Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСпеціальна фізична підготовка. Спортивна підготовка, її цілі і завдання

ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА І СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

План

1. Загальна фізична підготовка, її цілі і завдання.

2. Спеціальна фізична підготовка. Спортивна підготовка, її цілі і завдання.

3. Структура підготовленості спортсмена.

4. Зони і інтенсивність фізичних навантажень.

5. Значення м’язової релаксації.

 

Рекомендована література:

1. Айунц Л. Р. Сучасна система фізичної та спортивної підготовки / Л. Р. Айунц // Теоретичні питання з фізичного виховання студентів педагогічних ВНЗ / Вісник ЖДПУ. – Житомир, 2002. – С. 92–104.

2. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера / Н. Г. Озолин. – М.: Астрель, 2006. – 863 с.

3. Теория и методика спорта: Підручник для ВНЗ / А. А. Васильков. – Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 379 с.

4. Теория и методика физической культуры / Ред. Ю. Ф. Курамшин. М.: Сов. Спорт, 2004. – С. 463–490.

5. Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учеб. пособ для студ ВУЗов / Г. С.Туманян. – М.: Академия, 2006. – 336 с.

6. Фізичне виховання. Теоретичний розділ / С. І. Присяжнюк, В. П. Краснов, М. О. Третьяков, В. Й. Кійко, В. Ф. Панченко. – К.: Ц. уч. літ., 2007. – 192 с.

7. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: уч. пос. для студ. ВУЗов. / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М.: Академия, 2002. – 480 с.

8. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Богдан, 2002. – 516 с.

 

 


 

Загальна фізична підготовка, її цілі і завдання

Фізичне виховання – це педагогічний процес, спрямований на формування спеціальних знань, умінь і навичок, а також на розвиток різнобічних фізичних здібностей людини.

У фізичному вихованні розрізняють дві специфічні сторони: навчання рухам (руховим діям) і розвиток фізичних якостей.

За допомогою рухової діяльності, організованої за допомогою фізичних вправ і інших засобів фізичного виховання можна в широкому діапазоні змінювати функціональний стан організму, направлено регулювати його і, тим самим, викликати прогресивні пристосувальні зміни в ньому (вдосконалення регуляторних функцій нервової системи, м’язову гіпертрофію, збільшення функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем і т.д.). Сукупність їх призводить не тільки до кількісних, але і до якісних змін функціональних можливостей організму в цілому. Виховуючи таким шляхом фізичні якості, досягають, за відомих умов, істотної зміни ступеня і спрямованості їх розвитку. Це виражається в прогресуванні тих або інших рухових здібностей (силових, швидкісних та ін.), підвищенні загального рівня працездатності, зміцненні здоров’я і в інших показниках вдосконалення природних властивостей організму, в тому числі і властивостей статури (зрозуміло в тій мірі, в якій це допускають генетично закріплені особливості конституції людського організму). Розвитку фізичних якостей надається, таким чином, спрямований характер, що і дозволяє говорити про управління їх розвитком.

В процесі зміни поколінь через фізичне виховання здійснюється передача накопичуваного людством раціонального досвіду використання рухових можливостей, якими потенційно володіє людина, і забезпечується в тій чи іншій мірі спрямований фізичний розвиток людей.

Загальним результатом фізичного виховання, якщо розглядати його щодо трудової та інших видів практичної діяльності людей, є фізична підготовленість, втілена у підвищеній працездатності, рухових уміннях і навичках. У цьому відношенні фізичне виховання можна визначити як процес фізичної підготовки людини до повноцінної життєдіяльності, в тому числі, до соціально обумовленої діяльності (трудової, військової і т.д.).

Види фізичної підготовки. Розрізняють загальну і спеціальну фізичну підготовку.

Загальна фізична підготовка (ЗФП) – це процес вдосконалення рухових якостей, спрямований на всебічний і гармонійний фізичний розвиток людини. ЗФП являє собою неспеціалізований (або відносно мало спеціалізований) процес фізичного виховання, утримання якого орієнтоване на підвищення функціональних можливостей, загальної працездатності і є основою (базою) для спеціальної підготовки та досягнення високих результатів в обраному виді діяльності або виді спорту.

