Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИI. З кредиту рахунка 30 “Каса” в дебет рахунків

№ запи- су Дата звіту касира Рахунки в банках Інші кошти 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 37 Розрахунки з різними дебіторами 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розра- хунки з оплати праці 91 “Загально виробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати” 14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67 Усього
                           
                           
                           
                           
                           
  Усього                        
  Відмітки                        

 


 

II ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунка 30 “Каса” з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця_________

 

№ запи- су Дата звіту касира Рахунки в банках Коро-тко-стро-кові вексе-лі одер-жані 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 37 Розрахунки з різними дебіторами 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розра- хунки з оплати праці 70 Доходи від реалізації, 71 Інший операційний доход, 73 Інші фінансові доходи 14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67 Усього
                           
                           
                           
                           
                           
  Усього                        
  Відмітки                        

 Усього за кредитом Сальдо на кінець місяця___________


III З кредиту рахунка 31 “Рахунки в банках” в дебет рахунків

№ запи- су Дата виписок банку Каса Інші кошти 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 37 Розрахунки з різними дебіторами 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розра- хунки за подат-ками й плате-жами 91 “Загально виробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати” 14, 15, 30, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70 Усього
                           
                           
                           
                           
                           
  Усього                        
  Відмітки                        

 


 

IV ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунка 31 “Рахунки в банках” з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця_________

 

№ запи- су Дата виписок банку Каса Коро-тко-стро-кові вексе-лі одер-жані 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 37 Розрахунки з різними дебіторами 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками Доходи май-бутніх періодів 70 Доходи від реалізації, 71 Інший операційний доход, 73 Інші фінансові доходи 14, 15, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67 Усього
                           
                           
                           
                           
                           
  Усього                        
  Відмітки                        

 

Усього за кредитом Сальдо на кінець місяця___________


V З кредиту рахунка 313 “Інші рахунки в банках” в дебет рахунків

 

№ запи- су Дата виписок банку Рахунки в банках Розра- хунки з різни- ми деби- тора-ми Коротко- строкові позики   Розра- хунки з оплати праці 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати” 14, 15, 30, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70 Усього
 
                       
                       
                       
                       
                       
  Усього                    
  Відмітки                    

 


 

VI ВІДОМІСТЬ 1.3 в дебет рахунка 313 “Інші рахунки в банках” з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця_________

 

№ запи- су Дата виписок банку 16 Дебіторська заборгованість Каса 31 Рахунки в банках 37 Розрахунки з різними дебиторами 50 Довгострокові позики 60 Короткострокові позики   Усього
                 
                 
                 
                 
                 
  Усього              
  Відмітки              

 

Усього за кредитом Сальдо на кінець місяця___________


VII АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33

Найменування рахунка (субрахунка) Надійшло за місяць від Усього надійшло за місяць Усього з початку року Витрачено за місяць Усього витрачено за місяць Усього з початку року
операцій-ної діяльно- сті інвести- ційної діяльно- сті фінансо- вої діяльно- сті операцій-ної діяльно- сті інвести- ційної діяльно- сті фінансо- вої діяльно- сті
301 Каса в національній валюті                      
302 Каса в іноземній валюті                    
Усього за рахунком 30 Каса                    
311 Поточні рахунки в національній валюті                    
331 Поточні рахунки в іноземній валюті                    
313 Інші рахунки в національній валюті                      
Усього за рахунком 31                    
Усього                    

 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО “______” _________________р. Виконавець______________________________

(підпис)

У головної книзі суми оборотів відображено “___”_____р. Головний бухгалтер_______________________

(підпис)

 

 

ЖУРНАЛ 2 за __ 200__ Р.

За кредитом рахунків 50 “Довгострокові позики”, 60 “Довгострокові позики”, аналітичні дані рахунків 50,60

 

II З кредиту рахунку 60 “Довгострокові позики” в дебет рахунків

№ за- пи- су Дата виписок банку (дата здійснення операції) 14 Довго-строкові фінансо-ві інвести-ції 15 Капі- тальні інвес-тиції Каса Ра- хунки в бан- ках 37 Розра- хунки з різними дебіто- рами 50 Довгострокові позики, 51 Довгострокові векселя видані, 53 Довгострокові зобов’язання з оренди 60 Коротко- строкові позики 84 Інши опера-ційні витра-ти 91 Загально-виробничі витрати, 92 Адміністра-тивні витрати, 93 Витрати на збут, 94 Інши витрати операційної діяльності 33, 35, 45, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 95, 99 Усього  
 
     
 
   
                                     
  Усього                                  
  Відмітки                                  

 

 


III. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 50, 60

№ субра-хунку   Вид позики (кредиту) Позикодавці (банки) Строк погашення позики (кредиту Сальдо на початок місяця Обороти за звітний період Сальдо на кінець місяця Нараховано відсотків за користування позиками
дебет кредит за звітний період з початку року
АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКА 60
Короткострокові кредити банків у національній валюті                
               
