Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСдам Сам: БухгалтерияВыдача денежных средств по счету после смерти владельца счета. Выбытие и перемещение основных средств. Встановити кореспонденцію рахунків: Виявлено нестачу грошей в Вопрос № 93. Правила организации производства и контроля качества ЛС Вопрос № 89-92. Государственная система контроля качества ЛС, Вопрос № 87. Система защиты прав потребителей ЛС. Нормативные акты, регулирующие права, свободы и законные интересы потребителей ЛС. Вопрос № 70. Система налогообложения РФ: характеристика региональных и местных налогов и сборов. Вопрос № 65. Учет доходов аптеки. Учет финансовых результатов и их использование. Порядок распределения прибыли. Вопрос № 61. Учет безналичных расчетов. Положение о безналичных расчетах. Оформление первичных документов по расчетам с бюджетом, поставщиками и покупателями. Вопрос № 60.Учет денежных средств и расчетов по кассе. Приходные и расходные кассовые операции. Оформление первичных кассовых документов. Синтетический и аналитический учет денежных средств. Вопрос № 54. Учет материально-производственных запасов. Учет движения материалов, вспомогательных материалов, ЛРС Вопрос № 53. Учет нематериальных активов. Положение по бухгалтерскому учету нематериальных активов. Синтетический учет. Вопрос № 31. Транспортная логистика. Формы транспортировки и доставки товаров. Вопрос № 29.Виды сбыта. Основные типы сбытовой сети. Оптовые посредники: задача, функции, классификация. Сбытовая логистика. Вопрос № 24. Методы определения потребности в ЛП. Вопрос № 18. Организация внутриаптечного контроля Вопрос № 16. Предметно-количественный учет в аптеках. Особые правила хранение наркотических и психотропных веществ. Вопрос 3 Учет финансовых вложений и инвестиций. Вопрос 2 Учет нематериальных активов. Вопрос 2 Бухгалтерские документы Вопрос 1 Учет основных средств. Вопрос 1 Классификация имущества организации Внутренний контроль за движением денежных средств, их инвентаризация_ Внутренний аудит как способ контроля. Взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами Внутренние аудиторские стандарты Внутрішньостелажні спринклери, які розміщуються на проміжних рівнях Влияние хоз оп-ции на валюту баланса. Типы хоз оп-ций. Вказати випадок, коли НБУ відмовляє комерційному банку в наданні банківської ліцензії Виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються у сфері паливно-енергетичного комплексу України Вихідні дані для визначення варіанта виробничої програми, собівартості та ціни за одиницю реалізованої продукції підприємства Витрати фірми в довгостроковому періоді Витрати на позики, які підлягають капіталізації Виникнення та основні риси товарного виробництва. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрями і школи економічної теорії Вимоги щодо змісту та оформлення курсової роботи Вимоги до транспортних засобів Вимоги до оформлення викладу тексту Вимоги до обслуговуючого персоналу Використання декількох насосів Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування Визначення індексів ізоляції ударного шуму Визначення індексів ізоляції повітряного шуму Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления Виды экономического анализа деятельности предприятия и их классификация Виды хозяйственного учета, отличительные особенности оперативного, бухгалтерского, налогового и статистического учета. ВИДЫ РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ ГОСТИНИЦЫ. БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ. Виды и характеристика аудиторских заключений Виды аудита и аудиторских услуг. Види та організаційно-правові форми підприємств. Види пакетів та типи піддонів Види неперіодичних видань за інформаційними ознаками Види контейнерів, рухомий склад Види економічного аналізу, їх класифікація Види видань за інформаційними знаками Видає вексель боржнику з наказом заплатити Вивчення структури управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу (ККП) Комбінат Комунальних Послуг та його структура Вибір засобів розробки інформаційної бази Взаимодействие участников Системы стандартизации НОСТРОЙ Взаємозв’язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Макроекономічна рівновага Взаємозв’язок витрат і доходу. «Хрест» Кейнса Ветеринарно-санiтарний контроль. Вентиль газоскидання; 7 – вентиль заправки; 8 – регулятор температури; 9 – вентиль подання рідкого азоту; 10 – розпилю-ючий колектор; 11 – датчик температури; 12 - запобіжник Вентилі для перевірки ввімкнення сигналізації та насосів Великовагові та великогабаритні вантажі Ведущая организация: Байкальский государственный Ведомость распределения цеховых и общехозяйственных расходов, руб. Введите в словосочетания официально-делового стиля данные конструкции. ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті Відповідальний за випуск завідувач кафедри інформатики к.т.