Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНавчально-методичний посібник

для курсантів морських закладів освіти

за напрямами підготовки: 6.070104 – Морський

та річковий транспорт, 6.050702–Електромеханіка

 

 

Херсон - 2011

 

 

ББК 34.1я7

УДК 621.7 (075.3)

М74

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Херсонського державного морського інституту (протокол № від .03. 2010)

 

 

Р е ц е н з е н т и :

 

В. Д. Михайлик

доктор технічних наук, професор Херсонського національного технічного університету

О. І. Гедвілло

професор кафедри експлуатації електричних систем і комплексів транспортних засобів та загальноінженерної підготовки Херсонського державного морського інституту

 

Моісеєнко Л. Л.

М74 Матеріалознавство та технологія матеріалів: Лабораторний практикум. Навчально-методичний посібник для курсантів денної форми навчання морських закладів освіти за напрямами: 6.070104 – Морський та річковий транспорт, 6.050702 – Електромеханіка. – Херсон: Айлант, 2011. – 60 с., іл.

 

ISBN

 

 

Начально-методичний посібник з курсу «Матеріалознавство та технологія матеріалів» призначений для студентів заочної форми навчання морських закладів освіти за напрямами підготовки: 6.070104 – Морський та річковий транспорт, 6.050702 – Електромеханіка.

У посібнику наведені методичні рекомендації до вивчення теоретичного курсу, виконання лабораторних робіт та індивідуальних контрольних завдань, а також довідкові дані розповсюджених матеріалів.

 

ББК 34.1я7

УДК 621.7 (075.3)

ISBN Ó Моісеєнко Л.Л., 2011 Ó ХДМІ, 2011

 

Вступ

Важливу роль у професійній підготовці фахівців виконує курс "Матеріалознавство та технологія матеріалів", який вивчають у морських закладах освіти. Мета зазначеного курсу – надання курсантам міцних та глибоких знань з основ будови чорних і кольорових металів та інших конструкційних матеріалів, ознайомлення з їх властивостями, використанням в народному господар­стві, способами отримання та їх обробки.Міцному засвоєнню матеріалу цього курсу сприяє систематичне виконання курсантами лабораторних робіт, під час яких у курсантів закріплюються теоретичні знання, виробляються навички самостійної дослідницької роботи, вміння працю­вати із складним обладнанням та приладами.

Навчальний час, що відводиться на виконання лабораторних робіт, використовується з максимальною ефективністю, якщо курсанти готую­ться до них заздалегідь. Вони мають чітко уявляти собі мету кожної роботи, її теоретичні основи, будову і принцип дії лабораторного обладнання, яке використовуються в ро­боті. Тому, перш ніж допускати курсанта до виконання лабораторної ро­боти, доцільно перевірити за допомогою контролюючих пристроїв або шляхом опитування чи достатньо він підготувався теоретично та чи засвоїв правила техніки безпеки при виконанні експериментальних лабораторних досліджень.

Запропоновані методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт складені згідно з діючою програмою для курсантів за напрямами спеціальностей: 6.070104 – „Морський та річковий транспорт”, 6.050702 – „Електромеханіка”.

Лабораторні роботи виконуються у спеціалізованій лабораторії технології матеріалів під керівництвом викладача та передбачають активну участь курсантів у проведенні експериментів. Перед проведенням експериментальної частини роботи курсант повинен одержати допуск, зміст якого визначається його попередньою підготовкою, та пройти інструктаж з техніки безпеки на робочому місці. Після цього курсант допускається до виконання лабораторної роботи.

Протягом лабораторного заняття курсант повинен виконати експериментальні дослідження, обробити результати дослідів згідно завданню та захистити виконану роботу. У звіті до лабораторної роботи креслення виконуються згідно вимогам ЄСКД, побудова графіків та діаграм здійснюється у відповідних системах координат з дотриманням масштабу, робляться обґрунтовані висновки згідно меті та завданню до роботи.

Вступне заняття

Вивчення нормативних документів про організацію та проведення лабораторних робіт

Мета роботи: Ознайомитись із Положенням про навчання з питань охорони праці, інструкцією та інструктажем на робочому місці, його реєстрацією у спеціальному журналі. Навчитись використовувати нормативну документацію у практичній діяльності. Визначити основну мету лабораторних робіт.

