Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДози іонізаційного випромінювання

Кількість іонізуючого випромінювання в охороні праці оцінюється дозою і потужністю дози. Розрізняють експозиційну, поглинену й еквівалентну дози опромінення.

Пошкодження, викликані в живому організмі випромінюванням, будуть тим більші, чим більше енергії воно передасть тканинам; кількість такої переданої організму енергії називається дозою

Дозу випромінювання організм може одержати від будь-якого радіонукліду або їх суміші, незалежно від того, знаходяться вони всередині організму чи зовні.

Розрізняють такі дози:

І. Доза поглинута D визначається:

де dE - середня енергія, яка передана випромінюванням речовині в деякому елементарному об'ємі, Дж;

dm - маса речовини в цьому об'ємі, кг.

Кількість енергії випромінювання, яка поглинається одиницею маси тканини тіла організму, що опромінюється, називається дозою поглинання.

Одиниця поглиненої дози випромінювання в системі СІ (Гр) 1Гр=Дж/кг, тобто це така поглинена доза, коли в 1 кг опроміненого зразка поглинається енергія в 1 Дж. Рад - позасистемна одиниця 1 рад = 0,01 Гр.

Але ця величина не враховує того, що при одинаковій дозі поглинання a-випромінювання значно небезпечніше, ніж b - або g- випромінення.

Для оцінки впливу випромінювання на біологічні об’єкти використовують по-няття еквівалентної дози,

Еквівалентна доза визначається:

де d - доза поглинання, К. - коефіцієнт якості опромінення.

яка визначається в одиницях Бep (біологічний еквівалент рада), 100 бер = 1 Зв (Зіверт) в системі СI.

Вплив променів a, b, g- на біологічні об'єкти характеризується відносною біологічною ефективністю (ВБЕ) коефіцієнтом якості опромінення - К; для a-променів: К= 20, b, g--променів: К= 1.

Коефіцієнт якості (див. табл.1) дає кількісну оцінку біологічної дії кожного виду випромінювання, що залежить від його іонізуючої здатності.

 

Табл1. Значення коефіцієнта якості КР

Вид випромінювання Значення КР
g- і рентгенівське випромінювання b – частки Нейтрони з енергією до 20 кэв Нейтрони з енергією 0,1...10 МэВ a - частки  

Коефіцієнт якості К враховує, що при однаковій поглиненій дозі a-випромінювання значно небезпечніше ніж b - чи g-опромінення. Отже, дозу треба помножити на коефіцієнт, що відбиває здатність випромінювання даного виду пошкоджувати тканини організму a-випромінювання вважається в 20 разів небезпечнішим, ніж інші види випромінювання.

Слід врахувати також, що різні частини тіла людини (органи, тканини) мають різну чутливість до опромінювання. Наприклад, при одинаковій еквівалентній дозі опромінювання виникнення раку в легенях більш імовірне, ніж у щитовидній залозі. Тому дози опромінювання органів і тканин слід враховувати з різними коефіцієнтами. Якщо помножити еквівалентні дози на відповідні коефіцієнти і підсумувати їх по всіх органах, матимемо ефективну еквівалентну дозу. Вона показує сумарний ефект впливу радіоактивного випромінювання для організму і вимірюється в Зівертах.

де dе.еф. ефективна еквівалентна доза,

de - еквівалентна доза,

Кчутл. - коефіцієнт, який враховує чутливість різних тканин до опромі-нювання.

II. Доза опромінювання

Для рентгенівського і g випромінювання використовують дозу опромінювання - експозиційну дозу, яка характеризує випромінювання по ефекту іонізації. одиницею вимірювання в системі СІ є кулон на кілограм, кл/кг. Рентген(Р) - позасистемна одиниця. 1Р=2,58*10-4 Кл/кг

Доза опромінювання do визначається:

де dQ - повний заряд іонів одного знаку, кл;

dm - маса повітря, кг.

Доза опромінювання - це кількість заряду, який виникає в результаті іонізації маси повітря.

Важливою характеристикою іонізуючих випромінювань є потужність дози, яка показує, яку дозу обручення отримує середовище за одиницю часу. Більшість дозиметричних приладів вимірює потужність експозиційної дози. По її величині можна судити про зміні інтенсивності випромінювання.

В системі СІ потужність експозиційної дози є ампер на кг (А/кг), потужність поглинутої дози – Гр./с, потужність еквівалентної дози – Зв/с. Внесистемними одиницями є Р/с, рад/с, бер/с.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.