Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ

ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ

Методичні рекомендації

до семінарських, лабораторних занять;

самостійної та індивідуальної роботи; питання до екзамену

для студентів V курсу психолого-педагогічного факультету

спеціальностей Психологія; Музика; Образотворче мистецтво,

Стаціонарної форми навчання (групи ПП 511-513 та М-52, ОМ-55)

Укладач:

Канд. психол. наук

Дзюба Т.М.

Полтава – 2011


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

 

Семінарське заняття № 1(4год)

Тема: Психологічна характеристика та закономірності розгортання травмуючих життєвих ситуацій.

Питання для теоретичної підготовки:

1. Типологія критичних життєвих ситуацій (емоційно складна, утруднена, проблемна, критична, гранична, екзистенціальна, термінальна).

2. Критичні життєві ситуації як послідовні стадії несприятливого розгортання життєвої кризи.

3. Характеристика стратегій подолання кризових життєвих ситуацій.

4. Ставлення до критичних ситуацій як фактор, що впливає на вибір способів психологічного подолання

5. Стратегії подолання критичних життєвих ситуацій, характеристика прийомів та вправ.

Основні поняття: типологія критичних життєвих ситуацій: емоційно складна, утруднена, проблемна, критична, гранична, екзистенціальна, термінальна; типи психотравмуючих ситуацій; посттравматичні чинники, стратегії подолання критичних життєвих ситуацій: рівень психологічного захисту, адаптації, опанування ситуації; ставлення до критичних життєвих ситуацій: ігноруюче, перебільшуюче, демонстративне, волюнтаристське, продуктивне.

 

 

Наукові статті для аналізу:

1. Соловьева С.Л. Ресурсы личности. // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2010. N 2. // Електронний ресурс http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2010_2_3/nomer/nomer02.php2. Ленгле А. Жить осмысленно. Недолговечность и смысл // Електронний ресурс: http://hpsy.ru/public/x3447.htm

Основна література:

1. Анцыферова Л.И. Личность в трудних жизненных условиях : переосмысливание, преобразование ситуаий и психологическая защита // Психол. журн.. – 1994. – Т.15.‑ 1.

2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. – 299 с.

3. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризисы: Типологический анализ критических ситуаций // Психол журн. – 1995. – 3

4. Висилюк Ф.Е. Типология переживания различных критических ситуаций // Психол. журн. – 1995. – 5

5. Эммонс Р. Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности / Пер с англ.; Под ред. Д.О. Леонтьева. – М.: Смысл, 2004. – 416с.

6. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

Додаткова литература

1.Жизнь как творчество (социально-психологический анализ)/ Под. ред. Л.В. Сохань, В.А. Тихоновича - К.: Наукова думка, 1985. - 300 с.

2.Ленгле А. Экзистенциальный анализ – найти согласие с жизнью // Московский психотерапевтический журнал. – 2001, №1, http://hpsy.ru/public/x3447.htm

3.Титаренко Т.М. Життєві завдання особистості як соціально-психологічний чинник моделювання майбутнього // Наук. студ із соц. та політ. психології: Зб. статей. - К.: Міленіум,2007.-Вип.16(19). - С. 308.

4.Юнг. К.-Г. Дух в человеке, искусстве, литературе / Научн. ред. перевода В.А. Поликарпова. – Мн.: ООО «Харвест», 2003. – 384 с.

Семінарське заняття № 2(4)

Тема: Психічна травма

Питання для теоретичної підготовки:

1. Історія вивчення психологічної травми.

2. Поняття психічної травми: фізіологія, класифікація, наслідки.

3. Стрес, травматичний стрес і ПТСР.

4. Особливості дитячої і дорослої травми.

 

 

Основні поняття психічна травма, травматичний стрес, посттравматичний стресовий розлад: психологічна реакція на травму: фаза шоку, фаза дію, фаза нормального реагування;

 

Наукові статті для аналізу:

1. Кристал Г. Травма и аффекты // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2002. 3 / Електронний ресурс: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20020309

2. Босе Д. Бесчеловечность другого: лечение травмы и депрессии // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2002. 3 / Електронний ресурс: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20020309

 

Основна література:

1. Анцыферова Л.И. Личность в трудних жизненных условиях : переосмысливание, преобразование ситуаий и психологическая защита // Психол. журн.. – 1994. – Т.15.‑

2.Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. – 299 с.

3.Василюк Ф. Е. Психологические аспекты разрешения критических и травмирующих ситуаций // Социальные, гигиенические и организационные аспекты охраны здоровья населения. Рига, 1981.

4.Василюк Ф. Е. Пережить горе//Человеческое в человеке. М.: Политиздат, 1991.

5.Сарджевеладзе Н., Беберашвили З. Травма и психологическая помощь. – М.: Смысл, 2007. – 180 с.

Додаткова литература

1. Ленгле А. Экзистенциальный анализ – найти согласие с жизнью // Московский психотерапевтический журнал. – 2001, №1, http://hpsy.ru/public/x3447.htm

2. Титаренко Т.М. Життєві завдання особистості як соціально-психологічний чинник моделювання майбутнього // Наук. студ із соц. та політ. психології: Зб. статей. - К.: Міленіум,2007.-Вип.16(19). - С. 308.

