Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань

Предмет дошкільної педагогіки

План

1.1. Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань

1.2 Джерела дошкільної педагогіки

1.3. Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками

1.4. Значення дошкільного дитинства

 

Педагогік а – як самостійна наука

Об’єкт – процес --виховання (навчання, освіти)

Предмет – закономірності, зміст, технології виховання (навчання, освіти)

Історія – етапи наукового становлення (донауковий, виникнення педагогічних концепцій, педагогіка як система знань)

Теорія – теорія виховання, теорія навчання (дидактика), управління освітнім процесом, методики

Основні категорії – (виховання, навчання, освіта, розвиток, педагогічний процес)

Методи дослідження – педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, узагальнення передового педагогічного досвіду.

Основні категорії

Педагогіка – це наука, що вивчає процеси, виховання, навчання розвитку особистості, наука про цілеспрямований процес передавачі людського досвіду, підготовки підростаючого покоління до життя і діяльності.

Виховання – цілеспрямований, організований процес формування особистості, передачі соціального досвіду від старшого покоління молодшому, що здійснюється спеціально підготовленими та уповноваженими на це суспільством людьми у певних навчально-виховних закладах.

Навчання - цілеспрямований, організований, керований процес взаємодії учителів і учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь і навичок, розвиток розумових сил і формування світогляду.

Освіта – це процес і результат засвоєння знань, умінь, навичок, досвіду діяльності та набуття на цій основі певного рівня освіченості та кваліфікації.

Розвиток – це якісні і кількісні зміни всіх процесів (фізіологічних, психічних, інтелектуальних), що відбуваються протягом усього життя людини.

Педагогічний процес – це цілісний навчально-виховний процес єдності виховання і навчання, що характеризується спільною діяльністю, співтворчістю його учасників, певним культурним змістом.

 

Дошкільна педагогіка, як і шкільна педагогіка, педагогіка дорослих, є одним із напрямів вікової педагогіки. Небез­підставно її вважають і самостійною галуззю науково-пе­дагогічних знань, яка вивчає процес виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Загальними засадами дошкільної педагогіки є:

- її предмет,

- особливості та організація педагогічного дослідження в галузі дошкільної педагогіки,

- розви­ток теорії та практики дошкільної освіти,

- характерис­тика сучасної системи дошкільної освіти.

Використовуючи загальнонаукові, загальнопедагогічні методи дослідження, черпаючи відомості із психології, анатомії та фізіології людини, дошкільна педагогіка дослі­джує закономірності й особливості розвитку, навчання та виховання дитини від її народження до вступу до школи. На основі теоретичних пошуків, аналізу реальної практики вона розробляє, вдосконалює засоби, методи і прийоми виховання дітей у сім'ї, дошкільних установах, прогнозує тенденції їх розвитку, певною мірою впливає і на політику держави у цій сфері.

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань

Педагогіка — багатогалузева наука, яка охоплює всі аспекти навчання і виховання особистості. Однією з її га­лузей є вікова педагогіка — наука, що вивчає закономір­ності навчання і виховання людей різних вікових груп. Суттєвий пласт вікової педагогічної проблематики стосу­ється навчання і виховання дітей дошкільного віку. Саме на цьому проблемному полі функціонує одна із складових вікової педагогіки — дошкільна педагогіка.

Дошкільна педагогіка — наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу до школи.

Ядром інтересу дошкільної педагогіки є дитина віком до 6—7 років і чинники, що впливають на її розвиток у сім'ї, дошкільних закладах, суспільстві загалом.

Значу­щість досліджень дошкільної педагогіки

Значу­щість досліджень дошкільної педагогіки, рекомендацій обумовлена тим, що саме в цьому віці найстрімкіше розвиваються фізичні та психічні якості дитини, формуються контури її як особис­тості. Саме у прилученні дитини до світу людей полягає найважливіше завдання дошкільної педагогіки, реаліза­ція якого на кожному історичному етапі, у різних соціаль­них, етнічних, культурних середовищах має свої особли­вості. У цьому процесі беруть участь батьки, педагоги, соціальні спільноти, суспільство загалом; позначаються на ньому події та явища навколишньої дійсності, природа. Він є невіддільним від повсякденного буття дитини, де во­на здобуває життєвий досвід, розвивається фізично, розу­мово, духовно, психічно.

