Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМіжнародні та державні системи стандартизації

Міжнародна система стандартизації.

Міжнародні організації по стандартизації створюються з метою вдосконалення і узгодження стандартів національних організацій по стандартизації - членів цієї міжнародної організації по стандартизації.

З 1947 р. провідною організацією в області стандартизації є Міжнародна організація по стандартизації (ІСО).

Міжнародна організація по стандартизації (ІСО) являє собою об`єднання національних організацій по стандартизації (комітети - члени ІСО). Розробка міжнародних стандартів здійснюється технічними комітетами ІСО. Кожен комітет-член має право приймати участь в роботі будь-якого технічного комітету по питанню, яке його цікавить. Інші міжнародні організації, які пов`язані з ІСО, також мають право приймати участь в цій роботі.

Проекти міжнародних стандартів, які прийняті технічними комітетами, перед затвердженням їх Радою ІСО в якості міжнародних стандартів, направляється на розгляд всім комітетам-членам. У відповідності з правилами ІСО стандарт затверджується, якщо за його прийняття проголосувало не менше 75 % комітетів-членів, що голосували.

В якості типового прикладу розглянуто Міжнародний Стандарт ІСО 704. Міжнародний Стандарт ІСО 704 розроблений Технічним комітетом ІСО 704 “Темінологія (принципи)”. Наявний міжнародний стандарт встановлює принципи і методи уніфікації і стандартизаці ї термінології, яка використовується при розробці термінологічних стандартів на національному і міжнародному рівнях. Ці принципи (і методи) носять загальний характер і можуть бути використані при проведенні інших видів термінологічної роботи або при підготовці документів з деякою адаптацією при необхідності.

Цей міжнародний стандарт відмінює собою рекомендацію ІСО Р 704-68.

Використовуючи стандарт, необхідно враховувати, що всі міжнародні стандарти періодично переглядаються; посилання на будь-який міжнародний стандарт за звичай має на увазі його останнє видання.

 

Державна система приладів.

Основною національною організацією по стандартизації є Дежавний Комітет по Стандартизації при Міністерстві Промислової Політики України.

Основною державною системою стандартизації приладів і пристроїв є -Дежавна система приладів (ДСП).

ДСП створена з метою економічно і технологічно доцільного вирішення проблеми забезпечення технічними засобами систем контролю, регулювання і управління технологічними процесами, наукових досліджень та інших галузей народного господарства.

Згідно ГОСТ 12997 - 84, Державна система промислових приладів і засобів автоматизації (ДСП) являє собою сукупність виробів, які призначені для отримання, обробки і використання інформації, які забезпечують інформаційне (метрологічне і функціональне), енергетичне і конструктивне спряження виробів і автоматизованих систем, а також економічно доцільну точність, надійність і довговічність.

По функціональному признаку вироби ДСП [8] поділяються на пристрої для:

отримання інформації про стан процесу;

прийому і видачі інформації в канали зв`язку;

перетворення, зберігання і обробки інформації;

використання інформації в цілях впливу на процеси і зв`язки з оператором;

виконання декількох функцій, які перераховані вище.

Кожна із груп пристроїв, в свою чергу, поділяється на ряд датчиків, виробів або пристроїв. Так, пристрої для отримання інформації про стан процесу поділяються на вимірювальні і релейні датчики: температури, тиску, різниці тисків і розрідження; миттєвих і сумарних витрат твердих, рідких і газоподібних речовин; маси та сили; рівня рідких та сипучих речовин; склдаду і властивостей газів, рідин, твердих та сипучих речовин; електричних та магнітних величин; величин іонізуючих випромінювань; Механічних переміщень, а також пристрою формування оператором нормованої інформації.

Подальшим розвитком ДСП є створення агрегатованих комплексів, до складу яких входять комплекси широкого та спеціалізованого призначення.

Комплекси широкого призначення:

АЗПІ - засобів збору і первинної обробки інформації;

АЗКР - засобів контролю та регулювання;

АЗЕТ - засобів електровимірювальної техніки;

АЗСТ - засобів систем телемеханіки;

АЗОТ - засобів обчислювальної техніки;

АЗПУ - засобів програмного управління;

КТЗ ЛІКС - комплекс технічних засобів для локальних інформаційно-керуючих систем.