Завдання загальної фізичної підготовки полягають у тому, щоб забезпечити високий рівень всебічної фізичної підготовленості, підтримувати його протягом багатьох років, сприяти тим самим збереженню міцного здоров’я і творчого довголіття.

Основними засобами загальної фізичної підготовки є підготовчі вправи, що застосовуються в різних видах спорту, зміст яких орієнтовано на створення широких передумов успіху в самих різних видах діяльності. ЗФП будується з використанням закономірностей переносу тренувального ефекту з підготовчих вправ на основні, виконувані в основній діяльності. Вона підвищує загальний рівень функціональних можливостей організму шляхом збільшення працездатності, різнобічно розвиває фізичні якості, систематично збагачує фонд рухових навичок і умінь людини.

 

Спеціальна фізична підготовка. Спортивна підготовка, її цілі і завдання

 

Спеціальна фізична підготовка (СФП) – це процес виховання фізичних якостей, що забезпечує переважний розвиток тих рухових здібностей, які необхідні для конкретної спортивної дисципліни (виду спорту) або виду трудової діяльності, при цьому вона орієнтована на граничну ступінь розвитку цих здібностей. У міру зростання спортивної майстерності обсяг засобів ЗФП зменшується, а обсяг засобів СФП – збільшується.

Спеціальна фізична підготовка досить різноманітна за своєю спрямованістю, проте всі її види можна звести до двох основних груп: спортивна підготовка; професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП).

Спортивна підготовка (тренування) – це доцільне використання знань, засобів і методів, що дозволяють спрямовано впливати на розвиток спортсмена і забезпечувати необхідний ступінь його готовності до спортивних досягнень. Основними засобами спеціальної фізичної підготовки служать змагальні вправи в обраному виді спорту і розробляються на їх основі спеціально-підготовчі вправи.

Професійно-прикладна фізична підготовка – різновид СФП, що сформувалась у самостійний напрям фізичного виховання і націлена на психофізичну підготовку людини до продуктивної трудової діяльності. У процесі професійно-прикладного використання фізичної підготовки вирішуються як завдання підвищення працездатності, так і завдання зміцнення здоров’я, профілактики професійних захворювань, попередження травматизму, поліпшення загального та емоційного стану людини. Спираючись на дані професіограм, визначаються завдання, засоби і методи ППФП, рекомендуються доцільні корективи в загальній фізичній підготовці та форми спрямованого використання засобів фізичної культури безпосередньо в оптимізації режиму та організації праці.

Мета, завдання, основний зміст спортивної підготовки. Спортивна підготовка – це спеціально організований педагогічний процес, спрямований на досягнення високих спортивних результатів в обраному виді спорту. Спортивна підготовка організовується в рамках системного використання фізичних вправ, з одного боку, і поєднання їх з відпочинком та іншими засобами відновлення організму.

Тренованість – це міра пристосування організму до конкретної роботи. Спортивна підготовка може вважатися правильною лише в тому випадку, якщо вона викликає правильні позитивні анатомо-фізіологічні зміни в організмі. Тренування є однією з форм підготовки спортсмена.

Підготовка – поняття більш широке, ніж тренування, тому підготовку варто розглядати як тривалий педагогічний процес, спрямований на використання всієї сукупності тренувальних і позатренувальних засобів, методів, форм і умов (лекції, бесіди, змагання, спосіб життя, спеціалізоване харчування, методи відновлення і т.д.), за допомогою яких забезпечується необхідна ступінь готовності до спортивних досягнень.

Готовність до досягнення спортивних результатів характеризується відповідним рівнем розвитку фізичних якостей – сили, швидкості, витривалості та інших, ступенем володіння технікою і тактикою (техніко-тактична підготовленість), необхідним рівнем розвитку психічних і особистісних властивостей (психічна підготовленість), відповідним рівнем знань (теоретична підготовленість).

 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.