Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІнформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

 

Основні нормативні акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. із змін. та доповн.

2. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. // Голос України. ‑ 29 серпня 1991.

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Радянська Україна. – 17 липня 1990.

4. Права, за якими судиться малоросійський народ. ‑ К., 1997.

5. Российское законодательство Х-ХХ вв. (Тексты и комментарии) / Под. ред. О.И. Чистякова. ‑ В 9 т. ‑ М., 2004.

6. Статути Великого князівства Литовського. Наукове видання / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. ‑ У 3-х томах. ‑ Одеса, 2003.

 

Підручники:

1. Історія держави і права України / За ред. В. Гончаренко. – К.: Атіка, 2013.

2. Історія держави і права України: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів / За ред. А.Й. Рогожина. ‑ У 2-х томах. – Харків: Основа, 2013.

3. Історія держави і права України: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів / За ред. А.Й. Рогожина. ‑ У 2-х томах. – Київ: Ін Юре, 2001.

4. Історія держави і права України [Текст]: підручник для студ. вузів / ред. С. Д. Гусарєв [та ін.]; відп. ред. В. В. Соловйова. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 535 с.

5. Історія державності України. Експериментальний підручник. ‑ Харків, 2004.

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. Навчальний посібник. – Львів, 2000.

2. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону, 2005.

3. Гуренко М.М., Калиновський В.С. та ін. Історія держави і права України (в схемах). ‑ К., 2003.

4. Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ ст. ‑ К.: Літопис УПА, 2010.

5. Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І. Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII–XVIII ст.). Навчальний посібник. – Харків: Прапор, 2002.

6. Заруба В.М. Історія держави і права України. – К., 2006.

7. Історія держави і права України / За ред. А.С. Чайковського. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2004.

8. Історія держави і права України / За ред. В.Я. Тація. ‑ К.: Ін Юре, 2000.

9. Історія України від давнини до сучасності. Навч. посібн. / Укл. З. Баран. – Львів: КЗ ЛОР, 2014.

10. Лащенко Р.М. Лекції по історії українського права. – К., 1998.

11. Музиченко П. Історія держави і права України. ‑ К.: Знання, 2000.

12. Музиченко П.П., Долматова Н.І., Крестовська Н.М. Практикум з історії держава і права України. – Київ: Вікар, 2002.

13. Окиншевич Л. Лекції з історії українського права. Право державне. Доба станового суспільства. – Мюнхен: УВУ, 1947.

14. Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. – К., 2008.

15. Тетарчук І. Історія держави і права України. Навч. посібн. для підготовки до іспитів. – К.: ЦУЛ, 2013.

16. Тєлькінєна Т.Е. Практикум з історії держави і права України. – Дніпропетровськ, 2008.

 

Монографії та інші наукові видання:

1. Антологія української юридичної думки. Том 2. Руська правда. – Київ, 2002.

2. Антологія української юридичної думки. Том 3. Козацько-гетьманська доба. – К., 2003.

3. Бальжик І.А. Відношення держави і церкви: симфонія влад. Автореферат дис… к.ю.н. – Одеса, 2007.

4. Биркович О.І. Судова система української держави (Гетьманщини) 1648-1657 рр. Автореферат дис… к.ю.н. – К., 2004.

5. Білоконь М.В. Органи державного управління та місцевого самоврядування в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. – Харків: НУВС, 2003.

6. Вангородська В.А. Третейський суд в Україні у Х-ХVIII ст. / Автореф. дис… к.ю.н. – К., 2011.

7. Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду. Правова оцінка. – К., 2009.

8. Гарчев П.І. Первісне суспільство і початок державотворення на території України (до розгрому Скіфського царства). – Сімферополь, 2001.

9. Глиняний В.П. Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу. Автореферат дис… д.ю.н. – Одеса, 2002.

10. Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХVІ – початок ХVІІ ст.). – Львів: Афіша, 2002.

