Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТеоретичні основи розвитку платіжної системи

ВСТУП

Актуальність теми роботи. Платіжна система є визначальною складовою національної економіки, центральною ланкою фінансово-кредитної системи. Останнім часом у всьому світі розвиток платіжних систем характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової інфраструктури економічно розвинених країн.

Платіжна система будь-якої країни є одним із головних понять в діяльності як національної економіки в цілому, так і в банківській системі, оскільки це є каналом зв'язку у загальній системі товарообігу країни. Платіжні системи відіграють вирішальну роль в успішному функціонуванні фінансової системи країни. Зокрема, вони мають важливе значення для проведення Національним банком України монетарної політики.

Платіжна система є інфраструктурою фінансового ринку, що містить установу, що забезпечує операційну діяльність платіжної системи, учасників платіжної системи, а також інші елементи, що забезпечують здійснення розрахунків за платежами та переказами учасників і користувачів послуг платіжних систем або третіх осіб шляхом взаємодії між ними у межах визначеного правового поля.

Раціональна організація платіжної системи сприяє вдосконаленню грошово-кредитних відносин, ефективному функціонуванню фінансової сфери в цілому, забезпеченню ефективного функціонування національного господарства, а також здійсненню міждержавних валютних розрахунків. Це і пояснює підвищення інтересу до проблеми розвитку платіжної системи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. Серед сучасних макроекономістів зазначеною проблематикою займалися такі вчені, як О.А. Губернаторов, Р.О. Капралов, К. Кірєєва, О.М. Коваль, І.С. Кравченко, Т.В. Левицька, В.С. Лук'янов, В. Прохоренко, Н. Синявська та інші.

Однак чимало проблем, що стосуються дослідження фунда­мен­тальних питань розвитку платіжних систем, умов використання різно­манітних інструментів оцінки фінансового стану учасників міжбанківських платежів потребують поглибленого дослідження.

Метою дослідження є теоретико-методологічне обгрунтування видів платіжних систем та визначення шляхів удосконалення вітчизняних платіжних систем.

Досягнення поставленої мети забезпечувалося шляхом вирішення таких завдань:

- дослідити сутність платіжної системи;

- проаналізувати історію становлення національної платіжної системи;

- дослідити правову основу діяльності платіжної системи;

- виявити суть та значення платіжних систем в Україні;

- проаналізувати види платіжних систем;

- дослідити учасників платіжних систем та їх функції;

- виявити шляхи вдосконалення національних платіжних систем.

Об'єктом дослідження є платіжні системи України як складова фінансово-кредитного механізму.

Предметом дослідження є економічні відносини з приводу функціонування платіжних систем в Україні.

Інформаційну базу роботи становили Конституція України, нормативно-правові акти України, праці вітчизняних і зарубіжних дослідників у наукових виданнях, матеріали наукових конференцій.

 

Розділ 1

Теоретичні основи розвитку платіжної системи

Розділ 2

Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні

 

Види платіжних систем

Банки та небанківські установи-резиденти в Україні мають право створювати та бути учасниками внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем [4, ст. 10].

Внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України [4, ст. 1].

Міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу [4, ст. 1].

Національний банк України має право установлювати вимоги до платіжних організацій платіжних систем залежно від виду переказів, які здійснюються в платіжній системі [4, ст. 10]. Національний банк України є платіжною організацією та розрахунковим банком для двох створених ним платіжних систем - Системи електронних платежів (СЕП) та Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). Ці системи є державними платіжними системами. Національний банк України визначає порядок функціонування цих платіжних систем, прийняття і виключення з них учасників, проведення переказу за їх допомогою та інші питання, пов'язані з їх діяльністю.

До внутрішньодержавних банківських платіжних систем відносяться системи міжбанківських розрахунків, системи масових платежів та внутрішньобанківські платіжні системи.

Система масових платежів в Україні представлена національною системою масових електронних платежів (НСМЕП). НСМЕП - це внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком України [31]. Дана система платежів призначена для обліку і здійснення обігових операцій фізичних та юридичних осіб при використанні платіжних інструментів.