3. Юнг. К.-Г. Дух в человеке, искусстве, литературе / Научн. ред. перевода В.А. Поликарпова. – Мн.: ООО «Харвест», 2003. – 384 с.

 

 

Семінарське заняття № 3(4)

Тема: Погляди на травму представників різних шкіл та напрямків.

Питання для теоретичної підготовки:

1. Концепція травми Франца Рупперта Поняття трансгенераційної травми, її наслідки.

2. Терапія травми і порушень прихильності методом системних розстановок (Франц Рупперт)

3. Підхід до розуміння і терапії травми Пітера Левіна

4. Метод зцілення травми EMDR Френсін Шапіро;

5. Енергетична терапія Фреда Галло (EDxTM)

6. Психодінамічно-імажінативна терапія Луїзи Реддеманн

7. Бодінаміка Лісбет Марчер

8. Типологічний аналіз критичних життєвих ситуацій за Ф.Василюком

 

Основні поняття

Розщеплення особистості після травматичного досвіду (за Ф.Руппертом); ознаки здорової частни, ознаки відживаючої частини, ознаки травмованої частини; трансгенераційна травма; метод системних розстановок у роботі з травмою; воронка зцілення, воронка травми (за П.Левіним)

 

Наукові статті для аналізу:

1. Василюк Ф.Е. Пережить горе // Електронний ресурс http://www.psychology.ru/library/00062.shtml

2. Э.Ханзян Травма, связанное с зависимостью страдание и самолечение // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2002. 3 / Електронний ресурс: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20020309

Основна література:

6. Анцыферова Л.И. Личность в трудних жизненных условиях : переосмысливание, преобразование ситуаий и психологическая защита // Психол. журн.. – 1994. – Т.15.‑

7.Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. – 299 с.

8.Василюк Ф. Е. Психологические аспекты разрешения критических и травмирующих ситуаций // Социальные, гигиенические и организационные аспекты охраны здоровья населения. Рига, 1981.

9.Василюк Ф. Е. Пережить горе//Человеческое в человеке. М.: Политиздат, 1991.

10.Сарджевеладзе Н., Беберашвили З. Травма и психологическая помощь. – М.: Смысл, 2007. – 180 с.

Додаткова литература

4. Ленгле А. Экзистенциальный анализ – найти согласие с жизнью // Московский психотерапевтический журнал. – 2001, №1, http://hpsy.ru/public/x3447.htm

5. Титаренко Т.М. Життєві завдання особистості як соціально-психологічний чинник моделювання майбутнього // Наук. студ із соц. та політ. психології: Зб. статей. - К.: Міленіум,2007.-Вип.16(19). - С. 308.

6. Юнг. К.-Г. Дух в человеке, искусстве, литературе / Научн. ред. перевода В.А. Поликарпова. – Мн.: ООО «Харвест», 2003. – 384 с.

 

 

Система поточного контролю роботи студентів

Форма контролю Кількість Бали Разом
Іспит  
Робота на семінарських заняттях
Робота на лабораторних заняттях
Складена програма
Конспект першоджерел
ВСЬОГО    

 

 

Методичні рекомендації щодо виконання різних видів роботи:

 

1. Робота на практичних заняттях передбачає такі види роботи:

- усна відповідь на поставлене запитання; коментар з приводу проблематики заняття;

- письмовий словниковий диктант за основними поняттями теми

Методичні рекомендації

1. Уважно прочитати всю статтю 2-3 рази.

2. За словниками, підручниками, посібниками та довідниками знайти тлумачення незнайомих термінів та понять.

3. тезово висвітлити у конспекті основні положення статті.

Самостійна робота

Атотації наукових статей:

  1. Соловьева С.Л. Ресурсы личности. // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2010. N 2. // Електронний ресурс http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2010_2_3/nomer/nomer02.php
  2. Ленгле А. Жить осмысленно. Недолговечность и смысл // Електронний ресурс: http://hpsy.ru/public/x3447.htm

3. Кристал Г. Травма и аффекты // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2002. 3 / Електронний ресурс: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20020309

4. Босе Д. Бесчеловечность другого: лечение травмы и депрессии // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2002. 3 / Електронний ресурс: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20020309

5. Василюк Ф.Е. Пережить горе // Електронний ресурс http://www.psychology.ru/library/00062.shtml

6. Ханзян Э. Травма, связанное с зависимостью страдание и самолечение // // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2002. 3 / Електронний ресурс: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20020309

 

Індивідуальна робота

Завдання:

1.Скласти орієнтовну програму подолання критичних ситуацій.

Питання до екзамену

1. Охарактеризуйте типологію критичних життєвих ситуацій (емоційно складна, утруднена, проблемна, критична, гранична, екзистенціальна, термінальна).

2. Розкрийте сутність критичних життєвих ситуацій як послідовних стадій несприятливого розгортання життєвої кризи.

3. Охарактеризуйте стратегій подолання кризових життєвих ситуацій.

