Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНайбільш поширені (типові) помилки при написанні курсових робіт

У процесі роботи над курсовою роботою студенти найчастіше роблять наступні помилки та недоліки:

- дуже часто виконавці не дотримуються термінів, передбачених навчальним планом щодо написання роботи;

- саме зазначене не дає можливості підібрати необхідний науковий матеріал, нормативно-правову базу, ознайомитись із ним та відповідно використати його;

- студенти дуже часто не цитують законів інших нормативно-правових актів, наукових джерел, а якщо і роблять це, то відповідно не оформлюють;

- зовсім мало робиться порівняння проблем, що досліджуються з аналогічними проблемами в інших країнах, із законодавством та ін.;

- виконавці не оформляють належним чином вступ і не формують відповідні висновки та пропозиції;

- наводячи думку того чи іншого вченого (цитату) не вказують не те, що згодні вони з нею, чи ні, тобто не висловлюють своїх власних поглядів з цих думок;

- мають місце факти коли при викладені того чи іншого питання студент виходить за межі питання дослідження, а інколи і за межі теми, чим зміст роботи не відповідає її плану;

- порушуються терміни подання роботи на кафедру, підготовки по ній рецензії та захисту.

 

Основні вимоги до роботи та критерії оцінки

Основні вимоги до курсової роботи:

- дотримання всіх методичних рекомендацій та стандартів СУЕМ – (оформлення дипломних, магістерських, курсових робіт. Вимоги і коментарі: СТП СУЕМ 01-2011);

- самостійність виконання, високий науковий рівень, аналіз нормативно – правової та юридичної бази із даної проблеми, логічність, системність та послідовність викладання матеріалу;

- чітке визначення мети, завдання дослідження та характеристика предмета, об’єкта, методів, дослідження;- вміння використовувати понятійно – категоріальним і термінологічним апаратом;

- відображення історії досліджуваної проблеми та можливість практичного впровадження результатів дослідження ( висновки, пропозиції, рекомендації);

Основними критеріями оцінки роботи залишаються:

· науковість, актуальність, новизна, дослідницький характер та власні висновки;

· грамотність, охайність і належне оформлення роботи;

· повне та послідовне розкриття питань (розділів, підрозділів) теми дослідження;

· орієнтування та знання студентом теми дослідження в цілому;

· апробація результатів роботи в опублікованих працях чи доповідях на семінарах, науково-практичних конференціях, в круглих столах, тощо.

Неприпустимим є порушення студентом авторських прав науковців. При встановлені фактів плагіату робота до захисту не допускається.

Виконана курсова робота подається на кафедру за один місяць до початку сесії; після її перевірки відбувається захист в зазначений навчальним процесом термін. За наявності недоліків (зауважень) студент повинен усунути їх до захисту.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова:

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. / О. Ф. Скакун. – 3-тє вид. – К. : Алерта, 2011. – 524 с.

2. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави та права : навч. посібник / Ю. А. Ведєрніков, В. С. Грекул. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

Основна:

3. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком інтер, 2006. – 688 с.

4. Загальна теорія держави і права : підруч. для студентів вищих навч. закладів / За ред. д. ю. н., проф. М. В. Цвіка та ін. – Харків : Право, 2009 – 584 с.

5. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії прав, конструкція та наукові концепції) : навч. посібник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком інтер, 2008 – 400 с.

6. Бабаєв В. К. Теория государства и права. – М. : Юристъ , 2005 – 591с.

7. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е.– Отв. ред. проф. М. Н.Марченко – М. : ИКД «Зерцало-М», 2002.

8. Нова Конституція України: обсяг, коментарі і текст основного закону. – К. : Наукова думка, 1998.

9. Агеева Е. А. Юридическая ответственность в государственном управлении. – Л., 1990.

10. Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. – М., 1998.

11. Алексеев С. С. Восхождение к праву. – М., 2002.

12. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – М., 1999.

13. Алексеев С. С. Теория права. – М., 1994.

14. Алексеев С. С. Философия права. – М., 1998.

15. Андрусняк Т. Г. Теорія держави і права. – Львів, 1997.

16. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1994.

17. Антологія української юридичної думки. – К., 2002.

18. Апарат государственного управления: интересы и деятельность. – К., 1993.

19. Аристотель. Афинская полития. – М., 1937.

20. Аристотель. Политика. Т. 4. // Соч. – М.,1998.