НСМЕП - це сучасна, високотехнологічна та високозахищена система. Ключовим елементом системи є смарт-карта. Платіжні картки НСМЕП мають високий ступінь захисту від несанкціонованого доступу. Висока довіра до цієї системи базується на гарантованій програмно - технологічній захищеності чипових платіжних карток та визнаній без- пеці операцій, що підтверджується збільшенням обсягу операцій за платіжними картками та зростаючою їх емісію. До складу НСМЕП входять: платіжна організація; члени платіжної системи та учасники платіжної системи. За весь період експлуатації НСМЕП відбувалося поступове, проте низькими темпами зростання показників системи. Це відбувалося за рахунок збільшення обсягу таких показни- ків: загальний обсяг клієнтів, кількість емітованих платіжних карток, обсяг банкоматів, кількість пла- тіжних терміналів та інших електронних пристроїв [31].

Система електронних платежів НБУ (СЕП) - загальнодержавна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на території України із застосуванням електронних засобів приймання, обробки, передавання та захисту інформації. Саме ця система забезпечує проведення переказу коштів через кореспондентські та ніші рахунки її учасників, відкриті у Національному банку України із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у файловому режимі або режимі реального часу [12, с. 65].

СЕП забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків та інших учасників системи. У СЕП виконуються міжбанківські перекази у файловому режимі та в режимі реального часу. Здійснення банком початкових платежів у файловому режимі є обов'язковим, а в режимі реального часу - за його вибором. Разом з тим учасник системи, який працює в СЕП у файловому режимі, забезпечує приймання платежів у режимі реального часу.

Національний банк України має право створювати системи міжбанківських розрахунків, системи роздрібних платежів та інші види платіжних систем. Національний банк України забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування і розвиток створених ним платіжних систем [4, ст. 11].

Створені Національним банком України платіжні системи є державними платіжними системами. Національний банк України є платіжною організацією та розрахунковим банком для створених ним платіжних систем. Відносини між платіжною організацією та учасниками створених Національним банком України платіжних систем регулюються договорами. Для проведення переказів через систему міжбанківських розрахунків Національного банку України банки-резиденти, Державна казначейська служба України, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках відкривають рахунки в Національному банку України. Порядок функціонування створених Національним банком України платіжних систем, прийняття і виключення з них учасників, проведення переказу за їх допомогою та інші питання, пов’язані з їх діяльністю, визначаються Національним банком України [4, ст. 11].

Банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, про участь у відповідних системах, якщо ці системи внесені до Реєстру. Банкам, небанківським фінансовим установам та платіжним організаціям створених ними систем забороняється укладати договори про участь у міжнародних платіжних системах, які передбачають обмеження прав банків, небанківських фінансових установ та їх представників брати участь в інших міжнародних платіжних системах та заснованих за їх участю організаціях [4, ст. 12].

 

Розділ 3

ВИСНОВКИ

Платіжна система є важливою складовою грошової системи країни, а її функціонування безпосередньо впливає на забезпечення стабільності національної грошової одиниці та стійкість грошового обігу. Від ефективної роботи платіжної системи країни залежить проведення грошово-кредитної політики та функціонування фінансової системи в цілому, а структура платіжної системи впливає на системну стабільність.

Платіжна система є сукупністю законодавчо врегульованих механізмів, що забезпечують здійснення платежів між контрагентами в процесі виконання ними своїх зобов'язань. Тому, відповідно до міжнародних підходів, платіжну систему розглядають як певний інституційно оформлений набір інструментів, банківських процедур і механізмів міжбанківського переказу грошових коштів (клірингових і розрахункових), що забезпечують грошовий обіг.

Ефективне функціонування платіжних систем, що дозволяє їх учасникам-суб’єктам господарювання здійснювати діяльність із переказу коштів постійно, безпечно та своєчасно є вирішальним для фінансової системи будь-якої держави. При цьому забезпечення цих умов є не тільки завданням самих учасників ринку, що використовують переважно приватноправові засоби, а повинно покладатися і на державу в цілому, яка реалізує її через механізм державного регулювання економіки, використовуючи як публічно-правові, так і приватноправові його засоби.

Концептуальними основами вдосконалення національної електронної платіжної системи України є розвиток системи масових електронних платежів, спрямований на створення необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу та забезпечення високого рівня захищеності спеціальних платіжних засобів за рахунок розбудови в Україні масових безготівкових платежів з використанням платіжних карток і скорочення частки готівкових розрахунків.

