Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФормування афінського морського союзу та перетворення його

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

«ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОЛІСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ У АФІНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ В УМОВАХ КРИЗИ ПОЛІСНОЇ СИСТЕМИ»

ЗМІСТ

ВСТУП----------------------------------------------------------------------------------------------3

Розділ 1. Аналіз джерел та історіографія проблеми----------------------------------- 5

1.1 Аналіз джерел---------------------------------------------------------------------------- 5

1.2 Історіографія проблеми--------------------------------------------------------------- 7

Розділ 2. Історичні передумови кризи Афінського полісу у V ст. до н.е--------- 10

2.1 Загальна характеристика державного ладу в Афінах V cт до н.е--------- 10

Формування афінського морського союзу та перетворення його

на архе-------------------------------------------------------------------------------------- 15

Політичне протистояння в громадянському суспільстві у середині

V ст. до н.е-------------------------------------------------------------------------------------- 22

Пелопоннеська війна, як чинник кризових процесів

у Афінському полісі----------------------------------------------------------------------- 23

Розділ 3. Суспільно-економічні складові кризи полісної системи в Афінах--- 31

3.1 Початок кризових процесів в Афінах-------------------------------------------- 31

Нові явища в області землеволодіння та землекористування,

як прояв кризових процесів-------------------------------------------------------------- 32

Зміни в товарно грошових відносиинах та посилення майнової

нерівності, як наслідок кризових процесів в Афінському поліссі------------- 43

3.4 Виникнення наймаництва, як прояв кризи полісного суспільства------ 60

Розділ 4.Трансформації інститутів демократії в афінському суспільстві------ 66

4.1 Посилення впливу демагогів-------------------------------------------------------- 66

Зростання кризових процесів в демократичних інститутах

Афінського полісіу (414 – 404 р. до н.е)----------------------------------------------- 72ВИСНОВКИ------------------------------------------------------------------------------------- 83

Список використаних джерел та літератури------------------------------------------ 87

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.Актуальність теми визначена роллю Афінського полісу у розвитку, розквіті і подальшому краху політичної системи Стародавньої Греції. З кінця V ст. до н.е. полісна система Греції вступає в період кризи, що поглибилася протягом IV ст. до н.е. Це була криза не стільки рабовласницького ладу, оскільки рабство продовжувало розвиватися на тлі прогресивного розвитку економіки і торгівлі між полісами, скільки системи невеликих міст-держав, заснованих на згуртованості замкнутого громадянського колективу, який протиставляв свої привілеї зовнішньому світу. Системи, яка виявилася нежиттєздатною, в умовах розвитку міждержавних економічних зв'язків, зростання приватної власності, яка була не обумовлена обов'язковою приналежністю до даного поліса, і загострення соціальних суперечностей всередині вільного населення. Демократична форма держави є породженням античної полісної системи. Тому можна вважати, що антична демократія є особливим феноменом політичної системи суспільства. Політичний досвід засвідчує, що прищеплення античної демократії на інше суспільне підгрунтя спричиняє глибоку трансформацію демократії, як такої. Це наводить на думку про глибокий зв’язок між природою полісного суспільства та сутністю демократичного устрою держави. Здається обґрунтованим, що сутність такого зв’язку стає більш виразною в умовах зміни полісного суспільства, в стресовій ситуації, якою стала криза полісної системи. Це обумовлює необхідність дослідження проблеми впливу кризи полісної системи на характер демократії, як форми полісної держави.

Об’єктом дослідження є афінське полісне суспільство в V-IV ст. до н.е

РОЗДІЛ І АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

У списку джерел та літератури, використаних при підготовці даної роботи, представлено 78 позицій. Охарактеризуємо їх.

Аналіз джерел.

Джерела, які були використані в даній дипломній роботі можна поділити на такі группи: речові (монети, карти), писемні джерела, які поділяються на наукові роботи тієї епохи: Арістотель Афінська політія, Фукідід. “Історія”, Ксенофонт “Грецька історія”, Платон “О государстве”, Диодор Сицилійський. “Историческая библиотека”, Полібій “Всеобщая история” та літературні твори Аристофана: “Осы”, “Птицы”, "Всадники”, “Ахарняни” Також була використана праця Геродота “История”.

