Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 19. Особливості відмінювання прикметників в українській мові

Тема 21. Особливості відмінювання займенників в українській мові

Практичне заняття №23

План

1. Поділ прикметників на групи.

2. Повні та короткі прикметники.

3. Стягнені і нестягнені форми повних прикметників.

4. Типи відмінювання прикметників.

5. Типи відмінювання займенників.

6. Особливості відмінювання іменникових

7. Особливості відмінювання прикметникових займенників

Література

1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. – К. .: Либідь, 1993. – 336с.

2. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256с.

3. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологіяукраїнської мови. – Київ: Пульсари, 2004. – 400 с.

4. Горпинич В.О. Українська морфологія. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2000. – 370с.

5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк: ДонДу, 1996. – 436с.

6. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – К.: Вид-во КДУ, 1961. –Ч.1. –172с.

7. Сучасна українська літературна мова: Морфологія /За заг.ред.акад. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – 577 с.

8. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1997. – 493с.

Питання для самоконтролю

1. Які існують форми повних прикметників?

2. Які типи відмінювання прикметників вам відомі?

3. Скільки форм включає в себе повна парадигма відмінювання прикметника?

4. Назвіть особливості відмінювання прикметників твердої та м’якої груп ?

5. Як відмінюються складні прикметники з другою частиною -лиций?

6. Які існують типи відмінювання займенників?

7. Які особливості відмінювання особових займенників? Як впливає на відмінкові форми особових займенників прийменник?

8. Які особливості відмінювання зворотного займенника?

9. Чим подібне і чим відрізняється відмінювання питально-відносних, заперечних і неозначених займенників?

 

Тема 22. Числівник у сучасній українській літературній мові

Практичне заняття №24

План

1. Загальна характеристика числівника як частини мови.

2. Сполучуваність числівників з іменниками.

3. Розряди числівників за значенням і граматичними ознаками.

4. Групи числівників за будовою.

Література

1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. – К. .: Либідь, 1993. – 336с.

2. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256с.

3. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологіяукраїнської мови. – Київ: Пульсари, 2004. – 400 с.

4. Горпинич В.О. Українська морфологія. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – 370с.

5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк: ДонДу, 1996. – 436с.

6. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – К.: Вид-во КДУ, 1961. –Ч.1. –172с.

7. Сучасна українська літературна мова: Морфологія /За заг.ред.акад. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – 577 с.

8. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1997. – 493с.

Питання для самоконтролю

1. Визначте семантичні, морфологічні, синтаксичні ознаки числівника.

2. На які розряди за значенням та граматичними ознаками поділяються числівники?

3. На які групи за будовою поділяються кількісні та порядкові числівники?

4. З‘ясуйте особливості числівників кожного розряду.

5. Схарактеризуйте особливості зв’язку числівників з іменниками.

Тема 23. Особливості відмінювання числівників в українській мові

Практичне заняття № 25, 26

План

1. Відмінювання і особливості вживання різних груп числівників.

2. Типи відмінювання числівників.

3. Особливості відмінювання кількісних та порядкових числівників.

Література

1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. – К. .: Либідь, 1993. – 336с.

2. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256с.

3. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологіяукраїнської мови. – Київ: Пульсари, 2004. – 400 с.

4. Горпинич В.О. Українська морфологія. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2000. – 370с.

5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк: ДонДу, 1996. – 436с.

6. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – К.: Вид-во КДУ, 1961. –Ч.1. –172с.

7. Сучасна українська літературна мова: Морфологія /За заг.ред.акад. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – 577 с.

8. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1997. – 493с.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні типи відмінювання числівників.

2. Які особливості відмінювання числівників від 1 до 5?

3. Які особливості відмінювання числівників від 5 до 20 та від 50 до 80?

4. Які особливості відмінювання складних числівників на позначення сотень?

5. Які особливості відмінювання складених кількісних числівників?

6. Які особливоті відмінювання дробових числівників?

7. Як відмінюються порядкові числівники?

 

Змістовий модуль VІ.

Морфологічні норми сучасної української літературної мови (прийменник, сполучник, частка, вигук)

Тема 24. Прийменник у сучасній українській літературній мові

Тема 25. Сполучник у сучасній українській літературній мові

Практичне заняття №27

План

1. Статус прийменника в граматичній системі української мови.