Одним із основних завдань у сфері задоволення потреб банківської системи України в платіжних послугах є подальший розвиток та вдосконалення двох підсистем системи електронних міжбанківських переказів Національного банку - системи електронних платежів та системи термінових переказів, зокрема:

· переведення системи термінових переказів у промислову експлуатацію та розширення участі банків у системіф термінових переказів. Це дасть змогу реалізувати впровадження нових платіжних інструментів з використанням on - line технологій, удосконалити роботу банків щодо обслуговування різних категорій клієнтів;

· підключення установ Національного банку до системи термінових переказів‚ що дасть змогу Національному банку удосконалити оперативне керування роботою банківських установ у системі електронних міжбанківських переказів.

При реалізації вищеназваних завдань забезпечується:

· збереження усіх функцій та послуг системи електронних платежів та системи термінових переказів, що надаються;

· дотримання компромісу між потребами в розвитку сучасних технологій та фінансовими, технічними і організаційними можливостями банків щодо необхідності доопрацювання ними програмного забезпечення внутрішніх систем автоматизації з метою їх взаємодії з удосконаленими чи заново створеними компонентами системи електронних міжбанківських переказів Національного банку;

· високий рівень сервісу та належне обслуговування для всіх банків - учасників системи електронних платежів та системи термінових переказів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Конституція від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996. - 1996. - № 30. - ст. 141.

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001. – 2001. - № 5. – ст. 30.

3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1999. - 1999. - № 29. - ст. 238.

4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України від 20.07.2001. - 2001 р. - № 29. - ст. 137.

5. Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури: Постанова Національного банку України від 04.02.2014 № 43 // Офіційний вісник України від 25.03.2014. - 2014. - № 23. - с. 45. - ст. 718.

6. Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів: Постанова Національного банку України від 05.11.2014 № 705 // Офіційний вісник України від 19.12.2014. - 2014 р. - № 99. - с. 285. - ст. 2918.

7. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (№ 500): Міжнародний документ Міжнародної торговельної палати від 01.01.1994 №500 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_003.

8. Уніфіковані правила по інкасо: Міжнародний документ Міжнародної торговельної палати від 01.01.1979 № 322 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_002.

9. Уніфіковані правила стосовно договірних гарантій: Міжнародний документ Міжнародної торговельної палати від 01.01.1978 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/988_005.

10. Адабашев Т.К. До питання про визначення основних ознак платіжної системи / Т.К. Адабашев // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Сер.: Право. В. 2. Ч. 1. Т. 2. - Ужгород, 2012. - с. 156-160.

11. Балакіна Ю. Оверсайт платіжних систем: сутність і напрями впровадження в Україні / Ю. Балакіна // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 7. - с. 44-50.

12. Волохата В.Є. Функціонування платіжних систем України на сучасному етапі їх розвитку / Волохата В.Є., Чубенко А.А. // Матеріали журналу «Молодий вчений». - 2014. - № 7(10). - с. 63-67.

13. Грицюк П.Ю. Особливості захисту електронних платіжних систем у мережі Інтернет / П.Ю. Грицюк, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.10. - с. 314-331.

14. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст]: практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2013. - 308 с.

15. Губернаторов О.А. Захист електронних платежів на основі протоколу IPSEC / О.А. Губернаторов, О.П. Войтович // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квітня 2014 р.: тези доп., - Вінниця, 2014. - с. 145-146.

16. Дяковський Д.А. Основи функціонування електронних грошей в Україні / Д.А. Дяковський // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 133: Економічні науки. - с. 57 - 60.

17. Загальна теорія держави і права [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.

18. Історія вчень про державу і право [Текст]: підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / І. О. Биля-Сабадаш [та ін.]; ред. Г. Г. Демиденко, О. В. Петришин; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 256 с.

19. Капралов Р.О. Вплив макросередовища на функціонування ринку банківських платіжних карток в Україні / Р.О. Капралов // Бізнес інформ. - 2013. - № 8. - с. 317-324.

20. Коробейникова О.М. Теоретико-методологический анализ сущности локальных платёжных систем / О.М. Коробейникова // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. - 2013. - № 9. - с. 94-108.