Спеціалізовані комплекси:

АЗАТ - засобів аналітичної техніки;

АЗНК - засобів неруйнівного контролю;

АЗХТ - засобів хронометричної техніки;

АЗВМ - випробовування матеріалів і конструкцій на міцність;

АЗГТ - засобів геофізичної техніки;

АЗОТ - засобів організаційної техніки;

АКДІ - дозаторів безперервної дії;

АКТП - тахометричних пристроїв;

АПВР - пірометрів випромінювання радіаційних;

АЗВВ - засобів вимірювання вібрацій.

Технічні вимоги до виробів ДСП закріплені в комплексі державних і галузевих стандартів, в який входять загальні стандарти, що розповсюджуються на всі види виробів ДСП, і групові, що охоплюють окремі види виробів.

Практично всі заново розроблювані технічні засоби реалізуються в рамках уніфікованих агрегатованих комплексів, що використовують системотехнічні основи і принципи побудови ДСП (АЗОТ, АПВР, АЗЕТ та ін.).

Нині у складі ДСП випускається більш як 2 000 типів промислових приладів і засобів автоматизації, у тому числі для вимірювання механічних величин більш як 230 типів.

Розроблений у 70-х роках Інститутом проблем управління АН СРСР кадастр величин та параметрів, що підлягають вимірюванню, включає більш як 2 000 найменувань, в тому числі механічні і теплові величини: масу, щільність, дольовий об`єм, силу, момент, тиск, вакуум, енергію, потужність, в`язкість, витрати (об`ємні), витрати масові, температуру, кількість теплоти, теплоємність, дольову теплоємність, коефіцієнт тепловіддачі, тепловий потік, теплопровідність, коефіцієнт теплопровідності, температурний коефіцієнт, тепловий опір.

Однак подальше збільшення потреб народного господарства призводить до створення нових технологічних процесів і виробництв, що, в свою чергу, вимагає контролю і вимірювання нових фізичних величин і технологічних параметрів. Отже, виникає необхідність визначення шляхів створення нових технологічних засобів або систем для вирішення всезростаючої кількості метрологічних завдань.

 

 

На основі аналізу досвіду пректування ЗВ можна виділити два напрямки вирішення цих проблем: 1) системотехнічний принцип з використанням уніфікованих датчиків і пристроїв ДСП і автоматизації проектної компоноки ЗВ на структурно-функціональному рівні; 2) часткове використання уніфікованих пристроїв з розробкою нових засобів при виконанні вимог в рамках ДСП на базі автоматизації проектування і реалізації принципу техніко-економічної оптимальності.

Незалежно від того, який підхід використовується при вирішенні конкретного технічного завдання, на початкових стадіях розробки ЗВ завжди вирішується питання складання математичних моделей як об`єкту виміру, так і самих технічних засобів.

 

Атестаційно-акредитаційна випробувальна лабораторія.

З метою підтримання належної якості промислової продукції та відповідності її вимогам державних стандартів та міжнародних стандартів міжнародних організацій по стандартизації, членом яких є Державний комітет стандартизації, атестації та сертифікації, в рамках вимог Української системи акредитації та системи сертифікації УкрСЕПРО для зазначених цілей відкриваються галузеві і міжгалузеві атестаційно-сертифікаційні випробувальні лабораторії.

У відповідності до Положення про атестаційно-сертифікаційні випробувальні лабораторії та Статуту установи, що її утримує, такій лабораторії видається встановленого зразка атестат і затверджується галузь акредитації (діяльності).У додатку до атестату в рамках галузі акредитації затверджується:

перелік продукції, що може бути атестована, акредитована чи випробувана в лабораторії;

код Державного комітету промислової політики на продукцію, що може бути атестована, акредитована чи випробувана в лабораторії;

перелік нормативних документів, що регламентують вимоги до продукції;

перелік нормативних документів на методи випробувань;

перелік обмежень за показниками продукції, що випробовується.

Така лабораторія повиння бути повністю обладнана необхідним обладнанням та укомплектована штатом відповідних працівників у відповідності до вимог Держкомстандарту, а її функціонування повністю підлягати вимогам Української системи акредитації та системи сертифікації УкрСЕПРО.

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.