н., доцент Відповідальність за підтримку напруги в межах, що встановлені ГОСТ 13109-97, покладається на енергопостачальну організацію. Відомості про розробника екологічного паспорта Відділ формування екологічної політики щодо водних ресурсів, атмосферного повітря та поводження з відходами В.3.3 Незахищена пластмасова поверхня з матеріалу, непориста В.2.2 Коефіцієнт матеріалу 1 В) немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, слід переводити, застосовуючи валютні курси на дату оцінки справедливої вартості. В якому нормативно-правовому акті визначено принципи, на яких базується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банками України? В яких випадках не може використовуватися платіжна вимога для безакцептного списання коштів? В соответствии со статьей 29 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» В связи с разными смысловыми или стилистическими оттенками В підприємствах торгівлі й облік її результатів В каком диапазоне работают самолетные АРК? В каких учетных регистрах отражается учет расчетов по сч.76. Бухучет валютных операций — проводки Бухгалтерський облік як наукова і прикладна дисципліна: еволюція теоретичних засад Бухгалтерський облік туристичної діяльності Бухгалтерський облік основних засобів. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности организации Бухгалтерский учет операций по счетам в банке БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ Бухгалтерский учет операций по расчетному счету Бухгалтерский учет материалов Бухгалтерский учет кассовых операций БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ. Бухгалтерский и финансовый учет, его цели и задачи. Бухгалтерские проводки по учету материалов Бухгалтерские записи при продаже товаров с участием комиссионеров Бухгалтерские записи и составление отчетности на малых предприятиях при использовании упрощенной формы бухгалтерского учета Будь-які юридичні або фізичні особи, котрі здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, що підлягають митному оподаткуванню Брошурувально-палітурні процеси Бланк строгой отчетности должен быть выполнен типографским способом (в том числе пронумерован), в противном случае наличие ККТ обязательно. Безробіття: його суть, причини і основні види Банковские переводы на основании платежных поручений, платежных требований: документооборот и отражение в учёте. Банки уклали угоду про конверсійну операцію на умовах спот в четвер 08.07. Коли буде дата валютування? Банки уклали угоду про конверсійну операцію на умовах спот в понеділок 01.06. Коли буде дата валютування? Банк-еквайр переказав кошти торговцю за товари (послуги) Балансовый способ в анализе хозяйственной деятельности. Балансові теорії: статична, динамічна, органічна Баланс расчетов налогоплательщика. Баланс на конец 1-го квартала Баланс (Звіт про фінансовий стан) Б. Учет резервов, создаваемых за счет резервирования затрат Б) з кульковими шприц-головками. Б – положення в процесі розвантаження Аудит уставного капитала и фондов банка Аудит выпуска, отгрузки и реализации продукции Аудит бухгалтерской отчетности Аспекти облікової політики бюджетних установ Арест счета, приостановление операций по счетам. Аннулирование (сторнирование) операций по счетам. Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. Аналитический и синтетический учет основных средств Аналитические данные к счету 90 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Анализ сильных и слабых сторон деятельности предприятия Анализ как метод обоснования управл.решений Аналіз оборотності дебіторської заборгованості Аналіз виконання договірних зобов’язань за асортиментом продукції Аманжолова Бибигуль Ашкеновна Активы, приобретенные для перепродажи с целью извлечения экономической выгоды Активы субъекта после вычета его обязательств АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Автоматичні спринклерні системи Автоматическая проверка факта представления налогоплательщиком в налоговый орган налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде Абетковий покажчик німецьких терміпів А2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово хозяева (предложение 16). А2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово работает (предложение 24). Інфляція: причини, види та основні напрямки Індивідуальне навчально-творче завдання (творча робота) Інвентирізація як елемент методу БО, її сутність та завдання Інвентаризація, її види та значення ІІІ. Утворення балансоутримувачем комісії із списання майна, її завдання та повноваження ІІІ. Логічні методи економічного аналізу. ІІІ. Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна ІІІ. З врахуванням густини (р) ІІ. Аналіз партнерських відносин ІІ. Аналіз виконання кошторису та динаміки витрат підприємства. ІІ. Аналіз активів і пасивів підприємства. ІV. Графічні методи в економічному аналізі. І.2 Рівні важливості сигналів тривоги І. Оцінка імовірності банкрутства І. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ EN 1996-1-1:2005/АС ЄВРОКОД 6. ПРОЕКТУВАННЯ КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ XIII Обязанности и права главного бухгалтера Wrongly Labelled Clothes Withdrawn Word-meaning as a controversial linguistic problem VІІ. Порядок обліку, укладених договорів оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району та контроль за дотриманням умов оренди VІ. Порядок укладання договору оренди VII. Найдите статью из интернет-газеты “The Daily Telegraph” (http: // telegraph.co. uk.) объемом в 2000 печ. знаков и переведите его письменно на русский язык. V .