21. Кравець В. Розвиток платіжних систем в Україні та новітні форми розрахунків / В. Кравець // Вісник НБУ. - Жовтень, 2015. - с. 45-47.

22. Кравчук В. Електронні гроші в Україні. Аналітичний звіт / В. Кравчук, Д. Науменко, А. Глибовець. – K.: Альфа-ПІК, 2012. - 64 c.

23. Легкова М.Ф. Фінансове право: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.Ф. Легкова; Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2012. - 120с.

24. Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання / Аналітичний звіт. - К.: АДЕФ-Україна, 2012. - 60с.

25. Роль В.Ф. Фінансове право: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Роль, В.В. Сергієнко, С.М. Попова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 391с.

26. Теорія держави і права [Текст]: підручник / [Петришин О. В. та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. В. Петришина; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х.: Право, 2014. - 366 с.

27. Фінансове право: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець; [Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колєснік та ін.]. - Харків: Екограф, 2015. - 496 с.

28. Фінансове право: підручник / М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. Дмитрик та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. П. Кучерявенка. - Х.: Право, 2013. - 400 с.

29. Фінансове право [Текст]: навч. посіб. для підгот. до іспит. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ: Центр учбової літератури, 2014. - 160 с.

30. Фінансово-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції, 25 березня 2015 р.- Львів: ЛКА, 2015. - 165с.

31. Веб-сторінка Національного банку України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

 

ВСТУП

Актуальність теми роботи. Платіжна система є визначальною складовою національної економіки, центральною ланкою фінансово-кредитної системи. Останнім часом у всьому світі розвиток платіжних систем характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової інфраструктури економічно розвинених країн.

Платіжна система будь-якої країни є одним із головних понять в діяльності як національної економіки в цілому, так і в банківській системі, оскільки це є каналом зв'язку у загальній системі товарообігу країни. Платіжні системи відіграють вирішальну роль в успішному функціонуванні фінансової системи країни. Зокрема, вони мають важливе значення для проведення Національним банком України монетарної політики.

Платіжна система є інфраструктурою фінансового ринку, що містить установу, що забезпечує операційну діяльність платіжної системи, учасників платіжної системи, а також інші елементи, що забезпечують здійснення розрахунків за платежами та переказами учасників і користувачів послуг платіжних систем або третіх осіб шляхом взаємодії між ними у межах визначеного правового поля.

Раціональна організація платіжної системи сприяє вдосконаленню грошово-кредитних відносин, ефективному функціонуванню фінансової сфери в цілому, забезпеченню ефективного функціонування національного господарства, а також здійсненню міждержавних валютних розрахунків. Це і пояснює підвищення інтересу до проблеми розвитку платіжної системи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. Серед сучасних макроекономістів зазначеною проблематикою займалися такі вчені, як О.А. Губернаторов, Р.О. Капралов, К. Кірєєва, О.М. Коваль, І.С. Кравченко, Т.В. Левицька, В.С. Лук'янов, В. Прохоренко, Н. Синявська та інші.

Однак чимало проблем, що стосуються дослідження фунда­мен­тальних питань розвитку платіжних систем, умов використання різно­манітних інструментів оцінки фінансового стану учасників міжбанківських платежів потребують поглибленого дослідження.

Метою дослідження є теоретико-методологічне обгрунтування видів платіжних систем та визначення шляхів удосконалення вітчизняних платіжних систем.

Досягнення поставленої мети забезпечувалося шляхом вирішення таких завдань:

- дослідити сутність платіжної системи;

- проаналізувати історію становлення національної платіжної системи;

- дослідити правову основу діяльності платіжної системи;

- виявити суть та значення платіжних систем в Україні;

- проаналізувати види платіжних систем;

- дослідити учасників платіжних систем та їх функції;

- виявити шляхи вдосконалення національних платіжних систем.

Об'єктом дослідження є платіжні системи України як складова фінансово-кредитного механізму.

Предметом дослідження є економічні відносини з приводу функціонування платіжних систем в Україні.

Інформаційну базу роботи становили Конституція України, нормативно-правові акти України, праці вітчизняних і зарубіжних дослідників у наукових виданнях, матеріали наукових конференцій.

 

Розділ 1

Теоретичні основи розвитку платіжної системиЖивите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.