайнА.А. Онкология, 1985.

4. Щепотін І.Б. Онкологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ - К.: МОРІОН, 2014. – 267 с.

5. Щепотин И.Б. Алгоритмы современной онкологии. – Киев, Книга плюс, 2006 – 254 с.

 

Додаткова література

 

1. Ганцев Ш. К. Онкология: Учебник для студентов медицинских вузов. — М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006.

2. Трахтенберг А. Х., Чиссов В. И. Клиническая онкопульмонология. — М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. — 600 с.

Завдання для самостійного опрацювання теми (потрібно відповісти письмово)

Варіант 1

Завдання 1.

Завдання 2.

Перерахувати фактори, які впливають на виникнення раку легень:

1. Забруднення повітря хімічними канцерогенами

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

 

Завдання 3.

Завдання 4.

Завдання 5.

Завдання 6.

У хворого периферичний рак правої легені. Пухлина у VI сегменті, її розміри 2 см. Ендоскопічно патологічних змін з боку трахео-бронхіального дерева не виявлено. Які зміни можна виявити при цитологічному дослідженні харкотиння?

A. Ракові клітини

B. Атипові клітини

C. Еритроцити

D. Ніяких

E. Всі вищезазначені

Варіант 2

Завдання 1.

Завдання 2.

Завдання 3.

Завдання 4.

 

Завдання 5.

Завдання 6.

Перерахувати методи лікування раку легень:

1. Комбінований (хірургічний + променева терапія)

2. ...

3. ...

4. ...

 

Завдання 7.

Варіант 3

Завдання 1.

Завдання 2.

Завдання 3.

Завдання 4.

 

Завдання 5.

Завдання 6.

Перерахувати методи спеціального лікування раку легень:

1Хірургічний

2...

3...

4...

 

Завдання 7.

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи

студентів 4 курсу навчальної дисципліни «Онкологія»

(спеціальність «Стоматологія», освітня програма «Стоматологія»)

студентів 5 курсу навчальної дисципліни «Онкологія»

(спеціальність «Медицина», освітня програма «Лікувальна справа», «Педіатрія»,
«Медико-профілактична справа»)

студентів 6 курсу навчальної дисципліни «Онкологія з клінічною психологією»

(спеціальність «Медична та психологічна реабілітація», освітня програма
«Медична психологія»)

ТЕМА: «Рак легень. Етіологія. Клініка.Діагностика. Лікування. Засоби профілактики»

Зошит склав:

Ас. Бацей І.С.

Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією з хірургічних дисциплін від _________________201_р., протокол №-______

Вступ

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом.Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись зтеорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в позааудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.