4. Розкрийте класифікацію життєвих криз особистості (вікові(нормативні), біографічні; за критерієм тривалості; за критерієм результативності; за діяльнісним критерієм; за критерієм детермінованості; за критерієм складності).

5. Охарактеризувати види ставлення до критичних життєвих ситуацій (ігноруюче, перебільшуюче, волюнтаристське, продуктивне).

6. Ставлення до критичних ситуацій як фактор, що впливає на вибір способів психологічного подолання.

7. Охарактеризуйте стратегії подолання критичних життєвих ситуацій (рівень психологічно захисту, рівень адаптації, рівень опанування ситуації).

8. Охарактеризуйте прийоми та вправи подолання критичних життєвих ситуацій.

9. Розкрийте історію вивчення психологічної травми.

10. Розкрийте поняття психічної травми: фізіологія, класифікація, наслідки.

11. Розкрийте сутність стресу, травматичного стресу і ПТСР.

12. Охарактеризуйте особливості дитячої і дорослої травми.

13. Охарактеризуйте концепцію травми Франца Рупперта

14. Охарактеризуйте трансгенераційну травму та її наслідки (за Ф.Руппертом).

15. Охарактеризуйте типи травми за Францом Руппертом.

16. Охарактеризуйте концепцію травми Франца Рупперта.

17. Розкрийте сутність теорії розщеплення особистості після травматичного досвіду.

18. Охарактеризуйте терапію травми і порушень прихильності методом системних розстановок (Франц Рупперт).

19. Охарактеризуйте підхід до розуміння і терапії травми Пітера Левіна.

20. Охарактеризуйте етапи терапії травми за Пітером Левіним.

21. Розкрийте сутність методу зцілення травми Френсін Шапіро.

22. Охарактеризуйте етапи терапії травми Френсін Шапіро.

23. Розкрийте сутність енергетичної терапії в роботі з психологічною травмою Фреда Галло.

24. Охарактеризуйте розуміння травми в енергетичному підході Фреда Галло.

25. Розкрийте сутність психодінамічно-імажінативної терапія Луїзи Реддеманн в роботі з психологічною травмою.

26. Охарактеризуйте сучасні методи тілесної терапії психологічної травми (бодінаміка Лісбет Марчер).

27. Охарактеризуйте епапи роботи з клієнтом в бодінаміці Лісбет Марчер.

28. Розкрийте сутність концепції Ф.Василюка у роботі з психологічною травмою (типи життєвих світів та характерні для них критичні ситуації).

29. Здійсніть типологічний аналіз критичних життєвих ситуацій за Ф.Василюком.

30. Розкрийте поняття екстремальної ситуації, наведіть класифікацію екстремальних ситуацій.

31. Охарактеризуйте чинники, які викликані екстремальною ситуацією.

32. Розкрийте специфіку надання термінової психологічної допомоги в екстремальній ситуації, її мету та завдання.

33. Охарактеризуйте головні принципи надання психологічної допомоги постраждалим в екстремальній ситуації.

34. Розкрийте особливості роботи психолога в екстремальних умовах, охарактеризуйте головні відмінності від звичайної терапевтичної ситуації.

35. Охарактеризуйте правила надання першої психологічної допомоги постраждалим.

36. Охарактеризуйте чинники екстремальної ситуації від яких страждають її жертви.

37. Охарактеризуйте етапи психогенних розладів, що розвиваються в травмуючих ситуаціях (класифікація національного інституту психічного здоровя США)

38. Охарактеризуйте динаміку психогенних розладів, що розвиваються в травмуючих ситуаціях (класифікація В.П. Решетнікова).

39. Розкрийте сутність посттравматичного стресового розладу (історія становлення поняття).

40. Розкрийте сутність ПТСР (охарактеризуйте основні групи симптомів).

41. Розкрийте сутність ПТСР (охарактеризуйте невротичні і патохарактерологічні синдроми).

42. Охарактеризуйте діагностичні критерії ПТСР.

43. Охарактеризуйте типи посттравматичних стресових розладів.

44. Розкрийте взаємозв’язок індивідуальної уразливості і психологічних наслідків травми.

45. Розкрийте роль життєстійкості в опануванні травмуючих життєвих ситуацій.

46. Охарактеризуйте поняття особистісного потенціалу (за Д.О. Леонтьєвим).

47. Розкрийте сутність життєстійкості особистості.

48. Охарактеризуйте компоненти життєстійкості (за С. Мадді).

49. Охарактеризуйте структуру життєстійкості та умови її формування.

50. Охарактеризуйте постравмитичний стресовий розлад як чинник залежності від ПАР.

51. Розкрийте сутність концепції переживання горя за Ф.Василюком.

52. Охарактеризуйте фази переживання втрати за Ф.Василюком

 

 

ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ

Методичні рекомендації

до семінарських, лабораторних занять;

самостійної та індивідуальної роботи; питання до екзамену

для студентів V курсу психолого-педагогічного факультету

спеціальностей Психологія; Музика; Образотворче мистецтво,

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2018 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.