Процедура проведення Конкурсу UNCLASSIFIED//LAW ENFORCEMENT SENSITIVE The subject-matter of lexicology and its main problems The morpheme. Its types of meaning. The allomorph The fundamentals of the componential analysis Text: Costs. Assets and Liabilities Teachers and Students. Match the words for people in education with the correct definition. Table 3.5 — Characteristic anchorage strength of reinforcement in confined concrete infill Table 3.2 — Characteristic strengths of concrete infill Table 3.1 — Geometrical requirements for Grouping of Masonry Units Students’ extra-curricular activity Standard English and local varieties of the English Language on the British Isles. Shopping Around Stratosphere Selection of reinforcing steel for durability Read two stories. Which sentence best describes the general idea of the text. Read the following information about popular websites. Read the candidates’ answers and make notes. Read David's CV. Then tick true and cross false. Read and translate the text into Russian. Read and translate the following texts. Do the tasks. Read and translate the following text. Read and learn topical vocabulary. Read and learn the following words. R2: ФЗ «О техническом регулировании» R2: Национальная стандартизация, проводимая на уровне одной страны - участницы Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации R1: Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. №294 Productivity of word-formation means. Conversion. Main types oа semantic relations between the members of a conversion pair. Post-secondary education in Ukraine Out-of-plane horizontal loading and vertical loading Match the terms with the corresponding definition. Match the jobs on column A with their definitions on column B. Laura, Tom, Rob or Sarah? Who says what? J.4 Дії після спрацювання спринклерів IV Инвентаризация активов и обязательств III. Способы укладки товаров III. Классификация счетов по экономическому содержанию II. Образуйте предложения по модели. Обратите внимание на наименование различных национальностей. II. Выбор схемы размещения товаров на складе I. Составьте предложения, употребив выделенные слова и словосочетания. Grammar: Progress Test IV (Modal Verbs) GENERAL REQUIREMENTS FOR BODIES OPERATING PRODUCT CERTIFICATION SYSTEMS G.6 Спиртні напої y дерев'яних бочках G.3.3 Захист за допомогою спринклерів (крім стельових) Figure 8.4 — Anchorage of shear reinforcement Figure 8.3 — Anchorage details Figure 8.2 — Cover to reinforcing steel in bed joints Figure 8.1 — Overlap of masonry units Figure 6.8 — Composite lintel forming a deep beam Figure 6.3 — Arch assumed for resisting lateral loads (diagrammatic) Figure 6.2 — Walls subjected to concentrated load Figure 6.1 — Moments from calculation of eccentricities Figure 5.6 — Flange widths that can be assumed for shear walls Figure 5.3 — Effective span of simply supported or continuous masonry beams Figure 5.1 — Minimum length of stiffening wall with openings Figure 3.1 — Planes of failure of masonry in bending F2: ТГТУ, Бояринов А.Е., Мозова Г.В., Понорядов В.М., Серегин М.Ю., Шишкина Г.В. Ex.9. Fill in the missing prepositions. Ex.8. Write the appropriate word or phrase in the following spaces. Translate the sentences into Ukrainian. Ex.8. The words in the box frequently occur after “market”. Ex.8. Fill in the missing prepositions and adverbs. Ex.7. Look at the words and phrases in the box. Match them with the correct definition from the list below. Ex.5. The words in the box frequently occur before “manager”. Ex.4. Look at the words and phrases in the box. Match them with the correct definition from the list below. Ex.3. True or false? Correct where necessary. Ex.3. Decide if each of the phrases is correct, and if it is not, correct it. Ex.2. What do you understand by these terms? Ex.2. The following words can be used in more than one way. Underline the correct part of speech for each word as it is used in the text. Ex.2. Sum up what you remember about the single European currency. Ex.2. Put the verbs in brackets into the correct form. Ex.2. Indicate whether each of the following statements is true or false. Ex.2. Find in the text the correct term for the definition and write it in the space provided. Ex.2. Fill in the correct name for the different forms of money. Ex.2. Explain the difference between white-collar and blue-collar workers. Ex.2. Define the main elements of the marketing mix. Ex.1. Insert Participle I of the verbs in brackets. Ex.1. Complete these sentences using can, could, may and be able to, or be allowed to in the correct form. Ex.1. Complete the sentences using the correct passive (continuous) form of the verbs in brackets. Ex.1. Choose the correct variant. Ex.1. Change the following from active to passive. Dependability in technics. Terms and definitions Definitions and criteria of synonyms. Main sources of synonymy. Synonymic dominant versus generic term. D.3 Вимоги до зонованих секцій Criteria and assimilation of borrowings Complete these sentences using the correct form of one of the words above. Make sentences of you own to show that you understand the difference in their meaning. Classification of phraseological units Choose the alternative that best suits the context. Are these sentences true (T) or false (F)? If they are false, correct them. Allocation of Products and Resources AIMS AND PRINCIPLES OF MORPHEMIC AND WORD-FORMATION ANALYSIS Эталоны единиц электрических величин Эстафета на чемпионате мира 1979 года в Куру. Эстафета на чемпионате мира 1978 года. Эстафета на чемпионате мира 1976 года в Шотландии. ШИЗОФРЕНИЯ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ Чемпионат мира 1981 года в Швейцарии. Чемпионат мира 1979 года — Тампере. Чемпионат мира 1978 года в Норвегии. Чемпионат мира 1976 года в Шотландии.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.