Історіографія проблеми.

Серед праць істориків, які досліджували цю тему за наступних століть була використана праця Э.Д. Фролова “Греция в эпоху поздней классики", яка присвячена цікавлячому нас періоду історії Давньої Греції (кінець V-IV ст. до н.е.), коли після короткої смуги розквіту стародавня цивілізація міст-держав зіткнулася з першими труднощами, породженими природним ходом розвитку. Економічне і політичне життя переросло тісні рамки полісного суспільства, і ознакою часу став конфлікт сильної особистості з громадою, наслідком чого було виникнення режимів особистої влади. Спираючись на широке коло джерел, автор показує, що незважаючи на успіхи, яких ці режими часом домагалися, вони були за своєю внутрішньою суттю глибоко збиткові і не мали історичної перспективи. Неможливо оминути увагою французьку наукову школу Фюстель де Куланжа. Його учень П. Гіро відомий своїми працями з історії земельної власності (1893 р.), ремісничого виробництва Греції (1900 р.), йому також належить збірка статей з економіки античного світу (1905 р.). У його дослідженні були враховані всі досягнення науки того часу, дані нових розкопів, папірологічні та епіграфічні джерела.

Розділ 2. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КРИЗИ АФІНСЬКОГО ПОЛІСУ У V СТ.ДО Н.Е

Загальна характеристика державного ладу

В Афінах V cт. до н.е

У роки, пов'язані з ім'ям Перикла, остаточно склалася демократія Афін в її класичній формі. Процес формування цього державного ладу був тривалим - початок його сягає реформ Солона і Клісфена. Наступні зміни відбувалися поступово. Так, цензовий порядок, створений Солоном, формально продовжував зберігатися й після переходу політичної влади до демократів і ніколи офіційно не скасовувався. Однак фактично всі афінські громадяни отримали можливість займати вищі посади. Виняток становили посади еллінотаміїв. Для заняття цієї посади був потрібний ценз, оскільки скарбники повинні були відповідати своїм майном за ввірену їм казну.

 

Формування афінського морського союзу та перетворення його на архе

В момент приходу Перикла до влади Афіни вже близько п'ятнадцяти років перебували на чолі важливого союзу міст - Делоської ліги. Цей союз, що виник в 479 р. до н.е., переслідував суто військові цілі: продовження на морі військових дій проти персів, звільнення від них грецьких міст, що залишилися під владою царя, унеможливити нове вторгнення персів до Греції. Визвольна і каральна війна одночасно, оборонна та превентивна - такими були завдання союзу.

Політичне протистояння в громадянському суспільстві

(сер. V ст.до н.е)

Однією з найбільш яскравих сторінок античної історії, по справедливості, вважається «золотий» вік Перикла. У соціально-політичному і культурному відношеннях епоха Перикла є характерною для періоду розквіту і внутрішньої могутності античного світу.

«Золоте» століття Перикла було часом розквіту афінської демократії, що склалася в результаті довгої і наполегливої боротьби двох головних партій Афін: радикалів і консерваторів, в період між двома великими війнами: Перською і Пелопоннеською. Консерваторів підтримувала значна частина сільського населення. На боці радикалів було міське населення: купці, судновласники, багаті деміурги (ремісники), рабовласники та так звана «корабельна чернь» що захоплювалася ними. Головними пунктами розбіжності партій в той час були питання зовнішньої політики.

РОЗДІЛ 3. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ КРИЗИ ПОЛІСНОЇ СИСТЕМИ В АФІНАХ

Посилення впливу демагогів

Після смерті Перикла починається ніби нова епоха в історії афінської демократії: настає час панування демагогів в гіршому значенні цього слова, - вони потурають натовпу, підлаштовуються під його смаки, впливають на його погані інстинкти. Фукідід протипоставляє Периклу його наступників[4]. «Коли помер Перікл», каже він, «то ще більш виявилася його прозорливість щодо війни. Бо він стверджував, що афіняни залишаться переможцями, якщо будуть спокійно себе поводити, якщо будуть піклуватися про флот, не будуть прагнути до розширення свого панування під час самої війни і піддавати державу ризику. Афіняни вчинили всупереч цій настанові.