21. Базылев Б. Т. Юридическая ответственность. – Красноярск, 1985.

22. Байтин М. И. Государство и политическая власть. – Саратов, 1972.

23. Бережнов А. Г. Права личности: некоторые вопросы теории. – М., 1991.

24. Бобровник С. В., Нормотворча діяльність та проблеми систематизації законодавста // Правова держава. Щорічник. – 1997. – Вип. 8.

25. Бобровник С. В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права // Правова держава. – 1996. – Вип. 7.

26. Богінич О. Л. Проблеми реалізації підзаконних нормативних актів // Правова держава. – 1996 . – Вип. 7.

27. Богінич О. Л. Співвідношення законів та підзаконних нормативних актів у процесі систематизації законодавства // Правова держава. – 1997. – Вип. 8.

28. Бошно С. В. Теория права и государства. – М., 2001.

29. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1978.

30. Венгеров А. В. Теория государства и права. – М., 2000.

31. Восводин Л.Д. Юридический статус личности в России. – М., 1997.

32. Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм права. – М., 1976.

33. Всеобщая декларация прав человека как международный стандарт правового положення личности в Украине. – Луганск, 1999.

34. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М., 1997.

35. Гегель Г. В. Философия права. – М., 1990.

36. Гельвеций К. Об уме. Т. 1. // Соч.: В 2 т. – М., 1973.

37. Генетика, поведение, ответственность / Н.П. Дубинин и др. – М., 1989.

38. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть. – М., 1936.

39. Гоббс Т. О гражданине // Избр. философ. пр.: в 2 т. – М., 1960.

40. Головченко В. В. Правореалізація як функція судової влади // Правова держава. – 1996. – Вип. 7.

41. Головченко В. В. Система права і комплексні правові спільності // Правова держаава. – 1997. – Вип. 8.

42. Государство и право: теория и практика. – Калининград, 2001.

43. Гревцов Ю. Н. Правовые отношения и осуществление права. – Л., 1978.

44. Громадське суспільство в Україні: проблеми становлення. – К., 1997.

45. Гроций Г. О нраве войны и мира. – М., 1956.

46. Гумплович Л. Общее учение о государстве. – СПб., 1910.

47. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1996.

48. Денисов В. Н. Міжнародне право як складова частина правової системи України // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: матер. наук. конф. – К., 1998. – С. 64-68.

49. Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности. – Л., 1983.

50. Дудин А. П. Диалектика правоотношений. – Саратов, 1983.

51. Завадская Л. Н. Механизм реализации права. – М., 1992.

52. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копейчикова. – К., 2000.

53. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К., 1999.

54. Законодавство: проблеми ефективності / В. Б. Авер’янов, В. П. Денисов, В. Ф. Сіренко та ін. – К., 1995.

55. Зивс С. Л. Источники права. – М., 1981.

56. Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. – К., 1997.

57. Ильин И. А. О сущности правосознания. – М., 1993.

58. Казимирчук В. П. Право и методы его изучения. – М., 1965.

59. Кант И. Критика чистого разума. Т.З. // Соч. – М., 1964.

60. Карбонье Ж. Юридическая социология. – М., 1986.

61. Карташкин В. А. права человека в международном и внутригосударственном праве. – М., 1995.

62. Карташов В. Н. Применение права. – Ярославль, 1990.

63. Карташов В. Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. – Саратов, 1989.

64. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. – М., 1999.

65. Керимов Д. А. Культура и техника законодательства. – М., 1991.

66. Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. – М., 1916.

67. Коваленко А. И. Правовое государство: концепции и реальность. – М., 1993.

68. Козлихин И. Ю. Идея правового государства: История и современность. – СПб., 1993.

69. Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. – Л., 1989.

70. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. – К., 1996.

71. Колодій А. М. Принципи права України. – К., 1998.

72. Комаров С.А. Теория государства и права. – М., 1999.

73. Коментар до Конституції України / В. Б. Авер’янов та ін. – К., 1998.

74. Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства. – К., 1997.

75. Кросе Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985.

76. Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. – М., 1986.

77. Лазарев В. В. Проблемы в праве и пути их устранения. – М., 1981.

78. Локк Д. О. О политическом или гражданском обществе. Т. 3. // Соч. – М., 1998.

79. Лукич Р. Методология права. – М., 1981.

80. Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причини, ответственность. – М.,1985.

