Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСутність, суб’єкти та інституційна інфраструктура політико-владних відносин

Тема 5. Політична система суспільства та її інститути.

Поняття політичної системи як механізму формування і функціонування влади у суспільстві, чинник стабільності і розвитку політичного життя. Сутність і типи сучасних політичних систем. Класичні уявлення про політичні системи (Г. Алмонд, Д. Істон, Т. Парсонс).

Основні елементи політичної системи, її інституційна, інформаційно-комунікаційна і нормативно-регулятивна підсистеми. Місце і роль у політичній системі держави, політичних партій, ЗМІ, політичних асоціацій та об’єднань та їхні взаємовідносини. Функції політичної системи: визначення цілей, завдань, програми діяльності суспільства, мобілізація ресурсів на досягнення поставлених цілей, інтеграція всіх елементів суспільства.

Типологія політичних систем: тоталітарні, авторитарні, демократичні. Особливості політичної системи України в історичній ретроспективі. Політична система сучасної України: структура, особливості функціонування.

 

Тема 6. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства.

Походження і сутність держави. Наукові підходи до аналізу сутності, походження і призначення держави. Основні функції держави. Поняття «форма держави» та її різновиди.

Типи та форми державного устрою: унітарна, федеративна, конфедеративна. Формально-юридичні характеристики федеративної держави у порівнянні з унітарною та конфедеративною державами.

Форми державного правління: монархія, республіка. Державні інститути та органи.

Історичний розвиток української державності. Конституція України про основні засади державності.

Правова держава: загальні характеристики, світовий та вітчизняний досвід формування. 

Тема 7. Політичні режими сучасності.

Політичні режими як сукупність методів і форм політичного панування та його взаємовідносини з громадянським суспільством, стиль функціонування політичних систем.

Головні параметри політичних режимів: рівень централізації влади, співвідношення держави та громадянського суспільства, правовий статус особи, ступінь наявності політичного та ідеологічного плюралізму, легальної опозиції.

Типологія та динаміка політичних режимів. Характеристика демократичного режиму та його особливості в сучасній Україні.

Недемократичні політичні режими: тоталітарні, авторитарні, (диктаторські), авторитарно-демократичні. Конкретно-історичні форми тоталітаризму: сталінізм, фашизм та нацизм.

Трансформація політичних режимів у посткомуністичних суспільствах.

Тема 8. Громадянське суспільство.

Поняття громадянського суспільства, його сутність, структура, фактори становлення та розвитку. Сучасні уявлення про громадянське суспільство. Специфіка функціонування громадянського суспільства в економічній, соціальній, політичній та духовній сферах. Громадянське суспільство і демократична правова соціальна держава.

Політичне життя суспільства, його сутність, основні закономірності, компоненти та історичні форми. Взаємодія суб’єктів і об’єктів політичного життя, обумовленість їх взаємовпливу політичним часом і простором.

 

Тема 9. Вибори та виборчі системи. Партійні системи.

Механізми і процедури виборчого процесу. Технологія виборчих кампаній.

Основні типи виборчих систем: мажоритарна, пропорційна та змішана, їх достоїнства та недоліки.

Характеристика виборчого права та виборчих процедур у сучасному українському суспільстві.

Партія як політичний інститут. Партійні системи та їх типологія. Правовий статус діяльності політичних партій в Україні.

 

Тема 10. Світова політика і міжнародні відносини.Глобальні проблеми сучасності.

Природа міжнародної політики і міжнародних відносин. Міжнародні відносини як явище політики. Складові міжнародних відносин. Діалектика внутрішньої та зовнішньої політики. Критерії класифікації форм і видів міжнародних відносин.

Основні тенденції розвитку сучасної світової політики. Співробітництво та взаємозалежність як чинник міжнародного життя. Взаємовідношення національних і загальнолюдських інтересів. Процеси інтеграції та дезінтеграції у системі мжнародних відносин. “Баланс сил” та “баланс інтересів” у світовій політиці. Роль ООН, інших міжнародних організацій у забезпеченні миру, безпеки, консенсусу.

Україна – суб’єкт міжнародної політики. Місце України у сучасному геополітичному просторі. Політичні чинники входження України до міжнародних структур.

Національні інтереси України та система їх пріоритетів. Структура та зміст поняття “національний інтерес”. Основні чинники та система класифікації інтересів суб’єктів міжнародних відносин.

Основні напрямки і пріоритети зовнішньополітичної діяльності української держави.

Поняття “глобальні проблеми” людства. Критерії виокремлення глобальних проблем та їх класифікація. Взаємозв’язок, ієрархія та динаміка глобальних проблем. Вплив глобалізації на світову політику.

  1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні основи політології
Тема 1. Предмет, структура і методи політології.        
Тема 2. Історія світової політичної думки.          
Тема 3. Поняття, сутність та структура політики.          
Тема 4. Влада як соціальне явище. Політична влада.        
Разом за змістовим модулем      
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Сутність, суб’єкти та інституційна інфраструктура політико-владних відносин
Тема 5. Політична система суспільства та її інститути.        
Тема 6. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства.        
Тема 7. Політичні режими сучасності.        
Тема 8. Громадянське суспільство.          
Тема 9. Вибори та виборчі системи. Партійні системи.          
Тема 10. Світова політика і міжнародні відносини. Глобальні проблеми сучасності.        
Разом за змістовим модулем 2        
Усього годин      

 

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Предмет, структура і методи політології.
Влада як соціальне явище. Політична влада.
Політична система суспільства та її інститути.
Держава як базовий інститут політичної системи суспільства.
Політичні режими сучасності.
Світова політика і міжнародні відносини.Глобальні проблеми сучасності.
  Разом

 

Самостійна робота

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.