2. Групи прийменників за походженням і морфологічною будовою.

3. Семантичні типи прийменників.

4. Статус сполучника у частиномовній системі української мови.

5. Види сполучників за походженням та будовою.

6. Типи сполучників за значенням та вживанням.

7. Сполучники та сполучні слова.

Література

1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. – К. .: Либідь, 1993. – 336с.

2. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256с.

3. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологіяукраїнської мови. – Київ: Пульсари, 2004. – 400 с.

4. Горпинич В.О. Українська морфологія. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2000. – 370с.

5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк: ДонДу, 1996. – 436с.

6. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – К.: Вид-во КДУ, 1961. –Ч.1. –172с.

7. Сучасна українська літературна мова: Морфологія /За заг.ред.акад. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – 577 с.

8. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1997. – 493с.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення прийменника. З’ясуйте його значення та функції.

2. За якими принципами класифікуються прийменники?

3. Назвіть та схарактеризуйте групи прийменників за походженням.

4. На які групи поділяють прийменники за морфологічною будовою? Наведіть приклади.

5. Розкажіть про семантичні типи прийменників.

6. З якими частинами мови вживається прийменник? Наведіть при­клади.

7. З якими відмінками вживаються прийменники? Наведіть приклади.

8. Схарактеризуйте явище синонімії прийменникових конструкцій у сучасній українській літературній мові.

9. Визначте статус сполучника в частиномовній системі української мови.

10. Схарактеризуйте сполучники за походженням та будовою.

11. Визначте типип сполучників за значенням.

12. Які функціональні різновиди сурядних сполучників ви знаєте?

13. Які функціональні різновиди підрядних сполучників ви знаєте?

14. Назвіть види сполучників за вживанням. Наведіть приклади.

15. У чому полягає відмінність сполучників від сполучних слів?

 

Тема 26. Частка в сучасній українській літературній мові

Тема 27. Вигук у сучасній українській літературній мові

Практичне заняття №28

План

1. Загальна характеристика частки як частини мови.

2. Класифікація часток за значенням.

3. Класифікація часток за структурою.

4. Класифікація часток за функцією.

5. Загальна характеристика вигука як частини мови

6. Класифікація вигуків за семантикою. Звуконаслідувальні слова

7. Класифікація вигуків за будовою та походженням.

 

Література

1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови: Морфологія. – К., 1993.

2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови /За ред. чл. – кор. НАН України І.Вихованця. – К., 2004.

3. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К, 1988.

4. Горпинич В.О. Українська морфологія: навчальний посібник. – Дніпропетровськ, 2002.

5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Морфологія: Монографія. – Донецьк, 1996.

6. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – Вид. 2-е, уточн. і доп. – Вінниця: Поділля-2000, 2003.

7. Мацько Л.І. Інтер’єктиви в українській мові. – К.. 1981.

8. Симонова К.С. Функції стверджувальних часток // Укр. мова і літ. в шк. – 1980. – №11. – С. 18-22.

9. Сучасна українська літературна мова. Морфологія /За заг. ред. І.К.Білодіда. –К.: Наук.думка, 1969.

10. Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П.Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.

11. Шевчук О.С. Семантичні можливості вигуків української мови // Лінгв.
студії. Зб. наук. праць. Вип. 6. – Донецьк: ДонДУ, 2000. – С. 89-97.

Питання для самоконтролю

1. Що таке частка? Яка службова функція часток?

2. Які структурні та функціональні різновиди часток ви знаєте?

3. Які частки належать до формотворчих і які граматичні форми вони утворюють? Наведіть приклади.

4. Які частки належать до словотворчих? Наведіть приклади різних частин мови, утворених за допомогою часток.

5. Які частки належать до модальних? Наведіть приклади.

6. Чому вигук не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови?

7. На які групи за значенням поділяються вигуки?

8. Які вигуки належать до первинних? Наведіть приклади.

9. Які вигуки належать до вторинних? Наведіть приклади.

 

 

Завдання для самостійної роботи студентів

Змістовий модуль V.ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.