 

Теоретичні відомості

Однією із основних причин травматизму та професійних захворювань на виробництві являється відсутність або неякісне проведення навчання (інструктажів) з питань охорони праці.

Всі працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи проходять інструктування (навчання) з питань охорони праці, з’ясовують правила надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій. Інструктаж проводиться на підставі спеціальної інструкції.

Інструкція – це нормативний документ (”Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затверджено наказом Держнагляд-охоронпраці від 29 січня 1998 р. № 9), що встановлює безпечні прийоми і методи праці під час експлуатації конкретних видів машин, механізмів, верстатного, електричного, хімічного, газового, лазерного та іншого обладнання.

Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких є обов’язковим для самих працівників. Кожній інструкції присвоюється назва і скорочене позначення (код, порядковий номер). В них знаходяться конкретні відомості про безпечну організацію та утримання робочого місця, його небезпечної зони, запобіжні засоби , системи сигналізації та блокування, дії у разі виникнення аварії тощо.

Інструкції повинні містити такі розділи:

- загальні положення;

- вимоги безпеки перед початком роботи;

- вимоги безпеки під час виконання роботи;

- вимоги безпеки після закінчення роботи;

- вимоги безпеки в аварійних ситуаціях;

- вимоги електробезпеки;

- надання першої допомоги потерпілим.

Інструкція фіксує заборонні дії працюючих, з метою виключення помилок, які можуть призвести до травм на робочому місці, профотруєнь і профзахворювань.

Особи, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці, до роботи не допускаються. У певних випадках за наказом або розпорядженням по підприємству (структурному підрозділу) працівники проходять стажування.

Всього існує п’ять видів інструктажів: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Первиннийінструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;

- який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

- який буде виконувати нову для нього роботу;

- відрядженим працівником, яке бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

З вихованцями, учнями та студентами закладів освіти первинний інструктаж проводиться:

- на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчальний процес пов’язаний із небезпечними або шкідливими хімічними, фізичними, біологічними факторами, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних снарядах, при проведенні заходів за межами території закладу освіти;

- перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;

- на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального плану ( програми) – із загальних вимог безпеки, пов’язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять.

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтовного переліку питань первинного інструктажу.

 

Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу

1 Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці, виробничій дільниці, в цеху. Основні небезпечні виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі, особливості їх дії на працівників. Питання виробничої санітарії та особистої гігієни, пов’язані з виконанням роботи і перебуванням у приміщенні.

2 Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

3 Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожі, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги запобігання електротравматизму.

4 Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

5 Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації.

6 Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

7 Схема безпечного руху працівників по території цеху, дільниці.

8 Вимоги при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу.

9 Характерні причини (аварій, вибухів, пожеж тощо), випадки виробничого травматизму.

10 План ліквідації аварій, запасні виходи.

11 Засоби запобігання можливим аваріям. Обов’язки і дії працівників при аваріях. Способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежогасіння, проти аварійного захисту та сигналізації. Місця їх розташування.

12 Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

13 Вимоги безпеки при закінченні робіт.

14 Зазначені в пунктах 1-13 питання розглядаються в поєднанні з інструкцією з охорони праці для конкретного виду робіт чи професії, вимогами технічної документації та технологічних регламентів.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці через певний час у терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

- на роботах з підвищеною небезпекою – одного разу на три місяці;

- для решти робіт – одного разу на шість місяців.

Інструктаж на робочому місці проводить керівник робіт.

Облік проведення інструктажу ведеться у спеціальному журналі за наступною формою у вигляді таблиці 1. Журнал прошнуровується, нумерується та скріплюється підписом та печаткою.

Державним стандартом (ГОСТ 12.4.113-82) передбачені загальні вимоги безпеки в умовах проведення навчальних лабораторних робіт у вищих навчальних закладах.

Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці у разі:

- порушення правил техніки безпеки під час роботи;

- при зміні технології або введенні нового обладнання;

- у випадку виявлення працівником (курсантом) незнання правил техніки безпеки.

Таблиця 1 – Форма журналу обліку інструктажів з охорони праці

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.