Об'єктом дошкільної педагогіки є виховання дітей до­шкільного віку як цілеспрямований процес, а її предме­том — закономірності, принципи, зміст, технології організації та здійснення виховного процесу, що визнача­ють розвиток особистості.

Дошкільна педагогіка вивчає пе­дагогічні факти (відомості про педагогічну діяльність, які засвідчують зміни у розвитку, вихованні та навчанні дити­ни) та педагогічні явища (те, що відбувається в процесі вза­ємодії педагогів і вихованців, відображає розв'язання пев­них педагогічних завдань).

Немає жодного аспекту життя дошкільника, його взає­модії із соціальним і природним середовищем, до якого була б байдужою дошкільна педагогіка. Тому таким широ­ким є коло проблем, які вона досліджує.

Аналізуючи, ін­терпретуючи їх, дошкільна педагогіка виходить передусім із гуманістичних засад педагогічної теорії і практики, зорі­єнтованих на гармонійний особистісний розвиток дитини.

Послуговуючись цим критерієм, вона досліджує законо­мірності, реальну практику навчання і виховання дітей, взаємодію в цьому процесі суспільного і родинного чинни­ків, особливості особистісного розвитку дошкільників в пе­ріод від народження до школи. Водночас вона відстежує, аналізує взаємозв'язок між розвитком дитини і вихован­ням — процесом цілеспрямованого формування особистос­ті дитини. Процес виховання охоплює навчання — переда­вання і засвоєння знань, умінь і навичок — та власне виховання — формування фізичних, моральних, розумових, естетичних, трудових якостей, а також мотивів поведінки.

Цілеспрямований виховний процес неможливий без передбачення його результатів, що налаштовує дошкільну педагогіку на прогностичні дослідження тенденцій, перс­пектив розвитку людства, проблем, які доведеться вирішу­вати системі виховання, в тому числі й дошкільного. Йдеться не тільки про планування розвитку дошкільних закладів, кадрового і методичного їх забезпечення, а й про формування необхідних людині майбутнього особистісних якостей, умінь і навичок, основи яких закладаються у ди­тинстві.

Дошкільна педагогіка відстежує особливості впливу соціального середовища, зокрема засобів масової інформа­ції, на формування особистості дошкільника. Цим спричи­нена її активна роль у педагогізації суспільствапоси­ленні впливу педагогіки на змістові, виховні параметри со­ціальних взаємозв'язків людей, якість інформаційного матеріалу, яким послуговуються ЗМІ.

Подібно до інших педагогічних наук, дошкільна педа­гогіка розглядає виховання як спеціально організований процес, взаємодію дорослої людини і дитини, спрямовану на формування у неї необхідних уявлень, навичок, якос­тей. У цій взаємодії дитина є не тільки об'єктом, а й суб'єк­том виховання, що означає рівноцінність особистісних якостей дитини і педагога, визнання їх рівноправними учасниками виховного процесу.

Актуальними проблемами дошкільної педагогіки є визначення мети, завдань, змісту, методів виховання дітей у сім'ї та дошкільних закладах, а також підготовка їх до школи.

Дошкільна педагогіка є синтезом теорії і практики.

Те­оретична її частина досліджує, обґрунтовує закони вихо­вання, навчання і розвитку дитини, а практична забезпе­чує організацію цих процесів на практиці. Обидві вони ре­алізуються в єдності, збагачуючи одна одну. Гармонійна взаємодія теоретичних і практичних аспектів є передумо­вою належного функціонування всіх ланок і чинників дошкільного виховання.

Завдання дошкільної педагогіки:

1. Обґрунтування парадигм педагогічної теорії і практики, серед яких чільне місце посідає гуманістична, що спрямована на особистісний розвиток кожної дитини.

2. Виявлення закономірностей навчання і виховання дитини дошкільного віку.

3. Дослідження особливостей розвитку дитини в процесі навчання і виховання.

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки:

1. Розробка основ науково-методичного забезпечення педагогічного процесу в дитячому садку в нових умовах;

2. Вивчення шляхів здійснення особистісно орієнтованого підходу у виховання

3. Визначення особливостей розвитку духовності дитини як домінуючого начала в структурі особистості;

4. Визначення наукових засад роботи з обдарованими дітьми;

5. Дослідження педагогічних умов повноцінного фізичного і психічного розвитку дитини в дошкільні роки.

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.