11. Грицак В.М. Губернатор в державному механізмі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. – Харків: НУВС, 2003.

12. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945рр.): історико-правове дослідження / Автореф. дис… д.ю.н. – Львів, 2007.

13. Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького. – Дніпропетровськ, 2008.

14. Капраль М. Національні громади Львова: соціально-правові взаємини. – Львів: Піраміда, 2003.

15. Козаченко А.І. Органи державної влади і управління України другої половини XVII ст. Автореферат дис… к.ю.н. – Харків, 2001.

16. Кондратюк О.В. Судова система та судочинство в Галичині у складі Австро-Угорщини (1867-1918) / Автореф. дис… к.ю.н. – Львів: ЛНУ, 2006.

17. Котляр М.Ф. Княжа служба в Київській Русі. – К., 2009.

18. Кульчицький В.С., Бойко І.Й., Настасяк І.Ю., Мікула О.І. Апарат управління Галичиною в складі Австро-Угорщини. – Львів: Тріада плюс, 2002.

19. Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) / Автореф. дис… к.ю.н. – К., 2010.

20. Мікула О.І. Правові основи організації і діяльності галицького крайового сейму (1861-1918 рр.) / Автореф. дис… к.ю.н. – Львів: ЛНУ, 2005.

21. Настасяк І.Ю. Організація управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії (1772-1848 рр.). Автореферат дис… к.ю.н. – Львів, 2005.

22. Никифорак М.Н. Державний лад і право на Буковині в 1774–1918 рр. / Автореф. дис… д.ю.н. – К., 2004.

23. Подволоцький А. Сокровенна історія Русі-України. – Х.: Аргумент, 2015.

24. Права людини в Україні / Упор. Є. Захаров та інші. – Х., 2014.

25. Рапацька Л.П. Правове регулювання мовної політики в Україні наприкінці XVIII – на початку XXI ст. (на матеріалах Криму). Автореферат дис… к.ю.н. – К., 2005.

26. Ричка В.М. «Вся королівська рать» (Влада Київської Русі). – К., 2009.

27. Россіхін В.В. Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній). Автореферат дис… к.ю.н. – Харків, 2005.

28. Самойленко Е.А. Киевская городская полиция в середине ХІХ – начале ХХ вв. – К., 2000.

29. Сидорчук О.О. Суд присяжних у Правобережній Україні: створення та діяльність (1880-1917) / Автореф. дис… к.ю.н. – Львів, 2010.

30. Скуратович І. М. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його вплив на організацію державного управління: історико-правове дослідження. – Харків, 2004.

31. Талдикін О.В. Адміністративно-поліцейський апарат царизму в Україні у ХУІІІ – першій половині ХІХ ст. Автореферат дис… к.ю.н. – Харків, 2000.

32. Тимощук О., Таран О. Кримсько-татарська політико-правова думка кінця ХУІІІ- початку ХХ ст. – Симферополь, 2004.

33. Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень-грудень 1918 р.). – Харків: НУВС, 2000.

34. Тищик Б.Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). Історія держави і права. – Львів: Тріада плюс, 2004.

35. Федоренко Т. Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця Х по 40-і роки ХІІІ ст. Автореферат дис… к.ю.н. – К., 2001.

36. Чайковський А.С., Губар С.В., Довбня В.А. Дізнання та досудове слідство: історія і сучасність. – Київ, 2004.

37. Юридична енциклопедія. – Том 1-10. – Київ, 1998-2008.

38. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – У 3-х т. – Львів: Світ, 1990.

39. Ярмиш О.Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Монографія. – Харків: Консул, 2001.

 

Інші джерела:

1. Білоцерківський договір.18 вересня 1651 р. // Хрестоматія з історії Української РСР: у 2т. – Т.1. – К., 1959.

2. Гадяцький трактат 1658 р. // Україна: Наука і культура. Вип. 25. – К., 1991.