81. Малинова И. П. Философия правотворчества. – Екатеринбург, 1996.

82. Манов Г. И. Признаки государства: Новые прочтения. – М., 1993.

83. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. – М., 1999.

84. Мельников Ю. В. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания. – Красноярск, 1989.

85. Міжнародна Хартія прав людини: 36 док. – К., 1991.

86. Молчанов Д. Л. Правовая культура социальной жизни // Правоведение. – 1991. – № 1.

87. Монтескье П. О духе законов // Избранные произведения. – М., 1955.

88. Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции (История и современность). – М., 1986.

89. Нерсесянц В. С. Философия права. – М., 1997.

90. Общая теория права и государства: академ. курс: в 3 т. / Под ред. М. Н. Марченко. – М., 2000.

91. Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. – М., 2000.

92. Оксамитний В. В. Правомерное поведение личности. – К., 1985.

93. Омельченко О. Л. Идея правового государства: истоки, перспективы, причины. – М., 1994.

94. Онищенко Н. М. Правова система: проблеми теорії. – К., 2002.

95. Основы теории политической системы. – М., 1985.

96. Пархоменко Н. М. Договір в системі права України. – К., 1998.

97. Пеньков С. М. Социальные нормы: управление, воспитание, поведение. – М., 1990.

98. Платон. Государство. Т. 3, ч. 2. // Соч. – М., 1972.

99. Поленина С. В. Качество закона и эффективность законодательства. – М., 1993.

100. Политические проблемы теории государства. – М., 1993.

101. Права человечества / Отв. ред. Е. А. Лукашева. – М., 1999.

102. Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2001.

103. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпритації вихідних положень). – Харків, 1997.

104. Ранние формы политической организации: от первобытности до государственности. – М., 1995.

105. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира: Справочник. – М., 1993.

106. Рожкова Л. И. Принципы и методы типологии государства и права. – Саратов, 1984.

107. Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права. – М., 1969.

108. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

109. Сальгин Е. Н. Теократическое государство. – М., 1999.

110. Семитко А. П. Развитие правовой культуры как правового прогресса. – Екатеринбург, 1996.

111. Сииюков В. Н. Функции юридических фактов // Вопр. Теории государства права. – Саратов, 1988.

112. Скакун О. Ф. Теория государства и права. – Харьков, 2000.

113. Скрипнюк О. В. Соціальна правова держава України. – К., 2001.

114. Скрипнюк О. В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні. – К., 1995.

115. Социальное государство и защита прав человека / Отв. ред. Е. А. Лукашева. – М., 1994.

116. Спасов В. Закон и его толкование. – М., 1986.

117. Сурилов А. В. Теория государства и права. – К., 1989.

118. Тарасюк В.М. Юридична, законодавча та кодифікаційна техніка // Правова держава. – К., 1997.

119. Татаринцева Е. В. Правовое воспитание. – М.,1990.

120. Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. – М., 1998.

121. Теория юридического процесса. – Харьков, 1985.

122. Титарчук О. А. Звичай і право. – Х., 1995.

123. Таунова Л. Б. Система правовых норм и отраслевое подразделение права // Правоведение. – 1987. – № 4.

124. Тихомиров Ю. Действие закона. – М., 1992.

125. Тихомиров Ю. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996.

126. Тихомиров Ю. А. Теория закона. – М., 1982.

127. Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений. – М., 1980.

128. Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 1992.

129. Фандалюк О. В. Правозастосувальні акти-дії. – К., 1999.

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ......................................................................................................... 3

1. Тематика курсових робіт..................................................................... 3

1.1. Тематика курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст.................................. 3

1.2. Тематика курсових робіт для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр..................................................... 4

2. Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт..................... 5

2.1. Мета і завдання курсової роботи..................................................... 5

2.2. Загальні вимоги до курсових робіт.................................................. 5

2.3 Структура і зміст курсової роботи................................................... 6

2.4. Найбільш поширені помилки при написанні курсових робіт....... 11

2.5 Основні вимоги до роботи та критерії її оцінки............................. 11

3. Список рекомендованої літератури.................................................. 12

 

 
 


Підписано до друку 10.09.2012. Формат 60х84/16.
Гарнітура Tіmes New Roman.

 

Надруковано в редакційно-видавничому відділі
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту,

вул. Нечуя-Левицького, 16, Черкаси, 18036.

           
   
 
 
 
   

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.