Висновки

Мета даного дослідження була досягнута за допомогою намічених методів таких як аналіз та дослідження джерел, праць науковців, періодичної та тематичної преси, порівняльний та історико-хронологічний методи.

 

Список використаних джерел і літератури.

Першоджерела

1. Аристотель Афинская полития /пер. С. И. Радциг- М.: “Мысль” 1997. - 35 +3 с.

2. Аристотель Сочинения: В 4-х т. / Пер. с древнегреч и общ. ред. А. И. Доватура. — М.: Мысль, 1983.-Т4— 830 с

3. Аристофан Комедии; Фрагменты (Сер. Литературные памятники) /(отв.ред.) М.Л Гаспаров; пер.А.Пиотровский М.: “Наука” 2000. -1039 с. (+1 обл.)

4. Геродот. История. / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Л.: Наука, 1972. С-600.

5. Демосфен. Речи. В трех томах. / Отв. редакторы: Е.С.Голубцова, Л.П.Маринович, Э.Д.Фролов.Перевод с греческого В.Г.Боруховича, М.Н.Ботвинника, А.И. и др. М.: Памятники исторической мысли, Т-2 1994.-c 543

6. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. М.: Лабиринт, 2000. – 224 с.

7. Исократ. Речи. Письма; Малые аттические ораторы. - М., 2012.- VII, 32-35

8. Ксенофонт Воспоминание о Сократе /Пер. С. И. Соболевский М.Наука 1993 р-379 с.

9. Ксенофонт Греческая история Изд.3-е – Спб. Алетейя, 2000 – 448 с.

10. Ксенофонт. О доходах Перевод Э. Д. Фролова / М.: Мысль, 1964..-

11. Лисий. Речи / Предисл. Л. А. Маринович и Г. А. М.: Ладомир. 1994. 384 с.

12. Платон О государстве Режим доступу http://philosophy.ru/library/plato/01/0.html

13. Плутарх Порівняльні життєписи / пер. з древньогрец.: Й. Кобов,. — Київ: Дніпро, 1991. — 440 с

14. Полибий Всеобщая история М.: АСТ, Мидгард, 2004. - 764 с.

 

 

Привіт. Ви проглянули ознайомлювальний фрагмент магістерської роботи на тему: «ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОЛІСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ У АФІНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ В УМОВАХ КРИЗИ ПОЛІСНОЇ СИСТЕМИ» об’ємом 88 сторінок. Для отримання повного варіанту роботи напишіть нам.

https://vk.com/club129840625

aib1512@ukr.net


[1] Глускина Л. М . Новые работы по истории земельных отношений и кредитов в Аттике . — ВДИ , 1957 , № 4 , с 154 — 167

[2] Аристотель. Афинская полития. Пер. С. И. Радцига..- IV, 10, 9

[3] Лисий. Речи. / Пер., ст. и комм. С. И. Соболевского…., XXXI

[4] Фукидид. История…II , 65

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

«ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОЛІСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ У АФІНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ В УМОВАХ КРИЗИ ПОЛІСНОЇ СИСТЕМИ»

ЗМІСТ

ВСТУП----------------------------------------------------------------------------------------------3

Розділ 1. Аналіз джерел та історіографія проблеми----------------------------------- 5

1.1 Аналіз джерел---------------------------------------------------------------------------- 5

1.2 Історіографія проблеми--------------------------------------------------------------- 7

Розділ 2. Історичні передумови кризи Афінського полісу у V ст. до н.е--------- 10

2.1 Загальна характеристика державного ладу в Афінах V cт до н.е--------- 10

Формування афінського морського союзу та перетворення його

на архе-------------------------------------------------------------------------------------- 15

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.