3. Гражданский Кодекс УССР 1922 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

4. Грамота до всього українського народу. 29 квітня 1918 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

5. Декларація Української Директорії. 26 грудня 1918 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

6. Закони про тимчасовий державний устрій України. 29 квітня 1918 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

7. Зборівський договір. 8 серпня 1649 р. // Хрестоматія з історії Української РСР: у 2т. – Т.1. – К., 1959.

8. І Універсал Центральної Ради. 10 червня 1917 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

9. ІІ Універсал Центральної Ради. 3 липня 1917 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

10. ІІІ Універсал Центральної Ради. 7 листопада 1917 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

11. ІУ Універсал Центральної Ради.9 січня 1918 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

12. Конституционный закон о судебной власти. 21 декабря 1867 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: у 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. – К., 1997. – Т.1.

13. Конституционный закон об общих правах граждан для королевств и областей, которые представлены в рейхсрате. 12 декабря 1867 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. – К., 1997. – Т.1.

14. Конституционный закон об основании Императорского суда. 21 декабря 1867 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: у 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. – К., 1997. – Т.1.

15. Конституционный закон об осуществлении правительственной власти. 21 декабря 1867 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2т. / За ред. В.Г. Гончаренко. – К., 1997. – Т.1.

16. Конституционный закон, который изменяет закон от 26 февраля 1861 года об имперском представительстве.21 декабря 1861 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. – К., 1997. – Т.1.

17. Конституционный закон, который изменяет и дополняет Основной закон об имперском представительстве от 21 декабря 1867 г., а также законы от 1 апреля 1873 г. И от 12 ноября 1886 г. 14 июня 1896 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: у 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.1.

18. Конституция. Основной Закон Украинской ССР. ‑К., 1978.

19. Конституція Української Народної Республіки. 29 квітня 1918 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

20. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки 1919 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

21. Конституція. (Основний Закон) УРСР 1937 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

22. О дополнении Положения о преступлениях государственных: постановление ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2т. / За ред..В.Г. Гончаренко. ‑К., 1997. ‑Т.2.

23. Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной собственности: Постановление ЦИК и СНК СРСР от т 7 августа 1932 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2т. / За ред..В.Г. Гончаренко. ‑К., 1997. ‑Т.2.

24. Платформа Української Головної Визвольної Ради.1944 р. //Вивід прав України. ‑Львів, 1991.

25. Положение о преступлениях государственных (утвержденное ЦИК СССР 25 февраля 1927 г.) // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. - К.,1997.-Т.2.

26. Права, за якими судиться малоросійський народ. – К., 1997.

27. Про оголошення поза законом службових осіб – громадян Союзу РСР за кордоном, що перейшли до табору ворогів робітничого класу та селянства і відмовляються повернутися до Союзу РСР: Постанова ЦВК СРСР 21 листопада 1929 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑К., 1997. ‑Т. 2.

28. Прошение к Алексею Михайловичу о подтверждении прав украинского народа.17 февраля 1654 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: у 2т. / За ред.. В.Д. Гончаренка. – Т.1. – К., 1997.

29. Роз’яснення ОУН про суспільно-політичний устрій УРСР. 1944 р. //Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – К., 1996.

30. Статті Богдана Хмельницького. 21 березня 1654 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Д. Гончаренка. – К., 1997. – Т.1.

31. Статут Генерального Секретаріату. 29 липня 1917 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

32. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні 4 серпня 1917 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

33. Уголовно-процессуальный кодекс УССР. 1922 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2т. / За ред..В.Г. Гончаренко. ‑К., 1997. ‑Т.2.

34. Уголовный Кодекс УССР 1922 г. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

35. Універсал Директорії Української Народної Республіки. 22 січня 1919 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

36. Універсал Трудового конгресу України. 28 січня 1919 р. // Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренко. ‑ К., 1997. ‑ Т.2.

37. Універсал Української Головної Визвольної Ради. 1944 //Вивід прав України. ‑Львів, 1991.

 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.