Короткострокові кредити банків у іноземній валюті                
               
Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті                
               
Відстрочені короткострокові кредити банків у іноземній валюті                
               
  Усього                

 

Виконавець

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО

У Головній книзі суми оборотів відображено „ „

 

 

ЖУРНАЛ 3, ВІДОМОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

за 200 р. за кредитом рахунків:

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 17 «Відстрочені податкові активи» 34 «Короткострокові векселі одержані» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 38 «Резерв сумнівних боргів» 5\ «Довгострокові векселі видані» 52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями» 53 «Довгострокові зобов'язання з оренди» 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» 55 «Інші довгострокові зобов'язання» 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» 62 «Короткострокові векселі видані» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 67 « Розрахунки з учасниками» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 69 «Доходи майбутніх періодів».
  І. З кредиту рахунків 16. 34, 36, 37. 38. 51, 61. 63. 68 в дебет рахунків  
  № з/п Кредит рахунків Дебет рахунків №16 №34 №36 №37 №38 №51 №52 №63 №64 Усього
 
  15 Капітальні інвестиції X X X   X X X      
  20 Виробничі запаси X X X   X X X      
  22 Малоцінна та швидкозношувані предмети X X X   X X X      
  23 Виробництво X X X   X X X      
  28 Товари X X X   X X X      
  ЗО Каса         X X X      
  31 Рахункив банках         X X X      
  63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками X       X          
  64 Розрахунки за податками та платежами X       X          
  68 Розрахунки за іншими операціями X       X          
  80 Матеріальні витрати X X X   X X X      
  84 Інші операційні витрати                    
  85 інші затрати         X X X      
  91 Загальнозиробничі витрати X X X   X X X      
  53 Витрати на збут X X       X X      
  94 Інші витрати операційної діяльності X                  
  10,11.12.14,16,                    
    33.34,35, 37, 38. 39,                    
                       
    60, 61, 62, 65, 66, 67                    
    92,95,97                    
  Усього                    
  ВІДМІТКИ                    
                               

 

ВІДОМІСТЬ 3.1

аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунка 36)

за ___________200 р.

 

№ запи- су Номер доку- мента Наймену- вання покупця (замовни- ка) Сальдо на початок місяця У дебет рахунка 36 з кредиту рахунків 3О, 31, 70,71,76 З кредиту рахунку 36 в дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99 Сальдо на кінець місяця (дебет)
дата дебет дата усьо-го за дебе-том дата усьо-го за кредитом
 
                                         
                                         
                                         
                                         
Усього за рахунком 36                                    

 

Виконавець______________________


 

 

ВІДОМІСТЬ 3.2

аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунка 37)

за ___________200 р.

 

№ запи- су Номер доку- мента Наймену- вання дебі- тора ра- хунків Сальдо на початок місяця У дебет рахунка 37 з кредиту рахунків 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3О, 31, 33, 36, 39. 50, 60, 64, 68, 69, 70,71,73, 74, 75 З кредиту рахунку 37 в дебет рахунків 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 Сальдо на кінець місяця  
дата дебет кредит дата Усього за дебе-том дата усього за кредитом дебет кредит
   
                                         
                                         
                                         
                                         
Усього за рахунком 37                                    

 

Виконавець______________________

 

ВІДОМІСТЬ 3.3

аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунка 63)

за ___________200 р.

 

№ запи- су Номер доку- мента Поста-чальник Сальдо на початок місяця У дебет рахунка 63 з кредиту рахунків 24, 3О, 31, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 64, 68, 70,71,73, 74 З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 39, 47, 64, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 Сальдо на кінець місяця (кредит)
дата кре-дит дата усього за дебе-том дата усього за креди- том
                                 
                                 
                                 
                                 
Усього за рахунком 63                            

 

 

Виконавець______________________


 

ГОЛОВНА КНИГА

Рахунок______________________________________________

 

Місяць Обороти за дебетом Обороти за кредитом разом Залишок Місяць
З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом     Разом   дебет   кредит
...
                   

 

ГОЛОВНА КНИГА

Рахунок______________________________________________

 

Місяць Обороти за дебетом Обороти за кредитом разом Залишок Місяць
З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом     Разом   дебет   кредит
...
                   

 


ГОЛОВНА КНИГА

Рахунок______________________________________________

 

Місяць Обороти за дебетом Обороти за кредитом разом Залишок Місяць
З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом     Разом   дебет   кредит
...
                   

 

ГОЛОВНА КНИГА

Рахунок______________________________________________

 

Місяць Обороти за дебетом Обороти за кредитом разом Залишок Місяць
З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом   З кредиту рахунка № за журналом     Разом   дебет   кредит
...
                   

 


 

 

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.