Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНаслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

Сучасний стан навколишнього середовища України.

Україна – одна з найбільших за територією, чисельністю населення та ресурсним потенціалом країн Європи. Унаслідок високого рівня концентрації промислового виробництва та сільського господарства, хижацького використання природних ресурсів у другій половині ХХ ст. Україна перетворилася в одну з найнебезпечніших в екологічному відношенні країн. Нинішня екологічна ситуація в Україні характеризується як глибока еколого-економічна криза, яка зумовлена перш за все закономірностями функціонування адміністративно-командної економіки СРСР.

Водні ресурси.

Річкова мережа України досить густа, всього налічується близько 73 тис. водотоків. Крім того – близько 20 тис озер та лиманів. Але внаслідок нераціонального господарювання 20 тис. малих водотоків припинили своє існування. Режим більшості річок істотно змінено господарською діяльністю людини: великим водозабором для зрошення та промислових потреб, питного водопостачання та зарегулюванням після будівництва ставків, гребель, водосховищ, каналів.

Ґрунтові ресурси.

В Україні налічується багато типів ґрунтів, але найбільш поширеними є чорноземи. Вони мають найбільший вміст гумусу і найвищу родючість. За різними підрахунками від 25% до 50% світової площі чорноземів міститься саме в Україні. Вміст гумусу в українських чорноземах становить сьогодні 4-6%, а ще в кінці ХІХ ст. становив 8-12 і навіть 16%.

Стан ґрунтів незадовільний і, навіть, інколи катастрофічний з причин:

- забруднення мінеральними добривами, пестицидами;

- екстенсивного використання;

- неправильного обробітку;

- ерозії водної та вітрової.

Сільськогосподарське освоєння земель складає 70%, а розорювання ґрунтів – 56% (показники є одними з найвищих у світі).

Крім того, площі сільськогосподарських угідь зменшуються внаслідок їхнього залучення під будівництво промислових та транспортних об’єктів, урбанізацію тощо.

Корисні копалини.

Україна багата на мінеральну сировину – різноманітні корисні копалини. В Державному кадастрі України зареєстровано близько 5,5 тисяч родовищ корисних копалин. Це величезні запаси гранітів, вапняки, будівельний пісок, із горючих копалин – кам’яне та буре вугілля, газ, у менший кількості – нафта, великі запаси металорудної сировини залізних і манганових руд (запаси манганових руд становлять 66,1% світових запасів). Крім того є також родовища уранових, нікелевих, титанових, ртутних, алюмінієвих, хромітових руд, олова, графіту, солей йоду та брому.

Нещодавно знайдено великі запаси золота, але в розсіяному вигляді, що потребує складної технології видобування.

Сумарний видобуток мінеральної сировини за 40 основними видами становить більш 1 млрд. т., тому актуальною й важливою є проблема утилізації відходів гірничо-збагачувального виробництва.

Рослинний і тваринний світ.

Рослинний і тваринний світ України завжди був різноманітним і багатим. В наш час видове різноманіття рослин і тварин стрімко зменшується.

Внаслідок:

- надмірного забруднення водойм запаси риби в річках скоротились в десятки разів;

- різкого погіршення екологічного стану акваторії Чорного моря за останні 100 років популяція дельфінів зменшилась в 10 разів;

- вирубки та загибелі від кислотних дощів суттєво зменшились площі лісів;

- деградації ґрунтів знизилась врожайність сільськогосподарських рослин.

Охорона окремих видів рослин і тварин – найважливіша складова охорони довкілля. Для підтримання та нормального функціонування екосистем будь-якого регіону площа не порушених діяльністю людини заповідних територій, має становити не менш як 10-12% загальної площі його територій, тоді як в Україні ця цифра становить 2,1%.

Україна підписала Конвенцію про біорізноманітність (1992, Ріо-де-Жанейро). Виконанню вимог цієї Конвенції має сприяти Закон України про охорону навколишнього природного середовища (1991р.).

 

Причини екологічної кризи в Україні та її наслідки.

У ХХ ст. природокористування в Україні набирає форм, згубних для природи. Ресурсокористування стає надекстенсивним, хижацьким.

Сформувалась одна з найбільш варварських економік, що пересичена хімічними, металургійними, гірничорудними, нафтопереробними, військовими виробництвами з величезними обсягами відходів, із застарілими технологіями та обладнанням.

Причини розвитку екологічної кризи в Україні:

- екстенсивне використання природних ресурсів;

- концентрування на невеликих площах надпотужних підприємств і комплексів;

- інтенсивна хімізація сільського господарства;

- гігантські масштаби меліорації;

- використання застарілих технологій та обладнання;

- невиконання чинного законодавства щодо охорони природи;

- низький рівень екологічної освіти;

- відсутність економічних стимулів для ресурсозбереження;

- аварія на Чорнобильській АЕС.

Основні наслідки екологічної кризи в Україні:

Дефіцит води – практично всі поверхневі, ґрунтові й частково підземні води забруднені промисловими, побутовими та сільськогосподарськими стоками, які за якістю не відповідають санітарним нормам.

Виснаження земельних ресурсів. Українські чорноземи раніше становили близько 50% їх світового банку. Тепер через надмірну експлуатацію та забруднення виведено з обороту майже 60% українських чорноземів. До причин, що призводять до деградації ґрунтів належать: виснаження, забруднення мінеральними добривами та пестицидами, водна та вітрова ерозія, неправильний обробіток: повздовжна оранка схилів, ущільнення колесами техніки тощо. Неправильне зрошування призводить до засолення ґрунтів

Активізація екзогенних геологічних процесів. Будівництво різноманітних об’єктів, шляхів, видобуток корисних копалин, підтоплення територій призводять до активізації екзогенних геологічних процесів – зсувів, змивів, селів, ерозії поверхні, карстоутворення, яругоутворення тощо. Майже на 70% території України знизилась сейсмостійкість, що спричинено появою величезної кількості свердловин, шахт, кар’єрів. Несприятлива інженерно-сейсмічна обстановка має місце на Чорнобильській та Рівненській АЕС.

Зниження біорізноманіття та біопродуктивності. За останні 100 років в Україні внаслідок людської діяльності зникло багато видів рослин і тварин. До Червоної книги України занесено близько 700 видів тварин і рослин, яким загрожує вимирання.

Демографічна криза та зростання захворюваності населення.

Сьогодні в Україні демографічна криза. З 1991р. простежується від’ємний приріст населення – смертність переважає над народжуваністю.

Через тривале забруднення довкілля в популяції зростає кількість спадкових генетичних аномалій. В Донецько-Придніпровському регіоні цей показник становить 19-24%. Відомо, що коли ця цифра досягає 30%, згідно з біологічними законами, нація починає зникати. Коли забруднення атмосфери в 1,5 рази перевищує санітарно-гігієнічні норми, починається захворювання імунної системи.

Тривалість життя в Україні знизилась й у середньому становить: у чоловіків – до 60 років, у жінок – 75 років. Лише 5-8% випускників шкіл вважаються практично здоровими.

Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

Чорнобильська аварія – найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Із 100 тис. чоловік, які брали участь у ліквідації наслідків аварії в перший рік вже загинуло більш як 50 тис. чоловік. Підірвано здоров’я сотень тисяч людей. Зростає кількість спадкових генетичних аномалій. Забруднені мільйони гектарів ґрунтів. У водосховищах осіли мільйони тонн радіоактивного мулу, створено багато радіоактивних могильників, що криють велику небезпеку для довкілля.ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.