Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок викидів при термічній фіксації фенувальними пристроями Джерело №12

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при термічній фіксації фенувальними пристро­ями здійснюється, виходячи із концентрацій забруднюючих речовин в робочій зоні.

При герметизації з’єднань дротів та клем використовують трубки полівінілхлоридні DSC, ТYКО RВК-VWS-125, ТУКО АТUМ. Згідно висновків державної санітарно-епідеміологічної екс­пертизи МОЗ України за №05.03.02-03/6064 від 09.02.2007 р., №05.03.02-03/6063 від 09.02.2007 р., №05.03.02-03/6065 від 09.02.2007 р., затверджених заступником головного державного санітарно­го лікаря України (наведені в додатках) при використанні вищезазначених трубок в процесі термі­чної фіксації фенувальними пристроями на робочих місцях виділяються: вініл хлористий, форма­льдегід. Викиди надходять у вентсистему В-2.

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 ГДК забруднюючих речовин в повітрі робочої зони становить:

Вініл хлористий: 5 мг/м3.

Формальдегід: 0,5 мг/м3.

Максимально-разовий викид забруднюючих речовин розраховується:

 

де: К - концентрація шкідливих речовин в робочій зоні, мг/м;

В - об’єм газоповітряної суміші, який проходить через вентиляційну трубу, м 3/с (для ве­нтсистеми В-2: В = 600 м3/год = 0,167 м3/с).

 

Валовий викид забруднюючих речовин визначається по формулі:

де: Т - час роботи обладнання на протязі року, год; Т=5955 год/рік (завдання технолога).

Викиди становлять:

 

Вініл хлористий:

Формальдегід:

Джерело №13

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від джерела №13 проводиться аналогічно, як і від джерела №12.

 

Забруднюючі речовини від чотирьох робочих місць потрапляють у вентсистему В-3 (для вентсистеми В-3: В = 600 м3/год = 0,167 м3/с).

Викиди від даного джерела становлять:

Вініл хлористий:

де: 4 - коефіцієнт, що враховує кількість робочих місць.

 

 

Формальдегід:

 

 

Джерела № 14-15

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від джерел №14-45 проводиться аналогічно, як і від джерела № 12.

Забруднюючі речовини потрапляють у вентсистеми В-6 і В-7 (для вентсистем В-6 і В-7: В = 300 м3/год = 0,083 м 3/с).

Розрахунок здійснено на кожне джерело окремо.

Викиди становлять:

 

Вініл хлористий:

 

Формальдегід:

Джерела № 16-17

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від джерел № 16-17 проводиться аналогічно, як і від джерела №12.

Забруднюючі речовини потрапляють у вентсистеми В-11 і В-12 (для вентсистем В-11 і В-12: В = 600 м3/год = 0,167 м3/с).

Розрахунок здійснено на кожне джерело окремо.

Викиди становлять:

Вініл хлористий:

 

 

Формальдегід:

 

Розрахунок викидів при процесах клеєння і лакування

Джерело №18

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах клеєння і лакування здійснюється згідно методики [12]. Для виконання даних технологічних процесів використовуються клей марки ТIVOLIТ 0331 і лак марки RELONIT. Згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної екс­пертизи МОЗ України за №05.03.02-03/4424 від 01.02.2007 р., затвердженого заступником голо­вного державного санітарного лікаря України (наведений в додатках) при використанні клею ви­діляються такі забруднюючі речовини: толуол, метилацетат. Згідно висновку державної санітарно- епідеміологічної експертизи МОЗ України за №05.03.02-03/4421 від 01.02.2007 р., затвердженого заступником головного державного санітарного лікаря України (наведений в додатках) при вико­ристанні лаку виділяються такі забруднюючі речовини: ксилол, бутилацетат.

Розрахунок викидів даних забруднюючих речовин при процесі нанесення лаку проводився відповідно до викидів від лаку-аналогу. Розрахунок наведений в методиці [12], згідно якої виділя­ються: толуол, аміни (в нашому випадку метилацетат).

Розрахунок викидів даних забруднюючих речовин при процесі нанесення клею проводився відповідно до викидів від обладнання-аналогу. Розрахунок наведений в методиці [12], згідно якої виділяються: ксилол, бутилацетат.

Викид забруднюючих речовин при процесах клеєння і лакування здійснюється через венти­ляційну систему В-4.

Максимально-разові викиди забруднюючих речовин становлять:

Процес клеєння: згідно [12] - метилацетат: 0,08-10 -4 г/с, толуол: 0,2*10 -4 г/с.

Процес лакування: питомі викиди згідно [12] - бутилацетат: 1,04 г/м2 поверхні, ксилол: 4,21 г/м2 поверхні.

Максимально-разова площа лакування становить 396 мм2 /с = 0,000396 м2 /с (завдання технолога).

Відповідно максимально-разові викиди при процесі лакування становлять:

Бутилацетат: 1,04*0,000396= 0,00041 г/с.

Ксилол: 4,21*0,000396 = 0,0017 г/с.ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.